XVIII Forum Administratorów Koordynatorów i Redaktorów BIP

O forum

Ochrona danych osobowych w dostępie do informacji publicznej to jedno z najistotniejszych zagadnień dla osób zajmujących się stosowaniem przepisów o dostępie do informacji publicznej. Nie chodzi tylko o rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej, ale prawidłowe prowadzenie stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz ujawnianie informacji w innych trybach bezwnioskowych. To już nie tylko kwestia ochrony poufności, ale także dostępności i integralności zasobów informacyjnych umieszczanych w BIP. Znaczenie tego tematu pokazują również dynamicznie rozwijające się: działalność Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.
Dlatego właśnie całość tegorocznego, jubileuszowego (dwudziestego) Forum BIP poświęcimy problematyce ochrony danych osobowych w dostępie do informacji publicznej, biorąc pod uwagę najbardziej aktualne stanowiska, orzeczenia i trendy w tym zakresie. W szczególności omówione zostanie najnowsze orzecznictwo sądowe i jego znaczenie dla praktyki stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej. Analizie z punktu widzenia aktualnych sporów (co jest danymi osobowymi?) poddane zostanie pojęcie danych osobowych w kontekście zamieszczania informacji w sieci. Kontrole BIP przeprowadzone przez UODO uzmysłowiły, że istnieje obowiązek kompleksowej analizy ryzyka dla danych osobowych umieszczanych w BIP. Przedstawimy zagadnienie tych kontroli, ale również zaprezentujemy możliwy sposób przeprowadzenia takiej całościowej analizy ryzyka odnoszącej się do BIP. Natomiast cały ostatni blok poświęcimy praktycznym problemom dotyczącym anonimizacji informacji publicznej.
Kto powinien wziąć udział?

osób zajmujących się stosowaniem przepisów o dostępie do informacji publicznej

Program forum

Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych dotycząca relacji prawa do ochrony danych osobowych na mocy RODO oraz prawa dostępu do informacji publicznej. Znaczenie orzeczeń dla praktyki stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej

 • Zakres stosowania RODO w dostępie do informacji publicznych będących danymi osobowymi
 • Znaczenie art. 86 RODO w ustalaniu relacji RODO i ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy udostępnianiu informacji publicznych będących danymi osobowymi
 • Konsekwencje stanowisk zawartych w orzeczeniach sądów administracyjnych dla praktyki stosowania przepisów ochronie danych osobowych

Pojęcie danych osobowych – problemy z ustaleniem charakteru treści udostępnianych przez podmioty publiczne w świetle sprawy Geoportal 2
 

Wykonywanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kompetencji kontrolnych i naprawczych w kontrolach Biuletynów Informacji Publicznej i innych trybów udostępniania informacji publicznych

 • Kompetencje Prezesa UODO - kontrolne, naprawcze i do nakładania administracyjnych kar pieniężnych
 • BIP jako przedmiot kontroli UODO
 • Dotychczasowe działania kontrolne UODO w sprawach BIP
 • Wnioski wynikające z działań kontrolnych UODO

Kompleksowe podejścia do analizy ryzyka w ochronie danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej z perspektywy decyzji PUODO wobec Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego

 • Analiza ryzyka zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych. Obowiązujące przepisy i wytyczne organu.
 • Biuletyn Informacji Publicznej jako przedmiot analizy ryzyka.
 • Wkład decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego do metodyki systemu zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych.
 • Praktyczne problemy anonimizacji w udostępnianej informacji publicznej
 • Anonimizacja to nie tylko imię, nazwisko i firma
 • Niedostateczna anonimizacja - ujawnienie danych vs nadmierna anonimizacja - pozbawienie informacji wartości
 • Anonimizacja kontra pseudonimizacja - rozwiązanie pośrednie,
 • Problemy automatycznej anonimizacji.

Automatyczna anonimizacja dokumentów urzędowych
 

 

Czas trwania

10:00- 15:20

Prelegenci

Marcin Błoński

Absolwent Akademii Obrony Narodowej. Zajmuje się rozwojem metodyk oraz produktów związanych z obszarem danych osobowych i zarządzaniem ryzykiem. Specjalista ds. zarządzania ryzykiem i LegalTech w DAPR sp. z o.o.

Paweł Litwiński

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. Dyrektor Zarządzający w Instytucie Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelni Łazarskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington.
Członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W przeszłości m.in. członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. Rekomendowany w polskich i międzynarodowych rankingach prawników specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych (Rzeczpospolita, Polityka Insight, Chambers).
Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (CH Beck, 2017), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. (CH Beck, 2018), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016), monografii „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. „Prawo Internetu” (LexisNexis 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis 2007), monografii: „Media elektroniczne – współczesne problemy prawne” (2016), „Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość” (2016), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (2007) oraz „Prawo umów elektronicznych” (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związanych z powyższą tematyką. Wykładowca na kilku wyższych uczelniach.

Dominika Nowak

Radca prawny w Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii.
Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych klientów obejmującym przede wszystkim prawo ochrony danych osobowych – w tym obszar ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO): przygotowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, audyty oraz sporządzanie opinii prawnych dla podmiotów m.in. z branży internetowej, medycznej oraz telekomunikacyjnej – a także szeroko pojęte prawo nowych technologii, prawo administracyjne i dostęp do informacji publicznej. Doradza i reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem UODO oraz przed sądami administracyjnymi.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2013), stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia), a także absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus Law School w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński.
Biegle posługuje się językiem angielskim.

Mikołaj Otmianowski

Radca Prawny, Wiceprezes DAPR sp. z o.o., łączący doświadczenie i zainteresowanie na styku trzech dziedzin prawo/IT/zarządzanie procesowe organizacją. Wspiera organizacje w zakresie analizy procesów przetwarzania danych osobowych.

Grzegorz Sibiga

Doktor habilitowany, adwokat, wykładowca akademicki, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy kierujący zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”, przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.
Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w problematyce ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, e-administracji, a także postępowania administracyjnego. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych w tym zakresie.
Uczestniczył w pracach organów doradczych specjalizujących się w cyfryzacji i ochronie danych osobowych: wiceprzewodniczący Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IV kadencja GIODO) oraz członek: Rady do Spraw Cyfryzacji Ministra Cyfryzacji (I kadencja), Rady Informatyzacji Ministra Administracji i Cyfryzacji (IV kadencja) oraz Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych. W 2020 r. otrzymał doroczna Nagrodę im Michała Serzyckiego przyznawaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Indywidualnie rekomendowany w rankingu Legal500 EMEA 2020 Poland (Data privacy & data protection).

Maciej Tomaka

Od 2009 Dyrektor zarządzający SzuKIO.pl - wyszukiwarki orzeczeń z zakresu zamówień publicznych.
Odpowiedzialny m.in. za:
1. Projektowanie architektury pozyskania na podstawie DIP i innych przepisów oraz publikacji informacji.
2. Przetwarzanie informacji z setek instytucji w tym sądów, analiza przypadków problemowych.
3. Tworzenie zasad anonimizacji orzeczeń w sposób uniemożliwiający identyfikację osób przy jednoczesnym zachowaniu innych informacji.
4. Automatyczna identyfikacja zasobów udostępnianych w BIP.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 18 listopad 2020

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 6 listopada
990
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 7 listopada
790
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!