XX Forum Koordynatorów czynności kancelaryjnych

O forum

Zapraszamy do udziału w XX Forum Koordynatorów Czynności Kancelaryjnych. Program został zaplanowany tak, by każdy mógł znaleźć odpowiedzi na pytania i wątpliwości wynikające z postępowania z dokumentacją.

Na początek przedstawiony zostanie temat praktycznego wykorzystania jednolitego rzeczowego wykazu akt w pracy koordynatora czynności kancelaryjnych. Kolejnym zagadnieniem będzie zaprezentowanie Państwu tych problemów, które w najbliższym czasie powinny zostać doprecyzowane w działalności podmiotów. Przypomnimy także odnosząc się do konkretnych sytuacji podstawowe zasady obsługi spraw i sposobu ich dokumentowania. W tym zakresie szczególnie ciekawa może być kwestia sposobu postępowania z elektronicznymi fotografiami, filmami i nagraniami, udostępnianymi głównie na stronach internetowych i w mediach społecznościowych bez zabezpieczania w podmiotach publicznych. Ostatni temat, to nowość w naszym programie, czyli formalnoprawne aspekty przekazywania pism i akt spraw do sądów administracyjnych z perspektywy sądów administracyjnych.

Po każdym temacie przewidziany jest czas na zadawanie pytań i na dyskusję!
Serdecznie zapraszamy!

Kto powinien wziąć udział?

Na Forum zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program forum

9:00 - Rejestracja uczestników, poranna kawa.

10:00 - Przyjęcie prowadzenia Forum, kilka zdań na początek.
dr Ewa Perłakowska, ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”

10:10 - Wykaz akt jako narzędzie pracy koordynatora czynności kancelaryjnych:

 • Jednolity rzeczowy wykaz akt budowa i funkcje.
 • Sposoby wykorzystania JRWA w bieżącym zarządzaniu dokumentacją w komórką organizacyjnych
 • Konfiguracja JRWA w systemach klasy EZD na przykładzie systemu EZD PUW
 • Modyfikacja JRWA - przykłady praktyczne

dr Elżbieta Wróblewska
(główny specjalista kierujący pracami Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów i Archiwum, administrator biznesowy EZD w Ministerstwie Finansów)

11:10 - Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

11:20 - Wystąpienie on-line:
Przegląd zagadnień wymagających nowych procedur postępowania z dokumentacją:

 • doręczenie dokumentów elektronicznych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego organu - nowe wymagania prawne
 • przechowywanie dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa - wątpliwości
 • elektroniczna dokumentacja dotycząca dowodów osobistych - interpretacja przepisów
 • system do obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie - czy EZD będzie obowiązkowy?

Artur Prasal
(absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Realizuje zadania związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu do zarządzania dokumentacją, w tym koordynacji czynności kancelaryjnych, podpisu elektronicznego, zarządzania usługami elektronicznymi.)

12:05 - Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

12:15 - Przerwa, poczęstunek

12:45 - Obsługa spraw tradycyjnych (papierowych) i elektronicznych (system EZD, systemy dziedzinowe)

 • Zasady rejestracji i prowadzenia spraw bez względu na ich postać
 • Jakie elementy opisu spraw mogą się zmieniać w czasie?
 • Dokumentowanie sprawy w postaci papierowej – czy wszystko musi być wydrukowane?
 • Dokumentowanie sprawy w postaci elektronicznej – czy wszystko musi być odzwierciedlone w postaci elektronicznej?
 • Zakres ingerencji archiwistów w obsługę i dokumentowanie spraw

dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)

13:30 - Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

13:40 - Sposób postępowania z cyfrowymi fotografiami i filmami, kiedy podmiot działa albo tradycyjnie albo elektronicznie w dokumentowaniu spraw (propozycje rozwiązań, ewidencja, zabezpieczenie techniczne):

 • gromadzenie akt w systemie tradycyjnym i EZD (w sprawcach też są fotografie, czasem także nagrania i filmy)
 • sposoby gromadzenia dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej w systemie tradycyjnym
 • czy możliwe i w jakim zakresie jest wykorzystanie rozwiązań dotyczących składów informatycznych nośników danych w obsłudze dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej)?
 • rozeznanie, kto w ramach instytucji tworzy materiały fotograficzne i audiowizualne, ich ilość i kwalifikacja archiwalne, czy przynależą one do spraw, wspólna przestrzeń, czy osobne zbiory?
 • tworzenie zbioru/zbiorów fotografii, filmów i nagrań
 • ewidencja fotografii, filmów i nagrań
 • rozwiązania przy masowych ilościach fotografii
 • zmiana wartościowania fotografii i materiałów audiowizualnych przy obecnym stanie prawnym
 • najważniejsze elementy opisu z punktu widzenia podmiotu i późniejszego przekazania do archiwum państwowego (prawa autorskie, osoby/miejsca występujące na fotografii/nagraniu /filmie), powiązanie ze sprawą)

Iwona Fischer
(Archiwum Narodowe w Krakowie)

14:40 - Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

14:50 - Przerwa na kawę

15:10 - Formalnoprawne aspekty komunikacji elektronicznej stron postępowania sądowoadmnistracyjnego z uwzględnieniem akt administracyjnych elektronicznych

 • Wnoszenie pism elektronicznych w PPSA:
  • podpisy elektroniczne i ich walidacja
  • podpisywanie załączników w ePUAP
  • adresy kont ePUAP stron postępowania
 • Wpływ skargi bezpośrednio do Sądu a komunikacja z organem
 • Doręczanie pism w trybie art. 74a § 10 PPSA
 • Paczka eADM i jej wizualizacja.

Grzegorz Magdoń
(Kierownik Zespołu do spraw utrzymania i rozwoju systemów informatyzujących postępowanie sądowo-administracyjne w Naczelnym Sądzie Administracyjnym)

16:10 - Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

16:30 - Zakończenie XX Forum KCK.

Czas trwania

09:00-16:30

Prelegenci

Iwona Fischer

Historyk - archiwista z wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową; absolwentka Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierunek historia. Ukończone studia podyplomowe z zakresu archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytut Historii i Archiwistyki) oraz Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej). Specjalizuje się w tematyce opracowania różnych rodzajów materiałów archiwalnych oraz wartościowania dokumentacji.
Pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie, obecnie na stanowisku kierownika Oddziału IV - akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w., odpowiedzialnym za sprawy udostępniania, gromadzenia i opracowania dokumentacji oraz promocji zasobu. Członek Komisji Metodycznej, Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji i Zespołu Zakupów Materiałów Archiwalnych w Archiwum Narodowym w Krakowie. W kadencji 2011-2016 Przewodnicząca Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w Warszawie (m.in. opracowanie nowych wskazówek dot. porządkowania i wartościowania akt osobowych). Trener na kursach kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia (od 2004 r.) w ramach działalności Archiwum Państwowego/Narodowego w Krakowie; od 2012 r. we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTIA) w Krakowie, gdzie w 2013 r. została uhonorowana tytułem Wykładowca Roku. Szkoli z zakresu archiwistyki, metodyki archiwalnej i zarządzania dokumentacją - w skali lokalnej i ogólnopolskiej. Współpracowała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie przy opracowywaniu egzaminów na technika – archiwistę. Szkoli według własnego autorskiego programu kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia.
Wykładowca akademicki – prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa archiwalnego oraz zarządzania archiwum zakładowym w ramach specjalizacji archiwalnej na kierunku historia, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (lata 2006-2011); obecnie na studiach podyplomowych Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Komunikacji Społecznej, Instytut Bibliotekoznawstwa).
Autorka artykułów i publikacji dot. metodyki archiwalnej m.in.: Przekazywanie akt do archiwów państwowych – praktyka, problemy, raport o stanie przekazywania; Konsekwencje wartościowania i selekcji dokumentacji masowej dla użytkowników archiwów; Problem wartościowania dokumentacji w świetle potrzeb użytkowników archiwów państwowych; Wielopostaciowa forma dokumentu – sposób postępowania z załącznikami do akt (załączniki elektroniczne, audio, wideo, biologiczne).
Aktywny uczestnik konferencji i seminariów krajowych i międzynarodowych z zakresu historii, historii Krakowa, archiwistyki, metodyki archiwalnej. Autorka i kustosz kilku wystaw historycznych i archiwalnych. Miłośnik Krakowa, członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, autorka licznych artykułów dot. historii tego miasta.

Grzegorz Magdoń

Od 22 lat związany z Naczelnym Sądem Administracyjnym początkowo jako asystent sędziego, a następnie kierownik Informacji o Sprawach, kierownik Sekretariatu Izby Gospodarczej, główny specjalista w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego odpowiedzialny za część analityczno-projektową rozwiązań informatyzujących postępowanie sądowo-administracyjne oraz ich wdrożenie w sądownictwie administracyjnym. Obecnie Kierownik Zespołu do spraw utrzymania i rozwoju systemów informatyzujących postępowanie sądowo-administracyjne.

Ewa Perłakowska

Ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją tradycyjną i elektroniczną, systemów klasy EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, systemów kancelaryjnych (instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i wykazów akt), informatyzacji administracji publicznej.
Historyk-archiwista, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczony trener na kursach i szkoleniach kancelaryjnych, archiwalnych oraz specjalistycznych z zakresu funkcjonowania systemów teleinformatycznych klasy EZD (ponad 30 kursów kancelaryjno-archiwalnych oraz prawie 520 szkoleń, ponad 4100 godzin szkoleniowych). Wykładowca uniwersytecki (UW, UMCS, UJ).
Ekspert, doradca i analityk przy wdrażaniu systemów teleinformatycznych, w szczególności klasy EZD, w podmiotach publicznych oraz ich optymalizacji, a także budowy w tych systemach modułu „archiwum”. Doświadczony praktyk.
Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”. Członek Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Autorka publikacji w naukowych czasopismach archiwalnych i historycznych. Współautorka takich publikacji, jak:

 • „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji” (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018),
 • „Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych” pod red. nauk. Grażyny Szpor (Wolters Kluwer, Warszawa 2013).

Długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, w tym w latach 2009-2014 pierwszy dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Była członkiem Rady Informatyzacji IV kadencji w latach 2011-2013 przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, Rady Naukowej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rady do spraw informatyzacji i digitalizacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu”.
Współautorka zasad dla systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w ramach prac nad rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. oraz szeregu aktów prawnych, m.in. nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 2015 r. oraz wielu rozporządzeń. Od początku pracy zawodowej interesuje się problematyką zarządzania dokumentacją, w szczególności wartościowaniem archiwalnym dokumentacji oraz dokumentem elektronicznym, a także organizacją i funkcjonowaniem archiwów zakładowych, w tym archiwów elektronicznych.

Artur Prasal

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Obecnie Kierownik Oddziału ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi i analityk w e-Instytucja.pl. Realizuje zadania związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu do zarządzania dokumentacją, w tym koordynacji czynności kancelaryjnych, podpisu elektronicznego, zarządzania usługami elektronicznymi.
W latach 2009 - 2011 członek grupy roboczej powołanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnej za opracowanie założeń nowej Instrukcji kancelaryjnej. W latach 2013 - 2015 współprzewodniczący grupy ds. elektronizacji usług administracji, powołanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach inicjatywy Linia Współpracy. Głównym przedmiotem zainteresowania zawodowego są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Szkoleniowiec, autor i współautor ponad 100 publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Elżbieta Wróblewska

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kieruje pracami Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów i Archiwum w Ministerstwie Finansów, administrator biznesowy EZD, wieloletni koordynator czynności kancelaryjnych w jednostkach administracji rządowej, członek Rady Użytkowników EZD RP, członek zespołu do opracowania wzoru instrukcji kancelaryjnej dla urzędów obsługujących naczelne organy administracji rządowej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, założycielka i pierwszy administrator grupy „Praca dla archiwisty” na portalu społecznościowym Facebook.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Centrum Konferencyjne

02-757 Warszawa

Pory 78

woj. mazowieckie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne - promoc
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Szkolenie online - promocja
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
669
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 690 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę po okresie promocji
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!