XXI Forum Koordynatorów czynności kancelaryjnych

O forum

Zapraszamy do udziału w XXI Forum Koordynatorów Czynności Kancelaryjnych. Program został zaplanowany tak, by każdy mógł znaleźć odpowiedzi na pytania i wątpliwości wynikające z postępowania z dokumentacją.

Przede wszystkim w tematach wystąpień podejmowane będą zagadnienia wdrażania doręczeń elektronicznych w różnych typach podmiotów publicznych. Nie zapominamy, że nadal dużym wyzwaniem jest pełne wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją, stąd i to zagadnienie zostanie poruszone na naszym forum. Z perspektywy sądów administracyjnych niezwykle istotne są także kwestie walidacji podpisów elektronicznych, którymi opatrywane są dokumenty oraz paczki administracyjne w podmiotach publicznych. Z tego względu i ten temat zostanie omówiony w trakcie spotkania.
Dodatkowo pragniemy przybliżyć Państwu aktualny stan prac legislacyjnych w obszarze zarządzania dokumentacją.

Po każdym temacie przewidziany jest czas na zadawanie pytań i na dyskusję!

Serdecznie zapraszamy!

Kto powinien wziąć udział?

Na Forum zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program forum

9:00 - Przyjęcie prowadzenia Forum, kilka zdań na początek.
dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”

9:10 - Wysyłka korespondencji z uwzględnieniem przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych:

 • Przygotowanie projektu pisma przeznaczonego do wysyłki
 • Wybór kanału komunikacji
 • Przygotowanie korespondencji do wysyłki
 • Dokumentowanie wysyłki w aktach sprawy

dr Elżbieta Wróblewska
(główny specjalista kierujący pracami Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów i Archiwum, administrator biznesowy EZD w Ministerstwie Finansów)

10:10 - Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

10:20 - Komunikacja elektroniczna podmiotu administracji publicznej na przykładzie jednostki samorządu terytorialnego w dobie wyzwań związanych z e-doręczeniami:

 • E-doręczenia – równoległe doręczenia w świetle funkcjonowania ePUAP [katalog usług, wnioski zamieszczane w ePUAP]
 • Problematyka obsługi e-doręczeń w środowisku funkcjonowania systemów dziedzinowych
 • Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem e-doręczeń, ePUAP, PEUP, platform elektronicznych w środowisku funkcjonowania systemów ministerialnych, systemów dziedzinowych, systemów wspomagających obieg oraz systemu klasy EZD
 • Informatyczne nośniki danych
 • Lokalne platformy elektronicznych usług publicznych w kontekście funkcjonowania portali gov.pl.

Tomasz Karaś
(praktyk, pracownik administracji samorządowej, koordynator czynności kancelaryjnych, archiwista, wdrożeniowiec systemów klasy EZD, kierownik projektów informatycznych związanych z wdrożeniem EZD, doktorant Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autor artykułów naukowych z zakresu zarządzania dokumentacją w administracji samorządowej oraz problematyki EZD)

11:20 - Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

11:30 - Przerwa

11:50 - Informatyzacja w obszarze administrowania uczelnią na przykładzie Uniwersytetu Szczecińskiego:

 • systemy teleinformatyczne w uczelni
 • proces przygotowania i wdrożenia systemu klasy EZD
 • przygotowanie do wdrożenia e-doręczeń

Piotr Frąckowiak
(dyrektor Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego)

12:50 - Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

13:00 - Projektowane zmiany w przepisach prawa w obszarze zarządzania dokumentacją

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji.

dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)

14:00 - Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

14:10 - Przerwa

14:30 - Walidacja podpisów elektronicznych – wymogi procesowe i techniczne
Grzegorz Magdoń
(Kierownik Zespołu do spraw utrzymania i rozwoju systemów informatyzujących postępowanie sądowo-administracyjne w Naczelnym Sądzie Administracyjnym)

15:30 - Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

15:45 - Zakończenie XXI Forum KCK.

Czas trwania

09:00-16:30

Prelegenci

Marcin Frąckowiak

Specjalista z zakresu zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.
W trakcie swojej praktyki zawodowej zajmował się m.in.: doradztwem dla pracodawców w procesie przejścia części zakładu pracy na rzecz nowego pracodawcy w trybie art. 231 Kodeksu pracy, badaniami due diligence z zakresu prawa pracy, tworzeniem zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, negocjacjami porozumień zawieranych z organizacjami społecznymi, reprezentacją pracodawców w sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi. Z sukcesami zajmował się także reprezentowaniem pracodawców w sprawcach z zakresu roszczeń pracowników o wypłatę odszkodowań z tytułu rozwiązania umów o pracę, wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
Ważną częścią dorobku radcy prawnego Marcina Frąckowiaka jest jego działalność naukowa i dydaktyczna, zwłaszcza ukierunkowana na praktyczne szkolenia dla przedstawicieli biznesu.
Od listopada 2015 r. jest współtwórcą ścieżki prawa pracy Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (PSZK). Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla największych pracodawców w Polsce. Laureat 3 miejsca w prestiżowym konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra, edycja 2019. Zaangażowany jest także w pracę dydaktyczną i naukową jako doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ponadto publikuje również w mediach m.in.: Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu oraz Parkiecie.

Grzegorz Magdoń

Od 22 lat związany z Naczelnym Sądem Administracyjnym początkowo jako asystent sędziego, a następnie kierownik Informacji o Sprawach, kierownik Sekretariatu Izby Gospodarczej, główny specjalista w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego odpowiedzialny za część analityczno-projektową rozwiązań informatyzujących postępowanie sądowo-administracyjne oraz ich wdrożenie w sądownictwie administracyjnym. Obecnie Kierownik Zespołu do spraw utrzymania i rozwoju systemów informatyzujących postępowanie sądowo-administracyjne.

Ewa Perłakowska

Ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją tradycyjną i elektroniczną, systemów klasy EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, systemów kancelaryjnych (instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i wykazów akt), informatyzacji administracji publicznej.
Historyk-archiwista, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczony trener na kursach i szkoleniach kancelaryjnych, archiwalnych oraz specjalistycznych z zakresu funkcjonowania systemów teleinformatycznych klasy EZD (ponad 30 kursów kancelaryjno-archiwalnych oraz prawie 520 szkoleń, ponad 4100 godzin szkoleniowych). Wykładowca uniwersytecki (UW, UMCS, UJ).
Ekspert, doradca i analityk przy wdrażaniu systemów teleinformatycznych, w szczególności klasy EZD, w podmiotach publicznych oraz ich optymalizacji, a także budowy w tych systemach modułu „archiwum”. Doświadczony praktyk.
Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”. Członek Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Autorka publikacji w naukowych czasopismach archiwalnych i historycznych. Współautorka takich publikacji, jak:

 • „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji” (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018),
 • „Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych” pod red. nauk. Grażyny Szpor (Wolters Kluwer, Warszawa 2013).

Długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, w tym w latach 2009-2014 pierwszy dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Była członkiem Rady Informatyzacji IV kadencji w latach 2011-2013 przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, Rady Naukowej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rady do spraw informatyzacji i digitalizacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu”.
Współautorka zasad dla systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w ramach prac nad rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. oraz szeregu aktów prawnych, m.in. nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 2015 r. oraz wielu rozporządzeń. Od początku pracy zawodowej interesuje się problematyką zarządzania dokumentacją, w szczególności wartościowaniem archiwalnym dokumentacji oraz dokumentem elektronicznym, a także organizacją i funkcjonowaniem archiwów zakładowych, w tym archiwów elektronicznych.

Elżbieta Wróblewska

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kieruje pracami Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów i Archiwum w Ministerstwie Finansów, administrator biznesowy EZD, wieloletni koordynator czynności kancelaryjnych w jednostkach administracji rządowej, członek Rady Użytkowników EZD RP, członek zespołu do opracowania wzoru instrukcji kancelaryjnej dla urzędów obsługujących naczelne organy administracji rządowej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, założycielka i pierwszy administrator grupy „Praca dla archiwisty” na portalu społecznościowym Facebook.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Centrum Konferencyjne

02-757 Warszawa

Pory 78

woj. mazowieckie

Rejestracja

Szkolenie online - promocja
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
669
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 690 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę po okresie promocji
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!