Instrukcje - Szkolenia i Kursy

1. Wybór tematu/branży wydarzenia

Każde wydarzenie możemy przypisać do odpowiadających mu tematów/branż. W przypadku posiadania pakietu PRIME możliwe jest wybranie max. 2 tematów/branż dla jednego wydarzenia. W przypadku pakietu PREMIUM możliwych do wyboru opcji jest 6. Wybór kilku tematów/branż odbywa się poprzez przytrzymanie wciśniętego klawisza CTRL i zaznaczanie odpowiednich opcji na liście.

UWAGA: Wydarzenia przypisane do tematu/branży, który nie znajduje odzwierciedlenia w programie wydarzenia będą usuwane.

2. Miejsce wydarzenia i adres

W polach tych prosimy o podanie adresu pod którym dane wydarzenie będzie się odbywało. Najczęściej jest to hotel bądź ośrodek szkoleniowy, ale możliwe jest podanie również siedziby organizatora w przypadku organizacji wydarzenia w firmie. Wówczas w polu "Nazwa ośrodka (miejsca)" należy podać: Biuro Organizatora.

Przykładowy sposób wypełnienia:

3. Data i czas trwania wydarzenia

Datę rozpoczęcia i zakończenia należy wprowadzać poprzez użycie skryptu otwierającego kalendarz. W polu "Godziny zajęć (czas trwania)" mają Państwo możliwość zamieścić bardziej szczegółowe informacje np.: godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć danego dnia, łączną liczbę godzin wykładowych itp.

Przykładowy sposób wypełnienia:

4. Pola opisowe

Przykładowy sposób wypełnienia:

5. Dodawanie cen

Podanie przynajmniej jednej opcji cenowej jest obowiązkowe. Jeśli Państwa firma prowadzi zróżnicowaną politykę cenową (np.: cena uzależniona jest od terminu zgłoszenia) mają Państwo możliwość wprowadzenia kilku cen wraz z ich opisem poprzez użycie przycisku "Dodaj cenę". Pole "Cena obejmuje" pozwala szczegółowo sprecyzować zakres świadczeń w ramach zgłoszenia. Przykładowe wpisy w polu: udział w zajęciach, przerwy na kawę, obiad, zakwaterowanie w pokoju 1 os., zakwaterowanie w pokoju 2 os., tłumaczenie symultaniczne prelekcji prowadzonych w językach obcych, materiały szkoleniowe itp. Użytkownicy dokonując zgłoszenia mają możliwość wyboru jaka cena dotyczy ich zgłoszenia, weryfikacja podanych danych leży po stronie organizatora, który może odmówić przyznania wybranej ceny, jeśli użytkownik nie spełnia warunków określonych w polach na wpisanie cen bądź w polu "Warunki uczestnictwa i płatności".

UWAGA: Prosimy o podawanie jak najdokładniejszych informacji o cenach i zakresie świadczeń wchodzących w skład ceny (np.: czy cena jest ceną netto czy brutto, czy w cenę wliczone jest zakwaterowanie itp.)

Przykładowy sposób wypełnienia:

6. Dodawanie żniżek

Jeśli Państwa firma prowadzi zróżnicowaną politykę rabatową (np.: zniżka uzależniona jest od liczby zgłaszanych osób) mają Państwo możliwość wprowadzenia kilku zniżek wraz z ich opisem poprzez użycie przycisku "Dodaj zniżkę". Użytkownicy dokonując zgłoszenia mają możliwość wyboru jaka zniżka dotyczy ich zgłoszenia, weryfikacja podanych danych leży po stronie organizatora, który może odmówić przyznania wybranej zniżki, jeśli użytkownik nie spełnia warunków określonych w polach na wpisanie zniżek bądź w polu "Warunki uczestnictwa i płatności". Podanie przynajmniej jednej zniżki spowoduje dodanie Państwa wydarzenia do listy wydarzeń ze zniżką.

Przykładowy sposób wypełnienia:

7. Dofinansowanie z UE

Jeśli dane wydarzenie objęte jest dofinansowaniem UE (np.: z EFS) naży zaznaczyć odpowiednie pole i wprowadzić opis dofinansowania nawet, jeśli podane kilka linijek wyżej ceny uwzględniają już dofinansowanie uczestnictwa w wydarzeniu. W takim wypadku należy zamieścić dopisek "Podane ceny uwzględniają dofinansowanie UE." Zaznaczenie opcji "Tak" przy dofinansowaniu spowoduje dodanie Państwa wydarzenia do listy wydarzeń dofinansowanych.

Przykładowy sposób wypełnienia:

8. Wydarzenia powiązane

Pola te pozwalają na dodanie do strony wprowadzanego wydarzenia linków do max. 2 innych wydarzeń, które są w jakiś sposób powiązane z wprowadzanym wydarzeniem. Opcji tej należy używać np.: gdy chcemy powiązać konferencję i towarzyszące jej osobno płatne warsztaty (wówczas warszty dodajemy jako osbne wydarzenie w kategorii Szkolenia i Kursy). Możliwe jest również powiązanie w ten sposób szkoleń, które stanowią jeden cykl, a także targów z towarzyszącymi im konferencjami bądź szkoleniami. Dodawanie wydarzeń powiązanych dostępne jest tylko dla pakietów PREMIUM.

UWAGA: Powiązania nie znajdujące odzwierciedlenia w rzeczywistości będą usuwane.

Przykładowy sposób wypenienia:

9. Warunki uczestnictwa i płatności

Pole pozwala na umieszczenie przy wydarzeniu informacji o stosowanej przez firmie polityce przyjmowania i odwoływania zgłoszeń, sposobach płatności, regułach składania reklamacji itp. Użytkownicy dokonujący zgłoszenia w wydarzeniu za pośrednictwem serwisu muszą zaakceptować zawarte w tym polu warunki, aby możliwe było przesłanie zgłoszenia do organizatora.

UWAGA: Prosimy o każdorazowe wypełnianie tego pola i klarowne określenie warunków uczestnictwa i płatności, co pozwoli Państwu uniknąć ewentualnych sporów z klientami.

Przykładowy sposób wypełnienia:

10. Zapytania i zgłoszenia

W polach należy podać numer telefonu, faksu oraz adres e-mail, na które użytkownicy będą kierowali zapytania i zgłoszenia dotyczące dodawanego wydarzenia. Adres e-mail nie jest ujawniany użytkownikom serwisu, a służy jedynie do przesłania do Państwa złożonego przez użytkownika zapytania bądź zgłoszenia.

UWAGA: Prosimy o uważne wypełnianie pól, gdyż od tego zależy czy otrzymają Państwo zapytania bądź zgłoszenia od użytkowników serwisu.

Przykładowy sposób wypełnienia: