Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/bezplatne-szkolenie-projektowanie-dwuwymiarowe-cad-2d-bezplatne-szkolenie-w-ramach-projektu-54459-id71

Informacje o konferencji

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

Szkolenie z zakresu projektowania dwuwymiarowego w programie CAD 2D

Konferencja skierowana jest do:

Do projektu mogą być zakwalifikowani Uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki:
Przedsiębiorcy sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw prowadzący działalność na terenie woj.łódzkiego oraz posiadający na terenie tego województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną. Kwalifikator MŚP: http://www.parp.gov.pl/index/index/72
Osoby będące pracownikami ww. przedsiębiorstw wykonujące pracę w ramach struktur organizacyjnych znajdujących się w woj. łódzkim, zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni), właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, udziałowcy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe.
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w następujących branżach: turystyka, hotelarstwo, logistyka, AGD , przemysł ceramiczny, budownictwo, przemysł farmaceutyczny, tekstylno-odzieżowy, przetwórstwo rolno-spożywcze, IT/ICT.
Przedsiębiorcy /Przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis

Program konferencji:

PROGRAM SZKOLENIA:
Podstawy tworzenia elektronicznej dokumentacji technicznej
 - wprowadzanie zmiennych systemowych
 - polecenia: definiowanie skrótów użytkownika, skrótów klawiaturowych w pliku
menu, edycja pliku acad.pgp
- bezpieczeństwo: zabezpieczanie rysunku hasłem, podpis elektroniczny, weryfikacja
podpisu elektronicznego

Tworzenie obiektów
- tworzenie, wstawianie i modyfikowanie bloków dynamicznych
- bloki: tworzenie i zapisywanie, wstawianie bloków do rysunku, wykorzystanie
centrum danych projektowych
- atrybuty: definiowanie i edycja, wykorzystywanie eksportu atrybutów z bloków do
tworzenia zestawień elementów

Współpraca z obiektami zewnętrznymi
- odnośniki do innych plików rysunków: dołączanie i odłączanie odnośników,
zarządzanie odnośnikami (status, hierarchia), przyłączanie wybranych elementów,
edycja i przycinanie odnośników
- bazy danych: konfiguracja źródła danych, menedżer baz danych, połączenia, etykiety

Manipulowanie obiektami
- selekcja z wykorzystaniem filtrów właściwości/atrybutu oraz warstwy/poziomu
 automatyczny wybór obiektów: SWYBIERZ, GETSEL

Rysowanie precyzyjne i wymiarowanie
- tworzenie wzorów kreskowania użytkownika

Wydruk
- technologia OLE: Osadzanie/łączenie pliku i wyświetlanie go jako obiektu
 hiperpołącza: wstawianie, edycja, otwieranie i usuwanie hiperpołączy względnych
i bezwzględnych.

Programowanie
- Visual Basic: korzystanie z gotowych programów VBA, edytor VBA – tworzenie,
modyfikacja i usuwanie makr
- korzystanie z przeglądarki obiektów

Informacje o prelegentach:

brak

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • bezpłatne bezpłatne

Cena zawiera:

udział w zajęciach - materiały szkoleniowe - obiady - przerwy kawowe - zaświadczenie (po ukończeniu szkolenia i udzieleniu min. 60 % poprawnych odpowiedzi w teście końcowym oraz obecności min. 80%) - certyfikat ECCC - po zdaniu egzaminu certyfikującego, do którego mogą przystąpić osoby, które uczestniczyły w min. 80% zajęć Koszt dojazdu na miejsce szkolenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Dofinansowanie z UE:

Tak. EFS

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Rejestracja w biurze projektu

Wydarzenie: BEZPŁATNE SZKOLENIE: Projektowanie dwuwymiarowe - CAD 2D - bezpłatne szkolenie w ramach projektu