Konferencja: I KONGRES Inspektorów Ochrony Danych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/i-kongres-inspektorow-ochrony-danych-70793

Informacje o konferencji

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Konferencje i Kongresy

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

Kongres ma pozwolić jego uczestnikom zweryfikować, czy w sposób prawidłowy i kompletny dostosowali swoją jednostkę organizacyjną do RODO, a siebie do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych.

Mija pół roku od dnia rozpoczęcia stosowania przepisów RODO. Wiele organizacji podjęło działania i wdrożyło rozwiązania formalne, organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia przetwarzania danych zgodnie z RODO. Jest jednak wiele znaków zapytania i niepewności czy przyjęte rozwiązania są poprawne i kompletne oraz czy skutecznie będą dostosowywały do RODO.

W wielu kwestiach brak jest jednoznacznych wskazówek, a przedstawiane wcześniej wytyczne czy zalecenia, w tym Grupy Roboczej Artykułu 29 nie były do końca precyzyjne. Dlatego tak ważna jest właściwa weryfikacja czy podjęte działania są kompletne i adekwatne w odniesieniu do realizacji procesów przetwarzania danych osobowych przez administratorów danych i podmioty przetwarzające.

Również Inspektorzy ochrony danych mający pierwsze doświadczenia realizacji nowych zadań związanych m.in. z oceną skutków dla ochrony danych (DPIA), w tym szacowaniem ryzyka praw i wolności osób czy zgłaszaniem informacji na temat naruszenia ochrony danych, powinni zweryfikować poprawność realizowanych działań i przygotować się do wykonania audytów zgodności z RODO.

Podczas Kongresu krok po kroku omówimy główne problemy związane ze stosowaniem RODO oraz realizacją funkcji inspektora ochrony danych oraz właściwe przygotowane do realizacji audytu zgodności z RODO. Omówimy również wdrażanie koniecznych zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu Pracy w zakresie monitoringu pracowników. Nie zabraknie też okazji do kuluarowych dyskusji z ekspertami oraz Inspektorami z różnych organizacji. Dyskusje i wystąpienia na Kongresie poprowadzą eksperci praktycy, którzy uczestniczyli czynnie w projektach wdrażania RODO w wielu podmiotach różnych branży, jak również w podmiotach publicznych.

Kongres IOD to kontynuacja Kongresu ABI - najważniejszego dorocznego spotkanie środowiska Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w Polsce, organizowanego od 1999 - 2018 r. (22 Kongresy), na którym omawiane i dyskutowane są najważniejsze bieżące i praktyczne problemy realizacji zadań i obowiązków ochrony danych osobowych w podmiotach ze sfery publicznej i prywatnej, w tym wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych.

Konferencja skierowana jest do:

inspektorzy ochrony danych, osoby nadzorujące ochronę danych osobowych, prawnicy, audytorzy i inne osoby zajmujące się ochroną danych osobowych

Program konferencji:

Dzień pierwszy (04.12.2018 r.):1. Panel dyskusyjny: "Główne problemy wdrożenia RODO".

-Ustalanie właściwych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.
-Poprawne kształtowanie treści oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
-Realizacja wymogów dotyczących współadministrowania danymi
-Realizacja wymogów przy powierzeniu przetwarzania danych:
--właściwy wybór procesora
--jakie sytuacje nie są powierzaniem przetwarzania danych
--powierzanie a udostępnianie danych osobowych
--właściwe przygotowywanie postanowień umów podpowierzenia przetwarzania danych
-Realizacja wymogów przy udostępnianiu danych pomiędzy dwoma administratorami danych
-Realizacja obowiązku informacyjnego wobec osoby, której dane dotyczą:
--sposoby realizacji w różnych przypadkach
--sytuacje zwolnienia z obowiązków
--prawidłowe treści klauzul informacyjnych - najczęściej popełnione błędy w klauzulach
-Realizacja praw osoby, której dane dotyczą:
--przygotowanie odpowiednich procedur realizacji żądań osób, których dane dotyczą
-Realizacja wymogów dotyczących zabezpieczania danych:
--metody i sposoby postępowania przy szacowaniu ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą
--przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)
--dobór środków technicznych i organizacyjnych zapewniających --realizację przetwarzania danych zgodnie z RODO oraz zabezpieczenia danych
--zapewnianie ochrony danych w fazie projektowania
--postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych

2. Panel dyskusyjny: "Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie monitoringu pracowników"

-Rejestrowanie aktywności pracowników przez pracodawcę
-Jakie czynności wykonywane przez pracodawcę mogą zostać
uznane jako monitoring pracowników?
--monitoring wizyjny
--monitoring poczty elektronicznej
--inne formy monitoringu
-Test równowagi dla przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem pracowników
-Sytuacje gdy monitoring obejmuje inne osoby niż pracownicy i ich ocena prawna
-Opracowanie postanowień regulaminu pracy w zakresie monitoringu pracowników
-Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z realizacją czynności przetwarzania danych związanych z monitoringiem - rodzaje obowiązków informacyjnych oraz sposób ich wykonania
-Określanie czasu retencji dla danych zbieranych na potrzeby monitoringu
-Planowane dalsze zmiany w zakresie przetwarzania danych w Kodeksie Pracy i ustawie o ZFŚS

3. Panel dyskusyjny: "Najważniejsze zagadnienia dla inspektora ochrony danych w nowej ustawie o ochronie danych osobowych".

-Postępowanie przy zgłoszeniu naruszenia o ochronie danych osobowych i sposób reagowania Prezesa UODO na zgłoszenia
-Zasady dotyczące przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez Prezesa UODO - zmiany w stosunku do dotychczasowej procedury kontrolnej.
-Nowe kompetencje Prezesa UODO - przemienne wykonywanie kompetencji z RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych
-Odpowiedzialność cywilnoprawna według ustawy o ochronie danych osobowych
-Odpowiedzialność karna w ustawie o ochronie danych osobowych
-Jak stosować wyłączenie obowiązków informacyjnych z RODO określone w art. 3-5 nowej ustawy o ochronie danych osobowych

Dzień drugi (05.12.2018 r.):


4. Panel dyskusyjny "Przygotowanie do wykonania audytu zgodności z RODO".

-Metodyka przeprowadzania audytu zgodności z RODO:
-Opracowanie planu i zakresu audytu zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO
-Opracowanie listy sprawdzającej.
-Weryfikacja dokumentów i procedur dotyczących realizacji obowiązków RODO:
--zakres dokumentacji polityki ochrony danych - mapa dokumentów
--prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych
--dokumentowanie nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
--dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.
--dokumentowanie realizacji żądań osób, których dane dotyczą.
--dokumentowanie przeprowadzania szacowania ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
--dokumentowanie przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych.
-Weryfikacja realizacji obowiązków RODO - lista sprawdzająca:
--zgodność zawartości rejestrów czynności przetwarzania danych:
--podstawy prawne dla procesów przetwarzania danych
--adekwatność zakresów zbieranych danych w odniesieniu do celów przetwarzania danych
--okresy retencji dla procesów przetwarzania danych
--wykaz odbiorców danych i podmiotów przetwarzających
--poprawność klauzul informacyjnych przy zbieraniu danych
--powierzanie przetwarzania danych podmiotom przetwarzającym
--udostępnianie danych innym administratorom danych
współadministracja danymi osobowymi
--transfer danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
--zasady realizacji praw osób, których dane dotyczą
--zabezpieczanie danych osobowych
--monitoring ochrony danych - zadania IOD


Opracował Komitet programowy I Kongresu IOD w składzie: Maciej Byczkowski oraz adw. dr Grzegorz Sibiga

Uwaga: Agenda może ulec zmianie.

Informacje o prelegentach:

Udział W dyskusjach potwierdzili:
• Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu ENSI, Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych;
• adw. dr Jan Byrski – Partner w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy;
• adw. Xawery Konarski – Starszy Partner w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy;
• adw. dr Grzegorz Sibiga – Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 2700 - (cena brutto)

Cena zawiera:

udział w dniach 4-5.12, nocleg w pokoju 2-os., wyżywienie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przedpłata do 19.11.2018 r.

Szkolenie, kurs: I KONGRES Inspektorów Ochrony Danych