Konferencja: Praca i Emerytura. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/praca-i-emerytura-nowelizacja-ustawy-o-emeryturach-i-rentach-42426-id552

Informacje o konferencji

 • Praca i Emerytura. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach


  ID konferencji: 42426
  Typ: Konferencje
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin konferencji:

  Adres konferencji:

  Hotel Hyatt
  .
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  .
 • Organizator konferencji:

  Polexpert Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

Szanowni Państwo,11 maja 2012 Sejm przyjął nową ustawę emerytalną. Jakie najważniejsze zmiany czekają Polaków ? Kto, kiedy przejdzie na emeryturę ? Od kiedy reforma zacznie nas obowiązywać ?

Na te i wiele innych pytań związanych z nowelizacją ustawy emerytalnej otrzymają Państwo odpowiedzi podczas konferencji organizowanej w Hotelu HYATT w Warszawie podczas której wybitni eksperci opowiedzą o zmianach w systemie emerytalnym jakie zaczną obowiązywać od stycznia 2013 roku.


Serdecznie zapraszamy !

Konferencja skierowana jest do:

.

Program konferencji:

Zmiany w zasadach nabywania prawa do świadczeń emerytalnych - Dr Zbigniew Januszek

1. Wiek emerytalny w Polsce po zmianach wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS
2. Przesłanki podwyższenia wieku emerytalnego, wiek emerytalny w Polsce na tle rozwiązań w innych krajach europejskich
3. Emerytury częściowe - nowy rodzaj świadczenia od 1 stycznia 2013 r.; wysokość warunki uzyskania
4. Zmiany w systemie odprowadzania i ewidencjonowania składek emerytalnych od 1 maja 2011 r. i ich wpływ na wysokość emerytury
5. Konto i subkonto w ZUS - różnice i podobieństwa
6. Ustalanie wysokości emerytury według starych i nowych zasad
7. Zasady przeliczania emerytury po jej przyznaniu, przypadki obliczania emerytury od nowej kwoty bazowej
8. Emerytury mieszane, krąg osób uprawnionych
9. Możliwość obliczenia emerytury według nowych zasad dla osoby urodzonej przed 1 stycznia 1949 r. - warunki
10. Okresowe emerytury kapitałowe - zasady obliczania i przyznawania
11. Zasady przyznawania emerytur pomostowych; krąg osób uprawnionych
12. Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli - sposób obliczania, warunki uzyskania
13. Łączenie pracy zarobkowej z pobieraniem emerytury - zmiany od 1 stycznia 2011 r. i od 1 października 2011 r.
14. Łączenie pracy zarobkowej z emeryturą częściową
15. Praca zarobkowa a wcześniejsza emerytura, renta; obowiązki zakładów pracy

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę pracowników w wieku przedemerytalnym oraz osób pobierających świadczenia emerytalne - Piotr Wojciechowski

1. Wydłużony wiek emerytalny i przysługująca pracownikom z tego tytułu ochrona - nowa regulacja wynikająca z wydłużenia wieku emerytalnego
2. Wybór korzystnych podstaw zatrudnienia pracowników w wieku przedemerytalnym oraz emerytów, z uwzględnieniem nowych zasad zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony
3. Zakres ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę ze szczególnym uwzględnieniem procesu zwolnień grupowych
4. Zasady dokonywania wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy pracownikom w wieku przedemerytalnym
5. Prawne możliwości rozwiązania umowy o pracę z powodu długotrwałej choroby pracownika w wieku przedemerytalnym i na emeryturze
6. Dopuszczalność rozwiązania umowy w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego - najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego

Obiad - 13.15 - 14.00

Zasady nabywania prawa do odprawy emerytalnej, zasady przeprowadzania badań lekarskich pracownikom w wieku emerytalnym, oraz nowe zasady wydawania świadectw pracy pracownikom rozwiązującym umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę - Anita Gwarek

1. Odprawa emerytalna - najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego
2. Zasady nabycia prawa i wypłaty odprawy
3. Odprawa w przypadku przejścia na wcześniejszą emeryturę
4. Przejście pracownika na świadczenie przedemerytalne
5. Prawidłowe kierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz z tytułu niepełnosprawności

Właściwy wybór zakładu opieki zdrowotnej
Kierowanie na badania pracowników kierujących pojazdami w celach służbowych - nowy obowiązek
Badania osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnych
Brak zdolności do wykonywania pracy pracownika w wieku przedemerytalnym - prawidłowe zasady postępowania
6. Nowe zasady wydawania świadectw pracy

Nowe terminy wydawania świadectwa pracy
Zasady sprostowania świadectwa pracy, wydawania duplikatów
Zasady wykazywania uprawnień dodatkowych pracowników

Postępowanie w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych

1. Wniosek o emeryturę i inne świadczenia - zasady postępowania w sprawie świadczeń

zasady kompletowania i sporządzania wniosku o emeryturę
wymogi formalne wniosku o emeryturę
środki dowodowe potwierdzające okresy składkowe oraz okresy nieskładkowe
2. Czynniki wpływające na wysokość świadczenia:

kwota bazowa a data złożenia wniosku
podstawa wymiaru
staż pracy
3. Obowiązki pracodawcy:

związane z ubieganiem się o emeryturę przez obecnych i przyszłych emerytów
związane z zatrudnianiem emerytów i rencistów
4. Tryb zaskarżania decyzji w sprawach emerytalnych-rentowych
5. Praktyczne wskazówki zakresie środków dowodowych i postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe
6. Zmiany zasad obliczania kapitału początkowego - osoby zainteresowane mogą wystąpić do ZUS i uzyskać wyższy kapitał


Zaproszeni Prelegenci:

Piotr Wojciechowski - Prawnik, niezależny ekspert prawa pracy, były inspektor pracy. W latach 2004-2008 wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy. Wcześniej zatrudniony w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie brał czynny udział w sporządzaniu opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy. Brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa. Od 2009 r. prowadzi samodzielną praktykę doradczą w różnych formach, łącząc swoje bogate doświadczenie zawodowe z bardzo cenionymi umiejętnościami przekazywania wiedzy. Wykładowca prawa pracy na renomowanych uczelniach oraz autor licznych publikacji.


dr Zbigniew Januszek - zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, ceniony wykładowca od wielu lat współpracujący z Polexpert


Anita Gwarek - Dyrektor Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy I Polityki Społecznej. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy.

Główny Specjalista z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w centrali ZUS.

Informacje o prelegentach:

.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 890 zł + 23% VAT - Cena promocyjna: 750 zł + 23%VAT* Cena obowiązuje w przypadku dokonania zgłoszenia do 31.07.2012

Cena zawiera:

Uczestnictwo w wykładach Autorskie materiały konferencyjne przygotowane przez ekspertów Przerwy kawowe Obiad Certyfikat uczestnictwa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wydarzenie: Praca i Emerytura. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach