Sympozjum Odpowiedzialność członków zarządów, dyrektorów finansowych i głównych księgowych

O konferencji

Zapraszamy do udziału w Sympozjum realizowanym hybrydowo, w formule stacjonarnej oraz online - pozwala to Państwu wybrać dogodną formułę uczestniczenia w zajęciach.

Na osobach pełniących w spółkach funkcje prezesów, członków zarządu i głównych księgowych spoczywa ogromna odpowiedzialność. Ich działania są sformalizowane licznymi aktami prawnymi, jednak zdarzają się przypadki, że decyzja podjęta pod wpływem impulsu, stresu, czy błędnych danych może spowodować naruszenie prawa. Wiele ustaw, poza kodeksem karnym i kodeksem karnym skarbowym, zawiera regulacje karne. W gąszczu przepisów problematycznym jest właściwie ocenić ryzyka związane z biznesową aktywnością lub jej brakiem.

Celem konferencji jest przekazanie praktycznej wiedzy, która pomoże poruszać się po licznych i często sprzecznych regulacjach prawnych oraz ocenić, czy podejmowane w określonych przypadkach decyzje nie będą skutkowały naruszeniem norm prawa karnego. Zapoznamy Państwa z podstawowymi instytucjami prawa karnego oraz wskażemy na możliwości optymalizacji organizacji spółki w celu zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej.

Zapraszamy do przesłania zgłoszenia udziału już dzisiaj, a w przypadku pytań do kontaktu z użyciem formularza kontaktowego dostępnego na tej stronie.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla członków zarządów i rad nadzorczych oraz menedżerów wyższego szczebla. W szkoleniu mogą brać udział zarówno osoby, które mają niewielką znajomość tematu, jak również osoby z dużym doświadczeniem w zakresie controllingu.

Program konferencji

DZIEŃ I

Wystąpienie: Piotr Woźniak (10:00-11:30)

Odpowiedzialność członka zarządu, dyrektora finansowego oraz głównego księgowego w zakresie finansów

 1. Odpowiedzialność za prawidłowość sprawozdania finansowego – zarząd oraz rada nadzorcza.
 2. Możliwość powierzenia odpowiedzialności za sprawy finansowe jednemu członkowi zarządu.
 3. Dyrektor finansowy będący oraz nie będący członkiem za-rządu.
 4. Odmowa złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym.
 5. Główny księgowy jako osoba sporządzająca roczne sprawozdanie finansowe.
 6. Rzetelność ksiąg rachunkowych.
 7. Rola oraz odpowiedzialność biegłego rewidenta w związku z audytem sprawozdania finansów.
 8. Wpływ Covid-19 na sprawozdawczość finansową Spółki.

Wystąpienie: Barbara Filemonowicz (11:45-13:30)

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych w świetle prawa karnego oraz skarbowego

 1. Odpowiedzialność osobista członka zarządu – co to oznacza? Nowy krajobraz postępowań karnych.
 2. Zakaz pełnienia funkcji członka zarządu – omówienie art. 18 KSH.
 3. Odpowiedzialność karna na gruncie:
  1. kodeksu spółek handlowych,
  2. kodeksu karnego,
  3. kodeksu karnego skarbowego (omówienie wybranych czynów).
 4. Czynności minimalizujące ryzyko.

Wystąpienie: Anna Karczewska (14:00-15:45)

Odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych

 1. W jakich sytuacjach członek zarządu może odpowiadać za zaległości podatkowe spółki kapitałowej?
 2. Czy wszyscy członkowie zarządu mogą odpowiadać za zaległości podatkowe spółki?
 3. W jaki sposób członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności?
 4. Na co należy zwrócić uwagę, aby taką odpowiedzialność ograniczyć lub wyeliminować?
 5. Omówienie wybranych przypadków odpowiedzialności, które zdarzają się w praktyce.
 6. Czy i w jaki sposób ustawodawca ogranicza odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe wynikłe w czasie stanu epidemicznego? Kilka słów na temat ochrony wynikającej z tzw. Tarczy Antykryzysowej.

DZIEŃ II

Wystąpienie: Monika Drab-Grotowska (10:00-15:45)

Prezentacja ostatnich zmian istotnych dla kadry zarządzającej – zmiany dotyczące funkcjonowania spółek kapitałowych

 1. Możliwość potwierdzenia umów zawartych w imieniu spółki przez nieumocowanego członka organu lub przez wadliwie obsadzony zarząd.
 2. Wypłata dywidendy i obowiązek zwrotu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
 3. Rezygnacja członka zarządu – zmiany w sposobie składania rezygnacji.

Forma zatrudnienia a odpowiedzialność

 1. Powołanie i zatrudnienie członków zarządu, dyrektorów finansowych i głównych księgowych – jakie umowy wybrać? jak optymalizować zatrudnienie?
 2. Zbieg odpowiedzialności pracowniczej i korporacyjnej.
 3. Odpowiedzialność członka zarządu a także dyrektora finansowego i głównego księgowego w randze członka zarządu.
 4. Odpowiedzialność dyrektora finansowego i głównego księgowego nie będących członkami zarządu.

Jak długo odpowiada członek zarządu, dyrektor finansowy, główny księgowy?

 1. Absolutorium członka zarządu – kiedy chroni a kiedy nie?
 2. Kadencja a mandat członka zarządu – oblicz ile odpowiadasz.
 3. Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za uchybienia wykryte po zakończeniu pełnienia funkcji w zarządzie.
 4. Sposoby uwolnienia się od odpowiedzialności przez członków zarządu.
 5. Przedawnienie wobec kadry zarządzającej.

Odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji

 1. Czy i pod jakimi warunkami mogę zarządzać/pracować w więcej niż jednej spółce.
 2. Zakaz konkurencji dla członków zarządu i kadry kierowniczej – jak ustalić działalność konkurencyjną, jak wprowadzić skuteczne wypowiedzenie, odszkodowania za zakaz konkurencji.

Uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu spółki kapitałowej i odpowiedzialność z tego tytułu

 1. Kto podpisuje, kto parafuje – jakie są skutki.

Ochrona prywatnego majątku kadry zarządzającej

 1. Kiedy majątek zarządu jest zagrożony?
 2. Praktyczne i skuteczne sposoby ochrony majątku.
 3. Warsztaty: orzecznictwo sądów polskich, które zarząd może wykorzystać w ewentualnych sporach sądowych oraz praktyczne wskazówki jak uchronić się przed odpowiedzialnością.

Rodzaje odpowiedzialności

 1. Odpowiedzialność osobista, solidarna i subsydiarna – co oznaczają w praktyce.
 2. Odpowiedzialność za działania prokurenta i pracowników upoważnionych do podpisywania umów.
 3. Kiedy ochroni ubezpieczenie?
 4. Czy uwolni od odpowiedzialności posiadanie ekspertyz, opinii, analiz przygotowanych przez podmioty trzecie?

Odpowiedzialność przewidziana w przepisach prawa pracy

 1. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym.
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec pracowników – jakie zastosować procedury w spółce, aby zminimalizować jej ryzyko?

Odpowiedzialność w spółce zależnej i spółce dominującej

 1. Działanie na szkodę spółki ale w interesie grupy – możliwe czy nie?
 2. Odpowiedzialność za zobowiązania wobec wierzycieli.
 3. Konsekwencje braku regulacji w umowie holdingowej w zakresie odpowiedzialności.
 4. Mechanizmy przeciwdziałania zagrożeniom.
 5. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone spółce.

Wyłączenie odpowiedzialności – jakie zastosować mechanizmy, aby zminimalizować ryzyko kadry zarządzającej.

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Monika Drab-Grotowska – Radca prawny od 2004 roku, absolwentka Wydziału Prawa UW. Ekspertka BCC ds. odpowiedzialności prawnej członka zarządu oraz prawa spółek kapitałowych. Karierę rozpoczęła od pracy w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie prowadziła postępowania administracyjne od przesłuchań po uczestnictwo w rozprawie. Następnie, była Z-ca Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji. Doświadczenie zdobywała także, zasiadając w RN, a także zarządzając spółką inwestycyjną. Obecnie jest partnerem w kancelarii prawnej Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Sp. p. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm, świadczy doradztwo prawne w zakresie przygotowywania i negocjowania umów.

Anna Karczewska – Prawnik, ekonomista, ekspert w zakresie podatków bezpośrednich i międzynarodowych, współpracownik z Kancelarią ADN Podatki. Ukończone Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze SGH gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association.

 

Barbara Filemonowicz – partner i lider praktyki postępowań podatkowych w ADN Podatki. Radca prawny oraz doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w firmach tzw. wielkiej czwórki, gdzie obsługiwała przedsiębiorców w projektach z zakresu postępowań podatkowych, obrony w sprawach karnych skarbowych (white collar crime) oraz projektach śledczych (forensic). Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowych studiów w języku angielskim na Uniwersytecie Lyon III we Francji (LL.M., European Business Law). Obecnie specjalizuje się w reprezentacji przedsiębiorców jako pełnomocnik przed organami podatkowymi oraz jako obrońca w postępowaniach karnych skarbowych (KKS).

Piotr Woźniak – Biegły Rewident, Partner Zarządu  UHY ECA Audyt. Ukończył studia na wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalizacji Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i HGB oraz realizacji zleceń Due Diligence i wyceny przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze rynków kapitałowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

CK ADN Browary Warszawskie

05-077 Warszawa

ul. Grzybowska 56

woj. mazowieckie

Online 13-14 kwiecień 2021

Rejestracja

Konferencja stacjonarna
cena za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Konferencja online
cena za osobę
1 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie. Po jego otrzymaniu potwierdzimy rejestrację i przekażemy dane do dokonania płatności.

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu. Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!