Szkolenie: UTRZYMANIE I KONTROLE OKRESOWE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE AKTULALNYCH ZMIAN PRAWA BUDOWLANEGO I WYMAGAŃ PRAWNYCH ORAZ PRZEPIS

O konferencji

Cel szkolenia: kompleksowe przedstawienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących obowiązków właścicieli i zarządców w utrzymaniu, kontroli oraz remontach obiektów budynków w tym o zabudowie powyżej 2000 m2 i obiektów wielkopierzchniowych o powierzchni dachu powyżej 1000 m2 dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania i zapobieganiu katastrofie budowlanej w świetle wniosków NIK z kontroli przeprowadzonej w 2011 r. nt. „Prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych".
Kto powinien wziąć udział?
właścicieli i zarządców nieruchomości, służb prowadzących inwestycje i remonty, osób prowadzących kontrolę okresową obiektów budowlanych, nadzór techniczny specjalistyczny i inwestorski, właściwych organów administracyjno -budowlanych oraz nadzoru budowlanego, osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru), rzeczoznawców budowlanych i biegłych sądowych.

Program konferencji

I. Uregulowania prawne w utrzymaniu obiektów budowlanych
1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651)
2. Ustawa Prawo Budowlane z 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)
3. Przepisy techniczno-budowlane w utrzymaniu obiektów budowlanych
Warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
4. Przejęcie budynków do użytkowania
5. Obowiązki właściciela lub zarządcy w utrzymaniu w należytym stanie obiektu budowlanego dla bezpiecznego użytkowania obiektu (art. 61 Pb),
6. Odpowiedzialność właściciela (art. 91a) za niespełnieniu obowiązków utrzymana obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym
7. Książka obiektu budowlanego i jej prowadzenie (art. 64 Pb)
8. Obowiązek kontroli okresowej obiektów budowlanych (art. 62 ust. 1 Pb)
9. Nakaz przeprowadzenia kontroli przez właściwy organ (art. 62 ust. 3 Pb),
10. Obowiązkowa kontrola kotów i systemów klimatyzacji (art. 62 ust.5 i 6 Pb) w świetle Prawa budowlanego (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz.1373)

II. Kwalifikacje osób prowadzących kontrole okresowe
1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
2. Uprawnienia budowlane do sprawowania kontroli obiektów budowlanych
3. Osoby uprawnione do sprawowania kontroli technicznej utrzymania budynków i innych obiektów budowlanych
4. Osoby uprawnione do kontroli stanu technicznego przewodów kominowych
5. Osoby uprawnione do kontroli kotłów i systemów klimatyzacji
6. Odpowiedzialności cywilna, zawodowa i karana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

III. Kontrola okresowa obiektów i budynków mieszkalnych
1. Kontroli okresowych budynków i obiektów budowlanych - w pełnej problematyce branżowej z procedurami i czynności działań wraz z wzorami protokołów (art. 62)
Kontrola okresowa roczna (stanu technicznego elementów budynku i i instalacji gazowych i przewodów kominowych),
Kontrola okresowa co najmniej dwa razy w roku w przypadku budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m 2 oraz innych obiektów o powierzchni dachu powyżej 1000 m2 (karta informacyjna obiektu, ocena stanu technicznego głównych elementów nośnych i połaci dachu, protokół kontrol obiektu wg kryteriów uszkodzeń konstrukcji i zużycia elementów budowlanych (4 klasy oceny),
Kontrola okresowa co najmniej raz na 5 lat ( stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu i otoczenia oraz badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej),
2. Kontrola okresowa roczna ścian zewnętrznych warstwowych w budownictwie wielkopłytowym oraz analiza bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z Instrukcją ITB nr 360/99,
3. Kontrola okresowa roczna elewacjami z płyt azbestowo-cementowych na budynkach wielkopłytowych oraz warunki bezpiecznego ich użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089)
4. Kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w wypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem.
5. Kontrola okresowa systemów grzewczych i kotłów
6. Kontrola okresowa systemów klimatyzacji
7. Kontrola okresowa obiektów i sieci elektroenergetycznych

IV. Naprawy i remonty obiektów po kontrolach okresowych
1. Programowanie remontów budynków
2. Zakres robót naprawczych i remontowych
3. Planowanie napraw i remontów
4. Usuwanie nieprawidłowości w obiektach budowlanych
5. Roboty remontowe wymagające zgłoszenia
6. Dokumentacja techniczna remontów
7. Nadzór budowlano-techniczny nad remontami
8. Obmiary robót - rejestr obmiarów
9. Bezpieczeństwo pracy przy robotach remontowych

V. Informacja o kontroli NIK w utrzymaniu obiektów budowlanych

VI. Dyskusja i podsumowanie seminarium szkoleniowego

Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Czas trwania

Pobyt: od 27.01.2014 r. (obiad) do 29.01.2014 r.(obiad)

Prelegenci

Projektant i rzeczoznawca budowlany, doradca energetyczny, audytor energetyczny KAPE oraz konsultant na liście Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Światowego. Od 2002 r. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Doświadczony wykładowca od wielu lat prowadzący szkolenia i seminaria dla praktyków.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
-
1 840
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!