Konferencja

XXV Ogólnopolskie Sympozjum Podatkowe. Podatki 2021 – istotne zmiany w podatku VAT i podatku dochodowym

O konferencji

Zapraszamy Państwa na Sympozjum, na którym zostaną omówione najnowsze zmiany w podatku VAT i podatku dochodowym .
Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy działów księgowości, główni księgowi, właścicele firm.

Program konferencji

DZIEŃ I

Podatek od towarów i usług w 2020 i 2021 roku aktualne problemy oraz planowane zmiany

9:30 – 10:00 – rejestracja Uczestników
10:00 – 11:30 – Marcin Chomiuk

1. Slim VAT – pakiet uproszczeń w zakresie rozliczeń VAT:
a) uproszczenia w rozliczaniu faktur korygujących,
b) ułatwienia dla eksporterów – zmiana zasad opodatkowania zaliczek w eksporcie,
c) spójne kursy walut dla VAT i podatku dochodowego,
d) odliczenie podatku naliczonego w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
e) wydłużenie terminu do odliczenia podatku naliczonego,
f) prezenty małej wartości.

2. Zmiany w systemie TAX FREE:
a) system TAX FREE za pomocą elektronicznej platformy PUESC,
b) złagodzenie warunków upoważniających do posiadania statusu sprzedawcy dokonującego zwrotu podatku,
c) rozszerzenie możliwych form zwrotu VAT podróżnym,
d) jak udokumentować prawo do stawki 0 % po zmianach. Elektroniczny dokument TAX FREE,
e) zwrot VAT jedynie podróżnemu, który dokonał zakupu,
f) objęcie sprzedawców obowiązkiem stosowania kas fiskalnych on-line.

11:30 – 11:45 – przerwa kawowa
11:45 – 13:00 – Małgorzata Breda

3. Zmiany w zakresie e-commerce – planowany termin wprowadzenia zmian 1 lipca 2021 r.:
a) implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce,
b) zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej – ujednolicenie progu na terenie całej UE,
c) wprowadzenie nowej definicja transakcji – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO),
d) sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI),
e) zasady wystawiania faktur w przypadku WSTO oraz SOTI,
f) wprowadzenie szczegółowych zasad rozliczenia podatku w ramach OSS, IOSS oraz USZ,
g) określenie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostaw towarów przez platformy e-commerce,
h) nałożenie na platformy e-commerce obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji oraz poboru i zapłaty podatku.

13:00 – 13:30 – lunch
13:30 – 15:00 – Marcin Pacyna

4. Mechanizm podzielonej płatności, w tym zmiany od 1 stycznia 2021 r.:
a) kiedy istnieje obowiązek płatności MPP?
b) kiedy płatność jest dobrowolna?
c) jak płacić zaliczki w MPP?
d) potrącenia i kompensaty,
e) świadczenia kompleksowe a MPP,
f) mechanizm podzielonej płatności w nowym pliku JPK_V7M/JPK_V7K,
g) płatności na rzecz przedstawicieli celnych,
h) PKWiU 2015 zamiast PKWiU 2008.

5. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS):
a) możliwość zaklasyfikowania towarów także według PKWiU,
b) brak możliwości wydania WIS do stanów faktycznych objętych kontrolą podatkową lub wydaną decyzją,
c) WIS a nadużycie prawa,
d) wprowadzenie okresu ważności WIS.

15:00 – 15:15 – przerwa kawowa
15:15 – 17:00 – Aneta Pożarowska

6. Wyzwania związane z JPK_V7M/JPK_V7K oraz nowy wymiar kontroli podatkowych:
a) kluczowe kwestie związane z oznaczeniami transakcji – grupy towarowo usługowe (GTU), MPP, pozostałe procedury (m.in. EE, SW, MR_T) , dokumenty (m.in. WEW, RO, FP),
b) dokumentowanie obrotu detalicznego (paragony, faktury do paragonów, faktury uproszczone),
c) ulga na złe długi w JPK_V7M/JPK_V7K (w tym wpływ na rozliczenia podatkowe wyroku TSUE dotyczącego ww. ulgi),
d) status VAT nabywców i jego wpływ na rozliczenia VAT – powiązania z weryfikacją białej listy,
e) transakcje z podmiotami powiązanymi (TP) i wątpliwości z tym związane oraz rodzaje operacji z podmiotami powiązanymi i ich weryfikacja przez organy podatkowe,
f) oznaczenia GTU a obowiązki akcyzowe,
g) kod GTU_10 a stawki VAT,
h) kod GTU_12 a koszty usług niematerialnych,
i) sankcje za kary w JPK_V7M/JPK_V7K.

DZIEŃ II

Podatek VAT oraz Podatek CIT

8:30 – 9:00 – rejestracja Uczestników
9:00 – 10:30 – Marcin Chomiuk

1. Brexit – nowe zasady VAT i podatku dochodowym:
a) VAT – sprzedaż towarów do Wielkiej Brytanii – zagadnienia eksportowe i importowe,
b) obowiązywanie przepisów w zakresie VAT w okresie przejściowym,
c) rozliczanie WDT i WNT w okresie przejściowym,
d) opodatkowanie dywidend oraz podatek u źródła:
• dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich (tzw. dyrektywa IR),
• dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (tzw. dyrektywa PS).

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Marcin Chomiuk

2. Ulga na złe długi, zatory płatnicze i biała lista podatników– nowe regulacje od 1.01.2020 r.:
a) wprowadzenie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych od 1.1.2020r.:
• rodzaje transakcji objęte korektą,
• obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
• korekta dochodu lub straty podatkowej,
• transakcje między podmiotami powiązanymi,
• przepisy przejściowe,
• zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.
b) ograniczenia zatorów płatniczych:
• terminy zapłaty w transakcjach handlowych,
• uprawnienia wierzyciela,
• obowiązek raportowania,
• czyny nieuczciwej konkurencji.
c) biała lista podatników – skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT: 
• weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
• skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników,
• uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia),
• przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
• nowy termin na złożenie ZAW-NR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.
d) skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment od 1.1.2020 r.:
• nowy załącznik 15 (towary i usługi) obligujący do stosowania mechanizmu split payment,
• utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
• płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
• płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,
• potrącenie przy obowiązkowym split payment – ryzyko podatkowe na gruncie CIT.

12:15 – 13:00 – lunch
13:00 – 14:30 – Aneta Drosik

3. Przegląd najistotniejszych zmiany w CIT w 2020 r. z uwzględnieniem ich skutków w roku 2021:
a) zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne od 2020,
b) mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych i zaliczek uproszczonych,
c) możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln pln,
d) nowe limity przychodowe dla celów stosowania uproszczeń, w tym opodatkowania spółek stawką 9 % podatku,
e) nowe limity związane z użytkowaniem samochodów osobowych – czynsze leasingowe, czynsze najmu, dzierżawy, krótkotrwałe wypożyczenie samochodów, odpisy amortyzacyjne, koszty eksploatacji, vat niepodlegający odliczeniu, omówienie objaśnień podatkowych ministra finansów z 2020 roku,
f) hipotetyczne koszty odsetkowe – z uwzględnieniem zmian od 1.1.2021,
g) ceny transferowe – zmiany wraz z podsumowaniem kompleksowości problematyki, z uwzględnieniem zmian od 1.1.2021 r.,
h) spółka nieruchomościowa:
• definicja spółki nieruchomościowej. Forma prawna spółki nieruchomościowej,
• spółka nieruchomościowa z siedzibą na terytorium Polski. Spółka nieruchomościowa z siedzibą zagranicą. Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Kto może być przedstawicielem?
• zbycie udziałów / akcji albo przeniesienie ogółu praw i obowiązków. Obowiązki płatnicze.
i) pozostałe zmiany.

14:30 – 14:45 – przerwa kawowa
14:45 – 16:15 – Aneta Drosik

4. Podatek u źródła – analiza nowych regulacji:
a) stawki podatku – stawki krajowe i stawki wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
b) zwolnienia; zakres podmiotowy oraz przedmiotowy; warunki,
c) standardy należytej staranności w związku z zastosowaniem stawki preferencyjnej albo zwolnienia,
d) beneficjent rzeczywisty – znaczenie dla stosowania stawek preferencyjnych oraz dla zastosowania zwolnień,
e) obowiązki dokumentacyjne oraz informacyjne: certyfikat rezydencji, oświadczenia, forma oraz termin ważności. Oryginał czy kopia? Jak postępować w przypadku certyfikatu rezydencji, który określa okresu ważności? Jak postępować w przypadku certyfikatu rezydencji, który określa tylko datę wydania?
f) znaczenie limitu 2 mln PLN, tryb zwrotowy, wniosek oraz załączniki do wniosku, tryb oświadczeń, odpowiedzialność, opinia o stosowaniu zwolnienia, opłata, termin ważności.
g) wyłączenia spod regulacji.

DZIEŃ III

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2020 i 2021 roku aktualne problemy oraz planowane zmiany

8:30 – 9:00 – rejestracja Uczestników
9:00 – 10:30 – Anna Karczewska

1. Kluczowe zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28.11.2020 roku – rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy i „CIT Estoński”:
a) spółka komandytowa jako podatnik CIT – zasady opodatkowania spółek komandytowych na nowych zasadach:
• zasady wypłaty i opodatkowania „starych” zysków ze spółki komandytowej,
• wypłaty zysków na rzecz komplementariusza,
• wypłaty zysków na rzecz komandytariusza,
• ustalenie wartości podatkowej aktywów przez spółkę komandytową,
• szczególne reguły dla zbywania OPiO w spółkach komandytowych, likwidacji,
• wystąpienia ze spółek komandytowych utworzonych przed 1 stycznia 2021 r.,
• zmiany od 1 stycznia/1 maja 2021 r. a rok obrotowy spółki komandytowej,
• przekształcenie spółki komandytowej i skutki podatkowe.
b) zasady objęcia podatkiem CIT spółek jawnych,
c) wpływ powyższych zmian na zasady ustalania dochodu dla celów daniny solidarnościowej,
d) Estoński CIT:
• założenia ogólne estońskiego CIT,
• podmioty uprawnione i nieuprawnione do estońskiego CIT,
• forma prawna do skorzystania z ulgi,
• ograniczenie w zakresie struktury własnościowej i bezpośrednich powiązań kapitałowych,
• wymogi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
• limity przychodowe,
• warunki dotyczące zatrudnienia pracowników i struktury przychodów,
• zróżnicowanie opodatkowania tzw. małych podatników i pozostałej kategorii podatników,
• kryterium dynamiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych,
• przedmiot opodatkowania i określanie podstawy opodatkowania,
• znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego,
• ulgi i rozliczanie straty podatkowej,
• stawki podatkowe,
• odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego,
• prawo do odliczenia podatku.

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Barbara Filemonowicz

2. Strategia podatkowa – nowy wymóg od 1 stycznia 2021 r.:
a) podmioty zobowiązane do publikacji,
b) czy trzeba publikować strategię za 2020 r.?
c) elementy obligatoryjne strategii podatkowej,
d) jak przygotować strategie podatkową,
e) odpowiedzialność podatkowa i karna a zapisy w strategii podatkowej,
f) strategia podatkowa a inne procedury podatkowe (polityka podatkowa, procedura należytej staranności w VAT i WHT, procedura MDR),
g) traktowanie sygnalistów i apetyt na ryzyko podatnika – jak opisać w strategii, a jak wdrożyć w życie,
h) zaangażowanie zarządu,
i) dobre praktyki zarządzania ryzykiem podatkowym.

12:15 – 13:00 – przerwa kawowa
13:00 – 14:30 – Barbara Filemonowicz

3. Raportowanie schematów podatkowych – jak radzimy sobie z nowymi obowiązkami:
a) Czym jest schemat podatkowy?
• rodzaje schematów podatkowych,
• czy każdy schemat podatkowy podlega obowiązkowi informacyjnemu,
• cechy rozpoznawcze schematów podatkowych.
b) Na kim spoczywają obowiązki informacyjne?
• definicja „promotora” oraz jego obowiązki,
• pojęcie podmiotu „korzystającego” oraz jego obowiązki,
• podmiot „wspomagający” – kim jest, do czego jest zobowiązany,
• właściwe przyporządkowanie obowiązków informacyjnych spoczywających na poszczególnych podmiotach.
c) Terminy i sposób wypełniania obowiązków informacyjnych:
• terminy na złożenie informacji i raportów,
• zakres informacji, które należy przekazać szefowi KAS,
• NSP – numer schematu podatkowego,
• zmiany od 2020 roku w zakresie raportowania schematów podatkowych w stosunku do wspomagającego,
• nowe terminy raportowania w związku z przeciwdziałaniem covid-19.

14:30 – 14:45 – przerwa kawowa
14:45 – 16:15 – Barbara Filemonowicz

4. Raportowanie schematów podatkowych – ciąg dalszy:
a) Praktyczne aspekty raportowania schematów i wypełniania obowiązków informacyjnych:
• jak efektywnie wypełniać obowiązki informacyjne?
• przesłanki przesądzające o uznaniu uzgodnienia za schemat podatkowy,
• praktyczne identyfikowanie obowiązków w przypadku uczestniczenia w „czynności służącej wdrożeniu uzgodnienia”,
• przykłady schematów podatkowych.
b) Obowiązek wdrożenia procedur wewnętrznych:
• na kim spoczywa obowiązek wdrożenia szczegółowych procedur raportowania,
• w jaki sposób sformułować treść procedur, aby zabezpieczyć się przed sankcjami?
• praktyczne aspekty opracowania procedur wewnętrznych.
c) Sankcje z tytułu niedopełnienia obowiązku raportowania:
• odpowiedzialność za brak raportowania lub niewłaściwe poinformowanie szefa KAS,
• zakres kar przewidzianych za naruszenie przepisów,
• szczególny rodzaj sankcji za brak wdrożenia procedur wewnętrznych.

Czas trwania

Dzień I 10:00-17:00
Dzień II 09:00-16:00
Dzień III 09:00-16:00

Prelegenci

Cytat

Aneta Lech (Pożarowska) – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Członek Państwowej Komisji ds Doradztwa Podatkowego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, także przed sądami administracyjnymi.  Autorka licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej i specjalistycznej oraz autorka i współautorka wielu publikacji i książek poświęconych ustawie od podatku od towarów i usług.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT”.  W 2012 r. wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Marcin Chomiuk – doradca podatkowy, partner w ADN Podatki. Doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w Andersen oraz PwC. Współautor pierwszego na polskim rynku komentarza do unijnych przepisów o VAT (VI Dyrektywy VAT – obecnie Dyrektywy 112) oraz autor wielu publikacji. Współautor programu studiów oraz wykładowca akademicki studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz SGH w Warszawie. Jako niezależny ekspert organizacji przedsiębiorców Lewiatan reprezentował interesy podmiotów gospodarczych w MF i komisjach sejmowych. Wygrał przed Trybunałem Sprawiedliwości UE sprawę BGŻ Leasing dotyczącej sposobu opodatkowania VAT-em usług ubezpieczeniowych sprzedawanych przy okazji usług leasingu, która odmieniła rynek leasingowy w Polsce.

Małgorzata Breda – doradca podatkowy, manager w ADN Podatki. Wieloletni współpracownik międzynarodowych i krajowych firm doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji krajowych i transgranicznych. Wśród klientów, z którymi współpracuje znajdują się podmioty z takich sektorów gospodarki jak: branża farmaceutyczna, budownictwo i nieruchomości, branża transportowa, paliwowa, energetyczna, bankowa i ubezpieczeniowa, motoryzacyjna jak również administracja państwowa. Jest specjalistą w zakresie ustalania strategii podatkowej oraz zarządzania ryzykiem związanym w szczególności z podatkiem od towarów i usług.

Aneta Drosik – radca prawny, dyrektor działu podatków dochodowych w ADN Podatki. Specjalista z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego z kilkunastoletnim doświadczeniem i wieloletnią praktyką zawodową. Przez kilkanaście lat prowadziła Departament Prawa Podatkowego jako Dyrektor w renomowanej kancelarii z siedzibą w Warszawie. W swojej karierze zawodowej obsłużyła z zakresu podatków dziesiątki klientów zarówno wielkich, międzynarodowych korporacji, jak i mniejszych rodzimych biznesów. Specjalizuję się także w prawie gospodarczym, fuzjach, przejęciach i restrukturyzacjach. Od wielu lat praktykuję także jako trener i szkoleniowiec. Autorka kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych.

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, ekspert w zakresie podatków bezpośrednich i międzynarodowych, współpracownik z Kancelarią ADN Podatki. Ukończone Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w MF, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association.

Barbara Filemonowicz – członek zarządu w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, doradca podatkowy oraz radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w firmach tzw. wielkiej czwórki. Specjalizuje się w projektach z zakresu sporów podatkowych – przygotowania i wsparcia przedsiębiorców w toku kontroli podatkowej, kontroli celnej-skarbowej, postępowań interpretacyjnych i podatkowych. Uczestniczyła w projektach z zakresu minimalizacji ryzyk podatkowych, w szczególności przygotowania i wdrożenia procedur podatkowych, weryfikacji kontrahentów pod kątem oszustw VAT, jak również wdrożenia polityk ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu i pracowników działów finansowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 27-29 styczeń 2021
CK ADN Browary Warszawskie

05-077 Warszawa

Grzybowska 56

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena
za osobę
2190 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!