Zmiany w Prawie Pracy 2023 - Konferencja Prawo Pracy i Wynagrodzenia 2023 – nowe przepisy i kolejne zmiany

O konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej organizowanej przez naszą firmę konferencji.

Dlaczego warto wziąć udział?

Podobnie jak w poprzednich edycjach naszym celem jest przedstawienie nowych przepisów, kolejnych zmian, najnowszych interpretacji i orzecznictwa z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń.

Kto powinien wziąć udział?

Wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób pragnących uzyskać informacje na temat nowych przepisów, kolejnych zmian, najnowszych interpretacji i orzecznictwa z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń.

Program konferencji

W programie:

NOWE ZASADY WPROWADZANIA PRACY ZDALNEJ.

 1. Rodzaje pracy zdalnej: całościowa, hybrydowa, okazjonalna. Możliwości łączenia różnych rodzajów pracy zdalnej.
 2. Uzgodnienie dotyczące wykonywania pracy zdalnej między stronami.
 3. Polecenie pracy zdalnej – kiedy będzie można wysłać pracownika na pracę zdalną ?
 4. Zasady żądania przez pracownika pracy w formule zdalnej – kiedy pracownik będzie mógł żądać pracy zdalnej ?
 5. Źródła pracy zdalnej – porozumienie, regulamin, indywidulane porozumienie z pracownikiem.
 6. Tryb uzgadniania wprowadzenia pracy zdalnej ze związkami zawodowymi.
 7. Równe traktowanie pracowników zdalnych.
 8. Elektroniczny kontakt z pracownikiem zdalnym.
 9. Zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.

prowadzenie: mec. Anna TELEC
Radca Prawny prowadzący kancelarię prawa pracy, były sędzia sądu pracy.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY A PRACA ZDALNA.

 1. Obowiązki pracodawcy w zakresie dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy.
 2. Zasady przygotowania pracownika do pracy zdalnej w zakresie bhp.
 3. Wyłączenie bhp przy pracy zdalnej.
 4. Ocena ryzyka zawodowego, informacja bhp oraz szkolenia bhp przy zdalnej.
 5. Oświadczenia pracownika z zakresu bhp przy pracy zdalnej.
 6. Wypadek przy pracy zdalnej – zasady postępowania.

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

CZAS PRACY A PRACA ZDALNA.

 1. Rekomendowane systemy czasu pracy przy pracy zdalnej.
 2. Nadzór nad pracownikiem zdalnym – na odległość i bezpośrednio. Kontrola pracy zdalnej.
 3. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy przy pracy zdalnej.
 4. Nadgodziny, a praca zdalna.

prowadzenie: mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy,
były Wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.

 

NOWE UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE I OPIEKUŃCZE.

 1. O ile lat wzrośnie wiek dziecka, którego rodzic ma prawo odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz wyjazdu służbowego?
 2. Na jakich zasadach pracodawca będzie musiał udzielić pracownikowi urlopu opiekuńczego?
 3. Kiedy pracownik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych (siły wyższej)?
 4. W jakich sytuacjach pracownik będzie mógł złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy? Czy pracodawca będzie się musiał zgodzić na zmianę sposobu wykonywania pracy?
 5. Jakich kategorii pracowników będą dotyczyć zmiany w zasadach korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat?
 6. Czy ochrona trwałości zatrudnienia pracowników rodziców i opiekunów się zwiększy?
 7. Na jakich zasadach pracownicy będą wracać do pracy po zakończeniu korzystania z urlopów, za które przysługuje zasiłek macierzyński oraz z urlopu wychowawczego?

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspertka prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

NOWE ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW Z URLOPU RODZICIELSKIEGO.

 1. W jakim wymiarze urlop rodzicielski będzie przysługiwał pracownikom – rodzicom i jak długo będą mogli z niego skorzystać?
 2. W jakich sytuacjach pracownik – ojciec będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego i ile tygodni tego urlopu będzie mu faktycznie przysługiwać?
 3. Na ile części i na jakich zasadach można będzie podzielić urlop rodzicielski?
 4. Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w trakcie urlopu rodzicielskiego i w jakim trybie będzie się o niego występować?
 5. Na jakich zasadach możliwa będzie rezygnacja z urlopu rodzicielskiego?
 6. Na jakich zasadach pracownicy będą mogli skorzystać z urlopu rodzicielskiego w okresie przejściowym?
 7. Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał, gdy urlop rodzicielski będzie wykorzystywany w okresie przejściowym?

prowadzenie: Monika FRĄCZEK
Ekspertka prawa pracy, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy
w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ NOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRACODAWCÓW. 

 1. Umowy na okres próbny w nowej odsłonie.
 2. Dodatkowa działalność pracownika poza kontrolą pracodawcy.
 3. Zmiana treści umowy o pracę oraz informacji dodatkowej przekazywanej pracownikowi.
 4. Nowe uprawnienia pracowników związane ze zmianą i rozwiązaniem umowy o pracę.
 5. Nowe zasady rozwiązywania umów o pracę na czas określony.
 6. Delegowanie pracowników za granicę – zmienione obowiązki pracodawców.

prowadzenie: dr mec. Agata MIĘTEK
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy. Doktor nauk prawnych.

 

ZAKRES UPRAWNIEŃ KONTROLNYCH PRACODAWCY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH PRZEPISÓW O KONTROLI TRZEŹWOŚCI.

 1. Prywatność pracownika a prawo pracodawcy do kontroli.
 2. Kontrola trzeźwości po nowemu.
 3. Rewizja osobista zatrudnionych.
 4. Monitoring wizyjny i kontrola poczty służbowej według najnowszych interpretacji.
 5. Inne dopuszczalne metody monitorowania pracowników.

prowadzenie:  dr mec. Patrycja ZAWIRSKA
Radca Prawny, Doktor nauk prawnych, Partner zarządzający w Kancelarii Zawirska Ruszczyk sp.k.

 

PROBLEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KONTEKŚCIE PRACY ZDALNEJ.

 1. Jaki zakres informacji jest niezbędny do prawidłowej realizacji obowiązków pracy w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej zgodnie z RODO?
 2. Gdzie należy przechowywać dokumentację dotycząca pracy zdalnej?
 3. Jak właściwie zredagować obowiązek informacyjny i kiedy należy go realizować?
 4. Jakie są ryzyka z zakresu ochrony danych w związku pracą zdalną i jak można się przed nimi zabezpieczyć?
 5. Jak opracować procedury ochrony danych osobowych na potrzeby pracy zdalnej? Czy nie wystarczą procedury dotychczas stosowane?
 6. Kogo i jak należy przeszkolić z procedur ochrony danych osobowych?

prowadzenie:

mec. dr Dominika Dörre-Kolasa
Radca prawny, Doktor nauk prawnych,  Partner w Kancelarii Raczkowski sp.k.

mec. Michalina Kaczmarczyk
Radca prawny w Kancelarii Raczkowski sp.k.

 

NAJLEPSZE PRAKTYKI W NALICZANIU PŁAC W 2023 r. Z UWZGLĘDNIENIEM ORZECZNICTWA I STANOWISK URZĘDOWYCH.

 1. Praca zdalna na liście płac czyli nowe przepisy w Kodeksie pracy w ujęciu płacowym:
 • pracownik wykonujący pracę zdalną a podwyższone KUP – stanowisko MF,
 • świadczenia otrzymywane „przy okazji” wykonywania pracy zdalnej a przychód na potrzeby podatkowe i składkowe,
 • praca zdalna a przyjazd na spotkanie w biurze – czy to podróż służbowa?

2. Najciekawsze stanowiska urzędowe dotyczące oskładkowania i opodatkowania składników płacowych, w tym m.in.:

 • ryczałt a ekwiwalent dla pracowników wykonujących pracę zdalną,
 • „ZEROWY PIT” czyli ulga dla pracującego seniora w praktyce,
 • świadczenia z ZFŚS.

 3. Najważniejsze orzeczenia sądowe dotyczące wynagrodzeń, w tym m.in.:

 • w przedmiocie skutków podatkowych związanych ze zwrotem pracownikowi kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
 • orzeczenie o przyznaniu odszkodowania w miejsce żądanego przywrócenia do pracy,
 • prawo do odprawy emerytalnej.

 4. Listy płac dla różnych źródeł przychodów – porównanie zasad naliczania i stosowania oświadczeń i wniosków mających wpływ na naliczanie zaliczki na podatek oraz oświadczeń dotyczących ubezpieczeń społecznych.

5. Rok 2023 w płacach – czego się jeszcze możemy spodziewać i jak sobie z tym najlepiej poradzić?

prowadzenie: Elżbieta MŁYNARSKA-WEŁPA
Ekspertka ds. kadrowo-płacowych.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

mec. Anna TELEC

Radca prawny, założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w szeroko pojętej problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Były wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie odwoławczego Wydziału Pracy.

Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy.  Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, pracowników działów personalnych i HR. Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy na łamach m.in. “Rzeczpospolitej”, “Gazety Prawnej”, Wydawnictwa C.H.Beck, Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Współautor Komentarza do Kodeksu pracy pod redakcją dr. Krzysztofa Walczaka Wydawnictwo C.H.Beck.

Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie z zakresu prawa pracy.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez nią szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

mec. Agata MIĘTEK

Adwokat specjalizujący się w prawie pracy. Doktor nauk prawnych.

Adwokat, ekspert w obszarze prawa pracy, posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców w obszarze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zatrudnienia cudzoziemców. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, których przedmiotem są roszczenia wynikające ze stosunku pracy oraz w postępowaniach przeciwko ZUS.

Łączy pracę w Kancelarii z pracą adiunkta w Zakładzie Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest także autorką publikacji z zakresu prawa pracy, w tym zdobyła trzecią nagrodę w XXI edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej przyznaną przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Jest autorką publikacji z zakresu prawa pracy.

mec. Patrycja ZAWIRSKA

Doktor nauk prawnych. Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii Zawirska Ruszczyk sp.k.

Posiada osiemnaście lat doświadczenia w doradztwie z zakresu prawa pracy.

Uznawana za jednego z najlepszych prawników w zakresie prawa pracy w Polsce przez ranking Chambers and Partners Europe nieprzerwanie od 2010 r. (od 2013 r. w “Band 3”). W rankingu The Legal 500 EMEA 2020 – 2022 została uznana za wiodącego prawnika w obszarze prawa pracy w Polsce (Leading Individual).

Autorka licznych publikacji prasowych, w tym dla: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz Monitora Prawa Pracy.

Patrycja Zawirska specjalizuje się w skomplikowanych procesach restrukturyzacyjnych, zarządzaniu relacjami z przedstawicielami pracowników oraz w sprawach z zakresu czasu pracy. Ma bogate doświadczenie we „wrażliwych” sporach z pracownikami (wypadki przy pracy, dyskryminacja, mobbing, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i zasad etycznych).

mec. Dominika DÖRRE-KOLASA

Radca prawny, doktor nauk prawnych.  Partner w Kancelarii Raczkowski sp.k.. Kieruje biurem w Krakowie.

Dominika kieruje zespołem ochrony danych osobowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy i HR, ochrony danych osobowych pracowników, ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji. Doradza międzynarodowym korporacjom oraz polskim pracodawcom.

Ponadto, opracowuje projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa i prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Przeprowadza audyty zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie, a także doradza przy wdrażaniu rekomendacji.

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest cenionym wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy.

Autorka licznych książek i publikacji akademickich i publicystycznych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Konsultantka wielu czasopism prawniczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz członków komisji antymobbingowych.

Monika FRĄCZEK

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy.

Były Główny Specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy.

Autorka wielu opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników działów personalnych, a także osób zarządzających. 

Doświadczony wykładowca z zakresu prawa pracy, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zatrudniania i zwalniania, uprawnień rodzicielskich.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez nią szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

mec. Piotr WOJCIECHOWSKI

Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy.

W latach 2004–2008 Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy.
W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. Wcześniej pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wykładowca prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Autor licznych publikacji oraz uczestnik Konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez niego szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

mec. Michalina KACZMARCZYK

Radca prawny w Kancelarii Raczkowski sp.k.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie pracy, prawie własności intelektualnej jak również w prawie umów ze szczególnym uwzględnieniem najmu komercyjnego i umów związanych z organizacją kampanii reklamowych, zarówno tych tradycyjnych, jak i z obszaru influencer marketingu.

Elżbieta MŁYNARSKA–WEŁPA

Ekspertka ds. kadrowo-płacowych.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Menedżer, konsultant i trener posiadający ponad 15-letnie doświadczenie w HR. Absolwentka Wydziału Zarządzania UW oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Wydziale Psychologii UW oraz MBA dla HR w Akademii Koźmińskiego, a także licznych kursów i szkoleń z zakresu HR i prawa pracy. Doświadczenie menedżerskie zdobywała tworząc i zarządzając działami personalnymi w międzynarodowych korporacjach i firmach  outsourcingowych. Odpowiadała zarówno za obszary administracji personalnej, wynagrodzenia i benefity w wewnętrznych działach HR, jak również za obsługę i relacje z klientami firm outsourcingowych oferujących usługi administracji kadrowo-płacowej. Wieloletni praktyk HR, łączący doświadczenie menedżerskie zdobyte w „dwóch światach HR: wewnętrznym i zewnętrznym”, ekspert w zakresie znajomości prawa pracy i naliczania wynagrodzeń, specjalizuje się w projektach doradczych z obszaru HR oraz szkoleniach z zakresu prawa pracy i list płac oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Prowadzone przez nią szkolenia cieszą się dobrą opinią uczestników.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Marriott*****

00-697 Warszawa

al. Jerozolimskie 65/79

woj. mazowieckie

Rejestracja

Stacjonarnie - cena promocyjna
za osobę
1 990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Online - cena promocyjna
za osobę
1 250
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra
ul. Jasna 11A
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

  1. Organizatorem szkolenia jest Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. ul. Jasna 11 A, 05-506 Wilcza Góra, KRS: 0000539200, NIP: 5213687495, REGON: 360692051.
  2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (mailowo skan) lub rejestracja przez Internet na stronie https://dom-wiedzy.pl/ .
  3. Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia, kursu, konferencji zgłaszający powinien dokonać wpłaty w terminie zgodnym z potwierdzeniem, nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem.
  4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
  5. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  6. W przypadku pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia, kursu lub konferencji, jednak nie później niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia uczestnik nie zostanie obciążony kosztami. W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 100% wartości szkolenia, kursu lub konferencji.
  7. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji z winy organizatora koszty zostaną zwrócone w 100%. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji nie z winy organizatora uczestnikowi zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia, kursu, konferencji.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra ul. Jasna 11A
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!