25 Kongres Inspektorów Ochrony Danych

O kongresie

Po przerwie spowodowanej pandemią, wracamy z ciekawymi tematami i najlepszymi ekspertami w roli prelegentów, a to wszystko w przepięknych okolicznościach przyrody, na Mazurach, w Hotelu Azzun Orient SPA & Wellness.

Pierwsza część, debata wprowadzająca do Jubileuszowego 25 Kongresu IOD, będzie poświęcona zmianom zachodzącym w wykonywaniu funkcji IOD w czasach RODO. W II i III części Kongresu podyskutujemy o bieżących problemach ochrony danych osobowych i ochronie danych osobowych w kontekście innowacji technologicznych.

Prelegenci, a wśród nich: Maciej Byczkowski, dr Łukasz Kister, Maciej Kokot, Marek Kołowacik, mec. Xawery Konarski, Mateusz Kupiec,prof. Grzegorz Sibiga, Patrycja Szurmak, poruszą tematy dotyczące, m.in.

 • rozliczalności IOD i podejściu opartym na ryzyku w jego działalności
 • polis ubezpieczeniowych
 • transferu danych osobowych do państw trzecich
 • obowiązków i odpowiedzialności ADO i procesora w świetle decyzji Prezesa UODO oraz wyroków sądowych
 • innowacji technologicznych w kontekście ochrony danych (chmura obliczeniowa, cookies, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, internet rzeczy, Blockchain) 

Nie zabraknie także tradycyjnej biesiady Inspektorów ochrony danych!

Kongres Inspektorów Ochrony Danych (Kongres IOD) to kontynuacja Kongresu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Kongresu ABI) – najważniejszego dorocznego spotkania środowiska Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w Polsce, organizowanego od 1999 roku, podczas którego omawiane i dyskutowane są najważniejsze bieżące, praktyczne problemy realizacji zadań i obowiązków ochrony danych osobowych w podmiotach ze sfery publicznej i prywatnej, w tym wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Kongres IOD to doskonała okazja do pozyskania przez Inspektorów wiedzy niezbędnej do wykonywania codziennych zadań, a także do spotkania osóbze środowiska IOD, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów. Tradycją jest, że dyskusje i wystąpienia podczas Kongresu prowadzą najlepsi w kraju eksperci praktycy, którzy na co dzień zajmują się tematem ochrony danych. Wśród prelegentów pojawiali się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a wcześniej Biura GIODO), doskonali prawnicy, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia SABI oraz Członkowie tego Stowarzyszenia.

Kto powinien wziąć udział?

Wydarzenie skierowane jest do Inspektorów ochrony danych, prawników i innych osób zajmujących się ochroną danych osobowych.

Program kongresu

PIERWSZY DZIEŃ – 26.09.2022 r.

Debata wprowadzająca do Kongresu:  Inspektor ochrony danych wczoraj i dziś - jak zmienia się wykonywanie funkcji IOD w czasach RODO.

DRUGI DZIEŃ – 27.09.2022 r.

Panele dyskusyjne: Bieżące problemy ochrony danych osobowych

Panel 1: Rozliczalność inspektora ochrony danych i podejście oparte na ryzyku w jego działalności

 • Kontrole i inspekcje UODO - aktualny stan spraw
 • Zakres wymagań wobec IOD i ADO wyznaczającego IOD
 • Rozliczalność IOD w praktyce

Panel 2: Polisy ubezpieczeniowe - ochrona ubezpieczeniowa administratora, procesora i inspektora ochrony danych

 • Rodzaje polis ubezpieczeniowych
 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • Porównanie polis ubezpieczeniowych z punktu widzenia ADO i IOD

Panel 3: Transfery danych osobowych do państw trzecich

 • Termin przejściowy i jego znaczenie
 • Wybór mechanizmu zgodności w świetle stanowisk TSUE i EROD
 • Jak przeprowadzić Transfer Impact Assessment (TIA) i rola w nim IOD

Panel 4: Obowiązki i odpowiedzialność administratora i procesora w świetle decyzji Prezesa UODO oraz wyroków sądowych

 • Wybór właściwego procesora
 • Odpowiedzialność za naruszenia ochrony danych
 • Zakres samodzielnej odpowiedzialności procesora za procesy przetwarzania danych

Biesiada inspektorów ochrony danych

TRZECI DZIEŃ – 28.09.2022 r.

Panele dyskusyjne:  Ochrona danych osobowych a innowacje technologiczne

Panel 1: Innowacje dziś – aktualne problemy

 • Spełnienie wymagań ochrony danych osobowych w chmurze obliczeniowej
 • Cookies – ciągły problem w ochronie danych osobowych i prywatności
 • Cyberbezpieczeństwo a ochrona danych

Panel 2: Innowacje jutra – wyzwania przyszłości

 • Sztuczna inteligencja (AI) – główne problemy ochrony danych osobowych
 • Internet rzeczy
 • Blockchain a ochrona danych osobowych

*Agenda może ulec zmianie

Czas trwania

1 dzień: 17:00-19:30; 2 dzień: 10:00-17:00;3 dzień: 10:00-14:30

Prelegenci

Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu ENSI, od 2007 r. Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (wcześniej: Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji). Pełnił funkcję Członka Zarządu Związku Firm Ochrony Danych Osobowych – ZFODO (2018-2019). Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej (2004–2013). Brał udział w pracach: sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych (2007–2010); pracach Zespołu ekspertów powołanego przez GIODO, który opracował projekt zmiany ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców (2011–2014); sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – deregulacja IV (2014) oraz pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowywaniem nowych projektów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywania zadań ABI (2014–2015). Uczestniczył również w pracach nad zmianą rozporządzenia wykonawczego w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych do ustawy o ochronie danych osobowych oraz konsultacjach w przygotowaniu polskiego stanowiska na forum Rady Europy w związku z reformą ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (ponad 20 lat doświadczeń). Współtwórca Metodyki TISM, Metodyki TSM-BCP, Metodyki TSM – całościowej koncepcji zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Twórca metodyki Zarządzania Procesami Przetwarzania Danych Osobowych (PBDO). Wraz z zespołem przygotował ponad 400 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych; przeszkolił ponad 30 000 osób. Pełnił od 1999 r. funkcję ABI – a obecnie od 25 maja 2018 r. pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych (w ramach outsourcingu) w różnych organizacjach. Prowadził wiele projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wg TISM oraz normy ISO 27001) w organizacjach wielu branż w Polsce. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Wykładał na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) – Studium podyplomowe “Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT” oraz na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie – Studia podyplomowe “Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych”. Aktualnie wykłada w Polskiej Akademii Nauk na Studiach podyplomowych “Inspektora ochrony danych” (w ramach którego jest również członkiem Rady Programowej). Autor licznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych. Uczestniczy lub uczestniczył w projektach wdrożenia RODO w ponad 100 organizacjach w Polsce. Brał udział w pracach Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych, powołanej przez Ministra Cyfryzacji.

dr Łukasz Kister – posiada ponad 20 lat doświadczenia w projektowaniu, wdrażaniu, nadzorowaniu i audytowaniu systemów zarządzania cyberbezpieczeństwem w biznesie i instytucjach publicznych. Stworzył od podstaw kompleksowy departament bezpieczeństwa największego w Polsce operatora infrastruktury krytycznej. Zbudował i doprowadził do akredytacji jego Zespół Reagowania na Incydenty Cyberbezpieczeństwa (CERT), a samą Spółkę wprowadził do Centrum Doskonałości Bezpieczeństwa Energetycznego NATO (EnSec CoE). Zainicjował powstanie, a następnie kierował Zespołem ds. Cyberbezpieczeństwa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), będąc jednocześnie polskim przedstawicielem w Grupie Roboczej ds. Ochrony Systemów Krytycznych Europejskiego Zrzeszenia Operatorów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-e). Do niedawna odpowiadał za wdrożenie i certyfikację zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z międzynarodowym standardem ISO/IEC 27001, w Hitachi ABB Power Grids (aktualnie: Hitachi Energy) – największego światowego dostawcy technologii dla elektroenergetyki (ponad 300 lokalizacji w 63 krajach). Aktualnie zajmuje stanowisko Global Product Cyber Security Expert w Woodward, Inc. – najstarszym na świecie dostawcy systemów sterowania automatyki silników i turbin lotniczych, rakietowych, okrętowych oraz szeregu innych specjalistycznych systemów przemysłowych.
Członek Sekcji Bezpieczeństwa (Safety and Security Division) Międzynarodowego Stowarzyszenia Automatyków (International Society of Automation – ISA). Członek sztabu operacji zabezpieczenia „Światowych Dni Młodzieży 2016”, odpowiedzialny za bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jest jedynym w Polsce biegłym sądowym w dziedzinach: zarządzanie cyberbezpieczeństwem oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Ponadto, jest certyfikowanym ekspertem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001), ciągłością działania (ISO 22301), ryzykiem (ISO/IEC 27005), incydentami cyberbezpieczeństwa (ISO/IEC 27035), oraz cyberbezpieczeństwa automatyki przemysłowej (ISA/IEC 62443).Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w Akademii Leona Koźmińskiego, ryzyk cyberbezpieczeństwa bankowości spółdzielczej w Szkole Głównej Handlowej oraz programu Master of Business Administration – Security & Critical Infrastructure na Akademii Sztuki Wojennej. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora nauk o bezpieczeństwie Wydziału Inżynierii Specjalnej Uniwersytetu w Żylinie. Za dysertację pt. „Znaczenie bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie” otrzymał nagrodę European Association for Security za najlepszą pracę doktorską w zakresie praktycznego wykorzystania badań naukowych. Absolwent programu „Executive MBA” we Francuskim Instytucie Zarządzania, który ukończył w 2020 r. z wyróżnieniem „Idea to Market” za projekt „CyberSecurity4Small”. Jako Of counsel odpowiedzialny jest w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy za merytoryczne wsparcie usług w zakresie „Cyber Legal Compliance”.

Maciej Kokot – Współautor i inicjator programu ubezpieczenia dla Inspektorów Ochrony Danych,  bardzo pozytywnie przyjętego przez środowisko Inspektorów. Z branżą ubezpieczeniową związany od 1999 roku. W latach 2008-2013 zarządzał sprzedażą ubezpieczeń indywidualnych i grupowych w Allianz Polska. Od końca 2016 roku jego aktywność zawodowa skupiona jest wokół tematyki ubezpieczeń związanych z ochroną danych osobowych. Obecnie, jako ekspert ubezpieczeniowy, współtworzy rozwiązania dedykowane dla Procesorów, Administratorów Danych Osobowych oraz Outsourcerów Usług IOD.

Marek Kołowacik – Manager i ekspert ubezpieczeniowy z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym. Uczestniczył w tworzeniu od podstaw dwóch dużych towarzystwach ubezpieczeniowych. Jako broker ubezpieczeniowy realizuje projekty z zakresu mapowania ryzyk działalności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem ich branży i profilu. Efektem tej pracy są indywidualnie negocjowane, dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy pakiety ubezpieczeniowe, których celem jest stabilizacja sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Xawery Konarski – Adwokat, Senior Partner (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy). Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.
W Kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacji (TMT), koordynując projekty realizowane w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).  Prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Na przestrzeni ostatnich 15  lat wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT i ochronie danych osobowych (m.in. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita).
Redaktor naczelny Kwartalnika Prawa Nowych Technologii, wydawanego przez C.H. Beck.  Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych. Wykładowca na studiach podyplomowych na wiodących polskich uczelniach z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.

Mateusz Kupiec – Junior Associate w Kancelarii Traple Konarski Podrecki. W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu RODO w ramach praktyki TMT. Zajmuje się doradztwem prawnym dotyczącym szeroko pojętego prawa nowych technologii, koncentrując się na zagadnieniach związanych z prawem ochrony danych osobowych, ochroną prywatności oraz dostępem do informacji publicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krakowskiej kancelarii prawnej specjalizującej się w ochronie danych osobowych, a także w instytucjach publicznych. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych i ochrony informacji. Uczestnik kierowanego przez prof. dr. hab. Ryszarda Markiewicza projektu badawczego OPUS 18 „Naukowy model reformy prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym według Dyrektyw UE”. Laureat stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe. Zdobywca I miejsca oraz nagrody specjalnej w IX edycji konkursu Urzędu Ochrony Danych Osobowych na esej dla studentów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej obronił pracę magisterską pt. „Ocena dozwolonego użytku dla eksploracji tekstu i danych w świetle dyrektywy 2019/790. Dokąd zmierza europejskie prawo autorskie w zakresie wspierania innowacyjności?”.Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Johannes Gutenberg-Universität Mainz i Uniwersytet Jagielloński, a także Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński. Ukończył Szkołę IT/TMT organizowaną przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz uczestniczył w Kraków Intellectual Property Law Summer School. Stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD).

dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN – Adwokat, Partner. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz w innych zagadnieniach prawa administracyjnego, w tym w prawnej ochronie informacji (tajemnice), dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i otwieraniu danych w tym sektorze, elektronicznej administracji, w także w postępowaniach obowiązujących administrację publiczną. Kieruje w kancelarii zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO w ponad 100 jednostkach organizacyjnych. Pełnomocnik w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UODO oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Przewodniczący Rady Naukowej SABI-Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Od 1 stycznia 2021 r. na czteroletnią kadencję jest członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W przeszłości członek Rady ds. Cyfryzacji i Rady Informatyzacji ministra właściwego ds. informatyzacji oraz wiceprzewodniczący Rady Naukowej GIODO. Uczestnik prac parlamentarnych, w tym jako ekspert BAS Kancelarii Sejmu, nad ustawami w prawie administracyjnym, w tym o: ochronie danych osobowych, ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów publicznych i dostępie do informacji publicznej. Jest członkiem-założycielem SABI oraz Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT), a także członkiem Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (SEAP). Uczestniczy jako członek komitetów organizacyjnych oraz prelegent w konferencjach i szkoleniach związanych z obszarem specjalizacji, w tym m.in. w cyklicznych wydarzeniach: dorocznej konferencji Wydawnictwa C.H.Beck dot. ochrony danych osobowych, Kongresie Inspektorów Ochrony Danych, Forum ADO/IOD, Forum Koordynatorów, Redaktorów i Administratorów BIP i Dniach Ochrony Danych Osobowych.
Członek rad programowych czasopism naukowych i branżowych, w tym „Prawo Mediów Elektronicznych”, „Informacje w administracji publicznej”, „ABI Expert” oraz „IT w Administracji”. Jest autorem, współautorem i redaktorem ponad 100 publikacji naukowych dotyczących obszarów specjalizacji, a także autorem licznych pozycji popularnonaukowych. Otrzymał indywidualną rekomendację w rankingu Legal 500 w kategorii: Data privacy and data protection, a także w 2020 r. została mu przyznana doroczna nagroda Prezesa UODO im. Michała Serzyckiego „za promowanie wartości ochrony danych osobowych i prawa prywatności”. Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członek Kolegium Dyrektorskiego oraz kierownik Studiów Podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” w INP PAN. Wykładowca akademicki m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego.

Patrycja Szurmak – Radczyni prawna, Associate w Kancelarii Traple Konarski Podrecki. Specjalizuje się w obszarze ochrony danych osobowych i prywatności oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z branży energetycznej, ubezpieczeniowej czy bankowej. Doradzała podmiotom przy incydentach związanych z ochroną danych osobowych, w tym prowadziła korespondencję z UODO czy udzielała dalszej pomocy prawnej w ramach postępowań administracyjnych. Przed nawiązaniem współpracy z Kancelarią pracowała w innej kancelarii prawnej, gdzie zajmowała się prawem ochrony danych osobowych. Radczyni Prawna przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów odbyła roczne stypendium na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Bergen (Universitetet i Bergen – UiB). Uczestniczka szkoły IP w Centrum Paw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza. Współautorka publikacji m. in. „RODO. Przewodnik ze wzorami oraz Ochrona danych osobowych” czy „Przewodnik po ustawie i RODO z wzorami” pod red. Macieja Gawrońskiego.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotelu Azzun Orient SPA & Wellness

11-010 Barczewo

Kromerowo 29

woj. warmińsko-mazurskie

Rejestracja

Udział w dniach 27-28.09.2022
zgłoszenie i opłacenie udziału w Kongresie do 12 sierpnia 2022 r.
2 601
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 10% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie, nocleg
 • parking
 • Rozwiń
Zapisz się
Udział w dniach 26-28.09.2022
zgłoszenie i opłacenie udziału w Kongresie do 12 sierpnia 2022 r.
3 051
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 10% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 3 390 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie, nocleg
 • parking
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

European Network Security Institute Sp. z o.o.
00-141 Warszawa
al. Jana Pawła II 34
woj. mazowieckie
ENSI to najbardziej doświadczony w Polsce Zespół Ekspertów, który od ponad 20 lat pomaga organizacjom skutecznie rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem informacji we wszystkich jego obszarach, obejmujących zarówno tajemnice biznesowe, dane o...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Udział w Kongresie w dniach 26-28.09.2022 r.

  • 2990,00 zł netto – specjalna cena dla uczestników poprzednich Kongresów oraz Członków SABI
  • 3390,00 zł netto – zgłoszenie i opłacenie udziału w Kongresie do 12 sierpnia 2022 r.
  • 3590,00 zł netto – zgłoszenie i opłacenie udziału w Kongresie od 13 sierpnia 2022 r.

Cena zawiera: udział w Kongresie (w wybranych dniach), pobyt i wyżywanie w hotelu (2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje, poczęstunek kawowy w czasie obrad, nocleg w pokoju jednoosobowym), dyplom i materiały w formie elektronicznej (zostaną przesłane po Kongresie), materiały piśmiennicze

Udział w Kongresie dniach 27-28.09.2022 r.

  • 2490,00 zł netto – specjalna cena dla uczestników poprzednich Kongresów oraz Członków SABI
  • 2890,00 zł netto – zgłoszenie i opłacenie udziału w Kongresie do 12 sierpnia 2022 r.
  • 3090,00 zł netto – zgłoszenie i opłacenie udziału w Kongresie od 13 sierpnia 2022 r.

Cena zawiera: udział w Kongresie (w wybranych dniach), pobyt i wyżywanie w hotelu  (1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolację, poczęstunek kawowy w czasie obrad, nocleg w pokoju jednoosobowym), dyplom i materiały w formie elektronicznej (zostaną przesłane po Kongresie), materiały piśmiennicze


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

European Network Security Institute Sp. z o.o.
00-141 Warszawa al. Jana Pawła II 34
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!