Kurs

AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 1 STOPNIA (30 h)

O kursie

Głównym celem kursu jest dobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie tworzenia, obiegu i archiwizacji dokumentów w instytucji, firmie, projekcie.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po Kursie pod kątem:

Wiedzy: Uzyskanie wiedzy nt. zasad prawidłowej archiwizacji akt oraz procedurami brakowania

Umiejętności: Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania normatywów kancelaryjnych oraz właściwego kwalifikowania i klasyfikowania dokumentów

Postaw społecznych: Nabyta wiedza oraz umiejętności przygotują uczestników do samodzielnego postępowania w zakresie tworzenia własnych dokumentów oraz archiwizowania całości dokumentacji instytucji, firmy, projektu.
Kto powinien wziąć udział?
Kurs skierowany do:

Dyrektorów i kierowników jednostek i firm,
kierowników działów administracyjnych,
Archiwistów zakładowych,
Pracowników samorządowych,
Urzędników administracji państwowej wszystkich szczebli,
Osób odpowiedzialnych za prowadzenie i archiwizację dokumentacji,
Osób realizujących projekty finansowane z Funduszy Europejskich.

Program kursu

Wprowadzenie do archiwistyki – wymagania w zakresie archiwizowania dokumentacji w jednostce organizacyjnej/firmie.
Wybrane zagadnienia oraz najważniejsze zasady stosowane w archiwistyce;
Przegląd ważniejszych terminów kancelaryjno-archiwalnych: dokumentacja archiwalna i niearchiwalna, kategoria archiwalna, symbol klasyfikacyjny, narodowy zasób archiwalny itp.;
Podstawy prawne postępowania z dokumentacją – Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
Klasyfikacja dokumentacji wynikająca z zapisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym;
Podstawowe rodzaje dokumentacji wydzielone wg kryteriów rzeczowych – dokumentacja kadrowa, księgowa, dot. zarządzania jednostka itp.;
Podstawowe współczesne systemy kancelaryjne – system bezdziennikowy, dziennikowy oraz mieszany;
Organizacja pracy kancelarii i sekretariatu;
Wymogi w zakresie usytuowania oraz wyposażenia technicznego archiwum zakładowego (składnicy akt);
Normy techniczne przechowywania w archiwum poszczególnych rodzajów dokumentacji. Klasyfikacje wg okresu przechowywania oraz rodzaju nośnika;
Najważniejsze zadania realizowane przez archiwum zakładowe (składnicę akt);
Zasady formowania oraz opisywania jednostek archiwalnych;
Porządkowanie dokumentacji jednostki organizacyjnej według kryterium macierzystych komórek;
Procedury oceny dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął. Tworzenie protokołu oceny oraz brakowania dokumentów;
Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Prelegenci

Cytat
G. Z - Dyplomowany archiwista, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy archiwistycznej w ramach, której opracowano oraz wdrożono wiele instrukcji kancelaryjnych oraz innych normatywów regulujących obieg i archiwizację dokumentacji w instytucjach państwowych oraz firmach komercyjnych.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca akademicki (UMCS 1991-2003) oraz realizator grantów naukowych (Komitetu Badań Naukowych w Warszawie 1999-2004). Opracowuje i wdraża instrukcje kancelaryjne oraz jednolity rzeczowy wykaz akt w jednostkach samorządowych zajmujących się pomocą społeczną (Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.); a także opracowuje i wdraża instrukcje kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt w jednostkach aplikujących pomocowe środki unijne.

Gdzie i kiedy

Lublin 17 - 20 marca 2020
IP ALTER

20-824 Lublin

Al.Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Lublin 22 - 25 października 2019
IP ALTER

20-824 Lublin

Al. Warszawska, 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

LUBLIN 22 - 25 października 2018
IP ALTER

20-824 LUBLIN

Al. Warszawska, 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Lublin 23 - 26 kwietnia 2018
IP ALTER

20-824 Lublin

Al. Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Lublin 18 - 26 listopada 2017
Inkubator Przedsiębiorczości ALTER

20-824 Lublin

Al. Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Lublin 7 - 10 września 2017
Inkubator Przedsiębiorczości ALTER

20-824 Lublin

Al. Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Lublin 24 - 27 kwietnia 2017
Inkubator Przedsiębiorczości ALTER

20-824 Lublin

Al. Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Lublin 23 - 26 października 2016
ALTER

20-824 Lublin

Al. Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Lublin 17 - 25 października 2016
ALTER

20-824 Lublin

Ul. Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Lublin 16 - 24 listopada 2015
Inkubator Przedsiębiorczości ALTER

20-824 Lublin

Al.Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Lublin 7 - 22 października 2015
Inkubator Przedsiębiorczości ALTER

20-824 Lublin

Al.Warszawska 102

woj. lubelskie

Weź udział

Cena 1
VAT ZW
1400 PLN
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.
Weź udział

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!