Kurs: KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH dla wykonawców i zamawiających (30 H)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/kurs-zamowien-publicznych-dla-wykonawcow-i-zamawiajacych-30-h-71750

Informacje o kursie

 • KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH dla wykonawców i zamawiających (30 H)


  ID kursu: 71750
  Typ: Kursy
  Kategoria: UE, projekty unijne Usługi
 • Termin kursu:

  Adres kursu:

  IP ALTER
  Al.Warszawska 102
  20-824 Lublin
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN KURSU

  1-4 dzień

  godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę/
  godz. 13.15 - 15.30 /c.d. zajęć 3 godz./
 • Organizator kursu:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Głównym celem 30-godzinnego kursu zamówień publicznych jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do samodzielnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, ale także postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej progu kwotowego uzasadniającego stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych (zamawiający) lub sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu (wykonawcy).

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po Kursie pod kątem:

Wiedzy: Uzyskanie wiedzy nt. specyfiki rynku zamówień publicznych, oraz aktualnych podstaw prawnych systemu zamówień publicznych, praw i obowiązków leżących w gestii Wykonawcy i Zamawiającego, korzyści i zagrożeń wynikających z udziału w rynku zamówień publicznych, systemu ochrony praw wykonawców, roli i znaczenia SIWZ ( specyfikacji istotnych warunków zamówienia ). Zaznajomienie z zasadami udzielania i ubiegania się o zamówienie publiczne, rodzajami ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych

Umiejętności: Nabycie umiejętności realizacji postępowań o udzielenie zamówienia, oraz nowych kwalifikacji cieniowanych przez pracodawców.

Postaw społecznych: Udział w szkoleniu przygotuje Zamawiających i Wykonawców do pewniejszego i skutecznego realizowania postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestnik zdobędzie cenne i praktyczne umiejętności, dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach. Uczestnik w sposób pewniejszy i skuteczny będzie realizował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie oceny prawidłowości dokonania czynności ustalenia wartości zamówienia, opisu przedmiotu zamawiającego i doboru właściwego trybu.

Kurs skierowany jest do:

Program kursu jest przygotowany tak, aby mogły w nim uczestniczyć zarówno osoby zaczynające prace z zamówieniami publicznymi (początkujący) jak i osoby posiadające zaawansowaną wiedzę na temat zamówień publicznych. Każde zagadnienie omawiane jest bowiem od podstaw, następnie jednak poruszane są jego najbardziej szczegółowe elementy oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska organów kontroli.

Program kursu:

1. Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa);

źródła prawa wspólnotowego – charakterystyka i zakres obowiązywania w krajach członkowskich rola orzecznictwa ETS w systemie zamówień publicznych.

źródła prawa krajowego

stosowanie kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych w Prawie zamówień publicznych,

2. Zakres podmiotowy ustawy.

jednostki sektora finansów publicznych i ich związki

państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

podmioty (instytucje) prawa publicznego

zamawiający sektorowi:

podmioty spoza sektora finansów publicznych

stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu zadań własnym jednostkom organizacyjnym lub własnym spółkom.

3. Wyłączenia przedmiotowe (art. 4 PZP)
4. Ustalanie wartości zamówienia publicznego

jak szacować wartość zamówienia na roboty budowlane?

jak szacować wartość zamówienia na na usługi i dostawy powtarzające się okresowo?

jak szacować wartość zamówienia na pozostałe dostawy i usługi?

jak zachować należytą staranność przy szacowaniu wartości zamówienia?

szacowanie wartości zamówienia a plan zamówień

zamówienia nieobjęte planem zamówień (zamówienia odrębne)

zamówienia udzielane w częściach

jak uniknąć zakazanego podziału zamówienia? (reguły interpretacyjne)

jak szacować wartość zamówienia na zamówienia finansowane z środków UE?

uwzględnianie zamówień uzupełniających i prawa opcji

5. Zamówienia, których wartość nie przekracza 30.000 euro

6. Jak właściwie wybrać i zastosować tryb postępowania

tryby otwarte (konkurencyjne): przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony

zapytanie o cenę

zamówienie z wolnej ręki, w tym:

- zamówienie z wolnej ręki w sytuacji gdy występuje jeden wykonawca
- zamówienie z wolnej ręki w sytuacji nadzwyczajnej potrzeby
- zamówienie z wolnej ręki na roboty dodatkowe
- zamówienie z wolnej ręki na zamówienia uzupełniające.

7. Zasada bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu

kiedy należy się wyłączyć z postępowania?

osoby podlegające wyłączeniu

jak i kiedy należy złożyć oświadczenie o występowaniu lub braku przesłanek wyłączenia?

odpowiedzialność karna

odpowiedzialność dyscyplinarna

jakie są konsekwencje wyłączenia z postępowania?

8. Zasada jawności

zasady udostępniania informacji o postępowaniu

kiedy można zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?

jak ocenić czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest zasadne?

9. Zasada pisemności

zasada pisemności a tzw. szybkie formy porozumiewania się w postępowaniu (faks, e-mail)

kodeksowa teoria doręczenia

9Aa. Komunikacja między zamawiającymi a wykonawcami.
b) Elektroniczna dostępność dokumentów – jakie dokumenty należy udostępnić online?
c) Elektroniczne przekazywanie ogłoszeń
− Biuletyn Zamówień Publicznych i Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
− Strona internetowa,
− Miejsce publicznie dostępne - czy ogłoszenie musi być wyświetlane na elektronicznej tablicy?
d) Składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – przypadki umożliwiające stosowanie formy pisemnej.
e) Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych - zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie
dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
f) Umowy w sprawie zamówienia, jej aneksy oraz czynności dokumentujące pracę Zespołu do nadzoru nad udzielonym zamówieniem mają być sporządzane w formie elektronicznej?
g) Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.

h) Mini portal e-zamówienia UZP:

Omówienie instrukcji użytkowania portalu,

Logowanie do portalu,

Kroki postępowania zamawiającego,

Kroki postępowania wykonawcy,

Formularze zamawiającego,

Formularze wykonawcy,

Szyfrowanie i deszyfrowanie plików

10. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?

dialog techniczny

jak opisać przedmiot zamienia na roboty budowlane?

- dokumentacja projektowa (zasady sporządzania, konsekwencje nieprawidłowego przygotowania)
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót – funkcje
jak opisać przedmiot zamienia w sposób nienaruszający zasady uczciwej konkurencji?
- dyskryminacja bezpośrednia
- dyskryminacja pośrednia
- wskazanie znaków towarowych, producenta, pochodzenia, patentów itp.
- jak zapewnić możliwość weryfikacji równoważności ofert w odniesieniu do wymagań zamawiającego?

podwykonawstwo

11. Przygotowanie kryteriów oceny ofert.

zasady wyboru kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego oraz przedmiotu zamówienia

jak właściwie zbilansować kryteria oceny ofert?

kryteria mierzalne oraz kryteria niemierzalne

jak określić zasady oceny ofert z punktu widzenia przyjętych kryteriów? (warsztaty pisania specyfikacji w zakresie kryteriów oceny ofert)

jak ocenić oferty z punktu widzenia przyjętych kryteriów? (warsztaty pisania ofert, warsztaty oceny ofert przez komisję przetargową)

12. Jak skonkretyzować warunki udziału w postępowaniu (pozytywne) oraz ocenić ich spełnianie przez wykonawców?

funkcja warunków udziału w postępowaniu

zasady wskazywania warunków udziału w postępowaniu w specyfikacji i ogłoszeniu

jak konkretyzować warunki udziału w postępowaniu (opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu)

- uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
- wiedza i doświadczenie
- potencjał kadrowy
- potencjał techniczny
- sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy

wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu

wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów

korzystanie z zasobów innych podmiotów.

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

warsztaty przygotowywania warunków udziału w postępowaniu

warsztaty przygotowania oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu

warsztaty oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

13. Jak stosować przesłanki wykluczenia z postępowania?

funkcja przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu

przesłanki wykluczenia nie związane z prowadzonym postępowaniem

- niewłaściwe wykonywanie zamówień
- upadłość, likwidacja,
- zaleganie z opłatami publicznymi (podatki, składaki ZUS i KRUS)
- karalność

przesłanki związane z danym postępowaniem

- wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania
- niewniesienie wadium
- nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania
- niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu
- uczestnictwo w grupie kapitałowej

wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu

wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania

zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów

wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia

warsztaty przygotowywania specyfikacji w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania

warsztaty przygotowania oferty w zakresie w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania

warsztaty oceny spełniania przesłanek wykluczenia z postępowania

14. Wadium.

istota wadium, jego cele i funkcje w zamówieniach publicznych

formy wnoszenia

gwarancja ubezpieczeniowa i gwarancja bankowa – problemy praktyczne

kiedy i jak prawidłowo zwrócić wadium?

kiedy i jak prawidłowo zatrzymać wadium?

wadium wnoszone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

niewniesienie wadium jako przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania

kiedy i jak przedłużać ważność wadium?

jak zaliczyć wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

15. Ogłoszenia związane z postępowaniem.

ogłoszenie o zamówieniu

- jak właściwe sporządzić ogłoszenie? (warsztaty pisania ogłoszeń w oparciu o formularze wynikające z rozporządzeń)
- jak właściwie zamieścić ogłoszenie oraz udokumentować ten fakt?
- jak wyznaczyć terminy składania ofert (wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)?
- jak dokonać zmian w ogłoszenia o zamówieniu?
- konsekwencje niezamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu

ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie niekonkurencyjnym

- konsekwencje zamieszczenia ogłoszenia
- konsekwencje niezamieszczenia ogłoszenia (możliwość i terminy wniesienia odwołania, możliwość unieważnienia umowy)
- jak właściwe sporządzić ogłoszenie?

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

jak poprawnie przygotować treść specyfikacji?

jak udostępniać specyfikację?

jak zmieniać i wyjaśniać treść specyfikacji?

jak i kiedy zwołać zebranie wykonawców?

warsztaty pisania specyfikacji – z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia interesów zamawiającego oraz zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym:

- wskazanie terminu wykonania zamówienia
- informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
- opis sposobu przygotowywania ofert
- miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
- opis sposobu obliczenia ceny (konsekwencje wyboru sposobu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy)
- informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
- opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
- informacja o zamówieniach uzupełniających
- podwykonawcy
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
- zaliczki dla wykonawców
- możliwości unieważnienia postępowania
- przewidywane zmiany umowy
- żądania dotyczące dokumentów przedmiotowych i właściwego umocowania osób podpisujących ofertę.
- inne obligatoryjne i fakultatywne elementy specyfikacji

17. Procedura składania ofert.

otwarcie ofert

oferty złożone po terminie

zmiana i wycofanie oferty

jak właściwie wypełnić obowiązki informacyjne zamawiającego?

jak ocenić oferty o równej punktacji lub takiej samej cenie?

w jaki sposób wyciągnąć konsekwencje wobec wykonawcy uchylającego się od od zawarcia umowy?

powtórzenie czynności w postępowaniu (na skutek wniosku wykonawcy lub na skutek orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej)

przedłużenie terminu związania ofertą

18. Jak przygotować ofertę oraz jak ocenić ofertę?

oferta jako oświadczenie woli

treść i forma oferty z punktu widzenia wymagań specyfikacji

jak zapewnić i ocenić właściwą reprezentację wykonawcy? (pełnomocnictwo; uzupełnianie pełnomocnictw)

wyjaśnianie treści oferty

jak dokonać poprawienia omyłek w ofercie?

jak ocenić przesłanki odrzucenia oferty?

- niezgodność z ustawą
- niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji
- czyn nieuczciwej konkurencji
- rażąco niska cena
- błędy w obliczeniu ceny (w tym problematyka zastosowania właściwej stawki podatku VAT)
- nieważność na podstawie odrębnych przepisów

dokumenty potwierdzające że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe)

warsztaty pisania ofert

warsztaty oceny ofert

19. Przesłanki unieważnienia postępowania.

20. Środki ochrony prawnej.

poinformowanie przez wykonawcę o czynności zamawiającego lub jego zaniechaniu dokonanym niezgodnie z prawem

jak złożyć odwołanie lub przystąpienie?

jak złożyć skargę do sądu?

procedura odwoławcza.

21. Umowy o zamówienie publiczne

forma umowy

jak przygotować treść umowy aby zagwarantować realizację interesów zamawiającego?

jak zmienić umowę o zamówienie publiczne?

okres na jaki może zostać zawarta umowa

jak egzekwować roszczenia? (kary umowne, odsetki, odszkodowania).

zabezpieczenie należytego wykonania umowy

nieważność umowy (nieważność względna i bezwzględna, procedura, konsekwencje, kary finansowe nakładane przez KIO)

rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

22. Jak prawidłowo dokumentować postępowanie?

warsztaty sporządzania protokołu z postępowania w każdym trybie

załączniki do protokołu

jak prawidłowo przechowywać dokumentację z postępowania?

23. Sprawozdawczość o udzielonych zamówieniach publicznych.

24. Elektronizacja zamówień publicznych od 10.2018r.

Formy czynności prawnych w kodeksie cywilnym (pisemna i elektroniczna).

Podpis elektroniczny.

Zasada pisemności w Prawie zamówień publicznych.

Elektronizacja zamówień publicznych w okresie przejściowym do 18.10.2018 r.

Elektronizacja zamówień publicznych po wejściu w życie przepisów rozdziału 2a ustawy Prawo zamówień publicznych (od dnia 18.10.2018 r.).

Definicja środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego. Elektroniczna kopia dokumentu.

Narzędzia i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych obowiązkowe od 18.10.2018 r.:

- wymagania techniczne;

- wymagania bezpieczeństwa danych;

Prowadzenie postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej krok po kroku:

- przesyłanie i zmiany ogłoszeń;

- wymiana informacji z wykonawcami na etapie przed składaniem oferty;

- złożenie oferty;

- złożenie oświadczeń, o których mowa w art.25a ustawy;

- złożenie dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy;

-uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy;

- wyjaśnianie treści oferty w trybie art. 87 ustawy;

-obowiązki informacyjne zamawiającego po zakończeniu postępowania (art. 92 ustawy);

-podpisanie umowy;

-faktury elektroniczne.

Możliwości odstąpienia od stosowania środków komunikacji elektronicznej.

ESPD – przygotowywanie JEDZ przez zamawiającego.

ESPD – przygotowywanie i składanie JEDZ przez wykonawców od kwietnia 2018 r..

Przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1400 zł - VAT ZW

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem

Wydarzenie: KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH dla wykonawców i zamawiających (30 H)