Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/prawo-pracy-75116-id18686

Informacje o kursie

 • Prawo pracy


  ID kursu: 75116
  Typ: Kursy
  Kategoria: Kadry, Human Resources Prawo
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  8 godzin lekcyjnych / 1 dzień
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł:

- zawierać umowy z pracownikami,

- zarządzać prawami i obowiązkami pracowników,

- rozliczać ich czas pracy,

- korzystać z systemów czasu pracy,

- przydzielać urlopy,

- przygotować się do zwolnienia pracownika/pracowników,

- zastosować skuteczne techniki rozwiązania umowy o pracę,

- dostosować się do wymagań formalnych związanych z rozwiązanie umowy o pracę.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz zadzwonić, napisać maila lub spotkać się osobiście (w siedzibie naszej firmy) z trenerem, który będzie do Twojej dyspozycji.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • pracują na kierowniczych stanowiskach lub są właścicielami przedsiębiorstw,
 • na co dzień posługują się ustawą Kodeks Pracy,
 • chcą zaznajomić się z nowelizacją ustawy Kodeks Pracy,
 • chcą zdobyć przydatną, w zawodowych obowiązkach, wiedzę z zakresu prawa pracy - m.in. na temat rodzajów umów, sposobów ich zawierania i rozwiązywania, czasu pracy, badań profilaktycznych.

 

Program kursu:

I. NOWELIZACJA USTAWY Kodeks Pracy.

1. Rodzaje umów o pracę – wzory umów.

2. Umowa na okres próbny:

 • definicja i cel zawarcia umowy,
 • zawarcie kolejnej umowy na okres próbny z tym samym pracodawcą.

3. Umowa na zastępstwo po nowelizacji.

4. Likwidacja umowy na czas wykonywania określonej pracy.

5. Umowa na czas określony:

 • maksymalne okresy zawarcia umowy na czas określony,
 • wyjątki zawierania umowy o pracę na okres przekraczający 33 miesiące,
 • okresy wypowiedzenia umowy na czas określony – klauzula 2 – tygodniowego okresu wypowiedzenia,
 • umowy na czas określony bez klauzuli wypowiedzenia,
 • zgłaszanie umów na czas określony do Państwowej Inspekcji Pracy,
 • sumowanie okresów pracy z różnych umów o pracę,
 • umowy na czas określony zawarte przed nowelizacją, stosowanie limitów wynikających z nowelizacji Kodeksu Pracy.

6. Rozwiązywanie umów o pracę po zmianach:

 • okres wypowiedzenia dla umów na okres próbny, na czas określony i na zastępstwo,
 • interpretacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie ustalania okresu wypowiedzenia na podstawie przepisów przejściowych,
 • zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy bez jego zgody,
 • wskazywanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę,
 • wydawanie świadectwa pracy.

7. Badania profilaktyczne po nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy:

 • badania wstępne z poprzedniego zakładu pracy – zasady obowiązujące od 1 kwietnia 2015 roku,
 • ilość egzemplarzy skierowania na badania wydawanych pracownikowi,
 • uznanie badania zrealizowane przez pracownika w placówce, z którą pracodawca nie zawarł umowy.

8. Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie i wychowawcze po nowelizacji Kodeksu Pracy:

 • wymiar urlopu rodzicielskiego,
 • zmiana ilości części urlopu rodzicielskiego,
 • wydłużenie okresu na wykorzystanie części urlopu rodzicielskiego do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat,
 • udzielenie urlopu rodzicielskiego na poszczególne dni,
 • wydłużenie okresu na wykorzystanie urlopu wychowawczego,
 • terminy wnioskowania o urlop rodzicielski i wychowawczy,
 • nowe zasady udzielania urlopu ojcowskiego – dzielenie urlopu ojcowskiego na części i udzielanie do 24 miesiąca życia dziecka,
 • wpływ liczby części urlopu rodzicielskiego na liczbę części urlopu wychowawczego,
 • stosowanie przepisów o urlopach rodzicielskich w okresie przejściowym.

9. Zasady udzielania zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.

II. CZAS PRACY – rozliczanie czasu pracy i systemy naliczania czasu pracy.

1. Normy czasu pracy i wymiar czasu pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian.

2. Okres odpoczynku.

3. Ogólne informacje o rodzajach systemów czasu pracy i ich porównanie:

 • podstawowy system czasu pracy,
 • równoważny czas pracy i jego warianty,
 • indywidualny czas pracy,
 • czas pracy w weekendy, święta i porze nocnej - opinie wg PIP,
 • tworzenie harmonogramów czasu pracy, zasady sporządzania i regulacji.

4. Praca w godzinach nadliczbowych. Praca w wolną sobotę. Praca w niedziele i święto.

5. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, godziny nadliczbowe.

6. Czas pracy pracownika w delegacji, na szkoleniu.

7. Urlop wypoczynkowy pracownika, sposoby wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

8. Wynagrodzenie za pracę z tytułu wyliczenia czasu pracy, czas wolny za pracę.

9. Ewidencja i dokumentacja czasu pracy.

III. SKUTECZNE TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ.

1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę:

 • porozumienie stron,
 • wypowiedzenie umowy przez pracownika,
 • wypowiedzenie umowy przez pracodawcę,
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika,
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę,
 • rozwiązanie umowy z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta,
 • rozwiązanie umowy z upływem czasu, na który była zawarta.

2. Wymagania formalne związane z rozwiązanie umowy o pracę:

 • zasada pisemności,
 • zachowanie okresów wypowiedzenia,
 • przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę - praktyczne wyjaśnienia, przykłady prawidłowo/nieprawidłowo podanej przyczyny,
 • pouczenie o odwołaniu do sądu,
 • powiadomienie organizacji związkowej.

3. Warunki wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika – zwolnienia grupowe.

4. Rozwiązanie umowy o pracę w związku z odpowiedzialnością porządkową pracownika i systemem nakładania kar porządkowych.

5. Metody wręczenia pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę.

6. Rozwiązywanie umowy o pracę z pracownikami w wieku przedemerytalnym, z pracownicami w ciąży, z pracownikiem nieobecnym w pracy. Rozwiązanie umowy o prace w przypadku upadłości i likwidacji pracodawcy.

7. Przywileje pracownika  i uprawnienia pracodawcy w okresie wypowiedzenia.

8. Wadliwe wypowiedzenie i jego prawne skutki:

 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie.

9. Wygaśnięcie umowy o pracę.

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1760 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: Prawo pracy