Profesjonalny Controlling (LEVEL 2) Controller kosztów

O kursie

Celem szkolenia jest wyrobienie umiejętności rozliczania kosztów i kalkulacji kosztów wyrobów, usług itd. z wykorzystaniem metod tradycyjnych i nowoczesnych w różnych typach organizacji; wykształcenie wśród uczestników umiejętności pracy w informatycznym systemie ABC; i wiele, wiele więcej.
Szkolenie prowadzone jest na poziomie średniozaawansowanym; uczestnicy powinni posiadać wiedzę o podstawowych narzędziach rachunkowości zarządczej/controllingu; zajęcia są intensywne stąd też dla osiągnięcia maksymalnej korzyści potrzebna jest pełna koncentracja.
Kto powinien wziąć udział?

Analitycy kosztów i controllerzy z firm produkcyjnych, usługowych, handlowych i instytucji publicznych; wszyscy Ci, którzy problemami controllingu zajmują się w praktyce.

Program kursu

SESJA I

ROZLICZANIE KOSZTÓW I KALKULACJA KOSZTÓW PRODUKTÓW
(wykład 30% zajęć, case studies 70% zajęć)

1. Istota i zadania controllingu kosztów (1 godzina):
a) istota rachunku kosztów; analiza zadań rachunku kosztów w organizacji; przekroje ewidencyjne kosztów; istota rachunkowości zarządczej; rola rachunkowości zarządczej w zarządzaniu; relacje między rachunkiem kosztów, rachunkowością finansową i rachunkowością zarządczą/controllingiem.

2. Klasyfikacje kosztów dla potrzeb kalkulacji (2 godziny):
a) znaczenie poprawnej klasyfikacji kosztów dla funkcjonowania narzędzi rachunkowości zarządczej/controllingu; koszty proste i koszty złożone; koszty produktu i koszty okresu; koszty wytworzenia, sprzedaży i zarządu; koszty według funkcji, poziomów zarządzania i miejsc powstawania; koszty bezpośrednie i pośrednie; koszty stałe i zmienne; metody podziału kosztów na stałe i zmienne; koszty rzeczywiste i standardowe.

MarketSpec case
(problematyka: wyodrębnianie kosztów bezpośrednich i pośrednich; kosztów zmiennych i stałych; kosztów zmiennych na poziomie jednostki i grupy)

QualityMeat case
(problematyka: wyodrębnianie kosztów zmiennych i stałych; kosztów prostych i złożonych; kosztów wytworzenia, sprzedaży i zarządu; kosztów bezpośrednich i pośrednich produktu)

ClinicCo case
(problematyka: zastosowanie do podziału kosztów metody księgowej i metody dwóch punktów; wykorzystanie podziału kosztów na stałe i zmienne do planowania)

3. Przypisywanie kosztów bezpośrednich i rozliczanie kosztów pośrednich (5 godzin):
a) rodzaje obiektów kosztów w organizacji; znaczenie rozliczania kosztów dla decyzji i kontroli; przypisywanie kosztów bezpośrednich do wyodrębnionych obiektów kosztów; czynniki determinujące rozliczanie kosztów pośrednich; dobór kluczy podziałowych do rozliczania kosztów pośrednich na miejsca powstawania kosztów i produkty; czynniki wpływające na dokładność kalkulacji kosztów produktów; rozliczanie kosztów pośrednich na miejsca powstawania kosztów; rozliczanie kosztów działów pomocniczych; wyznaczanie stawek kosztów pośrednich w działach podstawowych; obciążanie produktów kosztami pośrednimi.

AquaNet case
(problematyka: zastosowanie do rozliczania kosztów działów pomocniczych metody bezpośredniej, metody stopniowej, metody kolejnych przybliżeń, metody układu równań i metody stawek planowanych)

AdvisorsCo case
(problematyka: rozliczanie kosztów prostych na wyodrębnione ośrodki odpowiedzialności; rozliczanie kosztów działów pomocniczych; ustalanie stawek kosztów pośrednich w działach podstawowych; kalkulacja kosztów usług)

FacultyMan case
(problematyka: rozliczanie kosztów pomieszczeń; ustalanie kosztów produktów; ewidencja na kontach analitycznych)

4. Obliczanie kosztów produktów z wykorzystaniem kalkulacji doliczeniowej (2 godziny):
a) przydatność informacji o koszcie jednostkowym produktu; czynniki wpływające na dokładność obliczania kosztów produktu; kalkulacja wstępna i wynikowa; ogólne zasady kalkulacji doliczeniowej; kalkulacja skumulowana i zróżnicowana; kalkulacja zleceniowa i asortymentowa.

CrystalGlass case
(problematyka: rozliczanie kosztów działów pomocniczych metodą stopniową; kalkulacja asortymentowa; ewidencja na kontach zespołu 5 ZPK; warunki zastosowania różnych odmian kalkulacji doliczeniowej)

ProControlling case
(problematyka: kalkulacja zleceniowa; rozliczanie kosztów pośrednich wytworzenia, kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu; ewidencja na kontach zespołu 5 ZPK)

TaxAssociates case
(problematyka: kalkulacja zleceniowa; usprawnienie kalkulacji poprzez właściwe odnoszenie kosztów bezpośrednich na zlecenia oraz poprawę rozliczania kosztów pośrednich)

5. Obliczanie kosztów produktów z wykorzystaniem kalkulacji łącznej (2 godziny)
a) specyfika procesów łącznych; przykłady procesów łącznych w różnych rodzajach organizacji; punkt rozdziału; koszty łączne i koszty indywidualne; produkty główne, uboczne i odpady; obliczanie kosztów produktów głównych metodą jednostek fizycznych, metodą przychodów ze sprzedaży, metodą zysku brutto i metodą stałego procentu zysku brutto; uwzględnienie w alokacji kosztów łącznych produktów ubocznych i odpadów; alokacja kosztów łącznych a podejmowanie decyzji; koszty łączne w firmach usługowych i organizacjach non-profit.

SeafoodCo case 1
(problematyka: alokacja kosztów łącznych metodą jednostek fizycznych, alokacja kosztów łącznych metodą przychodów ze sprzedaży)

SeafoodCo case 2
(problematyka: alokacja kosztów łącznych metodą zysku brutto, alokacja kosztów łącznych metodą stałego procentu zysku brutto)

CokingPlant case 1
(problematyka: obliczanie kosztów wytworzenia produktów ubocznych, ustalanie kosztów procesu łącznego przypadającego na produkty główne, rozliczanie kosztów łącznych metodą jednostek fizycznych)

MilkCo case
(problematyka: opłacalność przerobu po punkcie rozdziału, przyrostowe przychody i przyrostowe koszty, nieistotność kosztów łącznych przy podejmowaniu decyzji o dalszym przerobie, alokacja kosztów łącznych a ocena dokonań menedżerów)

Extra do samodzielnej analizy

ComSa case
(problematyka: rozliczanie kosztów działalności pomocniczej metodą bezpośrednią, stopniową, układu równań; kolejnych przybliżeń i stawek umownych; ewidencja na kontach; wady i zalety poszczególnych metod)

CementCo case 1
(problematyka: obliczanie kosztu półproduktów i produktów gotowych; zasadność wyodrębniania miejsc powstawania kosztów z punktu widzenia kalkulacji kosztów półproduktów i produktów gotowych oraz z punktu widzenia budżetowania i kontroli kosztów; analiza możliwości zastąpienia kalkulacji doliczeniowej asortymentowej, kalkulacją podziałową prostą lub kalkulacją doliczeniową zleceniową do obliczania kosztów wytworzenia półproduktów i produktów gotowych; zalety i wady wykorzystania do kalkulacji kosztów półproduktów i produktów gotowych kalkulacji podziałowej, kalkulacji doliczeniowej asortymentowej i kalkulacji doliczeniowej zleceniowej)

SESJA II

KALKULACJA KOSZTÓW PRODUKTÓW CD., POLITYKA CENOWA I SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW
(wykład 30% zajęć, case studies 70% zajęć)

1. Obliczanie kosztów produktów z wykorzystaniem kalkulacji podziałowej (3 godziny):
a) ogólne zasady kalkulacji podziałowej; wycena produkcji nie zakończonej na koniec okresu; uwzględnianie wydania materiałów na początku procesu; kalkulacja podziałowa prosta; kalkulacja podziałowa ze współczynnikami; kalkulacja podziałowa procesowa; wykorzystanie do wyceny produkcji w toku z okresu poprzedniego metody średniej ważonej i metody FIFO.

TilesFactory case
(problematyka: kalkulacja podziałowa prosta; brak wyceny produkcji w toku; wycena produkcji w toku w koszcie materiałów bezpośrednich; wycena produkcji w toku w koszcie bezpośrednim; wycena produkcji w toku w koszcie wytworzenia)

HardWood case
(problematyka: kalkulacja podziałowa prosta, zastosowanie metody średniej ważonej do wyceny produkcji w toku z okresu poprzedniego, zastosowanie metody pierwsze weszło pierwsze wyszło do wyceny produkcji w toku z okresu poprzedniego)

PavementCompany case
(problematyka: kalkulacja podziałowa ze współczynnikami, ewidencja na kontach, obliczanie wyniku finansowego spółki)

ProcessCo case
(problematyka: kalkulacja fazowa; kalkulacja kosztów wyrobów gotowych, półproduktów i produkcji w toku w różnych fazach procesu produkcyjnego; wycena zapasów wyrobów gotowych, półproduktów i produkcji w toku w magazynach międzyfazowych i magazynie wyrobów gotowych)

2. Obliczanie kosztów produktów z uwzględnieniem napraw, braków i odpadów (1 godzina):
a) braki, naprawy i odpady; metody uwzględniania braków w kalkulacji podziałowej i doliczeniowej; metody uwzględniania napraw w kalkulacji podziałowej i doliczeniowej; metody uwzględniania odpadów w kalkulacji podziałowej i doliczeniowej.

InstalFinish case
(problematyka: kalkulacja zleceniowa, uwzględnienie w kalkulacji kosztów napraw i odpadów, kalkulacja kosztów usług na kontach)

3. Wyznaczanie cen produktów w krótkim i długim okresie (2 godziny)
a) kluczowe czynniki wpływające na politykę cenową; ustalanie cen w oparciu o formuły kosztowe; zalety i wady wyznaczania cen w oparciu o formuły kosztowe.

ProHouse case
(problematyka: kalkulacja cen metodą „koszty całkowite plus” przy założonej stopie marży zysku; obliczanie opłacalności produktu przy niepełnym wykorzystaniu potencjału; obliczanie dolnej granicy ceny w krótkim okresie, dolnej granicy ceny w długim okresie, normalnej ceny w długim okresie; poziom cen na usługi w różnych sytuacjach; kosztowe formuły ustalania cen)

TaxPartner case
(problematyka: szacowanie stawek płac oraz stawek narzutu kosztów pośrednich przydatnych do kalkulacji cen usług; wyliczenie ceny za realizację usługi bez oraz z premią za sukces; ocena stosowania ceny w oparciu o formułę kwota „za przepracowane godziny” oraz prowizja za sukces)

AutoFine case
(problematyka: kalkulacja ceny za godzinę usługi; kalkulacja procentowego narzutu na koszt materiałów bezpośrednich; kalkulacja cen za usługi metodą „czas plus materiały” (time plus material); ocena prowadzonej polityki cenowej)

4. Zastosowanie rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych w zarządzaniu (2 godziny):
a) klasyfikacja systemów rachunku kosztów; przydatność systemów rachunku kosztów do podejmowania decyzji w krótkim i długim okresie oraz do kontroli działalności; zasady funkcjonowania i wykorzystanie rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych; obszary zastosowania rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych; rachunek kosztów super zmiennych i rachunek kosztów super pełnych.

VolleyBall case
(problematyka: obliczanie wyniku finansowego w rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych; uzgodnienie krótkookresowych różnic w wyniku finansowym; przydatność rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych do zarządzania)

BestTransport case
(problematyka: wyodrębnianie kosztów stałych i kosztów zmiennych; podział kosztów mieszanych na część zmienną i stałą; budowa rachunku kosztów zmiennych; wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do planowania)

GoodClean case
(problematyka: analiza rentowności usług w rachunku kosztów zmiennych; wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do planowania)

5. Wykorzystanie rachunku kosztów rzeczywistych i rachunku kosztów normalnych (2 godziny):
a) rzeczywiste stawki kosztów stałych pośrednich a normalne stawki kosztów stałych pośrednich; zasady funkcjonowania rachunku kosztów rzeczywistych i rachunku kosztów normalnych; wykorzystanie rachunku kosztów normalnych dla potrzeb rachunkowości finansowej i dla potrzeb zarządzania; poprawa kalkulacji kosztów produktów z wykorzystaniem rachunku kosztów normalnych.

KiteFactory case 1
(problematyka: wynik finansowy i zmiana stanu zapasów w rachunku kosztów pełnych rzeczywistych; wynik finansowy i zmiana stanu zapasów w rachunku kosztów pełnych normalnych (rzeczywisty poziom działalności niższy niż normalny,
a rzeczywiste koszty równe kosztom planowanym dla normalnego poziomu działalności))

Kitefactory case 2
(problematyka: wynik finansowy i zmiana stanu zapasów w rachunku kosztów pełnych rzeczywistych; wynik finansowy i zmiana stanu zapasów w rachunku kosztów pełnych normalnych (rzeczywisty poziom działalności wyższy niż normalny,
a rzeczywiste koszty równe kosztom planowanym dla normalnego poziomu działalności))

ProBike case
(problematyka: wyznaczanie normalnego potencjału; wykorzystanie kosztów rzeczywistych jako podstawy do ustalenia kosztu niewykorzystanego potencjału; wykorzystanie do ustalenia kosztu niewykorzystanego potencjału kosztów planowanych)

6. Pomiar potencjału organizacji (2 godziny):
a) wyznaczanie poziomu potencjału dla potrzeb wyceny produktów; potencjał teoretyczny, praktyczny, budżetowany i rzeczywisty; obszary wykorzystania i przeciwwskazania w wykorzystaniu różnych miar potencjału; pomiar wykorzystania potencjału na poziomie przedsiębiorstwa, zakładu/wydziału/departamentu, linii produkcyjnej/gniazda maszyn/pojedynczej maszyny; działania/zasobu; wybór jednostki pomiaru potencjału; zastosowanie dla potrzeb wyceny produktów rachunku kosztów pełnych, rachunku kosztów zmiennych i rachunku kosztów przerobu; zastosowanie dla potrzeb wyceny produktów rachunku kosztów rzeczywistych, rachunku kosztów normalnych i rachunku kosztów standardowych.

CapacityCo case
(problematyka: potencjał teoretyczny; praktyczny, normalny, budżetowany i rzeczywisty; zastosowanie do wyceny produktów rachunku kosztów rzeczywistych, rachunku kosztów normalnych i rachunku kosztów standardowych; przydatność poszczególnych systemów rachunku kosztów dla potrzeb rachunkowości finansowej i zarządzania)

Extra do samodzielnej analizy

ManuCo case
(problematyka: obliczanie wyniku w wielu okresach w rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych; obliczanie zmiany stanu produktów w wielu okresach w rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych; uzgadnianie różnic w wyniku finansowym w rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych)

WellesleyPaint case
(problematyka: ocena linii produktów pod względem jakości, kosztów i czasu; szacowanie marży brutto i zysku na poszczególnych liniach produktów w scenariuszu z bieżącą produkcją, z utratą kontraktu i z dodatkową reklamą zwiększającą sprzedaż jednaj z linii produktów)

SESJA III

RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ I ZARZĄDZANIE NA PODSTAWIE DZIAŁAŃ
(wykład 40% zajęć, case studies 25% zajęć, warsztaty komputerowe 35% zajęć)

1. Zadania rachunku kosztów w nowoczesnej organizacji (1 godzina):
a) cele rachunku kosztów; czynniki wpływające na kształt rachunku kosztów; rodzaje decyzji podejmowanych na podstawie rachunku kosztów; rozliczanie kosztów pośrednich w ujęciu tradycyjnym; problemy związane z tradycyjnymi metodami rozliczania kosztów pośrednich.

2. Etapy implementacji rachunku kosztów działań (5 godzin):
a) wprowadzenie do rachunku kosztów działań – cele wdrożenia, inne spojrzenie na strukturę firmy, produkty i koszty, model ABC, perspektywa procesów; podstawowe pojęcia rachunku kosztów działań – procesy, działania i czynności; etapy wdrażania rachunku kosztów działań; identyfikacja obiektów kosztów – rodzaje obiektów kosztów, przykładowe obiekty kosztów; identyfikacja działań – analiza działań z uwzględnieniem ich hierarchii, przykłady wyodrębniania procesów, działań i czynności, wzór karty działania, analiza działań; ustalenie kosztów działań – przyporządkowanie kosztów poszczególnym działaniom; ustalenie nośników kosztów działań – analiza działań pod kątem kalkulacji kosztów produktów, cechy nośników kosztów, wymogi co do nośników, przykłady nośników kosztów działań; rozliczenie kosztów na obiekty kosztów; problemy związane z rachunkiem kosztów działań.

ActivityCo case
(problematyka: charakterystyka działań w różnych rodzajach organizacji; identyfikacja procesów i działań; identyfikacja obiektów kosztów do rozliczania kosztów działań; koszty bezpośrednie działań; rozliczanie kosztów zasobów na działania; koszty jednostkowe działań; mierniki efektywności działań; przykłady kart kosztów działań)

MasterLogistics Case
(problematyka: wyodrębnianie zasobów; nośniki zasobów i rozliczanie kosztów zasobów; nośniki działań i rozliczanie kosztów działań; kalkulacja kosztów klientów w rachunku kosztów działań; zastosowanie rachunku kosztów działań do analizy rentowności klientów; podejmowanie decyzji o klientach na podstawie rachunku kosztów działań)

3. Warsztaty komputerowe (4 godziny)

ProdActiv Case
(warsztaty komputerowe oparte są na jednym kompleksowym studium przypadku; podczas zajęć uczestnicy pracują samodzielnie, ale pod kontrolą prowadzącego w specjalnie stworzonym modelu działającym w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL; szczególną cechą pracy podczas warsztatów komputerowych jest praktyczne – kompleksowe ujęcie wszystkich analizowanych zagadnień związanych z opracowaniem i wykorzystaniem rachunku kosztów działań)

• Wyodrębnianie obiektów kosztów, zasobów i działań w ProdActiv (1 godzina):
koszty bezpośrednie produktów, klientów, działań i zasobów; działania pomocnicze/podstawowe/ogólne, działania tworzące/nie tworzące wartości; działania operacyjne/strategiczne; działania na poziomie jednostki/serii/rodzaju produktów/firmy; działania wchodzące w skład kosztu wytworzenia i nie wchodzące w skład kosztu wytworzenia; działania na poziomie jednostki, serii, rodzajów produktów i firmy jako całości.
• Ustalanie kosztów działań w ProdActiv (1 godzina):
nośniki zasobów i rozliczanie kosztów zasobów na działania; rozliczanie kosztów działań pomocniczych; ustalanie stawek kosztów na jednostki nośników działań.
• Analiza rentowności produktów i grup klientów w ProdActiv (2 godziny):
rozliczanie kosztów działań na produkty; rozliczanie kosztów działań na grupy klientów; analiza rentowności produktów; analiza rentowności grup klientów; działania tworzące i nie tworzące wartości w organizacji.

4. Zarządzanie na podstawie działań (1,5 godziny):
a) wprowadzenie do zarządzania na podstawie działań (Activity-Based Management – ABM); analiza działań z punktu widzenia celowości ich wykonywania – działania fundamentalne i dodatkowe, działania wspomagające i operacyjne, działania poniżej i powyżej oczekiwań, działania istotne i nieistotne; postępowanie z nieefektywnymi działaniami; analiza rentowności produktów – hierarchia produktów, alokacja kosztów na produkty, sposoby postępowania z nierentownymi produktami; analiza rentowności klientów – segmentacja klientów, elementy składowe analizy rentowności klientów i zarządzanie klientami, sposoby postępowania z nierentownymi klientami; budżetowanie według działań.

5. Problemy implementacji rachunku kosztów działań (0,5 godziny):
a) przesłanki, korzyści i problemy związane z wdrażaniem rachunku kosztów działań; zakres szczegółowości rachunku kosztów działań; optymalna wielkość modelu Activity-Based Costing; etapy wdrażania rachunku kosztów działań; czynniki sukcesu i ryzyka przy wdrażaniu rachunku kosztów działań; kryteria oceny oprogramowania do rachunku kosztów działań.

Extra do samodzielnej analizy

WesternProducts case
(problematyka: szacowanie kosztów produktów przy wykorzystaniu kalkulacji doliczeniowej; kalkulacja kosztów produktów z wykorzystaniem rachunku kosztów działań; porównanie wyników kalkulacji; wnioski dla zarządzania)

MachineryParts case
(problematyka: wykorzystanie rachunku kosztów działań do rozliczania kosztów działów wsparcia na działy podstawowe; wycena usług działów wsparcia świadczonych na zewnątrz; wady i zalety świadczenia usług na zewnątrz organizacji; możliwości wykorzystania rachunku kosztów działań dla potrzeb wyceny usług wewnętrznych i zewnętrznych)

Czas trwania

Cz. I 18-19.02.2021
Cz. II 4-5.03.2021
Cz. III 18-19.03.2021

Prelegenci

dr hab. prof. nadzw. Tomasz Wnuk-Pel – koordynator i trener programu Profesjonalny Controlling. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Affiliate Professor na Linnaeus University w Växjö w Szwecji a także Visiting Professor na uniwersytetach we Francji, Niemczech, Włoszech, Katarze, Tajwanie, Tajlandii, Chinach, Japonii i w innych krajach. Członek Zarządu Asia-Pacific Management Accounting Association i członkiem European Accounting Association. Od 1994 roku specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej/controllingu. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz organizacjach non-profit. Autor ponad stu zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla organizacji produkcyjnych, usługowych, handlowych i non-profit. Jest autorem artykułów naukowych i książek dla praktyków, m.in.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing & Management, 2006; Controlling kosztów, 2017; Controlling operacyjny, 2017; Controlling strategiczny, 2017.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
za osobę
2 900
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!