Kurs

Specjalista ds. podatków. Rozliczenia VAT, CIT i PIT - kurs weekendowy.

O kursie

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatku VAT, CIT i PIT oraz prawidłowego ich rozliczania. Zajęcia są prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej przez naszych ekspertów z zakresu doradztwa podatkowego.
Kurs obejmuje 64 godzin lekcyjnych (8 spotkań)
Kto powinien wziąć udział?

Zajęcia skierowane są do osób, które planują związać swoją przyszłość zawodową z pracą w działach podatkowych firm,  zajmujących się księgowością  i planujących podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności oraz tych którzy dopiero rozpoczynają swoją pracę w zawodzie albo zamierzają zostać doradcami podatkowymi.

Program kursu

Program

MODUŁ 1 – Podatek od towarów i usług 

 

Dzień 1 - zakres przedmiotowy – pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług – identyfikacja towarów i usług – nieodpłatne przekazanie towarów – nieodpłatne świadczenie usług – podatnik VAT (zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe) – podstawa opodatkowania - wysokość opodatkowania – zwolnienia – opodatkowanie likwidacji działalności gospodarczej

 

1.Podatek VAT – istota, zasady funkcjonowania, źródła prawa, podstawowe pojęcia i definicje

2.Zakres przedmiotowy:

a)Dostawa towarów 

- pojęcie odpłatności

- moment dostawy towarów

- określenia miejsca wykonania czynności przy dostawie towarów (miejsce opodatkowania)

-  ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntów – analiza

- zbycie części nieruchomości oraz praw do nieruchomości

b)Świadczenie usług 

- moment wykonania usługi

- identyfikacja usług dla celów VAT po 1.01.2011 roku

- miejsce opodatkowania usług (miejsce świadczenia usług)

- bezmowne korzystanie z nieruchomości – kiedy wykazywać jako obrót, a  kiedy traktować jako odszkodowanie 

c)Nieodpłatne świadczenie usług oraz nieodpłatne przekazanie lub zużycie towarów w świetle uregulowań

podatku VAT po 1.04.2013 r.: 

- zasady rozliczania i dokumentowania, ustalenie podstawy opodatkowania

- prezenty o małej wartości, próbki (nowe pojęcie próbki )

- przekazanie a zużycie towarów na cele reprezentacji i reklamy przed i po 1.04.2011 r.

- import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów o charakterze reklamowych, zasady rozliczenia towarów

nabytych i przekazywanych nieodpłatnie

- zasady potrącania podatku naliczonego, w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na

potrzeby reprezentacji i reklamy

- wybrane świadczenia na potrzeby reprezentacji i reklamy – w tym znaczenie wyroku TSUE ws. Baxi Group,

- wybrane świadczenia na rzecz pracowników (np. odpłatne i nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego

dojazd prywatnych, prezenty dla pracowników, działalność – socjalna – zakres opodatkowania VAT, wycieczki,

kształcenie, opieka medyczna),

- bony towarowe – opodatkowanie po zmianach od 2019 r.,

   - przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice kraju - kontrahentom z 

   innych krajów członkowskich lub z krajów trzecich

   - korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych w latach 2011-2013 oraz od 2014 r.

d)Przegląd wybranych wydatków marketingowych a rozliczenie w podatku VAT:

- rozliczenie i dokumentowanie sponsoringu,

- różne formy akcji promocyjnych (m.in. sprzedaż premiowa, sprzedaż za „1zł”, rabaty naturalne i transakcyjne, konkursy)

- premie pieniężne (kiedy bonus, kiedy rabat a kiedy zapłata za usługę)

3.Klasyfikacja statystyczne a podatek VAT – identyfikacja towarów i usług

4.Czynności niepodlegające systemowi VAT (zorganizowana część przedsiębiorstwa – znaczenie w polskich przepisach podatkowych  - CIT, PCC)

5.Opodatkowanie likwidacji działalności gospodarczej

6.Podatnik VAT:

- pojęcie działalności gospodarczej (nowa definicja od 2013 r.)

-  osoba fizyczna jako podatnik VAT

- obowiązku rejestracyjne

- umowy cywilnoprawne a pojęcie działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy VAT

7.Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe w VAT („drobni przedsiębiorcy” art. 113)

8.„Przedsiębiorstwo w spadku” - skutki w VAT śmierci podatnika, w tym kontynuacja działalności zmarłego podatnika na podstawie przepisów o zarządzie sukcesyjnym

9.Podstawa opodatkowania

- doprecyzowanie zasad ustalania podstawy opodatkowania w kontekście pełnej implementacji przepisów Dyrektywy 112/2006/WE

- katalog wyłączeń: rabaty, rozliczanie zwrotu opakowań, etc. – podstawa opodatkowania przy czynnościach pomocniczych

- wpływ dotacji na ustalenie podstawy opodatkowania

- problematyka mixed supply oraz single composite supply

- zasady obniżania podstawy opodatkowania – rozliczanie faktur korygujących

- brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej a korekta VAT należnego (orzecznictwo TSUE oraz zmiana przepisów od 1.01.2014) – przykłady zastosowania

- przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej – stosowanie odpowiedniego kursu waluty

- zagadnienie refakturowania usług – praktyka i judykatura

10.Stawki podatkowe w VAT, kiedy 0%, 5%, 8% - identyfikacja PKWiU / CN – od 1.07.2020

11.Zwolnienia przedmiotowe – omówienie zwolnień mających podstawę prawną w ustawie VAT oraz rozporządzeniu wykonawczym 

12.Powiązanie VAT z innymi podatkami:

- VAT czy PCC,

- VAT a PIT i CIT – kiedy podatek od towarów i usług jest kosztem podatkowym.

 

Dzień 2 - obrót międzynarodowy: transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport, import – usługi w obrocie międzynarodowym – import usług  – informacje podsumowujące – ewidencje

 

1. Terytorialność podatku VAT. Miejsce opodatkowania dostaw towarów. Transakcje łańcuchowe

a) zasady ogólne ustalania miejsca opodatkowania 

b) zasady rozliczania dostaw łańcuchowych  od 1.07.2020 (praktyka i orzecznictwo TSUE),

c) wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna w procedurze uproszczonej (dokumentowanie, wymogi formalne faktury, obowiązki sprawozdawcze – prezentacja w JPK_&=7),

d) wpływ umownych warunków dostaw na ustalenie miejsca opodatkowania (znaczenie pojęcia „podmiot organizujący wysyłkę lub transport”) – uproszczenia w 2020 w ustalaniu „dostawy ruchomej”

e) dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca w kontekście transakcji zawieranych z kontrahentami z zagranicy (abroad reverse chargé)

 

2. Transakcje wewnątrzwspólnotowe - obrót towarowy wewnątrzwspólnotowy:

a) WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:

- definicja, obowiązki rejestracyjne ewidencyjne i sprawozdawcze

- warunki stosowania stawki 0% (dokumenty potwierdzające przemieszczenie) – stosowanie przepisów od 2020 roku w kontekście nowych regulacji unijnych (art. 45a rozporządzenia 282/11)

- obowiązek podatkowy, zasady rozliczania zaliczek – dokumentowanie i fakturowanie

- nietransakcyjne przemieszczenie towarów 

- wprowadzanie towarów do magazynów konsygnacyjnych (zasady rozliczeń)

- korekty - ujmowanie we właściwym okresie rozliczeniowym, dokumentowanie rabatów

- zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej

b) WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

- definicja WNT, wpływ rejestracji VAT UE na rozliczenie WNT, obowiązki rejestracyjne

- ustalenie miejsca opodatkowania WNT (art. 25-26)

- obowiązek podatkowy a moment otrzymania faktury

- rozliczanie zaliczek (otrzymanie faktury dokumentującej zaliczkę od kontrahenta unijnego a obowiązek podatkowy)

- sposób dokumentowania 

- podstawa opodatkowania: mixed supply – usługi bezpośrednio związane z WNT – rabaty a korekta WNT (ujęcie we właściwej deklaracji i informacji podsumowującej, - zastosowanie właściwego kursu (kurs przy korektach), zwroty reklamacyjne

- odwrotne obciążenie a rozliczenie podatku naliczonego (data otrzymania faktury a rozliczenie podatku naliczonego)

- magazyn konsygnacyjny (call-off stock) a WNT – uproszczenia 2020

- towary otrzymane nieodpłatnie z innego kraju UE a obowiązek rozliczenia WNT

- przypadki braku obowiązku rozliczania WNT pomimo przywozu towaru z innego państwa członkowskiego

- WNT paliw – zastosowanie przepisów tzw. pakietu paliwowego

c) Sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju:

- pojęcie i ustalenie miejsca opodatkowania

- obowiązek podatkowy oraz sposób dokumentowania 

- wymogi formalne dotyczące faktur

- obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze

- planowane zmiany w związku z implementacją Dyrektyw Rady UE

d) System wymiany informacji VIES - informacje uzyskiwane z systemu a rozliczenie WDT i WNT

 

3. Transakcje z krajami spoza UE - obrót towarowy pozawspólnotowy:

a)Eksport towarów:

- pojęcie eksportu towarów - eksport bezpośredni a eksport pośredni

- podstawa opodatkowania oraz obowiązek podatkowy

- wymogi formalne dotyczące faktury 

- warunki stosowania stawki 0% - dokumenty potwierdzające przemieszczenie towarów poza granice UE (ECS – system kontroli eksport) – praktyka, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wyroki TSUE

- stawka 0% w eksporcie pośrednim a praktyka dokumentowania przemieszczenia

- rozliczanie zaliczek 

- obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze

b)Import towarów:

- pojęcie importu towarów 

- status celny towarów, obszar celny wspólnotowy, przeznaczenie celne, procedury celne

- miejsce opodatkowania importu towarów (art. 26a) 

- obowiązek podatkowy 

- podstawa opodatkowania (błędne ustalenie wartości celnej a korekta podstawy dla VAT – aspekty praktyczne)

- szczególne regulacje dotyczące stosowania właściwego kursu waluty

- zasady potrącania podatku naliczonego

- procedura uproszczona (wpis do rejestru) a zasady rozliczania podatku naliczonego

- procedura 42.00 a optymalizacja rozliczeń z fiskusem 

- przegląd wybranych zwolnień związanych z importem towarów

- agencja celna jako przedstawiciel fiskalny w kraju i zagranicą 

- powrotny wywóz towarów za granicę (np. w ramach reklamacji) a zasady korekty podatku,

-  import części w ramach napraw gwarancyjnych.

 

4. Świadczenia nieopłatne a międzynarodowy obrót towarowy:

a)przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice kraju - kontrahentom z  innych krajów członkowskich lub z krajów trzecich,

b)import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów otrzymanych nieodpłatnie.

 

5. Usługi w obrocie międzynarodowym („eksport usług”, import usług)

a)miejsce opodatkowania usług (przepisy krajowe art. 28a-28o i orzecznictwo TSUE)

- zasada ogólna

- usługi związane z nieruchomościami

- usługi transportowe 

- usługi materialne związane z rzeczami ruchowymi

- usługi niematerialne (w tym wynajem środków transportu)

b)znaczenie pojęć „siedziba działalności gospodarczej”, „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”,

c)„Eksport usług” – usługi podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju

- obowiązek podatkowy 

- zasady dokumentowania (wymogi formalne faktury, termin wystawienia faktury)

- obowiązki sprawozdawcze (m.in. związane z informacjami podsumowującymi)

d)Import usług

- definicja – prawidłowa identyfikacja importu usług

- obowiązek podatkowy  i zasady dokumentowania 

- dokumenty otrzymywane od kontrahenta zagranicznego a prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania oraz zastosowanie właściwego kursu

- zasady potrącania podatku naliczonego oraz zasady korekty rozliczeń

- nabycie usług związanych z WNT lub importem towarów a prawidłowe rozliczenie (kiedy wartość usługi obejmuje podstawę opodatkowania WNT i importu towarów)

 

6. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika

- rejestracja VAT UE

- ECS. zgłoszenia celne

- informacje podsumowujące

- dodatkowe ewidencje i rejestry (przemieszenie nietransakcyjne, ewidencja limitów, etc.)

- prezentacja w deklaracjach i JPK_VAT / JPK_VDEK (oznaczenia dokumentów w ewidencji) zmiany od 1.10.2020 roku

 

 

Dzień 3 – Rozliczenie podatku należnego – obowiązek podatkowy – podatek naliczony; odliczenie, zwrot, odliczenie częściowe – odliczenie według struktury sprzedaży – korekta odliczenia VAT – pojazd samochodowy a VAT – leasing a VAT

 

1.Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług:

- obowiązek podatkowy a wymagalność podatku – przepisy krajowe a regulacje wspólnotowe

- zgodność przyjętych rozwiązań z przepisami dyrektywy 112/2006/WE

- dostawa towaru lub wykonanie usługi jako wyznacznik momentu powstania obowiązku podatkowego od 1.01.2014

- termin wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego

- moment powstania obowiązku podatkowego dla usług ciągłych i usług częściowych/rozliczanych etapami

- szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego od 1.01.2014 r. (m.in. zaliczki, usługi budowlano-montażowe, usługi finansowe, umowa komisu, dostawa oraz druk książek, czasopism)

- rozliczanie zaliczek

- zasady ustalania obowiązku podatkowego w WDT oraz WNT od 1.01.2013 (rozliczanie zaliczek po zmianach) – zastosowanie przepisów w 2014

- omówienie przepisów przejściowych dotyczących zdarzeń podatkowych na przełomie 2013 i 2014 roku

- refakturowanie usług a moment powstania obowiązku podatkowego

2.Podatek naliczony:

- prawo do odliczenia jako kategoria obiektywna – przepisy krajowe i wspólnotowe

- źródła i wysokość podatku naliczonego – dokumenty uprawniające do odliczenia VAT

- moment nabycia prawa do odliczenia – termin odliczenia (przed i po 2014 roku)

- odliczanie podatku VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (zaliczka a faktura dokumentująca dostawę towarów)

- wydatki  bez prawa do odliczenia: formalne i materialne przesłanki zakazu odliczania VAT 

- „sprzedaż zwolniona” z prawem do odliczenia

- rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym – zwrot VAT (regulacje obowiązujące po 1.12.2008 r.)

- rozliczenie faktury korygującej in minus u nabywcy (przed i po 2014 roku)

3.Odliczenie częściowe podatku naliczonego

- czynności z prawem do odliczenia i bez prawa do odliczenia

- zasady ustalania struktury sprzedaży – wstępna proporcja (od 2014 r., „transakcje pomocnicze” w miejsce „czynności wykonywanych sporadycznie”)

- wyłączenia przy ustalaniu struktury sprzedaży; dotacje w strukturze sprzedaży, struktura sprzedaży przy wykonywaniu czynności niepodlegających opodatkowaniu

- przypadki szacunkowego ustalania proporcji

4.Korekta odliczonego podatku:

- ogólna zasada i przesłanki korygowania, sposób ujęcia w deklaracjach

- korekta roczna 

- korekta w przypadku nabycia składników majątku trwałego

- korekta w przypadku zbycia lub zmianie przeznaczenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

- korekta podatku a wartość początkowa składników majątku trwałego

- korekta przy zbyciu przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału)

- korekta w związku likwidacją, utratą środków trwałych

- korekta odliczenia częściowego od wydatków inwestycyjnych

- zaniechane inwestycje a korekta podatku naliczonego

- korekta w związku z ulepszeniem, modernizacją środków trwałych

- aport ŚT do spółki a korekta podatku naliczonego

- korekta VAT – skutki w podatku dochodowym - rozliczenie różnic

5.„Ulga na złe długi” – nieściągalność wierzytelności a korekta VAT – art. 89a od 1.01.2020

6.Korekta podatku naliczonego u dłużnika – art. 89b

7.Wykorzystywanie w działalności gospodarczej pojazdów samochodów a szczególne regulacje w podatku VAT:

- odliczenie VAT przy nabyciu „samochodów osobowych” w okresie przejściowych (2011-2013) oraz po 1.01.2014

- odliczanie podatku VAT związane z zagadnieniem „samochodów z tzw. kratką” (z homologacją N1) od 01.01.2014 r.

- motocykl, quada odliczenie VAT – interpretacje organów a orzecznictwo sądów

- VAT „od paliwa” – odliczenia VAT w okresie przejściowych (2011-2013) oraz po 1.01.2014; odliczenie podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa wykorzystywanego w pojazdach leasingowanych

8.Stosowanie właściwych przepisów przy rozliczaniu w podatku VAT „podatkowych” umów leasingu operacyjnego i finansowego:

- klasyfikacja umów leasingu jako dostawa towarów lub świadczenie usług,

- moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania

- leasing a prawo do odliczenia VAT przez finansującego

- szczególne zasady dot. leasingu pojazdów samochodowych u leasingodawcy i leasingobiorcy

- skutki podatkowe zbycia pojazdów będących przedmiotem leasingu

- leasing w obrocie międzynarodowym – leasing jako usługa transgraniczna

- wartość początkowa w leasingu finansowym u podatnika zwolnionego z VAT

- wykup z leasingu, cesja umowy leasingu – a odliczenie VAT

9.Ryzyko zakwestionowana prawa do odliczenia w zw. z zakupem od nieuczciwego dostawcy, zasada zachowania należytej staranności:

- poszerzone informacje w rejestrze podatników VAT czynnych, obowiązek weryfikacji kontrahenta,

- kwestionowanie przez organy skarbowe prawa odliczenia VAT przy nabyciach od nieuczciwych kontrahentów,

- minimalizacja ryzyka podatkowego, weryfikacja kontrahentów (w tym „Metodyka” opublikowana przez MF).

10.Mechanizm podzielonej płatności jako sposób na ograniczenie ryzyka związanego z odliczeniem podatku naliczonego:

- zakres bezpieczeństwa podatkowego w związku z zastosowaniem podzielonej płatności w świetle przepisów i objaśnień MF,

- aktualne interpretacje dotyczące podzielonej płatności,

- obowiązkowa podzielona płatność dla niektórych towarów i usług (planowane zmiany).

 

 

 

Dzień 4 - Faktura – JPK_V7 – zasady wystawiania faktur – kasy rejestrujące i paragony fiskalne

 

1. Pojęcie faktury, istota i znaczenie w prawie krajowym oraz wspólnotowym

a) definicja pojęć „faktura”, „faktura elektroniczna”, „wystawienie faktury”, „egzemplarz faktury”

b) czytelność, integralność oraz autentyczność pochodzenia faktury papierowej i elektronicznej

 

2. Przypadki braku obowiązku wystawiania faktur z uwagi na podmiot lub przedmiot transakcji (faktury wystawiane w „obrocie konsumenckim” na żądanie, faktura a paragon, sprzedaż zwolniona)

 

3. Przedmiot dokumentowania – rodzaje transakcji dokumentowanych fakturą

a) faktura dokumentująca sprzedaż (czynność podlegające opodatkowaniu na terytorium kraju)

b) faktura dokumentująca czynności podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju („faktura handlowa”),

c) dokumentowanie transakcji, w których podatnik zobowiązany jest do samoobliczenia podatku (jaki sposób dokumentowania może zastąpić stosowanie faktury wewnętrznej, sposoby dokumentowania importu usług, WNT, dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca, dotacji przedmiotowych, nieodpłatnych świadczeń uznanych za czynności podlegające VAT)

d) dokumentowanie transakcji, rozliczanych w systemie odwrotnego obciążenia (import usług, WNT, dtN)

e) sprzedaż bezrachunkowa

f) techniczne i prawne aspekty wystawiania faktur do paragonów od 1.01.2020

 

4. Terminowe wystawianie faktur

a) podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur 

b) obowiązek podatkowy a terminowe wystawianie faktur (skutki przedwczesnego wystawienia faktury, oraz rodzaje odpowiedzialności za wystawianie faktur z opóźnieniem)

 

5. Elementy faktury – obligatoryjne dane wymagane dla poszczególnych rodzajów faktur 

(faktury dokumentującej sprzedaż, „faktury handlowej”, faktury uproszczonej, faktury marża, faktury wystawianej przez podatnika rozliczającego się metodą kasową, faktura wystawiana przez pośrednika w WTT przy zastosowaniu procedury uproszczonej)

- wielość podmiotów transakcji

- numeracja faktury („identyfikowalność i unikatowość” faktury)

- oznaczanie faktury

- numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (kiedy obowiązkowy NIP UE – obowiązki rejestracyjne)

- zaokrąglanie kwot wyrażonych w walucie obcej

- sposób identyfikowania towarów i usług – oznaczenia przedmiotu transakcji na fakturze (przypadki identyfikowania przy zastosowania klasyfikacji statystycznych, stosowanie odpowiedniej stawki oraz sposób prezentacji na fakturze)

- data sprzedaży na fakturze (pojęcie „dostawy towarów” oraz „momentu wykonania usługi” w kontekście prawidłowego rozliczania podatku należnego)

- faktury wystawiane w języku obcym i obcej walucie (m.in. zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej)

- sposób prezentacji na fakturze poszczególnych elementów postawy opodatkowania (świadczenia złożone)

- faktura rozliczeniowe / faktura „0” – znaczenie praktyczne

- inne informacje umieszczane na fakturach – znaczenie faktury jako dokumenty służącego nie tylko dla dokumentowania czynności podlegających VAT

 

5a. Dokumenty uznawane za faktury w tym rodzaje dokumentów wystawianych przez podatników zwolnionych (bilety,

      polisy, rachunki, noty).

 

6. Sposoby doręczania oraz przechowywania faktur

a) przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych,

b) zasady ewidencjonowanie faktur i ich udostępniania dla celów kontroli

c) przechowywanie e-faktur w kraju i poza jego granicami

 

7. Faktura elektroniczna

a) stosowanie faktury elektronicznych w praktyce (przykłady stosowanych metod, formatów, sposób akceptacji)

b) ustawowe uregulowanie tzw. klauzuli biznesowych gwarantujących tajemnice handlowe

c) bezpieczny/kwalifikowany podpis elektroniczny (definicja, cechy, procedura uzyskania) – aspekty prawne stosowania podpisu elektronicznego

d) EDI (electronic data interchange) - opis działania

 

8. Faktura zaliczkowa

a) dokumentowanie otrzymanych zaliczek fakturą VAT (terminy, obligatoryjne dane)

b) rozliczenia zaliczek otrzymanych w walucie obcej

c) dokumentowanie i rozliczanie zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

d) faktura zaliczkowa a faktura końcowa „0”

 

9. Korygowanie faktur - faktura korygująca

a) korekta VAT in minus u sprzedawcy i nabywcy

b) korekta VAT in plus u sprzedawcy i nabywcy

c) sposoby korygowania informacji irrelewantnych dla prawidłowości rozliczenia podatku VAT – instrument noty korygującej

d) brak potwierdzenie odbioru faktury korygującej a korekta VAT 

e) zbiorcza faktura korygująca

f) anulowanie faktur – dopuszczalność stosowanie, praktyczne przykłady

 

10. Duplikat faktury 

a) wymagane dane: odtworzenie egzemplarza faktury pierwotnej

b) przykłady „odzyskiwania” zagubionych faktur w praktyce kontrahentów z innych państwa członkowskich

c) odliczanie VAT na podstawie duplikatów faktur

 

11. Jednolity plik kontrolny – prezentacja faktur w nowych JPK_V7

a) ) ujmowanie i oznaczanie poszczególnych rodzajów dokumentów w ewidencji 

(dokumenty RO/WEW/FP)

b) sposób ujęcia faktur wystawianych do paragonów (prezentacja korekt oraz zwrotu towrów)

d) korekty JPK i wyjaśnienie typowych problemów związanych z wykonywaniem przedmiotowego obowiązku – sankcje 2020

e). Zakres danych umieszczanych w ewidencji

•grupy towarowe/usługowe – oznaczenia GTU (01-13),

•oznaczanie transakcji znacznikami literowymi – wyjaśnienie oznaczeń: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja, MK, VAT_RR (omówienie przypadków występowania),

•wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia,

•sposób ujęcia w ewidencji zdarzeń generujących podatek należny – dokumenty „RO”/”WEW”,

•ujęcie w ewidencji faktury wystawianych do paragonów – „FP” – wystawianie faktur do paragonów w 2020 roku / prezentacja w ewidencji faktur wystawianych do paragonów dla osób fizycznych,

•mechanizm podzielonej płatności – prawidłowe oznaczania transakcji symbolem „MPP”,

•raportowania rozliczenia wg procedury VAT_marża,

•prezentacja transakcji z podmiotami powiązanymi,

•sprzedaż na rzecz pracowników (prezentacja w JPK – FV/paragon/DW).

 

12. Konsekwencje nieprawidłowego wystawiania faktur – sankcje –  posługiwanie się nierzetelną fakturą w kontekście odpowiedzialności karnoskarbowej

a) zaniżenie zobowiązania podatkowego a sankcja 30% - przypadku zastosowania

b) posługiwanie się nierzetelnymi fakturami – przypadki zastosowania sankcji 100%

c) faktury niedające prawo do odliczenia – przesłanki formalne

d) pojęcie „pustej faktury”, wadliwość i nierzetelność faktury – zasady odpowiedzialności karno-skarbowej 

e) znaczenie płatności w systemie split payment w kontekście stosowania sankcji

f) ryzyko stosowania sankcji związane z rozbieżnościami interpretacyjnymi oraz niejednolitym orzecznictwem (m.in. akcje promocyjne: „nagrody za punkty”, karty paliwowe, akcje promocyjne, etc.),

g) nowe przepisy kodeksu karnego dotyczące faktur (fałsz materialny i fałsz intelektualny dokumentu).

 

MODUŁ 2 – Podatek dochodowy od osób prawnych

 

Dzień 5 - Podmiot, przedmiot opodatkowania, przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł.

 

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania: 

• podmioty opodatkowania PDOP, 

• definicje, 

• podatkowa grupa kapitałowa: 

− regulacje wprowadzone w 2018 r. warunkujące powstanie podatkowej grupy kapitałowej, 

− zawiązanie i rozwiązanie podatkowej grupy kapitałowej, 

− rola jednostki dominującej w podatkowej grupie kapitałowej, 

− zasady zawierania transakcji z powiązanymi podmiotami spoza grupy, 

• wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe, 

 

2. Przedmiot opodatkowania i podział na źródła przychodów: 

• rozliczanie strat z lat ubiegłych – przepisy przejściowe dotyczące strat przed 1 stycznia 2018 r., 

• przychody z zysków kapitałowych i przypisane im koszty, 

• pozostałe przychody (inne niż przychody z zysków kapitałowych), 

• rozliczanie strat ze źródła przychodów od 1 stycznia 2018 r., 

• straty za rok 2019 r. i dalsze lata wg nowych zasad. 

 

3. Rok podatkowy (obrotowy). 

 

4. Ewidencje rachunkowe (podatkowe): 

• działalność badawczo rozwojowa: 

− koszty kwalifikowane, 

− status centrum badawczo-rozwojowego – definicja i uprawnienia, 

− odliczanie kosztów kwalifikowanych od innego źródła przychodów niż przychody z zysków kapitałowych, 

• nierzetelność ksiąg a szacowanie przychodu (dochodu) szacowanie dochodu.

 

5. Podmioty powiązane: 

• rodzaje powiązań, 

• podmioty zobowiązane do prowadzenia dokumentacji podatkowej (DCT), 

• zawartość dokumentacji podatkowej, 

• metody kalkulacji ceny, 

• umowy spółek osobowych i wspólne przedsięwzięcia, 

• sankcje obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. 

 

6. Różnice kursowe: 

• na podstawie przepisów podatkowych (różnice zrealizowane), 

• na podstawie przepisów o rachunkowości – zasady i konsekwencje, 

• kurs faktycznie zastosowany – podejście organów skarbowych, 

• różnice kursowe wynikające z rachunków walutowych. 

 

7. Przychody z udziału w zyskach kapitałowych (art. 7 b u.p.d.o.p.): 

• przychody z udziału w zyskach osób prawnych, 

• przychody z wniesienia aportu innego niż zorganizowana część przedsiębiorstwa, 

• przychody z obrotu wierzytelnościami, 

• przychody z obrotu papierami wartościowymi, 

• przychody z praw majątkowych o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7 (autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)), z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych), 

• wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub z regulowania innych zobowiązań walutą wirtualną. 

 

8. Przychody z innych źródeł (w tym przychody z działalności gospodarczej): 

• pojęcie przychody w podatku dochodowym, 

• moment powstania przychodu podatkowego, 

• faktury korygujące przychody – okres korekty, 

• wyłączenia z przychodów podatkowych, 

• nieodpłatne świadczenia – ustalenie wartości przychodu z otrzymanych świadczeń nieodpłatnych, 

• przychody z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, 

• zobowiązanie uregulowane świadczeniem niepieniężnym (datio in solutum), 

• przychody zwolnione.

 

Dzień 6 – Koszty uzyskania przychodów, ustalenie podstawy opodatkowania – zeznanie roczne.

 

1. Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne:

• definicja pojęcia,

• związek kosztu z przychodem; cel poniesienia kosztu,

• ciężar dowodu w zakresie kosztów; dokumentowanie kosztów,

• wykładnia przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów.

 

2. Moment potrącenia kosztu w czasie:

• moment poniesienia kosztu a moment potrącenia kosztu,

• potrącanie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami,

• potrącanie kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami (np. opłaty licencyjne, czynsze dzierżawne, podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste),

• potrącanie kosztów na przełomie lat podatkowych,

• ujęcie w czasie korekt kosztów (otrzymanie faktur korygujących koszty, przyczyny korekty, korekty dokonanych

odpisów amortyzacyjnych, wyłączenie korekty kosztów związanych ze zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu),

• rachunkowe ujęcie kosztów i jego wpływ na potrącenie kosztu dla celów podatkowych,

• potrącanie kosztów pracowniczych,

• potrącanie kosztów prac rozwojowych,

• koszty potrącane na zasadzie kasowej,

• skutki umorzenia zobowiązań uprzednio ujętych memoriałowo jako koszty.

 

3. Ograniczenia w zakresie ujmowania kosztów danego roku:

a) płatności gotówkowe w koszty – art. 15d. 

b) ograniczenia związane z kosztami finansowania dłużnego – art. 15c: 

• przepisy Dyrektywy ATAD a przepisy krajowe, 

• zmiana przepisów o niedostatecznej kapitalizacji: rozszerzenie ograniczeń na każde finansowanie dłużne, 

• ograniczenie kosztów do wysokości 30 proc. EBITDA (ustalanie wskaźnika), 

• wyłączenie ograniczeń dla instytucji finansowych lub gdy nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nie przekracza 3 mln (praktyka stosowania przepisu). 

c) ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne – art. 15e: 

• zakres usług wchodzących w pojęcie: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, 

• sposób określenia limitu odliczenia/wyłączenia.

 

4. Wybrane koszty nie stanowiące kosztów podatkowych.

a). Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych (art. 16 ustawy):

• wierzytelności i zobowiązania w kontekście kosztów uzyskania przychodów – wybrane zagadnienia,

• odsetki jako koszt uzyskania przychodu,

• koszty wypłat nagród i premii z czystego zysku,

• koszty amortyzacji znaków towarowych,

• koszty dzierżawy znaków towarowych,

• amortyzacja ŚT otrzymanych w spadku lub darowiźnie,

• koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych,

• wyłączenie z kosztów zobowiązań regulowanych bez pośrednictwa rachunku bankowego – art. 15d

• rozliczanie faktur korygujących,

• kary umowne i odszkodowania jako koszt uzyskania przychodu.

Wektor Szymon Trzemżalski ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów www.wektorwiedzy.pl, biuro@wektor-wiedzy.pl

b). Koszty używania samochodów osobowych od 1 stycznia 2019 r.:

• nowe limity do amortyzacji samochodów osobowych stanowiących środki trwałe,

• koszty używania i inne koszty nie stanowiące kosztów używania,

• ograniczenie kosztów używania samochodów osobowych:

− 20% w przypadku osób fizycznych nie wprowadzających swój pojazd do majątku firmy,

− 75% w pozostałych przypadkach gdy nie prowadzimy kilometrówki dla celów VAT,

− 100% kosztów dla zdeterminowanych,

• obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. ograniczanie kosztów rat leasingowych,

• specjalne zasady określania kosztów zbycia samochodów osobowych droższych niż 150.000 zł,

• podatek VAT nie podlegający odliczeniu a limity kosztów,

• wyłączenia z ograniczeń kosztów,

• przepisy przejściowe.

c). Podatek VAT jako koszt podatkowy:

• podatek VAT naliczony bez prawa do odliczenia,

• podatek VAT należny,

• korekty wieloletnie podatku VAT,

• zmiana przeznaczenia a odliczenie.

 

5. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

• definicja środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej,

• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji podatkowej,

• środki trwałe a wartości niematerialne i prawne niskocenne – jednorazowy odpis amortyzacyjny,

• ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – ewidencja wyposażenia,

• wartość początkowa środka trwałego,

• zmiana wartości początkowej,

• zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych,

• metody amortyzacji,

• stawki amortyzacji – wysokość odpisów,

• jednorazowy odpis amortyzacyjny,

• odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów,

• leasing środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

6. Straty jako koszt uzyskania przychodu:

• straty w środkach obrotowych (niedobory magazynowe, likwidacje zapasów, niedobory w środkach pieniężnych, kradzieże),

• straty w środkach trwałych oraz w inwestycjach w obcych środkach trwałych (wywołane zdarzeniami losowymi oraz likwidacjami),

• zaniechane inwestycje,

• utracone wadia, zaliczki, przedpłaty,

• dokumentowanie strat,

• kwestia zawinienia podatnika a możliwość uznania straty za koszt,

• koszty uznanych reklamacji.

 

7. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku:

• sprawozdanie finansowe a dochód podatkowy (wynik finansowy a podstawa opodatkowania),

• odliczenia od dochodu – pomniejszenie podstawy opodatkowania:

− ulga B+R – na działalność badawczo-rozwojową a amortyzacja,

− przekazane darowizny,

• stawka podatku 19%,

• obniżona 9 % stawka CIT – zasady i warunki zastosowania,

• 5% podatek od działalności innowacyjnej i prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX, Innovation Box) – wynalazki, patenty, receptury, nowe rośliny, nowe preparaty strzeżone prawnie – od 1 stycznia 2019 r,

• opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC),

• minimalny podatek dochodowy od przychodów z wybranych nieruchomości (art. 24b).

 

 

Dzień 7 – Podatek u źródła – ograniczony / nieograniczony obowiązek podatkowy – certyfikat rezydencji

 

1. Konstrukcja podatku u źródła - uregulowania wewnętrznego prawa podatkowego:

- pojęcie jurysdykcji podatkowej 

- pojęcie rezydenta – ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy – państwo rezydencji

- pojęcie nierezydenta uzyskującego dochody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – nowe przepisy obowiązujące od 1.01.2017 roku – państwo źródła przychodu

- miejsce zamieszkania lub siedziba w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i modelu konwencji OECD

- określenie katalogu przychodów opodatkowanych w państwie źródła przychodu w przykładach (zakup biletów lotniczych, wynajem samochodów zagranicą, zakup udziałów, etc.)

 

2. Ogólna charakterystyka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

- międzynarodowe podwójne opodatkowanie

- istota i funkcje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

- metody unikania podwójnego opodatkowania

- konstrukcja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

 

3. Wprowadzenie - międzynarodowe prawo podatkowe a wspólnotowe prawo podatkowe:

- umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a prawo wspólnotowe

- współpraca państw członkowskich w sprawach podatkowych a współpraca międzynarodowa

- wymiana informacji podatkowych

- konwencja w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych

- postępowanie w celu zwalczania szkodliwej konkurencji podatkowej

 

4. Certyfikat rezydencji 

- znaczenie certyfikatów rezydencji dla opodatkowania u źródła

- pojęcie certyfikatu rezydencji

- nowe warunki formalne w 2019 roku – warunki korzystania z kopii certyfikatu rezydencji

- obowiązek posiadania certyfikatu i skutki jego braku

- okres ważności certyfikatu 

-  certyfikat elektroniczny otrzymany od kontrahenta zagranicznego

 

5. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorcy, zakładu, innych dochodów – zasady rozdzielania kategorii dochodów (wyszczególnienie tzw. dochodów biernych)

 

6. Opodatkowanie odsetek 

- definicja odsetek na gruncie KM OECD I kodeksu cywilnego

- obowiązki płatnika (ustalenie wysokości podatku, pobranie i wpłata podatku, obowiązki informacyjne)

- zasady opodatkowania odsetek wg updof, updop i KM OECD

- definicja rzeczywistego właściciela (beneficial owner)

- cash pooling a podatek u źródła od odsetek 

- pochodne instrumenty finansowe a podatek u źródła 

 

7. Opodatkowanie należności licencyjnych

- definicja należności licencyjnych

- obowiązki płatnika (ustalenie wysokości podatku, pobranie i wpłata podatku, obowiązki informacyjne)

- prawa autorskie i prawa pokrewne - kiedy licencja na oprogramowanie stanowi licencję w kontekście regulacji podatku u źródła 

- użytkowanie urządzenia przemysłowego na przykładzie wynajmu samochodów

- know-how jako licencja

- prawo własności przemysłowej

- zapłata należności licencyjnej do podmiotu innego niż bezpośredni beneficjent (pojęcie beneficial owner od 2019 roku)

- zasady opodatkowania na gruncie updop, updof, KM OECD

 

8. Zwolnienie od opodatkowania podatkiem u źródła należności odsetkowych i licencyjnych z art. 21 ust. 3 updop

- implementacja przepisów Dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich

- przesłanki zwolnienia od opodatkowania odsetek podatkiem u źródła

- zmiany w przepisach dotyczących szczególnej klauzuli przeciwko nadużywaniu zwolnień – art. 22c

- zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła od przychodów nierezydenta powyżej kwoty 2.000.000 zł – warunki stosowania zwolnienia, pobór podatku  i wniosek do organu o zwrot

- stosowanie preferencji na podstawie wydanej przez organ podatkowy opinii o stosowaniu zwolnienia lub oświadczenia złożonego przez podatnika od 2019 roku

- przesłanka dochowania należytej staranności od 2019 roku

 

9. Opodatkowanie świadczeń niematerialnych 

- opodatkowanie na gruncie updop i updof oraz w postanowieniach modelu konwencji OECD oraz umowach o unikania podwójnego opodatkowania

- zwolnienie z podatku - relief at source - warunki

- rozliczenie zakupu usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń 

- kategoria świadczeń o podobnym charakterze (jak na gruncie regulacji ustawowych traktować m.in. zakup usług szkoleniowych, certyfikacji wyrobów, pośredniczenia w obrocie towarami i innych)

- czy i kiedy usługi ubezpieczenia podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła?

- zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła od przychodów nierezydenta powyżej kwoty 2.000.000 zł – warunki stosowania zwolnienia, pobór podatku  i wniosek do organu o zwrot

- przesłanki złożenia oświadczenia przez płatnika w celu zastosowania dotychczasowego mechanizmu zwolnienia - relief at source

 

10. Opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

- zryczałtowane opodatkowanie dywidend wypłacanych nierezydentom i rezydentom – uregulowania prawa krajowego

- opodatkowanie dywidend z uwzględnieniem postanowień o unikaniu podwójnego

opodatkowania

- wpływ dyrektywy o spółkach–matkach i spółkach–córkach na opodatkowanie dywidend

- warunki zwolnienia od 1.01.2019 roku / oświadczenia podatnika – opinia o stosowaniu zwolnienia – weryfikacja wniosku

 

11. Opodatkowanie przychodów osób fizycznych:

- przychody z pracy najemnej

- przychody z działalności wykonywanej osobiście: wolne zawody, przychody artystów/sportowców

 

12. Opodatkowanie zysków zakładów- działalność prowadzona przez nierezydenta na terytorium RP:

- pojęcie zakładu (w tym zakład budowlany, agent zależny) 

- ustalanie zysków zakładu 

- zakład a zasady podziału zysków oraz problematyka cen transferowych – rozliczenia między zakładem a centralą

 

13. Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z wypłatą należności za granicę (CIT-10Z, PIT-8AR, IFT1/1R, IFT2/2R, IFT-3/3R):

- przedstawienie przykładowego stanu faktycznego oraz wypełnienie informacji IFT

- informacje o umowach zawartych z nierezydentami (informacja ORD-U)

- informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (informacja ORD – W1)

 

 

MODUŁ 3 – Podatek dochodowy od osób fizycznych (obowiązki płatnika)

 

Dzień 8 – Źródła przychodów – zwolnienia – koszty autorskie – formy opodatkowania – rozliczenie roczne 

 

1. Źródła przychodów 

• klasyfikacja źródeł przychodów, 

• przychody ze zbywania składników majątku jednostki gospodarczej w tym mieszkania i domu mieszkalnego, 

• nowe zasady opodatkowania od 1 stycznia 2019 r. sprzedaży walut wirtualnych również w ramach działalności gospodarczej, 

• zbywanie nieruchomości otrzymanych w spadku wg nowych zasad od 1 stycznia 2019 r., 

• zbycie nieruchomości należącej uprzednio do współwłasności małżeńskiej wg nowych zasad określonych od 1 stycznia 2019 r. 

 

2. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21): 

• wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe – zmiana od 1 stycznia 2019 r., 

• podwyższenie kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym w rozliczeniach w 2019 r., 

• zwolnienie z podatku niektórych odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku w 2019r., 

• podnoszenie kwalifikacji pracowników, 

• samochody prywatne w działalności, 

• ograniczenie zwolnień z dotacji. 

 

3. Koszty uzyskania przychodów: 

• definicja kosztów – elementy składowe, 

• koszty „inne” zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, 

• koszty u podatników prowadzących księgi rachunkowe a podatkową książkę przychodów i rozchodów, 

• 50% koszty sprzedaży praw autorskich – zasady i ograniczenia 

• praca małżonka i małoletnich dzieci od 1stycznia 2019 r. 

 

4. Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania: 

• nietypowe przypadki źródeł przychodu, 

• dochody z udziału w zyskach osób prawnych, 

• obowiązek prowadzenia PKPiR, 

• dochód w drodze oszacowania, 

 

5. Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku: 

• odliczenia od dochodu, w tym nowa ulga termomodernizacyjna, 

• odliczenia od podstawy opodatkowania, 

• skala podatkowa i wysokość podatku, 

• kwota wolna uzależniona od wysokości dochodu, 

• odliczenia od podatku, 

• opodatkowanie zryczałtowane, 

• podatek liniowy – wyłączenia, nowe zasady zgłaszania w 2019 r., 

• zmiana zasad informowania o wybranych metodach płacenia zaliczek, liczenia różnic kursowych, uznawania zaliczki nabijanej na kasie jako przychód w deklaracji rocznej PIT i CIT w 2019 r. 

 

6. Zaliczki i roczne rozliczenie podatku: 

• uproszczone formy płacenia zaliczek i zgłaszanie ich wg nowych zasad od 1 stycznia 2019 r., 

• zmiana w zasadach zgłaszania kwartalnych zaliczek zamiast miesięcznych, 

• nowy minimalny podatek dochodowy obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. a istotnie zmodyfikowany od 1 stycznia 2019 r. (art. 30g), 

• zeznania roczne (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), 

• przygotowanie deklaracji PIT-37 za rok 2018 r. przez administrację podatkową, 

• nowe terminy składania zeznań rocznych – od 15 lutego do 30 kwietnia, 

• zeznania złożone przed 15 lutym uznane za złożone 15 lutego – skutki dla działalności gospodarczej i ostatniej zaliczki, 

• akceptacja lub odrzucanie zeznań sporządzonych przez fiskusa, 

• milcząca akceptacja zeznań sporządzonych przez administrację skarbową i dalszy tryb postępowania.

 

7. Zryczałtowane formy opodatkowania 

a). Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

• limit uprawniającego do ryczałtu,

• najem prywatny i obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. zasady zgłaszania tego ryczałtu,

• definicja wolnego zawodu,

• zasady ogólne stosowania opodatkowania zryczałtowanego,

• wyłączenia ustawowe,

• stawki ryczałtowe i progresywna stawka dla wynajmujących prywatnie,

• obowiązkowe ewidencje – uchylenie niektórych obowiązków od 1 stycznia 2019 r.,

• zaliczki w tym zmiany od 1 stycznia 2019 r.,

• rozliczenia roczne i PIT 28 składany w okresie 15 luty – 28 luty po raz pierwszy za rok 2019 r.,

• pozostałe zmiany w ryczałcie od 1 stycznia 2019 r.

b). Karta podatkowa:

• kto może płacić podatek w formie karty podatkowej,

• zasady ubiegania się o „kartę podatkową”,

• ustalanie stawek podatkowych,

• utrata karty podatkowej.

 

8. Zakład Pracy jako płatnik podatków dochodowych.

a) Przychody ze stosunku pracy:

• wyrok TK z dnia 8 lipca 2014 r. Sygn. akt K 7/13,

• pakiety medyczne,

• nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia z ZFŚS, umorzone pożyczki, imprezy integracyjne

• prawa majątkowe ze stosunku pracy,

• samochody firmowe używane przez pracowników i przychody z tego tytułu, rozbieżne poglądy fiskusa i Sądów Administracyjnych,

• delegacja pracownika, a oddelegowanie – koszty, przychody i zmienne poglądy organów podatkowych,

• opodatkowanie akcji otrzymanych w ramach programów motywacyjnych,

• zwolnienia z podatku dotyczące pracowników,

• nowe zasady liczenia zaliczek na podatek obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.

b) podatek u źródła od umów z tytułu działalności wykonywanej osobiście:

• zasady poboru podatku,

• wyłączenia z poboru podatku u źródła. 

Czas trwania

9.00-17.00

Prelegenci

Cytat

Paweł Dymlang - prawnik, doradca podatkowy, doktorant. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych blisko 1000 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.

Gdzie i kiedy

Online 18 września - 24 października 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
2290 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
BDO jest firmą audytorsko-doradczą o największym doświadczeniu w obsłudze spółek giełdowych w Polsce. Specjalizujemy się w organizacji konferencji, szkoleń otwartych i zamkniętych, kursów zawodowych i studiów podyplomowych. Przeszkolimy Cię z z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

  • Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji na szkolenie dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.
  • Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule numer faktury proforma.
  • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

Wypełniamy dla naszych klientów dokumentację niezbędną do otrzymania dofinansowania:
1) Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw.
2) Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skor

Komputer z dostępem do Internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!