Specjalista ds. projektów inwestycyjnych/badawczo – rozwojowych

O kursie

Podczas warsztatów szczegółowo omawiane są aspekty związane z koordynacją procesów finansowych oraz realizacji rzeczowej, dokumentacji projektowej, krytycznych elementach wymagających uwagi zarówno na etapie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. W ramach warsztatów przewidziano zarówno części teoretyczne, jak i praktyczne warsztaty, podczas których osoby będą mogły zapoznać się z narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w trakcie procesu rozliczania.
Kto powinien wziąć udział?

Warsztaty skierowane są do osób, które stawiają pierwsze kroki w prowadzeniu projektów inwestycyjnych lub badawczo-rozwojowych współfinansowanych z dotacji unijnych lub do osób, które mają już pierwsze doświadczenia za sobą, ale chciałyby usystematyzować swoją wiedzę.

Program kursu

DZIEŃ I

I. REALIZACJA RZECZOWA

1. Podstawowe zasady realizacji projektów oraz najważniejsze dokumenty.

2. Jak rozumieć rozpoczęcie i zakończenie projektu?

3. Okres trwałości w projektach inwestycyjnych.

4. Czy w projektach B+R należy mówić o zasadzie trwałości?

5. Wskaźniki produktu i rezultatu – różnice, sposoby monitorowania, wymagania instytucji w zakresie ich dokumentowania.

6. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju – etap realizacji projektu oraz okres trwałości.

7. Równość szans w tym dostęp dla osób z niepełnosprawnościami – w jaki sposób zabezpieczyć wskazany wymów w okresie realizacji projektu.

8. Konsekwencje nieosiągnięcia wskaźników oraz niedopełnienia wymogów związanych z zasadami równości szans oraz zrównoważonego rozwoju.

9. Realizacja etapów badawczych oraz kamieni milowych – sprawozdawczość.

10. Co w sytuacji, w której kamienie milowe nie zostaną osiągnięte?

11. Wdrożenie oraz rozpowszechnianie wyników prac B+R.

12. Realizacja zadań w projekcie inwestycyjnym – na co należy zwrócić uwagę.

13. Kontrole oraz audyt wewnętrzny.

14. Obowiązki informacyjno-promocyjne z rozróżnieniem na wymagania w projektach inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych.

DZIEŃ II

I. REALIZACJA FINANSOWA

1. Co to jest kwalifikowalność wydatków?

2. Katalog kosztów kwalifikowalnych.

3. Jak należy analizować budżet projektu, co należy rozumieć przez kategorie wydatków/zadania projektu i czy musimy pilnować wysokości wydatków w każdej pozycji budżetowej?

4. Różnice pomiędzy kosztami bezpośrednimi a pośrednimi w przypadku projektów badawczych.

5. Zasady rozliczania wynagrodzeń w projekcie – jak prawidłowo dokumentować zatrudnienie personelu projektu, które składki płacowe i pozapłacowe stanowią koszt kwalifikowalny, kiedy należy prowadzić kartę casu pracy, a kiedy wystarczy jedynie lista obecności, co to jest Baza personelu i kiedy należy ją wypełniać.

6. Warunki wypłaty dofinansowania oraz różnice pomiędzy refundacją a zaliczką.

7. Prawidłowe zasady finansowania projektu z zaliczki unijnej.

8. Typy wniosków o płatność oraz terminy ich składania.

9. Wymagana dokumentacja projektowa w podziale na rodzaje kosztów, tj. czego instytucje oczekują od Beneficjentów?

10. Opisywanie dokumentów księgowych.

11. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków.

12. Harmonogram płatności – czemu on służy i kiedy należy go aktualizować?

13. Tryb wprowadzania zmian – co można zmienić, a czego nie?

14. Jak prawidłowo sporządzić wniosek o zmianę.

II. SYSTEM SL2014 /CZĘŚĆ PRAKTYCZNA/

1. Sporządzenie przykładowego wniosku sprawozdawczego – omówienie wypełnianych części, omówienie zasad sporządzania opisów do wniosku.

2. Wypełnienie części finansowej wniosku o płatność – jak wypełnić zestawienie dokumentów, co w sytuacji, gdy jeden dokument dotyczy kilki pozycji w budżecie projektu.

3. Wniosek o płatność końcową.

4. Dołączanie dokumentów do wniosków, w tym obsługa zakładki „Dokumentacja”.

5. Próba dokumentów.

DZIEŃ III, IV

I. WYBÓR WYKONAWCÓW – ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

1. Podstawowe zasady prowadzenia postępowań w ramach zasady konkurencyjności (zasada równego traktowania wykonawców, zasada uczciwej konkurencji, zasada przejrzystości oraz jawności postępowania).

2. Czym jest zamówienie? Omówienie trzech tożsamości zamówienia (tożsamość przedmiotowa, podmiotowa, czasowa).

3. Jak „czytać” budżet projektu z rozróżnieniem projektów realizowanych przez jednego beneficjenta oraz przez konsorcjum/w partnerstwie? + przykład praktyczny na postawie przykładowego budżetu projektu.

4. Procedura szacowanie wartości zamówienia na dostawy/usługi oraz na roboty budowlane.

5. Prowadzenie postępowań ofertowych w projektach partnerskich / konsorcjalnych.

6. Wybór trybu postępowania – obowiązujące progi.

7. Rozeznanie rynku.

8. Zasada konkurencyjności:
a) konflikt interesów w rozumieniu przepisów unijnych,
b) przygotowanie Zapytania ofertowego – elementy obligatoryjne oraz fakultatywne,
c) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia – zasady, najczęściej popełniane błędy, przykłady dobrych i złych praktyk,
d) kryteria oceny ofert – zasady, najczęściej popełniane błędy, przykłady dobrych i złych praktyk,
e) termin składania ofert,
f) określenie terminu realizacji zamówienia,
g) warunki udziału w postępowaniu, tzw. kryteria podmiotowe,
h) wadium,
i) określenie warunków istotnych zmian umowy na realizację przedmiotu zamówienia,
j) oferty częściowe oraz oferty wariantowe,
k) zamówienia podobne na usługi lub roboty budowlane,
l) upublicznienie zapytania ofertowego – Baza konkurencyjności,
m) zmiana zapytania ofertowego w trakcie trwania postępowania – zasady postępowania, możliwe zmiany,
n) ocena ofert oraz wybór wykonawcy,
o) jak prawidłowo prowadzić protokół wyboru,
p) zawarcie umowy oraz realizację zamówienia,
q) dopuszczalność zmian w umowie zawartej z wybranym wykonawcą.

9. wyłączenia z zasady konkurencyjności.

10. taryfikator korekt finansowych.

II. WYBÓR WYKONAWCÓW – BAZA KONKURENCYJNOŚCI /CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1. Omówienie nowej Bazy konkurencyjności uruchomionej w sierpniu 2020 r.

2. Wprowadzenie przykładowego ogłoszenia, ze wskazaniem sposobu wprowadzania ogłoszeń z możliwością składania ofert częściowych oraz wariantowych.

3. Sposób komunikacji z wykonawcami.

4. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego.

5. Możliwości techniczne Bazy konkurencyjności – jakie mechanizmy postępowania w trakcie procedury ofertowania wymusza na nas sposób funkcjonowania Bazy konkurencyjności.

Czas trwania

Cz. I 8-9.02.2020
Cz. II 22-23.02.2021

Prelegenci

Trener Akademii MDDP

Gdzie i kiedy

Warszawa 8-23 luty 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
za osobę
1 900
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!