Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/windykacja-naleznosci-zapewnienie-plynnosci-finansowej-przedsiebiorstwa-71701-id8

Informacje o kursie

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Głównym celem kursu jest zaznajomienie Uczestników szkolenia z zagadnieniami związanymi z windykacją należności występującymi w całym procesie biznesowym: od negocjacji z kontrahentem i zawarciem umowy do skutecznej windykacji trudnych należności.

Kurs skierowany jest do:

Szkolenie skierowane jest do następujących grup:
- osób zajmujących się windykacją należności w firmie
- kontrolerów finansowych
- pracowników księgowości i działów finansowych
- osób prowadzących działalność gospodarczą
- osób zajmujących w przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze niezwiązane z windykacją należności

Program kursu:

1. Zawieranie umów
1.1. Czynniki wpływające na zawieranie umów
1.1.1. Siła ekonomiczna kontrahentów
1.1.2. Regulacje w prawie polskim nt. zawierania umów
1.2. Zawieranie umów w trybie ofertowym
1.3. Zawieranie umów w formie pisemnej
1.4. Umowy ramowe

2. Rodzaje działalności gospodarczej, z którymi mamy najczęściej do
czynienia
2.1. Działalność gospodarcza
2.2 Spółka Cywilna
2.3. Spółki prawa handlowego
2.3.1. Spółka Jawna
2.3.2. Spółka Partnerska
2.3.3. Spółka Komandytowa
2.3.4. Spółka Komandytowo - Akcyjna
2.3.5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.3.6. Spółka Akcyjna

3. Ocena kontrahenta
3.1. Współpraca z wywiadowniami gospodarczymi
3.2. Informacje płynące z rynku
3.3. Ocena spółek kapitałowych

4. Zabezpieczenie należności
4.1. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
4.2. Zastaw rejestrowy
4.3. Gwarancja bankowa
4.4. Akredytywa
4.5. Hipoteka
4.6. Weksel in blanco
4.7. Zaliczka
4.8. Przelew wierzytelności
4.9. Poręczenie cywilne
4.10. Zastrzeżenie własności
4.11. Dobrowolne poddanie się egzekucji

5. Podstawowe zasady ostrożności przy zawieraniu umów
5.1. Dane, które należy otrzymać od przyszłego kontrahenta
5.1.1. Od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą
5.1.2. Od osób fizycznych
5.2. Spisanie umowy
5.3. Istotne elementy umowy

6. Klasyfikacja dłużników
6.1. Biedacy
6.2. Fraudzi
6.3. Gracze
6.4. Techniki stosowane przez dłużników w celu opóźnienia faktycznej zapłaty
6.4.1. Twierdzenie, że dokonali przelewu
6.4.2. Zbieranie środków na zobowiązania wobec instytucji państwowych
i inne ważne wydatki
6.4.3. Zastrzeżenia wobec dostawy
6.4.4. Nawał obowiązków
6.4.5. Wypadek losowy

7. Windykacja telefoniczna
7.1. Postępowanie w przypadku dużych kwot
7.2. Postępowanie w przypadku mniejszych kwot
7.3. Elementy występujące w rozmowie telefonicznej z kontrahentem
7.3.1. Nawiązanie rozmowy
7.3.2. Powody braku zapłaty
7.3.3. Wyłapywanie sprzeczności w oświadczeniach kontrahenta
7.3.4. Negocjacje z dłużnikiem
7.3.5. Znalezienie wyjścia z sytuacji (kto ma je zaproponować?)
7.3.6. Notatka z rozmowy telefonicznej
7.4. Osoba rozmówcy (z kim rozmawiamy?)
7.5. Konsekwencja w działaniach windykacyjnych
7.6. Klasyfikacja należności w zależności od okresu po terminie płatności

8. Wezwania do zapłaty
8.1. Upomnienie
8.2. Wezwanie do zapłaty
8.3. Wezwanie przedprocesowe

9. Spotkania bezpośrednie
9.1. Przygotowanie do spotkania bezpośredniego
9.2. Jakie powinny być efekty spotkania bezpośredniego

10. Przedawnienie roszczeń
10.1. Okres przedawnienia roszczeń
10.2. Przerwanie biegu przedawnienia i jego skutki w zakresie dochodzenia
roszczeń
10.3. Jakość dokumentów a skuteczne przerwanie biegu przedawnienia
10.4. Wpływ przedawnienia roszczeń na możliwość przekazania sprawy na drogę
postępowania sądowego

11. Postępowanie sądowe
11.1. Dokumenty, które należy przekazać do sądu
11.2. Trzy podstawowe rodzaje postępowań sądowych
11.2.1. Postępowanie zwykłe
11.2.2. Postępowanie upominawcze
11.2.3. Postępowanie nakazowe
11.3. Inne tryby postępowań sądowych
11.3.1. Postępowanie uproszczone
11.3.2. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)
11.3.3. Zawezwanie do próby ugodowej
11.3.4. Sąd polubowny

12. Postępowanie komornicze
12.1. Czynności, które warto wykonać przed oddaniem sprawy do egzekucji
komorniczej
12.2. Współpraca z komornikiem
12.2.1. Nasze działania
12.2.2. Działania komornika
12.3. Potrzeba zmian w przepisach o urzędzie komornika

13. Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe
13.1. Przesłanki do ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania
upadłościowego przez sąd
13.2. Możliwość zmiany postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie
upadłościowe oraz postępowania upadłościowego na postępowanie
restrukturyzacyjne
13.3. Zabezpieczenie majątku dłużnika
13.4. Osoby zarządzające postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym
13.5. Rada wierzycieli
13.6. Wpływ ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłości na płynność
finansową przedsiębiorstwa
13.7. Postępowanie restrukturyzacyjne
13.7.1. Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego
13.7.2. Propozycje układowe
13.7.3. Zgromadzenie wierzycieli
13.7.4. Warunki przyjęcia układu i skutki przyjęcia układu
13.7.5. Przesłanki do odmowy zatwierdzenia układu przez sąd
13.7.6. Sankcje karne wobec dłużnika
13.8. Postępowanie upadłościowe
13.8.1. Rola i zadania syndyka
13.8.2. Kategorie należności
13.8.3. Kolejność zaspokojenia roszczeń
13.8.4. Zakończenie postępowania upadłościowego
13.8.5. Sankcje prawne wobec upadłego (cywilne i karne)

14. Firmy windykacyjne
14.1. Usługi świadczone przez firmy windykacyjne
14.2. Wybór rozwiązania problemu windykacji należności w firmie
14.3. Pieczęć prewencyjna

15. Ubezpieczenie należności
15.1. Ubezpieczenie należności i ich wpływ na finanse firmy

16. Podsumowanie
16.1. Ryzyko związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych
16.2. Ryzyko związane z oceną kontrahenta
16.3. Siła ekonomiczna kontrahentów i ich wpływ na zawierane umów
16.4. Ocena naszej sytuacji i sytuacji kontrahenta jako czynnik minimalizacji ryzyka przy zawieraniu umów

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

J. S - Ekonomista, posiada ponad 32-letnie doświadczenie zawodowe, z czego 15 lat przypada na pracę w windykacji należności. Doświadczenie zdobywał pracując w dużych koncernach międzynarodowych, banku, przemyśle oraz biurach turystycznych. Interim Manager z zakresu windykacji należności. Prowadził projekty polegające na wdrożeniu systemu odzyskiwania należności i zarządzania należnościami. Zarządzał wierzytelnościami obejmującymi jednocześnie kilka tysięcy faktur (pozycji otwartych) wystawionych dla kilkuset odbiorców. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, na Uczelni Łazarskiego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1400 zł zw. z VAT - za osobę

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem


Wydarzenie: Windykacja należności - zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa