Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//organizatorzy/instytut-konsultantow-europejskich-351

Informacje o firmie
 • Instytut Konsultantów Europejskich

  ID firmy: 351
 • Adres:

  Wyspiańskiego 41
  62-800 Kalisz
  woj. wielkopolskie
 • tel.: +48.62.760.11.40
  fax: +48.62.760.11.40
  www: www.szkoleniaUE.pl
Zadaj pytanie:
O firmie

O Nas:

Instytut Konsultantów Europejskich (IKE) jest międzynarodową organizacją pozarządową, która w swoich celach i działaniach dąży do skutecznego wzrostu kompetencji całego środowiska Konsultantów Europejskich, odpowiedzialnych za rozwój regionalny, rozwój przedsiębiorczości,
i wdrażanie innowacji. W ramach realizowanych programów staramy się dostarczyć jak najwyższej jakości przekaz merytoryczny angażując najlepszą kadrę praktyków posiadającą przygotowanie i doświadczenie dydaktyczne w zakresie wykorzystywania aktywnych metod doskonalenia kompetencji Konsultantów Europejskich. Instytut Konsultantów Europejskich to grupa Ekspertów powołanych przez Zarząd oraz Radę Programowo-Akredytacyjną funkcjonującą w ramach Education and Accreditation Program - European Funds Advisor.

Nasze prawie 10-letnie doświadczenie w doskonaleniu umiejętności i rozwoju kompetencji środowiska osób/konsultantów funduszy europejskich pracujących w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych, organizacjach pozarządowych oraz biznesie w szczególności konsultingu projektowym jest gwarancją dobrze wykorzystanego czasu przeznaczonego na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie własnych umiejętności na poziomie europejskim. Wszystkie zajęcia w ramach programu KFE prowadzą, Certyfikowani Eksperci i Trenerzy Education and Accreditation Program - European Funds Advisor. Baza Ekspertów prowadzących zajęcia dostępna jest na stronie – www.eurofunds.org.

Instytut Konsultantów Europejskich specjalizuje się w obsłudze podmiotów administracji publicznej i samorządowej dostarczając kompleksowe usługi szkoleniowe, doradcze, badawcze
i analityczne w zakresie: Przygotowania, zarządzania, rozliczania, monitoringu i audytowania projektów finansowanych z funduszy UE, Rozwoju regionalnego i wdrażania innowacji, Doskonalenia umiejętności kadr administracji publicznej i menedżerskiej.

Certyfikacja: szczegóły w osobnym informatorze lub INFOLINIA +48.801.88.55.22
Proponujemy możliwość zdobycia uznanych certyfikatów m.in.:
 Akredytowanego Konsultanta Funduszy Europejskich nadawanego w ramach:
→ Education and Accreditation Program - European Funds Advisor, który jest całościową koncepcją edukacyjną w zakresie przygotowania, akredytacji i integracji niezależnych specjalistów do spraw przygotowywania i zarządzania projektami Unii Europejskiej. Do końca maja 2008 została nadanych 785 Akredytacji KFE.
 Certyfikatu Zgodności Kompetencji IP:
 Certyfikat Zgodności Kompetencji jest prestiżowym certyfikatem swoistym „Audytem Zgodności” potwierdzającym, przygotowanie kompetencyjne osób do pracy
w Instytucjach zaangażowanych we wdrażanie Programów Operacyjnych
i Programów Regionalnych w latach 2007-2015. Otrzymanie „Certyfikatu Zgodności Kompetencji IP” nie wiąże się z dodatkowymi kosztami i osoba otrzymuje go automatycznie po ukończeniu wymaganych specjalistycznych w okresie 1roku.
 Certyfikaty na Konsultanta, Eksperta i Audytora Innowacyjności asygnowane przez Sieć Naukową MSN – Polska Akademia Nauk nadawane w ramach:
→ Systemu Kształcenia i Certyfikacji Konsultantów Innowacyjności INNOWACJE.org – który jest spójną koncepcją edukacyjną przygotowującą Konsultantów, Ekspertów
i Audytorów Innowacyjności do badań, ocen i wdrożeń innowacyjności w instytucjach
i przedsiębiorstwach, które nastawione są na rozwijanie działalności innowacyjnej.

Klienci firmy:

W ciągu minionych lat grupa ponad 14000 przedstawicieli różnych instytucji skorzystało z naszych usług szkoleniowych i doradczych. Do naszych osiągnięć zaliczamy:
 Stworzenie ponad 100 osobowego zespołu Ekspertów, opracowanie ponad 70 autorskich programów szkoleniowych, ponad 3000 zrealizowanych dni szkoleniowych.
 Podczas XIX posiedzeń Rady Programowo-Akredytacyjnej zostało nadanych 785 Akredytacji w ramach Education and Accreditation Program - European Funds Advisor a ponad 2500 osób przystąpiło do testów Akredytacyjnych KFE.
 Od 2003 roku organizujemy wyjazdy studyjne do instytucji UE – Bruksela, Austria, Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania, w których do końca 2007r. wzięło udział ponad 500 osób.
 Instytut Konsultantów Europejskich oraz Eksperci Education and Accreditation Program - European Funds Advisor uczestniczyli w pracach Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” zasiadają w Komisjach Oceny Projektów, Komitetach Monitorujących, są także Ekspertami wybranymi przez MRR i PARP do wyboru i oceny projektów.
 Wspólnie z Siecią Naukową PAN – stworzyliśmy i prowadzimy System Kształcenia i Certyfikacji Konsultantów Innowacyjności w ramach projektu INNOWACJE.org.
 Opracowaliśmy ponad 200 publikacji, raportów, analiz na temat polityki regionalnej, funduszy europejskich i innowacji.
 Z inicjatywy Ekspertów Instytutu Konsultantów Europejskich została powołana niezależna organizacja European Accreditation Center (EAC) z siedzibą w Brukseli, której głównym celem jest weryfikacja standardów akredytacyjnych, promowanie Konsultantów Funduszy Europejskich, sygnowanie europejskich certyfikatów akredytacyjnych wydawanych w ramach Education and Accreditation Program - European Funds Advisor na terenie całej Europy.
 Jesteśmy wydawcą serwisów dla Konsultantów Funduszy Europejskich - www.eurofunds.org, www.szkoleniaUE.pl; www.innowacje.org

Referencje: Do końca 2007r ponad 14000 przedstawicieli różnych instytucji skorzystało
z naszych usług szkoleniowych i doradczych.
Więcej informacji na stronie www.szkoleniaUE.pl (zakładka) referencje.

Liczba pracowników: 125

Liczba organizowanych konferencji i kongresów rocznie: 2

Liczba organizowanych szkoleń i kursów rocznie: 144

Wyniki wyszukiwania
Wyświetlone wszystkie wydarzenia firmy: (0)