Regulamin 01.07.2007 r.
Regulamin 01.07.2007 r.
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG z dnia 01.07.2007 r.

 

§ 1 CZAS OBOWIĄZYWANIA, WYGAŚNIĘCIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY
 1. Umowa z Serwisem eventis.pl zostaje zawarta na czas określony 1 roku.
 2. W przypadku, gdy na 14 dni przed upływem okresu, na który została zawarta Umowa, Zamawiający nie zawiadomi Serwisu eventis.pl, że nie zamierza w dalszym ciągu korzystać z zamówionych Usług, wówczas Umowa ulega przedłużeniu na kolejny 1-roczny okres, a Serwis eventis.pl wystawi fakturę VAT zgodną z Cennikiem obowiązującym w dniu rozpoczęcia nowego okresu.
 3. Umowa wygasa z ostatnim dniem obowiązującego okresu wskutek:
  1. żądania jednej ze stron wyrażonego na piśmie i przesłanego drugiej stronie nie później niż na 14 dni przed zakończeniem aktualnego okresu obowiązywania.
 4. Umowa może zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym wskutek:
  1. nie wywiązywania się Zamawiającego z obowiązków względem Serwisu eventis.pl (w tym zwłaszcza terminowego regulowania opłat), jak również nienależytego, szkodzącego bądź niezgodnego z prawem wykorzystywania udostępnionych Usług i innych funkcjonalności Serwisu. W przypadku takim Serwis zachowa prawo do pełnej opłaty za obowiązujący okres Umowy.
  2. nie wywiązywania się Serwisu z obowiązków względem Zamawiającego. W takim przypadku Serwis zwróci Zamawiającemu opłatę za niewykorzystaną część okresu obowiązywania Umowy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Usług i obowiązków względem Zamawiającego spowodowanych działaniem stron trzecich oraz siły wyższej.
  3. wypowiedzenia Umowy bez podania przyczyn przez Serwis w każdym momencie jej obowiązywania. W takim przypadku Serwis niezwłocznie zwróci Zamawiającemu opłaty za niewykorzystaną część okresu obowiązywania Umowy.
  4. żądania Zamawiającego natychmiastowego rozwiązania Umowy w trakcie obowiązującego okresu. W takim przypadku Serwis umowę rozwiąże zachowując prawo do pełnej opłaty za obowiązujący okres Umowy.
§ 2 OPŁATY
 1. Rodzaj i wysokość opłat za Usługi określone są w Cenniku.
 2. Opłaty naliczane są z góry za każdy roczny okres obowiązywania Umowy i płatne jednorazowo na rachunek Serwisu wskazany na fakturze VAT.
 3. W przypadku stwierdzenia opóźnienia w regulowaniu opłat Serwis ma prawo zawiesić świadczenie Usług.
§ 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Serwis eventis.pl dokłada wszelkich starań, aby jego działanie i realizacja zamówionych usług przebiegały bez zakłóceń.
 2. W przypadku wystąpienia przerw w działaniu Serwisu i realizacji zamówionych usług przez okres dłuższy niż 24 godziny (wliczane są tylko dni robocze) Serwis dokona rekompensaty na rzecz Zamawiającego przedłużając długość działania usług o długość trwania przerwy.
 3. W przypadku wystąpienia przerw w działaniu Serwisu i realizacji zamówionych usług przez okres dłuższy niż 120 godzin (wliczane są tylko dni robocze) Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od Umowy zgodnie z zapisami pkt. 4 b).
 4. Odpowiedzialność Serwisu ograniczona jest do wysokości wniesionej opłaty za 1 rok obowiązywania, wyłączona jest odpowiedzialność Serwisu za utracone korzyści.
 5. Poprzez nienależyte wykorzystywanie Serwisu eventis.pl i jego funkcjonalności rozumie się m.in.:
  1. Dwukrotne umieszczanie jednego wydarzenia;
  2. Zamieszczanie danych kontaktowych w jakichkolwiek polach nie oznaczonych jako pola na telefon, faks, e-mail bądź adres pocztowy.
 6. Ze względu na konieczność zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy Serwisem eventis.pl a organizatorami wydarzeń biznesowych, firma decydując się na zawarcie umowy z Serwisem eventis.pl wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych teleadresowych i otrzymywanie materiałów informacyjno-promocyjnych pocztą, telefonicznie, faksowo bądź za pomocą poczty elektronicznej.
§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozwiązywane powinny być w pierwszej kolejności polubownie, a w przypadku braku zgody właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Serwisu.
 3. Aktualny Cennik dostępny jest na stronie http://www.szkolenia.eventis.pl/dla_organizatorow, aktualny Regulamin dostępny jest na stronie http://www.eventis.pl/regulamin Wszelkie zmiany Cennika i Regulaminu będą ogłaszane na ww. stronach na przynajmniej 14 dni przed rozpoczęciem ich obowiązywania.