Seminarium

Finanse dla niefinansistów, poziom I

O seminarium

Bez solidnej wiedzy z zakresu finansów nie można w odpowiedzialny sposób podejmować właściwych decyzji – zarówno jeśli chodzi o inwestycje, prowadzenie projektów, jak i bieżącą działalność przedsiębiorstwa, w tym jego poszczególnych działów.

Program Finanse dla niefinansistów – poziom podstawowy w szczególności adresujemy do osób, które muszą podejmować decyzje finansowe i rozumieć ich skutki.

Cele seminarium:
Przekonanie uczestników, że znajomość finansów w firmie jest im potrzebna do efektywnej realizacji zadań.
Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu finansów.
Zaznajomienie uczestników z rodzajami sprawozdań finansowych.
Nabycie umiejętności czytania i interpretowania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.
Poznanie najważniejszych metod i narzędzi zarządzania finansami przedsiębiorstwa i analizy jego sytuacji finansowej.
Zaznajomienie uczestników z obowiązkami sprawozdawczości podmiotów – ich zakresem, terminem i obowiązkiem publikacji oraz odpowiedzialnością za sprawozdawczość i rachunkowość w firmie.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Zwiększenie świadomości finansowej uczestników szkolenia, zapoznanie ich z terminologią finansową oraz jej utrwalenie poprzez ćwiczenia
 • Zrozumienie informacji finansowych i sposobów ich wykorzystania
 • Zrozumienie wpływu podejmowanych decyzji na płynność finansową i wartość przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności analizy rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka związanego z jego funkcjonowaniem
 • Poznanie zasad i metod budżetowania, kontroli kosztów, praktycznych aplikacji narzędzi controllingu
 • Większa świadomość odpowiedzialności za prawidłowość sprawozdań finansowych
 • Nabycie umiejętności oceny (wyceny) projektów inwestycyjnych i ich wpływu na wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa i technik zarządzania nimi
 • Poznanie zasad i metod budżetowania, kontroli kosztów, praktycznych aplikacji narzędzi controllingu
 • Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji z osobami z działów finansowych
Kto powinien wziąć udział?
 • Kierownicy projektów
 • Menedżerowie
 • Właściciele firm
 • Dyrektorzy ds. personalnych
 • Dyrektorzy ds. marketingu
 • Dyrektorzy ds. sprzedaży
 • Osoby, dla których znajomość zagadnień związanych z finansami jest niezbędna do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i rozumienia ich skutków finansowych dla całego przedsiębiorstwa

Program seminarium

1. DZIEŃ

1. Wprowadzenie do sprawozdań finansowych

 • Rodzaje sprawozdań finansowych – ich cel i główne założenia
 • Znaczenie sprawozdań finansowych w procesie analizy przedsiębiorstwa
 • Sprawozdanie finansowe jako główne źródło informacji o podmiocie
 • Podstawowe cele zarządzania finansami w ujęciu krótkookresowym (płynność) i długookresowym (budowanie wartości dla interesariuszy)
 • Obowiązki sprawozdawcze podmiotów – zakres, termin, publikacje i rejestracja

2. Kto odpowiada za rachunkowość i sprawozdawczość podmiotu?

 • Zestawienie bilansu początkowego dla działalności
 • Ujęcie operacji gospodarczych
 • Sporządzenie bilansu końcowego
 • Sporządzenie rachunku zysków i strat
 • Sporządzenie cash flow

3. Jakie informacje można znaleźć w bilansie?

 • Ogólne informacje o bilansie
 • Konstrukcja bilansu i uszeregowanie poszczególnych składników aktywów i pasywów
 • Formy bilansu dla celów sprawozdawczych i niesprawozdawczych
 • Charakterystyka aktywów i ich wycena
 • Jak interpretować prezentowane wartości?
 • Dlaczego w bilansie nie ma niektórych wartości zasobów?
 • Charakterystyka pasywów jako źródeł finansowania w ujęciu kapitałów własnych i obcych
 •  Jak ocenić zadłużenie przedsiębiorstwa?
 •  Prosty przykład powstawania bilansu

4. Co oprócz wyniku finansowego można wyczytać z rachunku zysków i strat?

 • Przedstawienie ogólnej struktury rachunku zysków i strat
 • Warianty prezentacji rachunku zysków i strat
 • Kategorie przychodów i kosztów – pieniężne i niepieniężne
 • Ewidencja kosztów na potrzeby wariantów rachunku zysków i strat
 • Charakterystyka powstawania przychodów i kosztów na podstawowej działalności gospodarczej
 • Ustalenie wyniku w rachunku zysków i strat – na sprzedaży, operacyjny, gospodarczy, brutto i netto
 • Przedstawienie podstawowych operacji finansowych kształtujących przychody i koszty finansowe
 • Charakterystyka i powstawanie operacji kształtujących pozostałe przychody i koszty operacyjne
 • Analiza kosztu i struktury kapitału – wybór najtańszego źródła finansowania
 • Przykład powstawania rachunku zysków i strat

 

2. DZIEŃ

1. Dlaczego warto analizować rachunek przepływów pieniężnych (cash flow)?

 • Ogólne przedstawienie budowy rachunku przepływów pieniężnych
 • Przepływy pieniężne a wyniki finansowe
 • Wpływy i wydatki na działalności operacyjnej – ujęcie pośrednie i
 • bezpośrednie
 • Wpływy i wydatki na działalności inwestycyjnej
 • Wpływy i wydatki na działalności finansowej
 • Jak ocenić płynność finansową podmiotu?
 • Pozostałe informacji płynące z rachunku przepływów pieniężnych
 • Przykład powstawania cash flow

2. Przykład prezentujący powstawanie i powiązania w sprawozdaniu finansowym

 • Zestawienie bilansu początkowego dla działalności
 • Ujęcie operacji gospodarczych
 • Sporządzenie bilansu końcowego
 • Sporządzenie rachunku zysków i strat
 • Sporządzenie cash flow

3. Analiza wstępna sprawozdania finansowego

 • Analiza pionowa i pozioma bilansu
 • Analiza pionowa i pozioma rachunku zysków i strat
 • Analiza cash flow

4. Praktyczne metody oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej

 • Analiza kapitału obrotowego netto i zapotrzebowania na kapitał
 • Analiza rentowności działalności
 • Analiza czynnik
 • Analiza płynności finansowej w ujęciu statycznym i dynamicznym
 • owa rentowności
 • Analiza sprawności działania przy wykorzystani wskaźników cykli i rotacji
 • Analiza zadłużenia
 • Analiza wskaźników rynku kapitałowego

5. Przykład analizy finansowej sprawozdania finansowego na wybranym przykładzie

 • Kalkulacja wskaźników
 • Interpretacja i wnioskowanie

Czas trwania

16 godz., 2 dni

Prelegenci

Cytat

Beata Bartoszewska – senior trener

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Praktyk biznesu, konsultant i doświadczony trener.
Specjalizuje się m. in. w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania podmiotami gospodarczymi, budowy biznesplanów przedsięwzięć dla MSP, a także zarządzania zasobami ludzkimi – budowa zespołu, komunikacja, analiza potrzeb szkoleniowych. Opracowuje projekty doradcze z wykorzystywania źródeł finansowania, w tym pomocowych, a także w zakresie procedur wnioskowania o zewnętrzne środki oraz procedur dotyczących zamówień publicznych.

 

Maciej Jakaczyński – senior trener

Ukończył studia wyższe w zakresie prawa i administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Wpisany jest do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Posiada dyplom MBA Carlson School of Management Uniwersytetu Minnesota (USA).

Zorientowany na cele menedżer (10 lat+), prowadzący zespoły wsparcia sprzedaży i rozwoju produktów finansowych (B2B i B2C). Nadzorował duże projekty pozyskiwania finansowania i restrukturyzacji finansowej na krajowym i międzynarodowych rynkach finansowych (ECM, DCM) dla banku i domu maklerskiego. Rozwijał sieć dystrybucji produktów inwestycyjnych (ABS) na rynku HNWI. Uruchamiał i zarządzał spółkami celowymi (SPV, TFI). Doradzał SME w doborze finansowania angel & venture capital i ekspansji na rynki zagraniczne (usługi profesjonalne, finansowe, service-based Internet portals’, cargo lotniczy). Obecnie zaangażowany we wsparcie przedsiębiorców, uruchamiających nowe projekty biznesowe, w zakresie optymalizacji modelu biznesowego i dopasowania produktu do docelowego rynku & klienta (doradztwo, szkolenia)

Od pierwszych lat pracy zawodowej prowadził szkolenia z tematyki regulacyjnej i finansowej. Najpierw dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych, potem dla mikroprzedsiębiorców, menedżerów MŚP i klientów korporacyjnych z zakresu strategicznego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W kolejnych latach zaangażowany był (jako zarejestrowany konsultant PARP-u) m.in. w realizację szkoleń w ramach pilotażowego programu PARP-u dot. podstaw zarządzania finansami. Przygotowywał i prowadził również szkolenia w formie webcast’ów z zakresu modelowania biznesowego i płynności finansowej przedsiębiorstwa. Generalnie, spojrzenie, jakie przekazuje na swoich szkoleniach finansowych i w ich zawartości merytorycznej jest spojrzeniem z pozycji inwestora i menedżera. W swoim podejściu stara się maksymalnie szybko angażować uczestników i, z reguły, 70-80% czasu oddanego jest na pracę w grupach na konkretnych przykładach.

 

dr hab. Arkadiusz Kustra

Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania. Z dużym sukcesem prowadzi warsztaty i szkolenia dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej, w tym zajęcia na kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych z tematów: zarządzanie w przedsiębiorstwie oraz wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu. Doradza przy opracowywaniu systemów controllingu i planowania finansowego.

Doktor nauk technicznych. Adiunkt na AGH i w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów. Konsultant ds. rozwiązań w zakresie controllingu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej oraz w zakresie controllingu i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie Polontex w Częstochowie, kierownik ds. merytorycznych studiów podyplomowych „Zarządzanie międzynarodowymi przedsięwzięciami górniczymi” dla KGHM Polska Miedź SA. Doradca ekonomiczny rady nadzorczej firmy Trapez Carbo Sp. z o.o. w Krakowie. Posiada uprawnienia samodzielnego księgowego oraz uprawnienia głównego księgowego.

 

dr Krzysztof Świeszczak – wykładowca

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse i Bankowość. Wcześniej był doradcą ds. bankowości prywatnej w ING Bank Śląski, a następnie asystentem ww. katedry na UŁ.

Laureat pierwszej w Polsce edycji światowego konkursu „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove”, organizowanego przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich (temat nagrodzonej pracy: „Doradca bankowy jako pierwsze ogniwo relacji pomiędzy bankiem i klientem w kontekście problemu etyki w skali mikro”).

Był wykonawcą ze strony Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego następujących umów o współpracy:

 • zawartej pomiędzy Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie a Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym w ramach programu Santander Universidades (tytuł projektu: Włączenie bankowe jako kluczowy standard w realizacji koncepcji silver economy w województwie łódzkim);
 • zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S. A. a Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym (badanie rynkowe oraz technologiczne pod kątem stworzenia rozwiązania do wykorzystania w pracach badawczo-rozwojowych).

Uczestniczył w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – stypendium D-RIM.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych; prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują takie dziedziny wiedzy, jak rynek kapitałowy, sektor bankowy, etyka w finansach, przedsiębiorczość i private banking. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Gdzie i kiedy

Online 11 - 12 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Online 20 - 21 listopada 2021

Gdzie i kiedy

Online 9 - 10 października 2021

Gdzie i kiedy

Online 18 - 19 września 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1500 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa
ul. Panieńska 9
woj. mazowieckie
Instytut jest jedną z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Działa od 1990 roku. We współpracy z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi także działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją, w szczególności zasobami...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uzyskania certyfikatu przyznawanego przez IBD Business School jest obecność na minimum 80% zajęć.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa ul. Panieńska 9
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!