Seminarium

XXXI seminarium w cyklu Skłądowanie i archiwizacja dokumentów ''Archia i archiwizacja dokumentacji - nowe wyzwania''

O seminarium

Zapraszamy do udziału w trzydziestym pierwszym seminarium dotyczącym nowych wyzwań w działalności archiwów oraz w procesie archiwizacji dokumentacji.
Tym razem chcielibyśmy podzielić się z Państwem wiedzą o projekcie Archiwum Dokumentów Elektronicznych oraz o procedurze przekazywania elektronicznych materiałów archiwalnych z podmiotów publicznych do archiwów państwowych.
Zaczniemy jednak od analizy sytuacji archiwów zakładowych i państwowych po zmianach w ustawie archiwalnej w związku z wdrażaniem RODO. Temat jest bowiem wciąż aktualny i nie do końca rozpoznany.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Przewidzieliśmy czas na pytania do prelegentów i dyskusję.

Wśród uczestników XXXI seminarium zostanie rozlosowana książka z Wydawnictwa C.H. BECK „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji” (Warszawa 2018)
Kto powinien wziąć udział?
 • pracowników  państwowych, samorządowych i prywatnych
 • koordynatorów czynności kancelaryjnych;
 • archiwistów i zarządców dokumentacji;
 • kadrę kierowniczą.

Program seminarium

10:00 Przyjęcie prowadzenia seminarium, kilka zdań na początek
dr Ewa Perłakowska
(ekspert, analityk i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)

10:10 Zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z wdrażaniem RODO – aspekty prawne
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)

11:10 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

11:30 Praktyczne aspekty udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym w związku z wdrażaniem RODO i zmianami w ustawie archiwalnej
Paweł Wlezień
(od blisko 20 lat archiwista zakładowy, prowadzi szkolenia dotyczące zasad kancelaryjnych i archiwistyki)

12:10 Praktyczne aspekty udostępniania dokumentacji w archiwum państwowym w związku z wdrażaniem RODO i zmianami w ustawie archiwalnej
Iwona Fischer
(Archiwum Narodowe w Krakowie)

12:50 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

13:00 Przerwa na lunch

13:30 System Archiwum Dokumentów Elektronicznych, czyli przejmowanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej przez archiwa państwowe

 1. Projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych.
 2. Budowa systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE).
 3. Przekazywanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej z podmiotów zobowiązanych.
 4. Systemy teleinformatyczne klasy EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją) i ich integracja z systemem ADE.
 5. Metadane i paczka archiwalna.
 6. Porządkowanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej.
 7. Weryfikacja poprawności uporządkowania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej przez archiwa państwowe.
 8. Przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej w systemie ADE.
 9. Integracja systemu ADE z systemem ZoSIA (Zintegrowany System Informacji Archiwalnej).
 10. Kwerendy i wyszukiwanie materiałów archiwalnych przechowywanych w systemie ADE.
 11. Udostępnianie materiałów archiwalnych przechowywanych w systemie ADE.

Dariusz Makowski
(Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)

14:30 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

14:45 Przerwa na kawę

15:00 Przekazywanie elektronicznych materiałów archiwalnych do archiwów państwowych z perspektywy ich wytwórcy oraz wspierającego go wykonawcy systemu klasy EZD.

 1. Elektroniczne materiały archiwalny – co to jest?
 2. Regulacje prawne w obszarze elektronicznego archiwum zakładowego.
 3. Procedura przekazywania elektronicznych materiałów archiwalnych do archiwów państwowych – ocena stanu prawnego i aspekty praktyczne.
 4. Paczka archiwalna w świetle doświadczeń w jej generowaniu.

dr Ewa Perłakowska
(ekspert, analityk i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)

15:45 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

16:00 Zakończenie XXXI seminarium, wręczenie certyfikatów

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Cytat

Iwona Fischer

Historyk - archiwista z wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową; absolwentka Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierunek historia. Ukończone studia podyplomowe z zakresu archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytut Historii i Archiwistyki) oraz Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej). Specjalizuje się w tematyce opracowania różnych rodzajów materiałów archiwalnych oraz wartościowania dokumentacji.
Pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie, obecnie na stanowisku kierownika Oddziału IV - akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w., odpowiedzialnym za sprawy udostępniania, gromadzenia i opracowania dokumentacji oraz promocji zasobu. Członek Komisji Metodycznej, Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji i Zespołu Zakupów Materiałów Archiwalnych w Archiwum Narodowym w Krakowie. W kadencji 2011-2016 Przewodnicząca Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w Warszawie (m.in. opracowanie nowych wskazówek dot. porządkowania i wartościowania akt osobowych). Trener na kursach kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia (od 2004 r.) w ramach działalności Archiwum Państwowego/Narodowego w Krakowie; od 2012 r. we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTIA) w Krakowie, gdzie w 2013 r. została uhonorowana tytułem Wykładowca Roku. Szkoli z zakresu archiwistyki, metodyki archiwalnej i zarządzania dokumentacją - w skali lokalnej i ogólnopolskiej. Współpracowała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie przy opracowywaniu egzaminów na technika – archiwistę. Szkoli według własnego autorskiego programu kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia.
Wykładowca akademicki – prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa archiwalnego oraz zarządzania archiwum zakładowym w ramach specjalizacji archiwalnej na kierunku historia, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (lata 2006-2011); obecnie na studiach podyplomowych Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Komunikacji Społecznej, Instytut Bibliotekoznawstwa).
Autorka artykułów i publikacji dot. metodyki archiwalnej m.in.: Przekazywanie akt do archiwów państwowych – praktyka, problemy, raport o stanie przekazywania; Konsekwencje wartościowania i selekcji dokumentacji masowej dla użytkowników archiwów; Problem wartościowania dokumentacji w świetle potrzeb użytkowników archiwów państwowych; Wielopostaciowa forma dokumentu – sposób postępowania z załącznikami do akt (załączniki elektroniczne, audio, wideo, biologiczne).
Aktywny uczestnik konferencji i seminariów krajowych i międzynarodowych z zakresu historii, historii Krakowa, archiwistyki, metodyki archiwalnej. Autorka i kustosz kilku wystaw historycznych i archiwalnych. Miłośnik Krakowa, członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, autorka licznych artykułów dot. historii tego miasta.

Dariusz Makowski

Pracownik Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z problematyką dokumentu elektronicznego i budowy systemów teleinformatycznych na potrzeby administracji publicznej. Uczestnik licznych sympozjów i konferencji krajowych jak i międzynarodowych w zakresie e-administracji i e-archiwistyki. W ramach wykonywanych obowiązków, współpracuje w działaniach związanych z monitorowaniem procesu legislacyjnego i opiniowaniem projektów aktów prawnych w zakresie postępowania z dokumentacją w tym przede wszystkim dokumentacją elektroniczną. Od kilku lat uczestniczy w procesie wdrażania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją w archiwach państwowych i w innych jednostkach administracji publicznej. Realizuje również zadania z zakresu budowy, rozwoju i obsługi programów i systemów teleinformatycznych, wspierających działalność archiwalną. W ramach zespołu projektowego Archiwum Dokumentów Elektronicznych bierze również udział w pracach związanych z budową i wdrożeniem w archiwach państwowych systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Jest członkiem Komitetu Sterującego Projektu "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" oraz członkiem różnych zespołów zadaniowych i roboczych powoływanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w celu realizacji jego polityki w zakresie kształtowania narodowego zasobu archiwalnego.

Ewa Perłakowska

Ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją tradycyjną i elektroniczną, systemów klasy EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, systemów kancelaryjnych (instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i wykazów akt), informatyzacji administracji publicznej.
Historyk-archiwista, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczony trener na kursach i szkoleniach kancelaryjnych, archiwalnych oraz specjalistycznych z zakresu funkcjonowania systemów teleinformatycznych klasy EZD (ponad 30 kursów kancelaryjno-archiwalnych oraz prawie 520 szkoleń, ponad 4100 godzin szkoleniowych). Wykładowca uniwersytecki (UW, UMCS, UJ).
Ekspert, doradca i analityk przy wdrażaniu systemów teleinformatycznych, w szczególności klasy EZD, w podmiotach publicznych oraz ich optymalizacji, a także budowy w tych systemach modułu „archiwum”. Doświadczony praktyk.
Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”. Członek Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Autorka publikacji w naukowych czasopismach archiwalnych i historycznych. Współautorka takich publikacji, jak:

 • „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji” (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018),
 • „Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych” pod red. nauk. Grażyny Szpor (Wolters Kluwer, Warszawa 2013).

Długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, w tym w latach 2009-2014 pierwszy dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Była członkiem Rady Informatyzacji IV kadencji w latach 2011-2013 przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, Rady Naukowej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rady do spraw informatyzacji i digitalizacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu”.
Współautorka zasad dla systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w ramach prac nad rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. oraz szeregu aktów prawnych, m.in. nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 2015 r. oraz wielu rozporządzeń. Od początku pracy zawodowej interesuje się problematyką zarządzania dokumentacją, w szczególności wartościowaniem archiwalnym dokumentacji oraz dokumentem elektronicznym, a także organizacją i funkcjonowaniem archiwów zakładowych, w tym archiwów elektronicznych.

 

Grzegorz Sibiga

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący w Kancelarią Traple, Konarski i Wspólnicy. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rad programowych czasopism: "Prawo Mediów Elektronicznych" i „Informacja w Administracji Publicznej” oraz członek rady konsultacyjnej miesięcznika "IT w administracji". Ekspert sejmowy w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2011 r.

Paweł Wlezień

Z wykształcenia historyk, archiwista zakładowy. Kilkanaście lat pracy w archiwum zakładowym zaowocowało bogatym doświadczeniem, związanym nie tylko z pracą w archiwum, ale również z organizacją pracy kancelaryjnej we współczesnej administracji. Od kilku lat aktywnie uczestniczy i poznaje zagadnienia związane z elektronicznymi systemami zarządzania. Uczestniczy we wdrażaniu systemów EZD w administracji rządowej, szkoląc pracowników czy współpracując przy przygotowaniu normatywów wewnętrznych. Od wielu lat prowadzi szkolenia dotyczące zasad kancelaryjnych i archiwistyki. Autor blogu: www.o-archiwum.pl

Gdzie i kiedy

Warszawa 8 grudnia 2020
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 27 listopada
690 PLN
Cena zawiera:
 • udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach, imienny certyfikat udziału w szkoleniu
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 28 listopada
790 PLN
Cena zawiera:
 • udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach, imienny certyfikat udziału w szkoleniu
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
04-041 Warszawa
Międzyborska 50
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
04-041 Warszawa Międzyborska 50
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!