XXXV seminarium on-line w cyklu Składowanie i archiwizacja dokumentów "Archiwizacja dokumentacji w podmiotach - aktualne zagadnienia"

O seminarium

Zapraszamy do udziału w trzydziestym czwartym seminarium dotyczącym wyzwań w działalności archiwów oraz w procesie archiwizacji dokumentacji.
W ramach seminarium podejmiemy temat archiwizacji – przy aktualnym stanie prawnym – dokumentacji w składach chronologicznych i w składach informatycznych nośników danych. Przedmiotem analizy będzie także kwestia standardów porządkowania i ewidencjonowania materiałów archiwalnych w kontekście metodyki archiwalnej. Zajmiemy się także zagadnieniami technicznego zabezpieczania dokumentacji.

Seminarium poświęcone zostanie także omówieniu nowego projektu zmian w ustawie archiwalnej, które będą rzutowały na zarządzanie dokumentacją w składach oraz na postępowanie z dokumentami elektronicznymi w podmiotach publicznych.
Pojawi się też nowe zagadnienie – przybliżenie orzeczeń (wyroków) sądów administracyjnych w szeroko rozumianych sprawach archiwalnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Przewidzieliśmy czas na pytania do prelegentów i dyskusję.

Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy:

 • pracowników państwowych, samorządowych i prywatnych
 • koordynatorów czynności kancelaryjnych;
 • archiwistów i zarządców dokumentacji;
 • kadrę kierowniczą.

Program seminarium

9:00 - Przyjęcie prowadzenia seminarium, kilka zdań na początek.
dr Ewa Perłakowska
(ekspert, analityk i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)

9:10 - Nowe wytyczne archiwów państwowych odnośnie wartościowania dokumentacji:

 • Wartościowanie/ kwalifikacja dokumentacji – wprowadzenie do tematu.
 • Wytyczne metodyczne dot. wartościowania, gromadzenia i porządkowania akt osobowych (2014).
 • Wskazówki dotyczące postępowania z dokumentacją artystyczną spektakli (2019).
 • Kryteria wartościowania dokumentacji uprawnień do kierowania pojazdami i dokumentacji rejestracji pojazdów (2019).
 • Kryteria wartościowania dokumentacji medycznej (2019).
 • Kryteria wartościowania dokumentacji akt osobowych studentów i prac dyplomowych (2020).
 • Wskazówki dotyczące wartościowania dokumentacji programów i projektów finansowanych z funduszy europejskich (2020).

Iwona Fischer
(Archiwum Narodowe w Krakowie)

10:10 - Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

10:30 - Przejmowanie materiałów archiwalnych do systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) – doświadczenia Archiwum Państwowego w Katowicach:

 • Omówienie najważniejszych przepisów.
 • Wdrożenie ADE w archiwach państwowych.
 • Omówienie procesu przejęcia paczki archiwalnej.
 • Doświadczenia Archiwum Państwowego w Katowicach.
 • Przybliżenie informacji zawartych na stronie ade.gov.pl.

Barbara Olesiejuk
(absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz od 2007 r. pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach Oddziału II nadzoru archiwalnego. Od 2020 roku nadzoruje przejmowanie do systemu ADE materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej)

11:30 - Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

11:50 - Przerwa

12:20 - Archiwizacja Webu i Internet Archive – wstęp do zagadnienia:

 • Archiwizacja Webu jako sposób na zachowania istotnych źródeł historycznych.
 • Definicje archiwizacji Webu.
 • Działalność archiwów WWW – wartościowanie i selekcja, gromadzenie, opisywanie i udostępnianie.
 • Podstawy korzystania z Wayback Machine.

Bartłomiej Konopa
(starszy specjalista Departamentu Archiwistyki w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, słuchacz studiów doktoranckich z zakresu historii w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK)

13:20 - Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

13:40 - Jak zapewnić prawidłową realizację zadań archiwum w podmiotach wdrażających i stosujących różnorodne systemy i narzędzia teleinformatyczne? – aspekty prawne i praktyczne.
dr Ewa Perłakowska
(ekspert, analityk i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)

14:40 - Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska

15:00 - Zakończenie XXXV seminarium

Czas trwania

09:00–15:00

Prelegenci

Iwona Fischer

Historyk - archiwista z wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową; absolwentka Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierunek historia. Ukończone studia podyplomowe z zakresu archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytut Historii i Archiwistyki) oraz Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej). Specjalizuje się w tematyce opracowania różnych rodzajów materiałów archiwalnych oraz wartościowania dokumentacji.
Pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie, obecnie na stanowisku kierownika Oddziału IV - akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w., odpowiedzialnym za sprawy udostępniania, gromadzenia i opracowania dokumentacji oraz promocji zasobu. Członek Komisji Metodycznej, Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji i Zespołu Zakupów Materiałów Archiwalnych w Archiwum Narodowym w Krakowie. W kadencji 2011-2016 Przewodnicząca Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w Warszawie (m.in. opracowanie nowych wskazówek dot. porządkowania i wartościowania akt osobowych). Trener na kursach kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia (od 2004 r.) w ramach działalności Archiwum Państwowego/Narodowego w Krakowie; od 2012 r. we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTIA) w Krakowie, gdzie w 2013 r. została uhonorowana tytułem Wykładowca Roku. Szkoli z zakresu archiwistyki, metodyki archiwalnej i zarządzania dokumentacją - w skali lokalnej i ogólnopolskiej. Współpracowała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie przy opracowywaniu egzaminów na technika – archiwistę. Szkoli według własnego autorskiego programu kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia.
Wykładowca akademicki – prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa archiwalnego oraz zarządzania archiwum zakładowym w ramach specjalizacji archiwalnej na kierunku historia, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (lata 2006-2011); obecnie na studiach podyplomowych Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Komunikacji Społecznej, Instytut Bibliotekoznawstwa).
Autorka artykułów i publikacji dot. metodyki archiwalnej m.in.: Przekazywanie akt do archiwów państwowych – praktyka, problemy, raport o stanie przekazywania; Konsekwencje wartościowania i selekcji dokumentacji masowej dla użytkowników archiwów; Problem wartościowania dokumentacji w świetle potrzeb użytkowników archiwów państwowych; Wielopostaciowa forma dokumentu – sposób postępowania z załącznikami do akt (załączniki elektroniczne, audio, wideo, biologiczne).
Aktywny uczestnik konferencji i seminariów krajowych i międzynarodowych z zakresu historii, historii Krakowa, archiwistyki, metodyki archiwalnej. Autorka i kustosz kilku wystaw historycznych i archiwalnych. Miłośnik Krakowa, członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, autorka licznych artykułów dot. historii tego miasta.

Ewa Perłakowska

Ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją tradycyjną i elektroniczną, systemów klasy EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, systemów kancelaryjnych (instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i wykazów akt), informatyzacji administracji publicznej.
Historyk-archiwista, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczony trener na kursach i szkoleniach kancelaryjnych, archiwalnych oraz specjalistycznych z zakresu funkcjonowania systemów teleinformatycznych klasy EZD (ponad 30 kursów kancelaryjno-archiwalnych oraz prawie 520 szkoleń, ponad 4100 godzin szkoleniowych). Wykładowca uniwersytecki (UW, UMCS, UJ).
Ekspert, doradca i analityk przy wdrażaniu systemów teleinformatycznych, w szczególności klasy EZD, w podmiotach publicznych oraz ich optymalizacji, a także budowy w tych systemach modułu „archiwum”. Doświadczony praktyk.
Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”. Członek Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Autorka publikacji w naukowych czasopismach archiwalnych i historycznych. Współautorka takich publikacji, jak:

 • „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji” (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018),
 • „Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych” pod red. nauk. Grażyny Szpor (Wolters Kluwer, Warszawa 2013).

Długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, w tym w latach 2009-2014 pierwszy dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Była członkiem Rady Informatyzacji IV kadencji w latach 2011-2013 przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, Rady Naukowej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rady do spraw informatyzacji i digitalizacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu”.
Współautorka zasad dla systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w ramach prac nad rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. oraz szeregu aktów prawnych, m.in. nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 2015 r. oraz wielu rozporządzeń. Od początku pracy zawodowej interesuje się problematyką zarządzania dokumentacją, w szczególności wartościowaniem archiwalnym dokumentacji oraz dokumentem elektronicznym, a także organizacją i funkcjonowaniem archiwów zakładowych, w tym archiwów elektronicznych.

Bartłomiej Konopa

Absolwent kierunku Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z tytułem magistra. Od 2017 jest związany z Archiwami Państwowymi, najpierw jako starszy archiwista w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, obecnie jako starszy specjalista Departamentu Archiwistyki w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Równocześnie jest słuchaczem studiów doktoranckich z zakresu historii na Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. W ramach otwartego przewodu doktorskiego przygotowuje dysertację poświęconą archiwom WWW oraz zastosowaniu ich zasobów w nauce. Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim problematykę archiwizacji Webu, w tym funkcjonujące na świecie inicjatywy archiwalne oraz stosowane przez nie metody i rozwiązania. Opublikował na ten temat kilkanaście artykułów naukowych, m.in. na łamach Archeionu, Archiwów – Kancelarii – Zbiorów oraz Toruńskich Studiów Bibliologicznych, a także prezentował związane z nią zagadnienia na zagranicznych konferencjach naukowych oraz warsztatach i zajęciach akademickich.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
za zgłoszenie min. 8 dni przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!