Akcyza: baza szkoleń i kursów dotyczących podatku akcyzowego!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów z akcyzy organizowanych w całej Polsce
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia akcyza

Szkolenia akcyza: 12

 • Online, 26 listopad 2021
 • 690 zł
690 zł
 • Warszawa, 13 grudzień 2019
 • 690 zł
690 zł
Artykuł

Szkolenia akcyza: warsztaty i kursy podatek akcyzowy.

Wyroby dostępne na rynku są objęte podatkiem. Najczęściej jest to podatek VAT. Istnieją jednak kategorie produktów, których dotyczą dodatkowe regulacje fiskalne, a dokładniej, na które obowiązuje akcyza. Czym dokładniej jest podatek akcyzowy? Jakie dobra są nim objęte? Jak rozliczać podatek akcyzowy w kontekście przepisów polskich i unijnych? Jak ponieść wiedzę na temat akcyzy poprzez profesjonalne szkolenia i kursy z podatku akcyzowego? Oto najważniejsze informacje na ten temat.

Czym dokładniej jest akcyza?

Słowo „akcyza” pochodzi od łacińskiego określenia „accisia”, a jego definicja nie uległa zmianie od czasów, w których obowiązywało prawo rzymskie. Jest to pośredni podatek, który dotyczy określonych grup wyrobów konsumpcyjnych. Celem, dla którego nakłada się podatek akcyzowy na konkretne dobra, jest najczęściej chęć ograniczenia ich konsumpcji oraz zwiększenie wpływu do budżetu państwa. Akcyza nakładana jest zazwyczaj na:

 • dobra konsumowane na masową skalę, których użytkowanie może nieść za sobą zagrożenie dla zdrowia – mowa przede wszystkim o używkach,
 • dobra infrastrukturalne kluczowe dla rozwoju państwa – mowa przede wszystkim o rozmaitych źródłach energii.

Stawki akcyzy są regulowane przepisami prawa i mogą być określane poprzez:

 • kwotę na jednostkę wyrobu,
 • procent maksymalnej ceny detalicznej,
 • procent ceny wyrobu.

W Unii Europejskiej sposób jej naliczania jest uzależniony zarówno od typu dóbr objętych podatkiem, jak i tego, czy przepisy akcyzowe obowiązujące na dany wyrób obejmują zasięgiem tylko konkretny kraj, czy są zharmonizowane. Ze wzgledu na złożoność tematyki warto rozważyć praktyczne zapoznanie się z regulacjami dotycżacymi akcyzy w trakcie profesjonalnych szkoleń z podatku akcyzowego i obowiązków prawnych.

Jakie są podstawy prawne podatku akcyzowego?

Z uwagi na fakt, iż Polska jest członkiem Unii Europejskiej, kwestie związane z akcyzą są regulowane zarówno przez przepisy krajowe, jak i legislację wspólnotową. Wśród podstawowych aktów prawnych wymienia się:

 • Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2009 Nr 3 poz. 11) wraz z nowelizacjami
 • stosowne rozporządzenia Ministra Finansów wydane w odniesieniu do kwestii przepisów akcyzowych.

Należy zwrócić uwagę, że z dniem 1 stycznia 2020 roku weszły w życie istotne zmiany w prawie akcyzowym – podnoszące stawki akcyzy na wyroby alkoholowe oraz tytoniowe o 10%.

Co podlega akcyzie w Polsce?

Zgodnie z przepisami prawa można wyróżnić dwa rodzaje wyrobów akcyzowych:

 • zharmonizowane – podlegają ustandaryzowanym przepisom wspólnotowym, co pozwala na istnienie jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej,
 • niezharmonizowane – są regulowane wewnętrznie wyłącznie przez przepisy prawa polskiego.

Do zharmonizowanych wyrobów akcyzowych zalicza się:

Dobra niezharmonizowane to np.: samochody osobowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych, wyroby nowatorskie, kosmetyki, futra itp. Zakres dóbr objętych akcyzą niezharmonizowaną leży w gestii każdego państwa wspólnotowego, jednak nakładanie takiego podatku pośredniego nie może spowodować, że zwiększą się formalności związane z obrotem tymi dobrami na rynku wewnątrzwspólnotowym.

Kto musi odprowadzać podatek akcyzowy?

Podatkiem akcyzowym są obciążeni producenci oraz importerzy wyrobów, które są objęte akcyzą, którzy dokonują określonych czynności, takich jak:

 • wytwarzanie wyrobów akcyzowych,
 • wyprowadzanie wyrobów zharmonizowanych ze składu podatkowego,
 • dystrybucja wyrobów objętych regulacjami na terytorium kraju,
 • eksportowanie oraz importowanie takich towarów,
 • nabycie i dostawa takich wyrobów w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego.

Warto podkreślić, że podatek akcyzowy musi zapłacić również podmiot (osoba fizyczna lub prawna) nabywający wyrób objęty akcyzą, od którego nie został zapłacony ten podatek w należnej wysokości. Taka sytuacja dotyczy w Polsce głównie sprowadzania samochodów zza granicy.

Podatek akcyzowy – formalności

Podatnicy, których dotyczy obowiązek uiszczenia opłaty z tytułu akcyzy, są zobligowani do złożenia deklaracji podatkowej w Urzędzie Celnym. Podstawowy formularz to AKC-4/AKC-4zo, uzupełniony o formularze szczegółowe, adekwatnie do typu wyrobu, którego dotyczy zgłoszenie.

Należy pamiętać, że deklaracja musi być zgłoszona:

 • do 25. dnia miesiąca następującego po powstaniu obowiązku uiszczenia podatku akcyzowego,
 • do 10. dnia od momentu przyjęcia dóbr sprowadzanych spoza kraju z akcyzą zapłaconą na podstawie deklaracji AKC-U oraz po odprawie przy imporcie wyrobów akcyzowych na bazie informacji znajdujących się w deklaracji celnej.
Szkolenia akcyza, szkolenia podatek akcyzowy, kursy z podatku akcyzowego online i stacjonarne

Znajomość przepisów akcyzowych jest szczególnie ważna w przypadku przedsiębiorstw prowadzących handel międzynarodowy. Warto się więc z nimi dokładnie zapoznać, np. poprzez regularne uczestnictwo w szkoleniach eksperckich z podatku akcyzowego. Zachodzące zmiany w prawie oraz wysokie sankcje związane z prowadzeniem działalności niezgodnie z przepisami prawa podatkowego (zobacz też szkolenia Compliance) wymagają podjęcia odpowiednich środków, aby zapewnić przedsiębiorstwu bezpieczeństwo prawne. Szkolenia z podatku akcyzowego są powszechnie dostępne, a ich cena wydaje się być umiarkowana. Przy wyborze szkoleń ze stosowania akcyzy warto jednak nie kierować się jedynie ceną, ale również dopasowaniem programu kursu czy warsztatów do naszych potrzeb. Zawsze warto przy tym porównać oferty różnych firm szkoleniowych, co mogą Państwo zrobić analizując listę ofert dostępną na górze strony.

Często spotykane tytuły szkoleń i kursów z podatku akcyzowanego to między innymi:

 • Obowiązki związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem wyrobów akcyzowych
 • Podatek akcyzowy: praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji
 • Prawo celne, kodeks celny, przepisy akcyzowe i VAT
 • Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem systemu EMCS 2PL
 • Podatek akcyzowy w branży tytoniowej
 • Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym
 • Podatek akcyzowy w praktyce
 • Obrót wyborami akcyzowymi oraz zwolnienia akcyzowe
 • Akcyza na tytoń, węgiel, gaz ziemny, biogaz, alkohol, energię...
Gdzie odbywają się szkolenia z podatku akcyzowego?

Szkolenia z poadatku akcyzowego realizowane są zarówno w postaci szkoleń online na żywo (zajęcia odbywają się na platformach takich jak Zoom czy Teams), jak też tradycyjnych szkoleń w sali szkoleniowej. Tego typu szkolenia i warsztaty znajdziemy głównie w dużych miastach, takich jak Wrocław, Poznań, Gdańsk, Rzeszów, Lublin, Łódź, Katowice, Szczecin, Bydgoszcz, Kraków czy oczywiście Warszawa. Warsztatowy charakter szkoleń z podatku akcyzowego pozawala zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu procedur podatkowych i rozliczania podatku akcyzowego.

Szkolenia akcyza: warsztaty i kursy podatek akcyzowy.
Szkolenia akcyza, kursy podatek akcyzowy

Zostaw e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o nowych kursach i szkoleniach z akcyzy!