Baza kursów i szkoleń CLP w całej Polsce!

 • Sprawdź terminy nadchodzących szkoleń dotyczących rozporządzenia CLP
 • Porównaj program i ceny szkoleń od różnych organizatorów
 • Wybierz szkolenie dla siebie i zarejestruj się na nie przez eventis.pl
szkolenia CLP

Szkolenia CLP: 1

już od 600 PLN
Artykuł

CLP: klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie chemikaliów. Kursy i szkolenia CLP.

Nie da się zaprzeczyć, że właściwe oznakowanie potencjalnie niebezpiecznych chemikaliów jest bardzo ważne. W Europie te kwestie reguluje wydane przez Parlament Europejski i Radę UE rozporządzenie CLP, które weszło w życie 20 stycznia 2009 roku. To dokument odnoszący się w zasadzie do wszystkich gałęzi przemysłu. Dowiedz się więcej o CLP i jego założeniach. Dowiedz się jak zapewnić zgodność prowadzonej działalności z rozporządzeniem i jego przepisami dzięki profesjonalnym kursom i szkoleniom CLP.

Czym jest CLP?

W Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (ang. Classification, Labelling and Packaging, CLP), ((WE) nr 1272/2008). Wraz z nim wprowadzono nowy system postępowania z chemikaliami. Opiera się ono Globalnym Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania (GHS) i ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska oraz zdrowia, a także jego ujednolicenie przy jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości oraz porównywalności. Rozporządzenie zastąpiło zasady przedstawione w dyrektywie 67/548/EWG i dyrektywie 1999/45/WE, które zostały uchylone z dnia 1 czerwca 2015 roku. Więcej informacji o podstawach prawnych i zakresie regulacji CLP dowiedzieć się można w trakcie specjalistycznych warsztatów, kursów i szkoleń CLP, których listę można znaleźć na górze strony.

Rozporządzenie CLP – główne założenia

Rozporządzenie nakłada obowiązek klasyfikowania, oznakowania i pakowania w odpowiedni sposób niebezpiecznych substancji chemicznych przed wprowadzeniem ich do obrotu na wszystkich wytwórców, importerów oraz dalszych użytkowników substancji i mieszanin. Jest wiążące dla wszystkich państw członkowskich UE. Jednym z najważniejszych celów CLP jest skuteczna klasyfikacja i kategoryzacja substancji stwarzających zagrożenie (fizyczne, dla zdrowia lub środowiska oraz z kategorii innych zagrożeń) i właściwe przekazywanie informacji o tych zagrożeniach. Musi ona dotrzeć do wszystkich uczestników łańcucha dostaw, a także do docelowych odbiorców, czyli konsumentów. W tym celu stosuje się właściwe oznakowanie na etykiecie. W związku z tym rozporządzenie CLP wprowadziło system ostrzegania składający się z:

 • piktogramów,
 • haseł ostrzegawczych,
 • zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia,
 • zwrotów wskazujących środki ostrożności, określających sposoby zapobiegania, reakcje oraz sposób przechowywania i utylizacji substancji.

Zawarte są w nim również zgodne z GHS normy dotyczące pakowania, określone w celu zapewnienia bezpiecznych dostaw substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie.

CLP – główne procedury

W rozporządzeniu CLP również pewne procedury wymienione poniżej.

 • Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie (CLH) to procedura wdrożona w celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania ryzykiem w całej Unii Europejskiej i polegająca na stosowaniu odpowiednich procedur klasyfikacji i oznaczania chemikaliów. Propozycje dotyczące zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji oraz mieszanin nieuwzględnionych w załączniku VI CLP mogą składać zarówno państwa członkowskie, jak i wytwórcy, importerzy oraz dalsi użytkownicy.
 • Alternatywne nazwy chemiczne w mieszaninach to procedura pozwalająca na użycie alternatywnej nazwy chemicznej substancji zawartej w mieszaninie w celu ochrony poufnego charakteru swojej działalności, a przede wszystkim patentów i innych praw do własności intelektualnej.
 • Wykaz C&L zawiera przekazane przez producentów i importerów informacje na temat klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji. Umieszczanie informacji dotyczących klasyfikacji i oznakowania substancji wprowadzanych do obrotu w wykazie jest obowiązkowe.
 • Ośrodki leczenia zatruć we wszystkich państwach członkowskich otrzymują informacje o szkodliwych substancjach pojawiających się w wykazie C&L. Jednocześnie określono niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (ang. unique formula identifier, UFI), który będzie wymagany w oznakowaniu danej mieszaniny, ułatwiając wyszukanie informacji na temat danej substancji w sytuacji zagrożenia zdrowia.
CLP a GHS

GHS (Global Harmonised System) to Globalnie Ujednolicony System Klasyfikacji i Oznakowania. Zawiera on ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń oraz wymagania dotyczące informowania o zagrożeniu w postaci etykiet ostrzegawczych i kart charakterystyki. System GHS przyjęty został na Szczycie Narodów Zjednoczonych dotyczącym Zrównoważonego Rozwoju w 2002 roku, w odpowiedzi na potrzeby związane z zastosowaniem jednorodnego systemu informowania o zagrożeniach.

Rozporządzenie CLP jest sposobem na wdrożenie w Unii Europejskiej standardów wyznaczonych przez system GHS. Akt prawny wykorzystuje kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych oraz zasady ich oznakowania zgodnie z zasadami GHS. Zdecydowano się jednak w tym przypadku na wykorzystanie systemu blokowego, jakim charakteryzuje się GHS, nie wdrażając niektórych kategorii zagrożeń. W związku z tym zasady zawarte w obu dokumentach nie są całkowicie tożsame. Wdrożono m.in. 3 kategorie zagrożenia dla palnych cieczy, podczas gdy GHS określa ich 4 i 2 kategorie działania żrącego/drażniącego na skórę, podczas gdy standardy GHS wyróżniają 3.

Kursy i szkolenia CLP - stacjonarnie i online

Zapoznanie się z wymogami rozporządzeń REACH oraz CLP możliwe jest między innymi na specjalistycznych szkoleniach i kursach realizowanych stacjonarnie oraz online. Większość szkoleń stacjonarnych poświęconych tematyce CLP realizowanych jest w dużych miastach, prym wiodą zwłaszcza: Warszawa, Katowice, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Kraków, Łódź oraz Płock. Szkolenia i kursy z CLP mają z reguły postać wykładów i prezentacji, trwają około 6-8 godzin roboczych, a ich cena waha się od około 450 do 1 500 zł od osoby w zależności od organizatora oraz typu szkolenia. Zwyczajowo szkolenia realizowane online są przystępniejsze cenowo.

Szkolenia CLP - gdzie szukać?

Bazę szkoleń CLP znaleźć można na górze strony. Baza zawiera szkolenia CLP planowane w najbliższych tygodniach i miesiącach, zarówno stacjonarne, jak i zdalne, realizowane przez Internet. W bazie znajdziemy szkolenia i kursy CLP wraz z informacją o terminie szkolenia, programie zajęć, sylwetkami osób prowadzących wykłady i ćwiczenia oraz ceny szkoleń. Zebranie w jednym miejscu szkoleń i kursów z CLP organizowanych przez wiele różnych firm szkoleniowych pozwala dużo szybciej znaleźć interesujące nas szkolenie, porówać jego program i ceny z innymi ofertami i dokonać rejestracji udziału w szkoleniu przez nasz bezpłatny formularz rejestracji online!

Zachęcamy również do zapoznania się ze szkoleniami dotyczącymi opakowań, odpadów, przewożenia materiałów niebezpiecznych zgodnie z umową ADR oraz szkoleniami REACH.

CLP: klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie chemikaliów. Kursy i szkolenia CLP.