Kursy i szkolenia z funduszy unijnych w całej Polsce!

 • Sprawdź oferty szkoleń z funduszy unijnych w naszej bazie ofert szkoleniowych
 • Sprawdź program zajęć i poznaj warunki przyjmowania zgłoszeń
 • Wybierz kurs dla siebie i wypełniaj formularz rejestracji online
szkolenia z funduszy unijnych
Przewiń stronę

Szkolenia z funduszy unijnych: 91

Artykuł

Fundusze unijne: szkolenia, warsztaty i kursy z funduszy unijnych!

Poszukujesz kursów, szkoleń i warsztatów poświęconych tematyce funduszy unijnych? Pozyskiwaniu funduszy unijnych, księgowości i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy unijnych, a także przygotowaniu do kontroli? Sprawdź oferty szkoleń z funduszy unijnych zgromadzone w naszej bazie kursów i szkoleń stacjonarnych i online.

Fundusze Unijne

Fundusze Unijne od lat zmieniają polską rzeczywistość. Oblicza się, że bez nich polski PKB byłby niższy o przynajmniej kilkanaście procent oraz upadłoby bądź nie powstało nawet blisko milion firm w całym kraju. Beneficjentami Funduszy Europejskich mogą być nie tylko przedsiębiorcy, ale też jednostki naukowe, administracja publiczna i samorządy terytorialne. Pozyskanie środków na realizację wybranego projektu z funduszy unijnych wymaga złożenia wniosku, a wraz z nim przygotowania szeregu dokumentów. Projekty finansowane ze środków UE muszą też być pełni kontrolowalne, prowadzone zgodnie z wysokimi standardami księgowymi oraz prawidłowo zamknięte i rozliczone. Polegają one również kontroli, która ma zapobiegać marnotrawieniu środków czy też przeznaczaniu ich na cele niezgodne z przyjętymi założeniami, co w niektórych krajach (np. Węgry) działo się na skalę masową.

Kursy, warsztaty i szkolenia z Funduszy Unijnych

Wszystkich przedsiębiorców, przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej oraz inne osoby zainteresowane dotacjami unijnymi powinny rozważyć otwarte szkolenia z funduszy unijnych. Pozwalają one pozyskać wiedzę z zakresu zasad i praktyki pozyskiwania Funduszy Europejskich, jak też prawidłowego rozliczania i zamykania projektów finansowanych przez UE. W ramach szkoleń z Funduszy Europejskich omawiane są zagadnienia takie jak:

 • jak skutecznie starać się o pieniądze z funduszy UE,
 • jak przygotować biznesplan na potrzeby projektu finansowanego z UE,
 • jak zarządzać projektami finansowanymi ze środków unijnych,
 • jak w prawidłowy sposób prowadzić księgowość projektów unijnych,
 • jak unikać błędów w trakcie ubiegania się o fundusze unijne oraz w trakcie realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską,
 • jak przygotować się do kontroli projektu współfinansowanego ze środków unijnych.
Do kogo skierowane są szkolenia z Funduszy Unijnych/Funduszy Europejskich?

Grupą docelową szkoleń z funduszy unijnych są potencjalni beneficjenci programów unijnych pozwalających uzyskać dofinansowanie inicjatyw i projektów oraz pracownicy instytucji zajmujących się oceną projektów i przyznawaniem środków z UE. Są to głównie:

 • Specjaliści ds. pozyskiwania funduszy unijnych.
 • Główni księgowi oraz osoby rozliczające projekty unijne.
 • Pracownicy administracji publicznej i samorządowej, urzędnicy biorący udział w procesach pozyskiwania środków z UE, realizacji projektów finansowanych z UE.
 • Pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialnych za proces przyznawania pomocy publicznej ze środków unijnych, oceniających projekty unijne oraz audytorów projektów unijnych zajmujących się kontrolą wydatkowania środków unijnych.
Przegląd funduszy unijnych

Fundusze Europejskie pozwalające na uzyskanie przez przedsiębiorców i firmy dofinansowania ze środków UE w latach 2014-2020 i 2021-2027 to między innymi:

 • Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)
 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC)
 • Program Polska Wschodnia+
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
 • Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY)
Gdzie szukać kursów i szkoleń z Funduszy Unijnych?

Szkolenia poświęcone tematyce dostępnych Funduszy Unijnych, zasad ubiegania się o dofinansowanie projektów, zasad prowadzenia projektów od strony księgowej i formalnej, a także zamykania, rozliczania i kontroli projektów unijnych znajdziemy w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnianiem dużych miast, takich jak Wrocław, Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice, Rzeszów, Szczecin, Gdańsk, Łódź, Gorzów Wielkopolski, Białystok, Lublin czy Bydgoszcz. Coraz więcej tego typu kursów i szkoleń realizowanych jest też online, w postaci praktycznych warsztatów prowadzonych na żywo na platformach do wideokonferencji. Zaletą szkoleń online z funduszy unijnych jest możliwość wzięcia w nich udziału bez względu na miejsce zamieszkania czy zatrudnienia, przystępna cena, a jednocześnie wysoce interaktywna forma szkolenia, pozwalająca na zadawanie pytań i uzyskanie pomocy w trudnych kwestiach.

Kurs Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych

Specyficznym szkoleniem z zakresu funduszy UE jest kurs Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych w trakcie którego omawiane są zagadnienia takie jak:

 1. Przegląd funduszy europejskich dostępnych w latach 2014-2020 i 2021-2027
 2. Przygotowanie projektów dofinansowanych przez UE:
  1. zasady przygotowania projektu,
  2. kwalifikowalność wydatków w projekcie,
  3. analiza planowanych źródeł finansowania,
  4. budżetowanie projektu,
  5. przepływ środków finansowych w projekcie,
  6. zarządzanie projektami unijnymi i obieg dokumentów w projekcie,
  7. etapy aplikowania o wsparcie z funduszy unijnych,
  8. analiza systemu oceny i wyboru projektów.
 3. Przygotowanie dokumentacji projektowej
  1. przedstawianie projektu,
  2. definiowanie celów projektu, określanie rezultatu projektu,
  3. uzasadnienie projektu i inwestycji,
  4. rynkowe osadzenie projektu,
  5. harmonogram działań w projekcie,
  6. budżet projektu,
  7. określenie źródeł finansowania inwestycji.
 4. Finansowanie projektu:
  1. przychody i koszty inwestycji,
  2. analiza finansowania zewnętrznego (kredyt, leasing),
  3. bilans projektu, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne (cash flow),
  4. wskaźniki finansowe projektu.
 5. Realizacja, rozliczanie, zamknięcie i kontrola projektu:
  1. promocja projektu unijnego,
  2. monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu,
  3. dokumentacja projektowa,
  4. zasady kontroli finansowej i przebieg kontroli,
  5. rozliczenie i zamknięcie projektu.
Fundusze unijne: szkolenia, warsztaty i kursy z funduszy unijnych!