Pełnomocnik zarządu: baza szkoleń i kursów z całej Polski!

 • Znajdź najlepsze szkolenia i kursy dla pełnomocników zarządu w całym kraju
 • Zapoznaj się z programem zajęć, sylwetkami trenerów prowadzących
 • Wybierz szkolenie w najlepszej cenie i zgłoś się online!
szkolenia dla pełnomocników zarządu
Przewiń stronę

Szkolenia dla pełnomocników zarządu: 73

 • Online, 14 - 15 października 2021
 • już od 750 PLN
już od 750 PLN
 • Online, 18 - 19 października 2021
 • już od 1000 PLN
już od 1000 PLN
 • Online, 7 - 8 października 2021
 • już od 750 PLN
już od 750 PLN
 • Online, 18 - 19 października 2021
 • już od 1300 PLN
już od 1300 PLN
Artykuł

Pełnomocnik zarządu

W przedsiębiorstwach, które mają osobowość prawną – a zatem głównie w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością czy też akcyjnych oraz w spółkach Skarbu Państwa – obowiązki wykonawcze związane z podejmowaniem strategicznych decyzji i działań spoczywają na zarządzie. W niektórych organizacjach powoływany jest pełnomocnik zarządu. Dowiedz się, kiedy to możliwe, kim dokładnie jest taka osoba i jakie są jej uprawnienia.
Pełnomocnik zarządu, czyli kto?
Pełnomocnik zarządu jest, zgodnie z nazwą, osobą, której zarząd spółki przekazał określony zakres kompetencji – do podejmowania działań lub decyzji w jego imieniu. Kwestie związane z pełnomocnictwem są regulowane przepisami Kodeksu cywilnego. To, jaki jest zakres „władzy” pełnomocnika, jest uzależnione od:
 • typu udzielonego pełnomocnictwa (czy jest to pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe czy szczególne),
 • charakteru pełnomocnictwa – istnieje różnica prawna między pełnomocnictwem a prokurą.
Jaki zakres odpowiedzialności i możliwości może uzyskać pełnomocnik zarządu?
Na początku warto przyjrzeć się rodzajom pełnomocnictw, jakie mogą być udzielone zgodnie z prawem polskim. Istotne jest, że pełnomocnikiem – w ujęciu ogólnym – może zostać dowolna osoba wskazana przez mocodawcę. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej i ma charakter dokumentu jednostronnego – oznacza to, że jest podpisywane jedynie przez osobę / organ udzielające upoważnienia do podjęcia konkretnych działań lub decyzji.

Poszczególne typy pełnomocnictwa różnią się między sobą zakresem. Wyróżnia się:
 • pełnomocnictwo szczególne – o najwęższym zakresie. Upoważnia ono pełnomocnika do wykonania jednej, konkretnej czynności w imieniu mocodawcy, np. podpisania konkretnej umowy z określonym kontrahentem,
 • pełnomocnictwo rodzajowe – ma szerszy zakres i obejmuje wykonywanie określonego zakresu czynności w imieniu zarządu. Uprawnienia tego typu uzyskują np. pełnomocnicy zarządu do określonych spraw. W spółkach często powołuje się np. pełnomocników zarządu ds. RODO, BHP czy komunikacji z mediami;
 • pełnomocnictwo ogólne – to o nim mowa najczęściej, gdy ustanawia się pełnomocnika zarządu. Upoważnia bowiem do podejmowania tzw. czynności zwykłego zarządu, a więc wszystkich, które są związane z codziennym zarządzaniem przedsiębiorstwem.
W świetle powyższego można stwierdzić, że pełnomocnik zarządu – o ile taka zostanie podjęta uchwała organu wykonawczego spółki – może przejąć na siebie zadania oraz zobowiązania związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem i np. podpisywać w jego imieniu umowy.
Pełnomocnictwo a prokura – jaka jest różnica?
Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, którego może udzielić podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Ma ono szerszy zakres niż pełnomocnictwo do zwykłych czynności zarządu, ponieważ prokurent ma prawo do reprezentowania spółki przed sądem i dokonywania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych wiążących się z działalnością przedsiębiorstwa. Warto wiedzieć, że:
 • prokura nie może być ustanowiona w spółkach, które są w likwidacji lub ogłosiły upadłość,
 • prokurentem może zostać wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ustawowy zakres prokury (zapisany w art. 1091-1099 Kodeksu cywilnego) bezwzględnie wiąże przedsiębiorcę, co oznacza, że firma nie może zmieniać obszaru odpowiedzialności spoczywającej na prokurencie (ani jej rozszerzyć, ani zawęzić),
 • prokurent jest obligatoryjnie wpisywany do informacji o spółce w bazie KRS, a jego ustanowienie musi zawsze przybrać formę pisemną,
 • prokurent nie ma prawa do: sprzedania przedsiębiorstwa, oddania go do czasowego korzystania ani sprzedaży czy obciążania hipoteką nieruchomości należących do firmy – do wykonania tych czynności potrzebowałby on odrębnego pełnomocnictwa.
Rodzaje prokury
Kodeks spółek handlowych wskazuje trzy możliwe rodzaje prokury, które można zastosować w spółce zarejestrowanej w KRS. Są to:
 • prokura samoistna – wówczas, kiedy w tym samym czasie powoływanych jest do reprezentowania organizacji kilku niezależnych prokurentów, a każdy z nich ma tożsamy zakres odpowiedzialności,
 • prokura łączna – również, gdy powoływanych jest co najmniej dwóch prokurentów, ale mocodawca precyzuje zakres odpowiedzialności każdego z nich,
 • procedura oddziałowa – kiedy odpowiedzialność prokurenta jest ograniczona terytorialnie, np. wówczas gdy prokurent zarządza jednym z oddziałów spółki.
Czy warto udzielać pełnomocnictwa zarządu?
Pełnomocnictwo zarządu scedowane na jedną lub kilka osób odciąża członków zarządu od wykonywania zadań związanych z codziennym zarządzaniem przedsiębiorstwem. Może to być korzystne zwłaszcza wówczas, kiedy biznesmen prowadzi jednocześnie działalność w kilku różnych organizacjach i trudno jest mu poświęcić pełną uwagę na uczestnictwo w procesie decyzyjnym.

Niemniej jednak, z udzieleniem pełnomocnictwa, a zwłaszcza prokury może się wiązać ryzyko – osoba upoważniona przez mocodawcę zyskuję bowiem niemal pełną swobodę działania. Dlatego decyzję o wyznaczeniu prokurenta czy pełnomocnika do wykonywania czynności zwykłego zarządu należy podjąć po jej głębokim przemyśleniu i weryfikacji osoby, której powierzona będzie tak duża władza.
 
Warto również zapoznać się z zasadami zarządzania i funkcjonowaniem biura zarządu.
Pełnomocnik zarządu