PMBOK - baza szkoleń i kursów z zarządzania projektami zgodnie z PMBOK!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów z PMBOK organizowanych w całej Polsce
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Sprawdź ceny i zarejestruj się online!
 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów z PMBOK organizowanych w całej Polsce
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Sprawdź ceny i zarejestruj się online!
szkolenia z PMBOK
Przewiń stronę

Szkolenia PMBOK: 3

 • Krakow, 10 - 13 grudnia 2018
 • już od 4200 PLN
już od 4200 PLN
Artykuł

Zarządzanie projektami zgodnie z PMBOK

Powodzenie realizacji projektu, a zatem jego ukończenie w określonym terminie i z zaplanowanym rezultatem, zależy od obrania odpowiedniej strategii działania i organizacji pracy w ustrukturyzowany sposób. Jednym z najpopularniejszych na świecie zbiorów reguł zarządzania projektem jest PMBOK. Dowiedz się, czym dokładnie jest ta metodyka i gdzie znajduje zastosowanie.

Czym jest PMBOK?

PMBOK to zbiór ogólnych zasad dotyczących zarządzania projektami (project management) opracowany przez amerykański Project Management Institute (PMI). Jest to ogólny zbiór zasad, jakie powinny obowiązywać w zarządzaniu projektami, uznawany powszechnie za swoistą biblię dla każdego kierownika projektu. Chociaż najczęściej to właśnie skrót PMBOK jest synonimem tej metodyki, w rzeczywistości jest to skrócona nazwa przewodnika wydanego przez PMI, a mianowicie „A Guide to the Project Management Body of Knowledge”.
Do tej pory wydano aż 6 wersji podręcznika PMBOK – ostatnia została opublikowana w 2017 roku. Kolejne edycje przewodnika powstają po to, aby dostosować zawarte w nim reguły zarządzania projektem do bieżących warunków rynkowych i prezentować ich udoskonaloną wersję.

Metodyka PMI – główne założenia

W metodyce przyjętej przez PMI każdy projekt jest postrzegany jako odrębną całość, mającą określony cykl życia – od zainicjowania aż po zamknięcie. W ramach cyklu życia projektu PMBOK wyróżnia aż 49 procesów składających się na osiągnięcie docelowego rezultatu. Są one podzielone na 5 grup. To procesy:
 • inicjowania – obejmują działania mające na celu określenia założeń nowego projektu, ich zdefiniowania oraz uzyskania wymaganych autoryzacji formalnych do rozpoczęcia prac,
 • planowania – związane z ustanowieniem zakresu oraz celu realizacji projektu, jak również dookreślenia akcji wymagających podjęcia, aby osiągnąć zamierzony rezultat,
 • realizacji – związane z realizacją wymogów projektowych i wykonaniem stworzonego uprzednio planu działania,
 • monitorowania i kontroli – dotyczą weryfikacji, czy podejmowane działania są zgodne z wcześniejszymi założeniami oraz inicjacji i wdrażania ewentualnych zmian w planie, jeśli są konieczne,
 • zamknięcia (zakończenia) – koncentrują się na formalnym zamknięciu projektu i podsumowaniu osiągniętych rezultatów.
Warto podkreślić, że wymienione powyżej grupy procesów mogą się odnosić zarówno do całości realizowanego projektu, jak i być wykonywane w obrębie każdej z jego fazie. Ta druga sytuacja zdarza się często, kiedy mowa o projekcie o bardzo szerokim zakresie, realizowanym w długofalowej perspektywie.

Dodatkowo każdy z wymienionych w PMBOK 49 procesów jest przypisany do jednego z 10 obszarów wiedzy. Są to zarządzanie:
 • integracją,
 • zakresem,
 • czasem,
 • kosztami,
 • jakością,
 • zasobami ludzkimi,
 • ryzykiem,
 • zamówieniami,
 • komunikacją,
 • zaangażowaniem interesariuszy.
Istotne jest, że:
 • przy realizacji projektu wcale nie jest konieczne objęcie planem zarządzania wszystkich 49 obszarów – należy jednak na wstępie określić, które z nich będą istotne podczas prac,
 • przeprowadzanie kolejnych procesów może zachodzić w sekwencji jedne po drugich albo symultanicznie – PMBOK wykazuje w tym zakresie dużą elastyczność.

Gdzie można zastosować PMBOK?

Metodyka PMI znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w różnorodnych dziedzinach rynkowych. Szczególnie często sięga się po nią w branżach IT i budowlanej, jednak zasady przedstawione w PMBOK można wdrożyć również w administracji publicznej. To oczywiście nie koniec pola zastosowań – reguły są na tyle ogólne, że może z nich skorzystać kierownik niemal każdego projektu, niezależnie od niszy rynkowej, w jakiej działa przedsiębiorstwo.

PMBOK a Prince2 – co wybrać?

Najpopularniejszą, obok PMBOK metodyką zarządzania projektem, jest Prince2 – stworzona w Wielkiej Brytanii. Różnice między nimi są dość spore. Najważniejsze to:
 • ujęcie tematyki zarządzania projektami – PMBOK jest bardziej zbiorem ogólnych wskazówek, a Prince2 – kompletną, bardziej ustrukturyzowaną metodyką,
 • nakazowość – wyróżnia Prince2, PMBOK zapewnia większą elastyczność i jest „nie nakazowy”,
 • struktura – w Prince2 wszystkie ujęte procesy i zadania stanowią nieodłączną całość, w PMBOK kierownik projektu może rozpatrywać każdy zakres tematyczny osobno i decydować o tym, które z 49 procesów uwzględni,
 • określenie ról – Prince2 jasno definiuje wszystkie role interesariuszy w projekcie, PMBOK koncentruje się na kierowniku projektu,
 • uwzględnienie umiejętności interpersonalnych (zobacz szkolenia z komunikacji interpersonalnej) – jest obecne w metodyce PMI, a w Prince2 nie zostało ujęte.
To, który z kierunków zarządzania projektem wybrać, zależy od specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz preferencji kadry menadżerskiej co do stylu zarządzania. Obie metodyki można natomiast przyswoić, korzystając ze specjalistycznych szkoleń w tym zakresie.
 

Szkolenia z PMBOK

Każda metodyka zarządzania projektami wymaga dobrego zrozumienia, a następnie implementacji w organizacji. Zespół powinien wiedzieć jakie korzyści niesie zastosowanie danej metodyki zarządzania projektami zarówno dla pojedynczych pracowników, jak i całej organizacji. Następnie niezbędne jest zbudowanie wiedzy o zasadach funkcjonowania danej metodyki. Pomóc w tym mogą specjalistyczne szkolenia, które kierowane są zarówno do każdy menedżerskiej przedsiębiorstwa, uczestników projektów, jak i kierowników projektów. Szkolenia z PMBOK organizowane są w Polsce przez kilkanaście różnych firm szkoleniowych, a z naszej analizy wynika że dostępne są głównie w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Poznaniu. Przeciętne szkolenie PMBOK trwa dwa dni robocze, czyli około 14-16 godzin szkoleniowych.
Zarządzanie projektami zgodnie z PMBOK