Szkolenia i kursy z prowadzenia procesu budowlany w praktyce!

 • Rozwijaj umiejętności prowadzenia procesu budowlanego na najlepszych szkoleniach i kursach
 • Wyszukaj dogodne terminy szkoleń, poznaj program zajęć oraz cenę uczestnictwa
 • Zarejestruj się na wybrane szkolenie całkowicie online!
szkolenia proces budowlany

Szkolenia proces budowlany: 36

Artykuł

Proces budowlany

Inwestycje budowlane zawsze stanowią duże wyzwanie – niezależnie od tego, czy chodzi o prywatną budowę domu, czy też wznoszenie znacznie większej budowli na zlecenie przedsiębiorstwa. Nie da się jednak ukryć, że budowa obiektów komercyjnych czy biurowych jest znacznie bardziej złożoną procedurą. Dobra znajomość zasad, jakimi rządzi się proces budowlany, przepisów oraz wyzwań z nim związanych pozwala na sprawną realizację inwestycji i uniknięcie wielu problemów. Dowiedz się, jak wygląda proces inwestycyjny z punktu widzenia inwestora i jak zadbać o jego „gładki” przebieg.

Czym jest proces budowlany?
Proces budowlany to zbiór czynności przeprowadzanych od momentu rozpoczęcia robót budowlanych aż do oddania inwestycji do użytku. Według jednej z definicji można go też określić jako wykonywanie (a także montaż, odbudowę, przebudowę, remont, rozbudowę, rozbiórkę itd.) obiektu architektury w określonym miejscu. Za część procesu budowlanego nie uważa się więc etapu wykonywania projektu, choć jest to czynność ściśle z nim powiązana, tym bardziej że już w trakcie trwania budowy może pojawić się konieczność dokonania zmian lub poprawek w projekcie.
Uczestnicy procesu budowlanego
Ze względu na złożony charakter procesu budowlanego jego główni uczestnicy powinni być wyznaczeni jeszcze przed rozpoczęciem prac. Według prawa budowlanego są nimi:
 • inwestor,
 • inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • projektant,
 • kierownik robót (kierownik budowy).
Każdy z uczestników procesu budowlanego pełni określone funkcje, a płynna współpraca między nimi zapewnia sprawną i zgodną z prawem realizację inwestycji.
Rola uczestników procesu budowlanego
Jasne określenie zakresu kompetencji, funkcji i znaczenia każdego z uczestników procesu budowlanego jest niezwykle ważne. Dzięki temu można łatwo ustalić odpowiedzialność za ewentualne błędy w procesie inwestycyjnym, co wpływa na ich sprawniejszą korektę. Jakie role odgrywają poszczególni uczestnicy procesu budowlanego?
 • Inwestor to osoba fizyczna lub prawna, na której zlecenie realizowana jest inwestycja budowlana i posiadacz (lub dzierżawca) działki, na której toczy się budowa. Jest to jedyna osoba, która może złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Inwestor może ponadto zlecić poprowadzenie procesu budowlanego innemu podmiotowi (np. spółce deweloperskiej) – występuje on wówczas jako tzw. inwestor zastępczy. Należy jednak pamiętać, że wówczas inwestor pierwotny ponosi ryzyko związane z czynnościami przeprowadzanymi przez inwestora zastępczego.
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego nadzoruje zgodność przebiegu robót budowlanych z pozwoleniem na budowę, projektem oraz prawem budowlanym, a jednocześnie stale kontroluje ich jakość. Jest powoływany przez inwestora i musi mieć uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w określonej specjalności.
 • Projektant to osoba fizyczna widniejąca jako autor projektu budowy i ponosząca odpowiedzialność za jego treść. Musi mieć stosowne uprawnienia budowlane. W przypadku większych inwestycji wyznaczany jest główny projektant, który koordynuje pracę całego zespołu projektowego oraz jest uczestnikiem procesu budowlanego. Mimo iż projektant nie bierze udziału w samych pracach budowlanych, jego działania w toku procesu budowlanego mogą być niezbędne – przede wszystkim do nanoszenia zmian i korekt w projekcie.
 • Kierownik budowy (kierownik robót) zajmuje się przede wszystkim koordynacją prac budowlanych. Do jego zadań należy jednak również zapewnienie bezpieczeństwa robót, tworzenie dokumentacji budowy i informowanie pozostałych uczestników procesu o postępach prac. Musi mieć właściwe uprawnienia.
Kim jest specjalista ds. realizacji procesów budowlanych?
Specjalista ds. realizacji procesów budowlanych to bardzo ważne stanowisko w firmie, która realizuje inwestycje budowlane. Jego głównym zadaniem jest koordynacja i nadzór wszelkich prac związanych z inwestycjami budowlanymi – de facto występuje on więc jako przedstawiciel inwestora w procesie budowlanym, a często może również pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Od osoby zajmującej to stanowisko wymaga się doskonałej znajomości samego procesu inwestycyjnego, a także prawa budowlanego. Zwykle ma ona również uprawnienia budowlane. Przydatne są również zdolności negocjacyjne i przywódcze, ponieważ specjalista ds. realizacji procesów budowlanych najczęściej zajmuje się koordynacją prac, kontrolą i zatwierdzaniem kosztorysów czy pozyskiwaniem materiałów budowlanych, wykonawców i inwestorów. Właściwa osoba zajmująca to stanowisko to usprawnienie procesu budowlanego i nadzór nad przestrzeganiem wszelkich przepisów, a więc bezpieczeństwo dla firmy realizującej inwestycję.
Proces budowlany