Baza szkoleń i kursów z prowadzenia robót budowlanych!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów dotyczących prowadzenia robót budowlanych
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów dotyczących prowadzenia robót budowlanych
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
terminarz kursów i szkoleń z robót budowlanych
Przewiń stronę

Szkolenia roboty budowlane: 31

Artykuł

Zasady prowadzenia robót budowlanych

Roboty budowlane podlegają szczegółowym regulacjom prawnym. Prawo budowlane określa ich definicję, możliwość rozpoczęcia oraz zasady prowadzenia. Niezależnie od rodzaju powstającego obiektu budowlanego trzeba się stosować do wielu przepisów. Dowiedz się więcej o zasadach prowadzenia robót budowlanych i sprawdź, o czym pamiętać, realizując tego typu zadania.

Czym są roboty budowlane i jakie akty prawne ich dotyczą?

Prowadząc wszelkie inwestycje budowlane, należy kierować się przede wszystkim przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414). Określa ona między innymi definicję robót budowlanych, która stanowi podstawę do stwierdzenia, czy w danym przypadku mają zastosowanie zasady określone w dokumencie.

W świetle polskiego prawa jako roboty budowlane rozumie się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Przy realizacji wszystkich tych zadań należy więc bezwzględnie stosować się do przepisów prawa budowlanego i zawartych w nim zasad prowadzenia robót. Należy pamiętać, że prawo budowlane określa również warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych, które powinien spełniać każdy powstający obiekt.

Prezydent podpisał 3 marca 2020 roku nowelizację ustawy Prawo budowlane, co oznacza pewne zmiany dla przedsiębiorców realizujących zadania z zakresu budownictwa.

Rozpoczęcie robót budowlanych

Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić jedynie na podstawie pozwolenia na budowę, czyli decyzji wydawanej przez odpowiedni organ administracyjny (starostę, prezydenta miasta, wojewodę lub Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego). Od otrzymanej decyzji można się odwołać do organu wyższej instancji, jednak wniosek o pozwolenie na budowę zawsze składa się do przewidzianego w ustawie organu pierwszej instancji. W ustawie określono też przedsięwzięcia, które nie wymagają uzyskania pozwolenia. W zamian należy zgłosić zamiar przeprowadzenia robót do organów administracji architektoniczno-budowlanej. Brak obowiązku uzyskania pozwolenia według najnowszej nowelizacji ustawy dotyczy między innymi budowy:

 • wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, a także sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 • przyłączy: elektroenergetycznych (zobacz szkolenia prawo energetyczne), wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
 • telekomunikacyjnych linii kablowych;
 • kanalizacji kablowej;
 • parterowych budynków gospodarczych, garaży i wiat o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Dopiero po uzyskaniu pozwolenia lub zgłoszeniu robót budowlanych można przystąpić do ich rozpoczęcia. Poprzez rozpoczęcie prac budowlanych rozumie się przystąpienie do prac przygotowawczych na działce, czyli:

 • wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie,
 • wykonania niwelacji terenu,
 • zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
 • wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Rozpoczęcie któregokolwiek z tych procesów pozwala więc uniknąć wygaśnięcia pozwolenia na budowę, które jest ważne przez 3 lata.

Należy również pamiętać, że prace przygotowawcze mogą być przeprowadzane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, a inwestor powinien dokonać zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót, kierując je do organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór budowlany.

Podstawowe zasady prowadzenia robót budowlanych

Bardzo ważną kwestią jest to, kto prowadzi roboty budowlane. Z reguły proces budowlany zakłada współpracę inwestora oraz zatrudnionego przez niego wykonawcę. Jednak zawsze to inwestor odpowiada za przestrzeganie zasad procesu inwestycyjnego. Do jego obowiązków należy m.in. zatrudnienie kierownika budowy, czyli nadzorcy robót budowlanych, który musi mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego zazwyczaj jest dobrowolne – chyba, że wskazano inaczej w decyzji o pozwoleniu na budowę. Zwykle przesłanką do tego rodzaju nakazu jest wysoki stopień skomplikowania obiektu lub samych robót budowlanych, a także przewidywany wpływ na środowisko. Należy również pamiętać, że łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego jest niedopuszczalne.

Do ważniejszych obowiązków kierownika budowy należy prowadzenie dziennika budowy. O jego wydanie występuje inwestor. Ponadto to on odpowiada za bezpieczeństwo prowadzonych robót, czyli m.in. dotrzymanie przepisów BHP.

Po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na podstawie pozwolenia na budowę należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, składając wniosek z odpowiednią dokumentacją (w tym z dziennikiem budowy).

Zachęcamy również do zapoznania się ze szkoleniami FIDIC z zawierania kontraktów na roboty budowlane oraz szkoleniami z zamówień publicznych na roboty budowlane, w tym drogowe, a także szkoleniami z prawa wodnego, które po zmianach znacząco wpływa na zasady prowadzenia inwestycji budowlanych.

Zasady prowadzenia robót budowlanych