• Szkolenia świadectwa energetyczne - szkolenia i kursy w 2020 r.

  • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów organizowanych w całej Polsce
  • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
  • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
Przewiń stronę

0

Artykuł

Świadectwa energetyczne

Działania dotyczące ograniczenia zużycia zasobów na stałe wpisały się już w sposób, w jaki funkcjonuje świat. Regulacje ekologiczne dotarły też do branży budowlanej. Obecnie świadectwa energetyczne wymagane są przepisami prawa budowlanego zarówno przy budowie nowych obiektów, jak i przy odsprzedaży czy wynajmie tych już istniejących. Dowiedz się, czym jest świadectwo energetyczne, w jaki sposób można je uzyskać oraz jakie znaczenie ma ta kwestia dla przedsiębiorców.

Czym jest świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo energetyczne nazywane również paszportem lub certyfikatem energetycznym budynku to dokument informujący o jego "jakości eneregetycznej" i zapotrzebowaniu na energię. Dzięki analizie użytych materiałów i zastosowanych konstrukcji czy też sprawności instalacji eksperci mogą opracować operat, który wskazuje na zapotrzebowanie obiektu na energię potrzebną do jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Według obowiązujących przepisów świadectwo energetyczne jest ważną częścią dokumentacji technicznej budynku. Konieczność sporządzania tego rodzaju dokumentów jest wynikiem próby ograniczenia zużycia energii, a szczególności energii cieplnej, co ma znaczenie dla zachowania równowagi ekosystemu, ograniczenia emisji i spowolnienia zmian klimatycznych na świecie. Regulacje są jednak korzystne również z punktu widzenia nabywców i najemców nieruchomości, ponieważ dzięki dokładnym wyliczeniom zapotrzebowania na energię możliwe jest oszacowanie kosztów utrzymania obiektu.

Kiedy potrzebne jest świadectwo energetyczne – podstawa prawna

Świadectwo energetyczne należy przede wszystkim sporządzić dla każdego nowo budowanego obiektu. Ponadto jest ono konieczne przy zawieraniu umów kupna, sprzedaży lub wynajmu budynków. Przepisy regulujące konieczność sporządzania tego rodzaju dokumentów zawiera Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto na skutek uchwalenia ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków do uzyskania pozwolenia na budowę konieczne jest sporządzenie charakterystyki energetycznej na podstawie projektu nowego obiektu. Z obowiązku tego są zwolnieni jednak m.in. inwestorzy budujący na własny użytek. Ponadto kwestie sporządzania świadectw energetycznych regulują następujące dokumenty:
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jak uzyskać świadectwo energetyczne?

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba, która:
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • ukończyła studia magisterskie albo studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych albo ma uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;
  • nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwa skarbowe.
W celu uzyskania dokumentu należy się więc zgłosić do odpowiedniej osoby lub instytucji. W przypadku nowej inwestycji potrzebny będzie projekt budowlany, a w przypadku istniejącego obiektu jego inwentaryzacja. Certyfikowany audytor przeprowadzi odpowiednią procedurę, która w przypadku istniejących budynków odbywa się na miejscu. Warto przygotować się na pytania dotyczące instalacji, określonych elementów budynku i przebiegu budowy. Warto też przygotować wszelkie dodatkowe dokumenty stwierdzające parametry termoizolacyjne okien czy ścian, jeśli są dostępne. Czas oczekiwania na gotowy dokument zwykle wynosi kilka dni roboczych, zależy to jednak od jednostki przeprowadzającej audyt, podobnie jak cena usługi.

Warto pamiętać, że świadectwo energetyczne jest ważne 10 lat, chyba że w wyniku przebudowy lub remontu zmienią się parametry energetyczne budynku.
Świadectwa energetyczne