Szkolenia i kursy z zawierania umów na roboty budowlane!

 • Poznaj listę szkoleń i kursów dotyczących zawiernia umów na roboty budowlane
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
terminarz kursów i szkoleń z umów na roboty budowlane

Szkolenia umowy o roboty budowlane: 6

Artykuł

Umowy na roboty budowlane: kursy, warsztaty i szkolenia!

Kontrakty budowlane cechują się dużą złożonością i ryzykiem. Nic dziwnego, że na rynku wykształcił się cały szereg szkoleń i kursów poświęconych zawieraniu umów na roboty budowlane pozwalających zbudować kompetencje niezbędne do zabezpieczenia praw i obowiązków stron umowy. Szkolenia tego typu pozwalają zapoznać się z rodzajami umów o roboty budowlane funkcjonującymi na rynku, powszechnie spotykanymi klauzulami umownymi, zapisami dotyczącymi wynagrodzenia i zasad rozliczeń, odpowiedzialności inwestora i wykonawcy itp.

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane została szczegółowo uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 647-658), jest więc umową nazwaną.

Art. 647. Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Umowa o roboty budowlane jest więc kontraktem, na którego podstawie dochodzi do realizacji inwestycji budowlanej. Inwestycja ta może być nazwana w kontrakcie w bardzo różny sposób, np. umowa o realizację inwestycji budowlanej, umowa o wykonanie budynku, umowa o wykonanie remontu budynku lub obiektu itp. jak łatwo zauważyć umowa o roboty budowlane jest zobowiązaniem rezultatu. W umowie tej strony określają "obiekt", który na podstawie umowy wykonawca powinien wykonać. Artykuł 649 KC dookreśla, że obiekt powinien zostać wykonany zgodnie z projektem, który stanowi część składową umowy.

Umowa o roboty budowlane w praktyce nie jest jedynym aktem jaki obowiązuje strony, gdyż cały szereg zasad realizacji inwestycji budowlanej regulują przepisy ustawy prawo budowlane oraz liczne akty wykonawcze i zasady techniczne konstruowania budynków, budowli i obiektów budowlanych.

Program szkoleń i kursów z zawierania umów o roboty budowlane

W zależności od czasu trwania szkolenia, firmy szkoleniowej i trenera, a także grupy docelowej i dokładniej tematyki szkolenia program szkolenia czy kursu ze sporządzania umów o roboty budowlane może się znacznie różnić. Główne zagadnienia omawiane w trakcie tego typu warsztatów to:

 • rodzaje umów o roboty budowlane: umowa o generalne wykonawstwo, umowa o wykonawstwo częściowe i umowa podwykonawcza, umowa o zastępstwo inwestycyjne,
 • ogólne warunki umowne: warunki kontraktowe FIDIC w realizacji procesu inwestycyjnego, przepisy z zakresu zamówień publicznych a umowy o roboty budowlane,
 • odpowiedzialność wykonawcy za dokumentację projektową i teren budowy,
 • elementy obowiązkowe umowy: określenie stron umowy, określenie przedmiotu, obowiązki i uprawnienia stron umowy, wynagrodzenie oraz warunki jego wypłaty, zasady prowadzenia odbiorów,
 • solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy: metody zabezpieczania, odpowiedzialność wykonawcy za działania i zaniechania podwykonawcy,
 • odpowiedzialność stron umowy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy,
 • kary umowne i zabezpieczenia: kary umowne, kaucja, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa...
 • ubezpieczenie robót budowlanych,
 • rękojmia za wady i gwarancja jakości: odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz gwarancji, umowne modyfikacje odpowiedzialności,
 • odstąpienie od umowy o roboty budowlane przed zakończeniem inwestycji,
 • roszczenia z tytułu umowy o roboty budowlane: zasady dochodzenia, wykonanie zastępcze,
 • umowa o prace projektowe a umowa o prace budowlane,
 • umowa o prace projektowe: prawa autorskie do projektu budowlanego, nadzór autorski, odpowiedzialność projektanta za wady projektu.

W trakcie wielu szkoleń i warsztatów uczestnicy kursy przygotowują wzór umowy o roboty budowlane, jak też otrzymują dostęp do wzorów dokumentów sporządzonych przez organizatora szkolenia, co znacznie ułatwia proces przygotowania umowy o roboty budowlane w praktyce.

Gdzie szukać warsztatów, szkoleń i kursów z umów o roboty budowlane?

Terminarz szkoleń, warsztatów i kursów z umów o roboty budowlane znaleźć można na górze strony. W bazie zgromadzone zostały szkolenia ze sporządzania umów budowlanych organizowane przez kilkadziesiąt firm szkoleniowych z całej Polski, a w ofercie znajdziemy zarówno tradycyjne szkolenia odbywające się w Sali szkoleniowej, jak i szkolenia i kursy online realizowane w wirtualnych salach szkoleniowych z użyciem programów Teams, Zoom itp. Szkolenia stacjonarne znajdziemy głównie w największych miastach wojewódzkich: Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk, Lublin, Rzeszów, Łódź, Szczecin, Bydgoszcz i oczywiście w stolicy, gdzie oferta szkoleń i kursów jest zdecydowanie najszersza.

Jak zarejestrować się na szkolenie z umów na roboty budowlane?

To bardzo proste, wystarczy porównać oferty warsztatów i kursów zgromadzone w bazie, wybrać szkolenie najlepiej odpowiadające nam pod względem programu merytorycznego oraz ceny, a następnie wypełnić bezpłatny formularz rejestracji online. Trafia on bezpośrednio do organizatora szkolenia, który skontaktuje się celem potwierdzenia rejestracji oraz dopełnienia wszystkich formalności. Życzymy owocnych szkoleń, warsztatów i kursów ze sporządzania umów o roboty budowlane!

Umowy na roboty budowlane: kursy, warsztaty i szkolenia!