11 konkretów dla praktyków zamówień publicznych - intensywny letni kurs.

O szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną poruszone tematy dotyczące między innymi:

 • rażąco niskiej ceny,

 • wizji lokalnej,

 • klauzulach waloryzacyjnych,

 • omyłek w ofertach,

 • równoważności w opisie przedmiotu zamówienia,

 • przesłanek wykluczenia,

 • i wiele, wiele wiecej!

Zapraszamy wszystkich praktyków zamówień publicznych!

Kto powinien wziąć udział?

Praktyku zamówień publicznych! Szukasz szkolenia, którego oprogram opiera się na Twoich codziennych problemach i wyzwaniach? Świetnie trafiłeś!

To szkolenie skierowane do zamawiających i wykonawców, którzy pracują z ustawą Pzp na co dzień i szukają informacji praktycznych, bez zbędnego lania wody! Eksperci odpowiedzą na nurtujące praktyków pytania, przytoczą przykłady z życia, przywołają ważne i trafne opinie prawne, a także nowe orzecznictwo.

Program szkolenia

Weryfikacja podmiotowa wykonawcy.

 1. Doświadczenie w realizacji zamówienia:
  a. Czy można przyjąć, że ma się do czynienia z jednym zamówieniem, pomimo zawarcia odrębnych umów?
  b. Treść dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia – czy Zamawiający może podważać treści referencji jako niekompletnych?
  c. Doświadczenie zdobyte u Zamawiającego przeprowadzającego postępowanie – czy konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia?

 2. Zdolność techniczna lub zawodowa wykonawcy zaangażowana w inne przedsięwzięcia gospodarcze - kiedy i jak podważać dostępność wykazanego przez wykonawcę potencjału jeśli są wątpliwości Zamawiającego czy będzie on mógł być faktycznie wykorzystany w realizację zamówienia publicznego?

 3. Przesłanki wykluczenia:
  a. Czym są wiarygodne przesłanki wskazujące na zawarcie porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy PZP;
  b. Wykluczenie z postępowania Wykonawców nienależycie wykonujący poprzednie zamówienia publiczne - jak prawidłowo stosować art. 109 ust. 1 pkt 7 pzp?
  c. Czy wcześniejsze wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 lub 10, pozwala ubiegać się mu o następne zamówienia i składać oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu?
  d. Stosowanie ustawy sankcyjnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub większej niż progi UE;
  e. Ogólnounijny zakaz dalszego wykonywania umów przez rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach wynikający z rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 – dlaczego art. 5k rozporządzenia sankcyjnego nie może być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania

 4. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego.
  a. Czy możliwa jest zmiana oświadczenie wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca polega na doświadczeniu podmiotu trzeciego, a nie wskazuje jego w ofercie jako swojego podwykoanwcy?
  b. Jaki zakres robót, podmiot trzeci musi wykonywać w ramach umowy o podwykonawstwo oddając do dyspozycji zamawiającego zasób doświadczenia.
  c. Czy wykonawca może skorzystać z doświadczenia podmiotu trzeciego jeżeli zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań dotyczących zamówienia na roboty budowlane lub usługi?
  d. Dlaczego weryfikując podmiot trzeci pod kątem braku podstaw do wykluczenia należy żądać oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej?
  II. Badanie ofert i pojawiające się przy tym błędy umykające uwadze Zamawiających.

 5. Kiedy upływa wyznaczony termin na złożenie dokumentów wyznaczony do godziny 12:00 – czy dokument dostarczony o godzinie 12:00 i 48 sekund jest złożony w terminie?

 6. Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny:
  a. Co to jest rażąco niska cena?
  b. Czy oferta z ceną niższą o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert zawsze wymaga wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień?
  c. Jakie są 3 warunki dobrych wyjaśnień?
  d. Kiedy wyjaśnienia należy uznać za zbyt ogólne?
  e. Ile razy wzywać wykonawcę do wyjaśnień, jakie elementy należy uwzględnić w wezwaniu?

 1. Równoważność przy opisie przedmiotu zamówienia.
  a. Czy opisując kryteria równoważności zamawiający musi być w stanie wskazać chociażby jednego wykonawcę, oprócz producenta urządzeń z rozwiązania podstawowego, który spełniłby wskazane w SWZ kryteria równoważności?
  b. Udowodnienie równoważności przez wykonawcę:
  • Dlaczego musi nastąpić na etapie składania ofert?
  • Czy może nastąpić poprzez wskazanie linku do strony internetowej zawierającej dane oferowanego produktu?
  c. Czy konieczne jest wskazanie w dokumentach zamówienia równoważnych przedmiotowych środków dowodowych, którymi może posłużyć się wykonawca?

 2. Poprawianie omyłek w ofertach.
  a. Inna omyłka – kiedy istotnie nie zmienia treści oferty?
  b. Kiedy mamy do czynienia z omyłką, a kiedy błędem w obliczeniu ceny skutkującym odrzuceniem oferty?
  c. Czym jest oczywistość omyłki?
  d. Jak rozumieć zapis „z uwzględnieniem konsekwencji dokonywanych poprawek”?
  I. Wybrane elementy związane z umowami o zamówienie publiczne.

 3. Obligatoryjne klauzule waloryzacyjne:
  a. Różnica pomiędzy waloryzacją wynikającą z przepisu art. 436 i art. 439.
  b. Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, gdzie cena świadczenia jest zmienna (np. dostawa paliwa, energii elektrycznej czy gazu)?
  c. Czy określenie terminu pierwszej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy lub jej zakończeniu jest dopuszczalne?
  d. Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać waloryzację?
  e. Jak ustalić poziom zmiany cen uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia?
  f. Metody waloryzacji:
  • Uproszczona;
  • Szczegółowa;
  • Koszykowa;
  g. Klauzule i wskaźniki waloryzacyjne;

 4. Wszystko o wizji lokalnej:
  a. Kiedy można wymagać wizji lokalnej?
  b. Jak przedstawić informację o zamiarze lub obowiązku przeprowadzeniu wizji lokalnej w SWZ i w jaki sposób przeprowadzać wizję lokalną?

 5. Kontrowersje przy zapisach w umowach o zamówienie publiczne:
  a. Klauzula umożliwiająca dowolne rozwiązywanie umowy przez jej strony;
  b. Czy zmiana elementu będącego przedmiotem oceny w kryteriach oceny ofert jest dopuszczalna?
  c. Kiedy zmiana umowy jest nieistotna?
  d. Narzędzia umożliwiające zwiększenie zakresu realizowanego zamówienia:
  • Dodatkowe dostawy, usługi i roboty budowlane zlecane w formie aneksu do umowy;
  • Prawo opcji; Wznowienia zamówienia;
  • Zamówienie podobne udzielane w ramach procedury z wolnej ręki

Czas trwania

09:30-15:30

Prelegenci

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa UZP, praktyk. Autor licznych publikacji.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Scandic

50-032 Wrocław

Piłsudskiego 49-57

woj. dolnośląskie

Rejestracja

1399
za osobę
1 399
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Nagrania z webinarów ApexNet, Spotkania z ekspertami po godzinach,Roczny dostęp do EduStrefy, Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS, EduBox
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • Ulica i nr: ul. Atlasowa 41
 • Kod pocztowy: 02-437
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010371279

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska ul. Atlasowa 41

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!