SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

O szkoleniu

Celem Szkoły Zarządzania Projektami jest przygotowanie uczestników do skutecznego zarządzania projektami poprzez zdobycie najwyższych kompetencji w zakresie nowoczesnych i zaawansowanych metod, technik i narzędzi zarządzania projektami, zespołami projektowymi oraz dostarczenie efektywnych metod organizacji własnej pracy.

Cele szczegółowe:
• poznanie i utrwalenie wiedzy z zakresu metodyk zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem metodyki PRINCE2®
• zdobycie umiejętności stosowania technik planistycznych oraz monitoringowych w projektach (WBS, PBS, EVM, CPM i innych)
• poznanie procesu i procedury zarządzania ryzykiem oraz zmianą w projekcie
• usystematyzowanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności na temat procesów zachodzących w zespole, czynników wpływających na sukcesy i porażki w jego pracy
• poznanie i doskonalenie różnorodnych stylów zarządzania oraz zasad ich stosowania adekwatnie od sytuacji
• rozwój umiejętności skutecznego motywowania pracowników
• usystematyzowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu negocjacji oraz konfliktów
• zapoznanie się z obroną przeciw technikom manipulacyjnym
• doskonalenie umiejętności zarządzania sobą w czasie

Korzyści z uczestnictwa:
• możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu PRINCE2® Foundation
• możliwość uzyskania prestiżowego certyfikatu Szkoły Zarządzania Projektami wydanego przez ASAP EDUCATION
• uzyskanie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami tj. planowania, organizowania, delegowania, motywowania, negocjowania i kontrolowania
• nabycie umiejętności stosowania różnorodnych technik zarządzania projektami
• zdobycie praktycznych umiejętności budowania i efektywnego kierowania i zarządzania zespołem
• nauczenie się procesowego podejścia do zarządzania przedsięwzięciami oraz absorpcja wspólnej terminologii używanej przez kierowników projektów

Certyfikat Szkoły Zarządzania Projektami:

Warunkiem otrzymania certyfikatu Szkoły Zarządzania Projektami jest:
• obecność na min. 80% zajęć
• zaliczenie egzaminu (minimum 50% poprawnych odpowiedzi)
Uczestnicy na zakończenie zajęć otrzymają świadectwo uczestnictwa w Szkole Zarządzania Projektami. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, otrzymają certyfikat Szkoły Zarządzania Projektami wydany przez ASAP EDUCATION.
Kto powinien wziąć udział?
Szkoła Zarządzania Projektami adresowana jest do:
• kierowników projektów
• osób planujących zawodowo zająć się zarządzaniem projektami
• kierowniczych zespołów projektowych oraz członków zespołów projektowych
• pracowników biur projektów
• osób pełniących rolę sponsorów projektów czy też członków komitetów sterujących

Szeroki i interdyscyplinarny zakres programu powoduje, że szkoła kierowana jest także do:
• osób, które chcą uzyskać gruntowną praktyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie zarządzania projektami i zespołami projektowymi
• osób, które chcą zweryfikować dotychczasową praktykę działania

Program szkolenia

Program szkoły obejmuje 87 godz. dydaktycznych/ 11 dni

Nadzór merytoryczny nad programem Szkoły Zarządzania Projektami sprawują trenerzy i eksperci z wieloletnim doświadczeniem.

Moduł I - Tworzenie zespołu projektowego
• Wprowadzenie do warsztatu
• Zawarcie kontraktu oraz jego rola w efektywnym zarządzaniu
• Cel - praca na kilku poziomach (jednostki, zespołu, zleceniodawcy)
• Analiza struktury organizacji w kontekście nawiązywania współpracy z poszczególnymi pracownikami
• Spotkania i ich celowość w zarządzaniu projektem
• Relacje a efektywność
• Doskonalenie umiejętności prowadzenia spotkań
• Sesje informacji zwrotnych w prowadzeniu spotkań
• Role zespołowe
• Praca z osobami, które nie mogą wyjść z jakieś roli, co uniemożliwia im efektywne działanie
• Proces grupowy (etapy życia zespołu)

Moduł II - Efektywne zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® - poziom Foundation

Program szkolenia w całości realizuje zakres zagadnień metodycznych PRINCE2®, zgodny z sylabusem przyjętym przez APMG. Program szkolenia w całości realizuje zakres zagadnień metodycznych PRINCE2® - poziom Foundation zgodny z sylabusem przyjętym przez APMG. Poszczególne omawiane tematy uzupełniane są ćwiczeniami, pytaniami testowymi oraz zadaniami umożliwiającymi uczestnikom samoocenę wiedzy i powtórzenie materiału. Szkolenie PRINCE2® Foundation akredytowane przez APMG, organizowane jest przez ASAP EDUCATION w oparciu o umowę podpisaną z CRM SA, jako akredytowaną przez APMG organizację szkoleniową ATO i doradczą ACO. Poszczególne podane niżej tematy uzupełniane są ćwiczeniami, pytaniami testowymi oraz zadaniami umożliwiającymi uczestnikom samoocenę wiedzy i powtórzenie materiału

• Egzamin certyfikujący PRINCE2® - poziom Foundation

PRINCE® is a registered trade mark of the Cabinet Office.
PRINCE2® is a registered trade mark of the Cabinet Office
The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet Office.
"APMP", the APMP logo, and "Association of Proposal Management Professionals" are registered trademarks of the Association of Proposal Management professionals.

Moduł III - Zarządzanie zespołem projektowym
• Stosowanie komunikacji jednostronnej oraz dwustronnej - kiedy która jest bardziej skuteczna
• Style zarządzania - przywództwo (ćwiczenie + omówienie + diagnoza własnego stylu)
• Wprowadzenie różnorodnych koncepcji zarządzania
• Delegowania zadań (ćwiczenie umiejętności delegowania)
• Poznanie czynników blokujących delegowania - analiza własnych predyspozycji w tym temacie
• Motywowanie
• Zapoznanie się z 13-oma zasadami dobrego motywowania
• Doskonalenie udzielania informacji zwrotnej wg modelu FUKO
• Ranking sposobów motywowania. Co i dlaczego jest skuteczne
• Co „mówią” współczesne badania na temat motywowania a co „mówi” praktyka. Praca metodą mini wykładu oraz dyskusja moderowana

Moduł IV - Wyzwania w pracy kierownika projektu - “konflikt oraz negocjacje”
• Praca z konfliktem oraz oporem zespołu projektowego
• Zapoznanie się z różnorodnymi sposobami rozwiązywania konfliktu
• Analiza koła konfliktu
• Doskonalenie umiejętności prowadzenia negacji w strategii pozycyjnej
• Zapoznanie i przećwiczenie głównych zasad negocjacji pozycyjnych - techniki ustępstw i inne
• Obrona przeciw sztuczkom manipulacyjnym
• Autodiagnoza własnych predyspozycji negocjacyjnych
• Zapoznanie z etapami negocjacji problemowych
• Doskonalenie umiejętności prowadzenia negocjacji problemowych
• Negocjacje w projektach
• Indywidualny rozwój PM
• Radzenie sobie ze stresem
• Praca pod presją czasu

Moduł V - Zarządzanie ryzykiem i zmianą
1. Ryzyko
• Procedura i techniki stosowane w zarządzaniu ryzykiem
• Typy reakcji na ryzyko
• Metody oceny ryzyka - użyteczne techniki
• Metody, narzędzia, techniki zarządzania ryzykiem
• Strategia zarządzania ryzykiem w projektach
• Role w zarządzaniu ryzykiem

2. Zmiana
• Mechanizmy zmiany – modele zmian
• Czym jest zmiana indywidualna, zespołowa i organizacyjna
• Opór wobec zmiany – na bazie gry symulacyjnej i dyskusji
• Przebieg zmiany indywidualnej i wpływ na zmianę organizacyjną
• Ludzie w zmianie - sposób komunikowania zmian do różnych typów osobowości
• Rola lidera w zmianie - na bazie gry symulacyjnej
• Zmiana w projekcie i organizacji

© Copyright Adam Chmielewski, Maciej Baryłka, Michał Bryndel

Szczegółowy program szkoły znajdą Państwo na stronie http://www.szkolazarzadzaniaprojektami.pl/

Czas trwania

11 dni/ 87 godz. dydaktycznych

• 87 godz. dydaktycznych/ 11 dni/ 5 zjazdów weekendowych

Prelegenci

ADAM CHMIELEWSKI - Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i zarządzania strategicznego. Konsultant, trener i praktyk biznesu. Certyfikowany Project Manager PMP®, PRINCE2® Approved Trainer ATO i ACO CRM SA. Zajmuje się rozwijaniem i wdrażaniem najlepszych praktyk biznesowych w obszarze umiejętności zarządzania projektami oraz zespołami projektowymi. Realizując szkolenia, ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności, wiedzy i kompetencji koniecznych do efektywnego realizowania projektów. Zarządzał oraz uczestniczył w kilkudziesięciu projektach krajowych oraz międzynarodowych. Przeprowadził kilka tysięcy godzin szkoleń w obszarze zarządzania projektami i zarządzania strategicznego.

MACIEJ BARYŁKA - Ekspert w dziedzinie umiejętności menedżerskich. Certyfikowany trener biznesu, psycholog, coach. Specjalizuje się w doskonaleniu umiejętności menedżerskich, interpersonalnych, negocjacyjnych, budowania oraz zarządzania zespołami, budowania relacji z partnerami biznesowymi. Posiada wieloletnią praktykę w szkoleniach biznesowych, treningach grupowych oraz w indywidualnej pracy z przedstawicielami średniej i wyższej kadry kierowniczej, tj. coachingach menedżerskich. W prowadzonych szkoleniach świetnie stymuluje aktywność i zaangażowanie uczestników oraz łączy refleksyjności z praktycznym podejściem.

MICHAŁ BRYNDEL - Ekspert w dziedzinie zarządzanie projektami. Akredytowany trener PRINCE2 ® i zarządzania zmianą ATO i ACO CRM SA. Certyfikowany Project Manager. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner i kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Doradza, zarządza i przygotowuje projekty. Dotychczas pozyskał łącznie ponad 80 mln zł na projekty dla swoich klientów i partnerów. Stypendysta prestiżowego stypendium im. Josepha Conrada, absolwent Aberdeen Business School gdzie uzyskał tytuł MSc in Knowledge Management. Prowadził i nadzorował projekty w sektorze publicznym, akademickim, w organizacjach pozarządowych zarówno w Polsc, jak i Wielkiej Brytanii. Jego specjalnością są projekty współfinansowane z funduszy unijnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, wówczas koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
9
Cena zawiera:
  • W ramach szkoły oferujemy: 87 godz. dydaktycznych/ 11 dni/ 5 zjazdów weekendowych; materiały dydaktyczne i materiały egzaminacyjne; lunch oraz przerwy kawowe; świadectwo uczestnictwa w Szkole; egzamin z metodyki PRINCE2® na poziomie Foundation; certyfikat SZP wyd. przez ASAP EDUCATION (po zdanym egz.); międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation wydany przez APMG (po zdanym egzaminie); profesjonalizm trenerów i organizatorów; możliwość indywidualnych konsultacji
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w Szkole Zarządzania Projektami jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia>>> oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w Szkole Zarządzania Projektami należy dokonać płatności najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem szkoły. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w Szkole Zarządzania Projektami w terminie do 12 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami udziału w szkole. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 12 dni przed pierwszym terminem rozpoczęcia szkoły bądź niestawienie się na zajeciach, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkoły.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkoły najpóźniej na 5 dni przed pierwszym terminem szkoły.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 81 745 02 61

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!