Szkolenie: ADR bezpieczny i łatwy

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/adr-bezpieczny-i-latwy-44649-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

ADR powszechnie kojarzony jest z przewozem towarów niebezpiecznych. Tymczasem nie wszyscy mają świadomość, że podlegają tym samym przepisom pakując, rozładowując bądź dokonując załadunku pojazdów z takimi towarami. To samo dotyczy odpadów niebezpiecznych – operacje transportowe z ich udziałem w większości również podlegają przepisom ADR. Jakie zagrożenia stwarzają towary niebezpieczne, czy można i jak ograniczyć koszty ich transportu, jakie są obowiązki przedsiębiorców i pracowników – na te pytania znajdą odpowiedź uczestnicy szkolenia. Szkolenie spełnia wymogi przepisu 1.3 Umowy Europejskiej ADR jako szkolenie uzupełniające dla kadry kierowniczej oraz pracowników zaangażowanych w pakowanie, załadunki oraz rozładunki towarów niebezpiecznych. Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych, wymogami stawianymi przez te przepisy przedsiębiorcom i pracownikom oraz postępowaniem w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie skierowane jest do:

Kadra kierownicza,
Pracownicy zaangażowani w pakowanie, przewóz, załadunki oraz rozładunki towarów niebezpiecznych (operatorzy urządzeń przeładunkowych, magazynierzy, pakujący, konwojenci, kierowcy, wożący towary niebezpieczne na warunkach wyłączeń z ADR),
Pracownicy służb bhp, ochrony środowiska.

Program szkolenia:

Definicje:
Jak poznać, kiedy mamy do czynienia z towarem niebezpiecznym – karta charakterystyki,
Przepisy unijne dotyczące chemikaliów – CLP, REACH, GHS.

Akty prawne regulujące przewóz drogowy towarów niebezpiecznych:
Cel i zakres stosowania regulacji transportu towarów niebezpiecznych,
Umowa Europejska ADR,
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych,
Sposoby transportu i wymagania odnośnie pojazdów,
Przewóz odpadów niebezpiecznych,
Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów i ich odpowiedzialność karno-administracyjna.
Obowiązki poszczególnych uczestników transportu towarów niebezpiecznych
Pakujący,
Nadawca,
Załadowca,
Przewoźnik,

Zasady klasyfikacji towarów niebezpiecznych i charakterystyka zagrożeń:
Klasyfikacja towarów niebezpiecznych według ADR,
Zagrożenia jako wyróżnik klasyfikacyjny,
Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych zgodnie z przepisami o transporcie towarów niebezpiecznych,

Oznakowanie towarów niebezpiecznych oraz dokumentacja przewozowa:
Oznakowanie pojazdów i oznakowanie towarów,
Znaczenie nalepek ostrzegawczych,
Budowa i treść dokumentu przewozowego,
Instrukcja pisemna dla kierowcy.

Wyłączenia z przepisów ADR:
Dlaczego korzystamy z wyłączeń,
Ilości wyłączone z ADR,
Wyłączenia towarów pakowanych w ilościach ograniczonych,
Wyłączenia z ADR ze względu na niewielką ilość na pojeździe,
Najczęstsze błędy popełniane przy wyłączeniach.

Postępowanie w przypadkach awaryjnych:
Informacje o postępowaniu wynikające z karty charakterystyki i instrukcji pisemnej kierowcy,
Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa – procedury ratownicze,
Sprawozdawczość powypadkowa.

Ochrona towarów niebezpiecznych:
Towary dużego ryzyka,
Co to jest i kiedy należ sporządzić plan ochrony,
Towary niedopuszczone do przewozu bez plan ochrony.

Warsztaty praktyczne:
Sporządzenie dokumentu przewozowego,
Sprawdzenie możliwości zastosowania wyłączenia z ADR,
Odczyt informacji z oznaczenia opakowania

Dyskusja, odpowiedzi na pytania

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 690 - + 23% VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszenia,
płatność po szkoleniu

Szkolenie, kurs: ADR bezpieczny i łatwy