Szkolenie

Akademia analityka finansowego (104 h)efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy

O szkoleniu

2014.04.05 - 2014.06.14 Warszawa

2014.04.12 - 2014.06.28 Gdańsk

2014.10.18 - 2015.01.17 Wrocław

Analiza finansowa przedsiębiorstwa to jeden z głównych elementów funkcjonowania każdej firmy, mający na celu dostarczenie informacji niezbędnych do oceny działalności i perspektyw efektywnego rozwoju, jak również zminimalizowania ewentualnych strat. Przeprowadzanie analiz finansowych we współcześnie funkcjonujących przedsiębiorstwach powierzane jest wyspecjalizowanym osobom – ANALITYKOM FINANSOWYM. Wymagania stawiane analitykom w dużych firmach są wysokie, dlatego osoby pracujące w tym zawodzie muszą wykazać się dużą wiedzą. W zależności od formy własności firmy, rodzaju branży, jej wielkości i rodzaju prowadzonej działalności zadania te obejmują: sporządzanie, prezentowanie i interpretowanie analiz finansowych, ocenę wpływu danych liczbowych na przedsiębiorstwo, doradztwo, kompletowanie informacji o rynku kapitałowym, zarządzanie ryzykiem finansowym, współpracę z instytucjami podmiotami zewnętrznymi, nawiązywanie kontaktów oraz współpracę z klientami.
Celem proponowanego przez nas kursu jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku analityka finansowego, jak również umożliwienie osobom wykonujących inne zawody (m.in.: dyrektorom finansowym, głównym księgowym), zdobycie praktycznych umiejętności związanych z analizą finansową. Założenia programowe przewidują przekazanie słuchaczom kompletnej wiedzy z dziedziny rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, controllingu i analizy finansowej. Niezwykle ważnym elementem w pracy analityka finansowego są narzędzia informatyczne, dlatego też w ramach kursu przewidujemy również zajęcia praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Program kursu oprócz wiedzy specjalistycznej, kładzie nacisk na warsztat umożliwiający efektywną analizę danych finansowych.
Kto powinien wziąć udział?
Kurs skierowany jest do osób, które chcą podjąć pracę na stanowisku analityka finansowego oraz na stanowisku wykwalifikowanego pracownika departamentu finansowego podmiotu gospodarczego. Ponadto zapraszamy dyrektorów finansowych, doradców finansowych, kontrolerów finansowych oraz głównych księgowych. W kursie mogą uczestniczyć również osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu CFA oraz te, które chcą wzbogacić swoją wiedzę praktyczną w obszarze analizy finansowej.

Program szkolenia

1. Rola analityka finansowego, etyka zawodowa i warsztat pracy / 1 h

2. Jaki będzie nowy światowy ład po kryzysie rynków finansowych - Nowe Breton Woods/ 1 h

3. Finanse przedsiębiorstw/ 12 h
a) istota, zakres i cele finansów przedsiębiorstwa,
b) finansowanie działalności przedsiębiorstwa – źródła finansowania, struktura kapitału, analiza kosztu kapitału obcego, własnego i stopa średniego ważonego kosztu kapitału, krańcowy koszt kapitału, analiza zjawiska dźwigni finansowej,
c) inwestowanie kapitału i finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych – plan finansowy na potrzeby oceny inwestycji, wskaźniki oceny efektywności inwestycji, podejmowanie decyzji inwestycyjnych, ryzyko przedsięwzięć gospodarczych,
d) krótkoterminowe decyzje finansowe – zarządzanie aktywami obrotowymi, zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi, istota kapitału obrotowego netto, wyznaczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto, finansowanie potrzeb w zakresie kapitału obrotowego netto.

4. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa/ 16 h
a) podstawy prawne rachunkowości przedsiębiorstw,
b) prowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie,
c) zasady rachunkowości,
d) majątek podmiotu gospodarczego i źródła jego finansowania,
e) operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe,
f) wycena operacji gospodarczych w rachunkowości,
g) rachunek kosztów przedsiębiorstwa,
h) zasady ustalania wyniku finansowego,
i) sprawozdanie finansowe, jego elementy i wartości informacyjne,
j) obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych,
k) ustawa o rachunkowości a MSR.

5. Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością/ 24 h
a) wprowadzenie do zagadnień controllingu/ 12 h:
- rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w firmie,
- systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania,
- grupowanie i rozliczanie kosztów,
- podstawowe systemy rachunku kosztów w zarządzaniu,
- rozwinięte systemy rachunku kosztów i wyników,
- koszty w decyzjach krótkiego okresu,
b) warsztaty komputerowe/ 12 h:
- budżetowanie kosztów, przychodów i wyników – wprowadzenie,
- planowanie w podmiotach wewnętrznych przedsiębiorstwa,
- budżetowanie kosztów w podmiotach kosztowych,
- tworzenie normatywnego kosztu produktu,
- sporządzanie budżetów zbiorczych w różnych przekrojach,
- budowa planowanego wyniku finansowego przedsiębiorstwa,
- konstruowanie raportów kontrolno-wynikowych dla ośrodków odpowiedzialności za koszty i zyski,
- kontrola i ocena wykonania budżetów.

6. Podstawy planowania finansowego/ 4 h:
a) planowanie operacyjne gotówki,
b) plany i budżety operacyjne (krótkookresowe),
c) planowanie sprawozdań finansowych metodą procentu od sprzedaży,
d) wykorzystanie funkcji regresji w planowaniu finansowym,
e) model stabilnego rozwoju w planowaniu finansowym.

7. Analiza finansowa przedsiębiorstwa prowadzącego pełną sprawozdawczość/ 16 h:
Część zajęć z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
a) analiza podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa (podstawy teoretyczne):
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- rachunek przepływów pieniężnych (budowa i powiązania z pozostałymi sprawozdaniami),
- informacja dodatkowa,
- zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym,
b) wstępna analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa:
- analiza pozioma i pionowa,
- badanie struktury kapitałowo-majątkowej,
- określenie źródeł finansowania majątku (kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, harmonogram spłaty dostosowany do przepływów pieniężnych, rata balonowa, mechanizm spłaty Cash Sweep),
c) określenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa – analiza wskaźnikowa:
- wskaźniki płynności (bieżącej, szybkiej, gotówkowej),
- wskaźniki zadłużenia (wskaźniki struktury bilansu, wskaźniki możliwości obsługi długu),
- wskaźniki aktywności (rotacji zapasów, należności, zobowiązań , cyklu gotówki),
- wskaźniki efektywności ( ROA, ROE, dekompozycja wskaźników rentowności),
- wskaźniki obsługi zadłużenia (DSCR, IRS),
d) analiza cyrkulacji funduszy w przedsiębiorstwie:
- rachunek przepływów kapitału obrotowego netto ( zasady konstrukcji i analiza),
- rachunek przepływów pieniężnych (zasady konstrukcji i analiza),
- elementy zarządzania płynnością przedsiębiorstwa,
e) analiza projektów inwestycyjnych firmy w ramach inwestycji odtworzeniowych,
f) zasady prowadzenia wieloparametrowej analizy wrażliwości modelu finansowego, zbudowanie modułu analizy wrażliwości,
g) analiza sygnałów wczesnego ostrzegania o ryzyku upadłości przedsiębiorstwa:
- istota i rola systemów ostrzegania o ryzyku upadłości,
- podstawowe założenia konstrukcji systemów,
- przykładowe systemy,
- analiza kluczowych elementów systemu finansowego przedsiębiorstwa i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem systemów ostrzegania.

8. Analiza projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa/ 16 h:
Część zajęć z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
a) zastosowanie narzędzi oceny racjonalności projektów inwestycyjnych,
b) proste miary oceny projektów inwestycyjnych (nie uwzględniające wartości pieniądza w czasie):
- okres zwrotu,
c) miary dochodowe (uwzględniające wartość pieniądza w czasie):
- zdyskontowany okres zwrotu,
- reguła wartości zaktualizowanej netto (NPV),
- wewnętrzna stopa zwrotu (IRR),
- zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR),
- wskaźnik zyskowności projektu inwestycyjnego – Profitability Index,
- zdyskontowany okres zwrotu – Discount Payback Period,
d) analiza wrażliwości:
- analiza opłacalności projektu inwestycyjnego dla założeń bazowych,
- analiza wrażliwości – metoda + / - 10%,
- analiza scenariuszy,
- wieloparametrowa analiza wrażliwości, przy wykorzystaniu narzędzi Visual Basic,
- symulacja parametrów inwestycji w warunkach niepewności,
e) zasady kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji – koncepcja FCFF i FCFE.
f) analizy przypadków w Excelu.

9. Wykorzystanie rynków finansowych do finansowania działalności przedsiębiorstwa/ 6 h:
a) źródła finansowania działalności inwestycyjnej i działalności bieżącej przedsiębiorstwa,
b) rynki finansowe – miejsce pozyskiwania kapitału,
c) finansowanie długiem, jak przeprowadzić skuteczną emisje obligacji,
d) finansowanie poprzez sprzedaż akcji, jak skutecznie dokapitalizować spółkę przez giełdę,
e) finansowanie krótkoterminowe,
f) jak wybrać najbardziej efektywną formę pozyskania środków.

10. Ryzyko oraz instrumenty ograniczające, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kursowego i ryzyka stopy procentowej/ 8 h:
a) źródła ryzyka w przedsiębiorstwie,
b) metody diagnozowania i określania źródeł ryzyka,
c) rodzaje ryzyka w przedsiębiorstwie i sposoby przeciwdziałania,
d) system zarządzania ryzykiem i rola audytu,
e) rola Rad Nadzorczych w zarządzaniu ryzykiem,
f) ryzyko – po co je zabezpieczać,
g) FX swap – zastosowanie,
h) FX forward (Terminowy Kontrakt Walutowy - TKW),
i) opcje walutowe (FXO),
j) strategie opcyjne – „Risk Reversal”,
k) przykłady zastosowania FX forwarda, opcji i złożeń opcji,
l) stopy procentowe PLN, EUR i USD,
m) transakcja przyszłej stopy procentowej (FRA),
n) opcje na stopę procentową (IRO),
o) strategie CAP, FLOOR i COLLAR,
p) transakcja zmiany stóp procentowych (IRS),
q) transakcja walutowej zamiany stóp procentowych (CIRS).

Czas trwania

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00

Warszawa:
Sesja I, 5 – 6 kwietnia 2014 r.
Sesja II, 12 – 13 kwietnia 2014 r.
Sesja III, 26 – 27 kwietnia 2014 r.
Sesja IV, 10 – 11 maja 2014 r.
Sesja V, 17 – 18 maja 2014 r.
Sesja VI, 31 – 1 czerwca 2014 r.
Sesja VII, 14 czerwca 2014 r.

Gdańsk:
Sesja I, 12 – 13 kwietnia 2014 r.
Sesja II, 26 – 27 kwietnia 2014 r.
Sesja III, 10 – 11 maja 2014 r.
Sesja IV, 24 – 25 maja 2014 r.
Sesja V, 31 – 1 czerwca 2014 r.
Sesja VI, 14 – 15 czerwca 2014 r.
Sesja VII, 28 czerwca 2014 r.

Wrocław:
Sesja I, 18 – 19 października 2014 r.
Sesja II, 25 – 26 października 2014 r.
Sesja III, 15 – 16 listopada 2014 r.
Sesja IV, 29 – 30 listopada 2014 r.
Sesja V, 13 – 14 grudnia 2014 r.
Sesja VI, 10 – 11 stycznia 2014 r.
Sesja VII, 17 stycznia 2014 r.

Prelegenci

Cytat
prof. Witold Orłowski – profesor nauk ekonomicznych, ukończył studia ekonomiczne na UŁ, następnie kształcił się w Harvard University. Specjalizuje się w zakresie ekonometrii stosowanej i makroekonomii. W latach 90. pracował w Biurze ds. Integracji Europejskiej i Banku Światowym. Był doradcą ekonomicznym ministra finansów Leszka Balcerowicza, w latach 2002–2005 pełnił funkcję szefa zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Został głównym doradcą ekonomicznym firmy PricewaterhouseCoopers. Prowadzi działalność naukową m.in. jako profesor i dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 2009 powołany w skład Narodowej Rady Rozwoju oraz w skład Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. Jest sekretarzem Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, zasiada w Komitecie Nauk Ekonomicznych PAN. Opublikował sześć pozycji książkowych.

Marek Zuber – wysoko ceniony ekonomista i analityk rynków finansowych. Prowadzi działalność w obszarze doradztwa finansowo- kapitałowego. Jego komentarze dotyczące kwestii gospodarczych regularnie ukazują się w mediach. Jego wykłady uświetniające wydarzenia biznesowe, seminaria, konferencje i kongresy, cieszą się dużym zainteresowaniem, ze względu na przekazywanie trudnej wiedzy ekonomiczno-finansowej w oparciu o bogate doświadczenie biznesowo-doradcze, w sposób przystępny i interesujący dla odbiorców. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza, nagrodzonym nagrodą „Polityczny doradca roku”.

dr Tomasz Wnuk-Pel – adiunkt w Katedrze Rachunkowości UŁ, ukończył studia w University of Glasgow. Vice-Prezes w T.G. RaFiB Sp. z o.o. Autor i współautor projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowocze­snych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Certyfikowany wykładowca programu Advanced Certificate in Marketing prowadzonego pod auspicjami Certified Institute of Marketing (UK). Wykładowca programu prowadzonego pod auspicjami Chartered Institute of Management Accounting (UK), kierownik Podyplomowego Studium Rachunkowości Zarządczej i Controllingu na UŁ, wykładow­ca rachunkowości zarządczej na studiach MBA. Autor i współautor licznych książek i artykułów.

Marek Zduńczyk – praktyk, absolwent programu MBA European University. Specjalizuje się w zastosowaniach Excela w modelowaniu finansowym i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Autor szeregu szkoleń z dziedziny wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w analizach finansowych przedsiębiorstw oraz projektach inwestycyjnych. Autor aplikacji zawierają­cych moduły budżetowania i zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Dotychczasowe doświadczenia zawodowe pana Marka Zduńczyka obejmują pracę dla Casinos Poland oraz Casino Planet UAB (Wilno, Litwa), gdzie pełnił funkcję Głównego Specjalisty ds. finansowych oraz Członka Zarządu oraz stanowisko Dyrektora w firmie konsultingowej Access.

dr Iwona Cieślak - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości . Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny, opiekun merytoryczny specjalności Audyt i kontrola w biznesie. Trener i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, corporate governance, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości.


Wyżej wymienieni wykładowcy dedykowani są do realizacji zajęć organizowanych w Warszawie.

Gdzie i kiedy

Warszawa 5 kwietnia - 14 czerwca 2014
centrum miasta

Warszawa

.

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 6 października - 8 grudnia 2012
Centrum Miasta lub siedziba Firmy

Warszawa

Domaniewska 39 a

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - 3900 zł (VAT zw.)
3900 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!