Szkolenie: Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej Certyfikowany Ekspert Obsługi Organów Spółki

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/akademia-biura-zarzadu-i-rady-nadzorczejcertyfikowany-ekspert-obslugi-organow-spolki-68151

Informacje o szkoleniu

 • Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej Certyfikowany Ekspert Obsługi Organów Spółki


  ID szkolenia: 68151
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Hotel Andel's Cracow
  ul. Pawia 3
  Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 30-31.03.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  30-31.03.2017
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo,

Sprawność organizacji biura obsługi władz spółki wpływa na szybkość, przejrzystość i spójność działania zarządu oraz rady nadzorczej. Najnowsze regulacje prawne, jak również doskonalenie procesów wewnątrz organizacji przynosi wiele możliwości i zarazem wątpliwości, w jakim kierunku rozwijać pracę biura zarządu.

Zapraszamy do udziału w Zimowej Szkole Biura Zarządu i Rady Nadzorczej – zaawansowanym seminarium skierowanym przede wszystkim do szefów departamentów obsługi, organizacji, nadzoru, biur prawnych, w trakcie którego zostaną poruszone najbardziej aktualne problemy i rozwiązania dyktowane najnowszymi przepisami, orzecznictwem, dobrymi przykładami rynkowymi w zakresie usprawnień wewnętrznego funkcjonowania spółek, jak również uzupełnione wiedzą w zakresie umiejętności zarządzania zespołem.

Poznaj i wdrażaj najskuteczniejsze i najnowsze praktyki obsługi organów:

Analizy najefektywniejszych doświadczeń z polskiego rynku gospodarczego w obszarze organizacji procesów wewnętrzno-prawnych w spółce
Wykorzystanie pozakodeksowych metod postępowania i rozwijania sprawniejszej organizacji pracy biura obsługi władz spółki
Zwiększenie rzetelności stosowanych narzędzi prawnych i wzmocnienie standardów organizacji pracy biura zarządu i rady nadzorczej
Budowanie sprawniejszego zespołu specjalistów

Szkolenie skierowane jest do:

Kierowników, Menedżerów Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Kierowników działów Organizacyjno-Prawnych
Kierowników Biur Nadzoru Właścicielskiego
Kierowników w Biurach Obsługi Organów Spółki
Dyrektorów departamentów prawnych
Członków Zarządu, Członków Rad Nadzorczych

Program szkolenia:

Dzień I – 30 marca 2017 r., (czwartek)

PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI ,RELACJE, REGULAMINY

09.30 Rejestracja; powitalna kawa
10.00 Rozpoczęcie zajęć

ORGANY SPÓŁEK, PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI
Ekspert: mec. Monika Drab-Grotowska,

PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ
Sprawne i funkcjonalne rozwiązania w zakresie organizacji kluczowych spraw w spółce

Podstawowe i szczególne zasady prowadzenia spraw spółki
Prokura i pełnomocnictwo w praktyce spółki kapitałowej
Członek zarządu pełnomocnikiem spółki kapitałowej
Członek rady nadzorczej pełnomocnikiem spółki kapitałowej
Case study: Nietypowe i skuteczne rozwiązania w zakresie funkcjonowania organów spółek

RELACJE RADY NADZORCZEJ Z ZARZĄDEM, WŁAŚCICIELAMI, AKCJONARIUSZAMI
Regulowanie przez biuro zarządu i rady nadzorczej współpracy, przepływu informacji i uprawnień między kluczowymi menedżerami oraz współpraca z akcjonariuszami/wspólnikami

Wzajemne relacje zarządu i rady nadzorczej oraz z poszczególnymi grupami interesu
Rola i oddziaływanie rady nadzorczej na funkcjonowanie spółki
Regulacje prawne obligatoryjne i fakultatywne dla spółki w zakresie organizacji zarządu i rady nadzorczej w spółce
Uprawnienia akcjonariuszy/wspólników spółki
Case study: Konflikty na „górze”, rozstrzygnięcia, zapobieganie

POLITYKA ZATRUDNIANIA I WYNAGRODZEŃ W SPÓŁCE
Dobre praktyki w zakresie kontraktów menedżerskich, przejrzystych zasad wynagradzania i zatrudniania

Regulacje prawne w zakresie zatrudniania i wynagradzania
Zalecenia Komisji Europejskiej
Kontrakty menedżerskie
Wynagradzanie członków organów nadzorujących i zarządzających spółki
Zasady wynagradzania
Jawność wynagrodzeń
Zrównoważony dostęp kobiet i mężczyzn w kadrze zarządzającej

SATUT SPÓŁKI/UMOWA SPÓŁKI
Narzędzia regulujące i optymalizujące zasady funkcjonowania i zakres działań uczestników wewnętrznej współpracy

Przepisy bezwzględnie obowiązujące, a zapisy specyficzne dla danej spółki; wymogi KSH
Wprowadzanie zmian do aktu założycielskiego – tryby i procedury postępowania
Zapisy istotne z punktu widzenia relacji wewnętrznych pomiędzy organami
Władze spółki – jakie regulacje są niezbędne ,a jakie ułatwiają funkcjonowanie organów: zarządu, rady nadzorczej, ZW/WZA?
Wprowadzanie zmian umowie/statucie – możliwości wprowadzania zmian i skutki dokonanych modyfikacji
Jakie zapisy w umowie spółki mogą „zagrażać ” lub ograniczać jej sprawne funkcjonowanie?
Jakiego rodzaju zmiany warto wdrażać i w jakich sytuacjach?
CASE STUDY: Analiza kluczowych zapisów w umowach/statutach spółek z o.o. i akcyjnych
CASE STUDY: Wprowadzanie zmian do umowy/statutu -przykłady, analiza najważniejszych orzeczeń sądowych

REGULAMINY W SPÓŁCE
Usprawnianie wewnętrznej organizacji spółki poprzez stosowanie funkcjonalnych zapisów w regulaminach organów spółki

Znaczenie regulaminów – ujęcie prawne i organizacyjne
Czy warto czy też trzeba tworzyć regulaminy?
Czym są regulaminy i jaka jest och rola?
Przygotowanie i uchwalenie regulaminu
Jak wyglądają kwestie formalne związane z przygotowaniem i wdrożeniem regulaminów?
Regulamin a statut/umowa spółki
W jaki sposób powinien być sformułowany regulamin Zarządu/Rady nadzorczej?
Kluczowe elementy regulaminów WZA/ZW – organizacja, przebieg, głosowanie
Regulaminy, a inne metody regulacji wewnętrznego funkcjonowania spółki (zarządzenia, rozporządzenia etc.)
Regulaminy organów, a problematyka Corporate Governance
CASE STUDY: Przykłady regulaminów, połączone z analizą błędów i poprawnych zapisów
CASE STUDY: Wprowadzanie zmian do regulaminów

16.00 zakończenie I dnia zajęć

Dzień II – 31 marca 2017 r., (piątek)

ORGANIZACJA POSIEDZIEŃ, ZABEZPIECZANIE UMÓW, PRZEPŁYW INFORMACJI MIĘDZY SPÓŁKAMI, EFEKTYWNA KOMUNIKACJA, ORGANIZACJA PRACY, ZARZĄDZANIE ZORIENTOWANIE NA CELE, TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE SPÓŁKI

08.30 Rejestracja; powitalna kawa
9.00 Rozpoczęcie zajęć

9.00 – 12.30 ORGANIZACJA POSIEDZEŃ, ZABEZPIECZANIE KONTRAKTÓW, PRZEPŁYW INFORMACJI MIĘDZY SPÓŁKAMI
Ekspert: mec. Piot Fojtik

ZAAWANSOWANE KWESTIE ORGANIZACJI POSIEDZEŃ ZARZADU I RADY NADZORCZEJ
Zwoływanie – organizacja – uczestnicy – prawidłowa dokumentacja procesu

Zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
Sposoby odbywania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
Droga elektroniczna zwołania posiedzeń rady nadzorczej
Uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń
Przebieg posiedzeń
Jak tworzyć regulamin organów, aby uskuteczniał pracę?
Case study: „pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach – jak ich uniknąć?”

KLAUZULE ZABEZPIECZANIA KONTRAKTÓW - BIURO ZARZĄDU NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA UMÓW
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

Klauzule dotyczące zabezpieczenie wykonania umów
Klauzule dotyczące zabezpieczeń: rodzaje, formułowanie, wprowadzanie zmian do umów
Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
Klauzule poufności
Wprowadzanie nowych klauzul uzależnionych od celów głównych i pośrednich transakcji
Klauzule dotyczące nadzoru nad procesem wykonywania umowy
Klauzule dotyczące wprowadzania zmian do umów wykonywanych
Jakie są regulacje prawne dotyczące wprowadzaniu zmian?
Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?
Aneksowanie w umowach
Klauzule dotyczące rozwiązywania umów i dochodzenia roszczeń

PRZEPŁYW INFORMACJI MIĘDZY SPÓŁKAMI, DOSTĘP DO INFORMACJI, A OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
Budowanie polityki informacyjnej w firmie

Komu można udostępnić dokumentację z zebrań zarządu i na jakiej podstawie?
Komu można udostępniać dokumenty zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia i na jakiej podstawie?
Czego oczekiwać od osoby która żąda wydania dokumentów?
Nierównomierny dostęp do informacji – jakie problemy przynosi praktyka?
Wymiana informacji między spółkami zależnymi
Do jakich informacji mogą mieć dostęp akcjonariusze spółki oraz jak mogą egzekwować swoje uprawnienia?
Informacje własne, a dostarczone przez kontrahenta
Ochrona informacji poufnych spółki publicznej w sytuacji przejęcia – kiedy dochodzi do nadużycia rynkowego?
Naruszenie przepisów w zakresie dostępu do informacji, ujawniania informacji – orzecznictwo

13.00 – 13.45 Lunch

13.15 – 16.00 EFEKTYWNA KOMUNIKACJA - ORGANIZACJA PRACY - ZARZĄDZANIE ZORIENTOWANE NA CELE – TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZIE SPÓŁKI
Ekspert: Arkadiusz Żurek

EFEKTYWNOŚĆ I SPRAWNA ORGANIZACJA CZASU W PRACY
Najskuteczniejsze narzędzia organizacji pracy

Jakie są Twoje kluczowe obszary działania?
W jaki sposób wartościujesz czas?
Praktyczne wykorzystanie reguły SMART
Skutki koncentracji na jednym zadaniu, a realność wielozadaniowej pracy
Kontrola nad realizacją zadania jako czynnik motywujący do działania

ZMIANA NAWYKÓW W WYKONYWANIU ZADAŃ
Poznaj dobre praktyki zmiany złych nawyków

Jak identyfikować złe nawyki i wprowadzić nowe formy zachowań?
Odpowiedzialność za działania a odpowiedzialność za efekty
Podstawowe style w zarządzaniu – koncentracja na zasobach, procesach lub rezultatach (celach)

TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE FIRMY
Radzenie sobie z konfliktami jako szansa na uzyskanie dodatkowych profitów

Bank trudnych sytuacji z realności zawodowej uczestników. Z czym się spotykam i trudno mi sobie poradzić?
Test uwarunkowań i preferencji zachowywania się w sytuacji konfliktowej
Style rozwiązywania konfliktów – mini wykład i analiza testów uczestników
Przedstawienie możliwych taktyk działania i komunikowania w sytuacji konfliktu
Budowanie algorytmów najlepszych rozwiązań dla analizowanych trudnych sytuacjach
W jaki sposób dzięki trudnym sytuacjom uzyskiwać wyższą marżę w projektach

16.00 zakończenie zajęć

Informacje o prelegentach:

mec. Monika Drab - Grotowska
Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym; Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach;
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli
Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji; Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.", „Pilmet S.A.", „Huta Szkła Ujście S.A.", a także zarządzając spółką inwestycyjną.
Jest współautorką książki: „Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe".

mec. Piotr Fojtik

Członek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UJ, Noble Manhattan Coaching,
Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Krakowie), Wykładowca i ekspert w licznych instytucjach szkoleniowych (szkolenia i konsultacje m.in. dla Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz wielu spółek giełdowych), Członek Trinity Capital Business Network, Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Arkadiusz Żurek

Trener Biznesu, Mówca Motywacyjny, Coach kadry managerskiej, ceniony przez klientów za wyjątkową efektywność i indywidualne podejście do Uczestników.
Posiada interdyscyplinarne doświadczenie biznesowe i edukacyjne - dzięki temu świetnie rozumie swoich klientów. Dyrektor Zarządzający oraz dyrektor odpowiedzialny za Sprzedaż, HR, Marketing oraz departament szkoleń w wielu spółkach. Pracował dla klientów premium w branżach: motoryzacyjnej, IT, ochrony, deweloperskiej. Doskonale zna zarówno specyfikę B2B, B2C. Negocjował wysokobudżetowe kontrakty. Absolwent programu MBA National Louis University w Chicago, 2 kierunków pedagogicznych na jezuickim uniwersytecie, Międzynarodowa Szkoła Dziennikarska, Certyfikowany Trener i Konsultant Zarządzania – MATRIK. Prowadzi projekty szkoleniowe w języku angielskim.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1 870 PLN + 23% VAT - zgłoszenie do 15.03.2017

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego.
Sposób płatności przelewem przed rozpoczęciem szkolenia na konto Langas Group.

Wydarzenie: Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej Certyfikowany Ekspert Obsługi Organów Spółki