Szkolenie

Akademia CIT - przepisy po nowelizacji ustawy w 2014 roku kurs 4-dniowy

O szkoleniu

Warszawa - SOP 14291
Cz. I 20-21.03.2014
Cz. II 10-11.04.2014
Wrocław - SOP 14292
Cz. I 16-17.04.2014
Cz. II 8-9.05.2014

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów dotyczących podatku CIT. Podczas kursu prowadzący szczegółowo przedstawią uczestnikom regulacje prawne oraz najczęściej spotykane problemy będące przedmiotem sporów z organami podatkowymi. Zajęcia teoretyczna zilustrowane zostaną przykładami praktycznymi z którymi wykładowcy spotykają się w codziennej pracy.
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

Dzień 1
Podstawowe definicje z zakresu podatku dochodowe-
go od osób prawnych; przychody podatkowe. Zasady
rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych.
1. Podatnicy podatku CIT.
2. Wybór optymalnej formy prowadzonej działalności:
a) spółki kapitałowe a spółki osobowe, w tym struktura
ze spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną,
co dalej ze spółka komandytowo-akcyjną w 2014,
b) alternatywy dla SKA,
c) instytucje wspólnego inwestowania, w tym konsorcja,
d) wykorzystanie spółki celowej z innej jurysdykcji podat-
kowej,
e) podatkowe grupy kapitałowe.
3. Ograniczony bądź nieograniczony obowiązek podat-
kowy, na co uważać prowadząc aktywność poza gra-
nicami RP .
4. Rok podatkowy jako element optymalizacji wyniku po-
datkowego, w tym rok obrotowy przy nowych SKA.
5. Strata za rok podatkowy zasady rozliczania i techniki
jej przejęcia od innych podmiotów, w tym problematy-
ka strat trans granicznych.
6. Przedmiot opodatkowania oraz podstawa opodatko-
wania, problematyka dochodów wolnych od podat-
ków i niepodlegających opodatkowaniu a wydatków
poniesionych na ich uzyskanie.
7. Przychody z działalności gospodarczej:
a) przychody z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia
usług,
b) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach roz-
liczeniowych oraz z tytułu mediów, w tym problematy-
ka refakturowania,
c) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
d) zaliczki oraz kaucje, czy zawsze zaliczka i kaucja nie
stanowią przychodu,
e) korekta przychodów, kiedy korygujemy na bieżąco
a kiedy wstecz,
f) problematyka bonów zakupowych oraz premii pie-
niężnych na gruncie ustawy o CIT.
8. Przychody w naturze, przychody z tytułu nieodpłat-
nego oraz z tytułu częściowo nieodpłatnego świad-
czenia, w tym przychody z tytułu służebności prze-
syłu, przechodu, przejazdu; nieodpłatne otrzymanie
infrastruktury bądź usunięcie kolizji na majątku firmy,
problematyka umów toolingowych bądź korzystania
z cudzego znaku towarowego, nieodpłatne pełnienie
funkcji członka zarządu oraz rady nadzorczej.
9. Przychód podatkowy zasady szczególne, w tym zmia-
ny od 2014 r.:
a) zasady ustalania przychodów oraz kosztów uzyskania
przychodów z tytułu podatkowych różnic kursowych,
b) zasady ustalania przychodów z tytułu objęcia oraz od-
płatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w zamian za
wkład niepieniężny oraz pieniężny w spółkach kapita-
łowych bądź osobowych – ryzyka podatkowe, zmiany
od 2014 r.
c) instytucja wymiany udziałów/akcji – zasada neutralno-
ści oraz praktyczne wykorzystanie wymiany udziałów/
akcji w obrocie gospodarczym,
d) łączenie i podział spółek, z uwzględnieniem spółek
osobowych – wybrane zagadnienia podatkowe,
e) aporty a kwestia proporcji kapitału zakładowego do
zapasowego zmiany od 2014 r.,
f) SKA w transakcjach restrukturyzacyjnych w 2014 r.
Dzień 2
Koszty uzyskania przychodów
1. Definicja kosztów a celowość wydatków.
2. Związek pomiędzy przychodem a wydatkiem niezbęd-
ny dla ujęcia kosztu w rachunku podatkowym.
3. Dokumentowanie wydatków a prawo do zaliczenia ich
do kosztów.
4. Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.
5. Zasady rozliczania kosztów w czasie.
6. Różnice kursowe w kosztach (metoda podatkowa).
7. Koszty na rzecz współpracowników i pracowników.
8. Wierzytelności.
9. Strata.
10. Reklama i reprezentacja.
11. Inwestycje oraz ich finansowanie w ramach działalno-
ści przedsiębiorstwa.
12. Samochód w działalności gospodarczej.
Dzień 3
Środki trwałe i ich amortyzacja; leasing w ustawie o CIT
1. Środki trwałe:
a) środki trwałe w ustawach podatkowych, a jego samo-
dzielność i konieczność jego wykorzystywania,
b) problematyczne kryteria definiujące środki trwałe
(kompletność i zdatność do użytkowania),
c) obce składniki majątku środkami trwałymi, w tym in-
westycje w obcym środku trwałym.
2. Wartości niematerialne i prawne:
a) wartości niematerialne i prawne w ustawach podatko-
wych,
b) wartości niematerialne i prawne nie podlegające
amortyzacji.
3. Wycena wartości początkowej, w tym nowe zasady
ustalania wartości początkowej w 2014 r.:
a) zakup majątku trwałego, w tym licencji, know-how,
praw autorskich,
b) wytworzenie majątku trwałego trwałego,
c) optymalizacja przy zakupie licencji,
d) dotacje, subwencje, dopłaty do majątku trwałego
a wartość początkowa,
e) nakłady poniesione przed przyjęciem środka trwałego
do użytkowania,
f) korekta podstawy do dokonywania odpisów amorty-
zacyjnych,
g) różnice kursowe i odsetki wpływające na wartość po-
czątkową,
h) ewidencja środków trwałych.
4. Zasady i metody amortyzacji:
a) niezapłacone faktury a korekta odpisów amortyzacyj-
nych,
b) podstawa naliczania i częstotliwość dokonywania od-
pisów amortyzacyjnych,
c) metody amortyzowania środków trwałych,
d) stawki obniżone, podwyższone i indywidualne,
e) metoda degresywna,
f) amortyzacja jednorazowa środków trwałych,
g) zasada kontynuacji przy restrukturyzacjach.
5. Zagadnienia problematyczne:
a) remont a ulepszenie środków trwałych – przykłady,
b) wymiana środka trwałego w ramach gwarancji,
c) zaniechanie odpisów amortyzacyjnych a czasowe nie-
korzystanie z majątku trwałego,
d) straty w majątku trwałym,
e) nabycie inwestycji w obcym środku trwałym,
f) likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym.
6. Środki trwałe a koszty niestanowiące kosztów uzyska-
nia przychodów, zasady dokonywania.
7. Odpłatne zbycie majątku trwałego.
8. Użyczenie, najem, i dzierżawa środków trwałych – naj-
korzystniejsze zasady rozliczeń podatkowych.
9. Leasing operacyjny i leasing finansowy jako efektyw-
ne sposoby planowania inwestycji wraz z obowiązują-
cymi zmianami.
Dzień 4
Stawki podatkowe; pozostałe zagadnienia
1. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku:
a) odliczenia, darowizny
b) rola fundacji prywatnej w planowaniu podatkowym,
c) ulgi, w tym ulga technologiczna
d) stawka podatku.
2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób praw-
nych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych:
a) należności licencyjne oraz odsetki,
b) zryczałtowany podatek dochodowy od osób praw-
nych w przypadku należności licencyjnych, odsetek
oraz innych,
c) zryczałtowany podatek dochodowy od osób praw-
nych w przypadku przychodów z tytułu udziału w zy-
skach osób prawnych tj. np. dywidendy, umorzenie
udziałów akcji, likwidacja osoby prawnej, wewnętrzne
podwyższenie kapitału zakładowego, łączenie oraz
podział jednostek gospodarczych,
d) zakres redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałto-
wanego podatku dochodowego od osób prawnych
wynikający z polskiej ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych,
e) certyfikat rezydencji jako dokument uprawniający do
skorzystania z redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zry-
czałtowanego podatku dochodowego od osób praw-
nych wynikającego z polskiej ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych.
3. Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, ze-
znanie roczne:
a) uproszczone formy wpłacania zaliczek na podatek do-
chodowy,
b) obowiązki płatnika,
c) zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatko-
wych,
d) pozostałe obowiązki informacyjne.
4. Odpowiedzialność podatnika i płatnika.
5. Metody szacowania cen oraz zmiany dotyczące cen
transferowych od lipca 2013 r. oraz „cienkiej kapitali-
zacji”.
6. Szczególna dokumentacja podatkowa:
a) obowiązek sporządzenia dokumentacji,
b) elementy dokumentacji podatkowej,
c) konsekwencje nie przedstawienia dokumentacji.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Samir Kayyali – doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach
świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szcze-
gólności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji
w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent mię-
dzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Wrocławskim.
Ewa Kilian – licencjonowany doradca podatkowy z wieloletnią praktyką w zakresie podatku dochodowego, z uwzględ-
nieniem tematyki cen transferowych, przekształceń i połączeń. Posiada dużą wiedzę również w zakresie podatku akcyzo-
wego i podatku od towarów i usług. Swoje doświadczenie zdobywała głównie w międzynarodowych korporacjach działa-
jących w branży FMCG oraz w branży budowlanej. Dodatkowo posiada szeroką wiedzę z rachunkowości, potwierdzoną
zakończonym procesem kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Wieloletni trener z zakresu podatków oraz rachunko-
wości, posiadający praktyczne doświadczenie w zakresie wykorzystywania systemów informatycznych do optymalizacji
procesów obliczania, planowania i raportowania podatków dochodowych, w tym odroczonych.
Sebastian Twardoch – doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm dorad-
czych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi proble-
mów wynikających ze styku prawa pracy i prawa handlowego z prawem podatkowym. Specjalizuje się również w zakresie
opodatkowania ZFŚS i posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej oraz unikania podwójnego
opodatkowania.

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 marca - 11 kwietnia 2014
centrum w/w miast

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1890 zł + 23% VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1790 zł/os. + 23% VAT
1890 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!