AKADEMIA CIT – PRZEPISY PO NOWELIZACJI USTAWY W 2015 ROKU KURS 4-DNIOWY

O szkoleniu

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów dotyczących podatku CIT. Podczas kursu prowadzący szczegółowo przedstawią uczestnikom regulacje prawne oraz najczęściej spotykane problemy będące przedmiotem sporów z organami podatkowymi. Zajęcia teoretyczna zilustrowane zostaną przykładami praktycznymi z którymi wykładowcy spotykają się w codziennej pracy.
Kto powinien wziąć udział?
całej kadry z działu księgowości

Program szkolenia

DZIEŃ I

Zagadnienia ogólne i przychody podatkowe

Zagadnienia ogólne w CIT

1. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku:
a) odliczenia, darowizny,
b) rola fundacji prywatnej w planowaniu podatkowym,
c) ulgi, w tym ulga technologiczna,
d) stawka podatku.

2. Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne:
a) uproszczone formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
b) obowiązki płatnika,
c) zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych,
d) pozostałe obowiązki informacyjne.

3. Odpowiedzialność podatnika i płatnika.

4. Podatnicy podatku CIT.

5. Wybór optymalnej formy prowadzonej działalności:
a)spółki kapitałowe a spółki osobowe, w tym struktura ze spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną, co dalej ze spółka komandytowo-akcyjną w 2015,
b)alternatywy dla SKA,
c)wykorzystanie spółki celowej z innej jurysdykcji podatkowej.

6. Ograniczony bądź nieograniczony obowiązek podatkowy, na co uważać prowadząc aktywność poza granicami RP.

7. Rok podatkowy.

Przychody podatkowe

8. Przychody z działalności gospodarczej:
a) przychody z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług,
b) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych oraz z tytułu mediów, w tym problematyka refakturowania,
c) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
d) zaliczki oraz kaucje, czy zawsze zaliczka i kaucja nie stanowią przychodu,
e) korekta przychodów, kiedy korygujemy na bieżąco a kiedy wstecz,
f) problematyka bonów zakupowych oraz premii pieniężnych na gruncie ustawy o CIT.

9. Refakturowanie a data powstania przychodu.

10. Przychody w naturze, przychody z tytułu nieodpłatnego oraz z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia – omówienie najczęściej występujących przypadków powstania przychodów oraz zasad określenia ich wysokości.

11. Przychody z odpłatnego zbycia rzeczy i praw – zasady ustalania przychodu, pojęcie ceny rynkowej.

DZIEŃ II

Koszty uzyskania przychodów

Zagadnienia ogólne

1. Definicja kosztów uzyskania przychodów a celowość wydatków.

2. Związek pomiędzy przychodem a wydatkiem niezbędny dla ujęcia kosztu w rachunku podatkowym. Racjonalność i uzasadnienie ekonomiczne jako przesłanki zaliczenia wydatków do kosztów.

3. Dokumentowanie wydatków a prawo do zaliczenia ich do kosztów.

Rozliczanie kosztów w czasie i zmiany w zakresie korekty kosztów

4. Zasady rozliczania kosztów w czasie:
a) koszty bezpośrednie, a stanowiska organów podatkowych,
b) koszty pośrednie,
c) koszty pośrednie dotyczące okresu dłuższego niż rok czy rok podatkowy,
d) moment poniesienia kosztów – praktyka organów podatkowych,
e) zasady dotyczące korekty kosztów bezpośrednich oraz pośrednich.

5. Zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów od 2013 r. :
a) zapłata jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu (koszty bezpośrednie i pośrednie oraz odpisy amortyzacyjne),
b) zasady dotyczące zmniejszania kosztów uzyskania przychodów (różne terminy płatności, rok podatkowy inny niż kalendarzowy, zakupy na raty, ograniczenia niekorzystnych skutków regulacji).

Omówienie wybranych wydatków kosztowych

6. Koszty na rzecz współpracowników i pracowników (omówienie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.):
a) wynagrodzenia pracowników i współpracowników, w tym samozatrudnionych,
b) świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników (samochody, telefony, wydatki na zakwaterowanie, ubezpieczenie OC dla członków zarządu, kształcenie i podnoszenie kwalifikacji),
c) diety i inne należności za czas podróży służbowej, wraz ze zmianami,
d) wydatki związane z dojazdem do pracy i miejsca wykonywania pracy,
e) granica możliwości zaliczenia świadczeń na rzecz pracowników do kosztów podatkowych,
f) działalność socjalna pracodawcy w tym również w aspekcie ZFŚS.

7. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów:
a) w jakich sytuacjach wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu,
b) wymagane dokumenty do spisania wierzytelności w koszty, w tym problematyka odpisu aktualizującego,
c) moment spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty uzyskania przychodu,
d)problematyka wierzytelności przedawnionych, a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych,
e) rozliczenie straty z tytułu umorzenia bądź odpłatnego zbycia wierzytelności, problematyka nabytych wierzytelności,
f) możliwości spisania wierzytelności niestanowiących przychodu należnego,
g) koszty związane z zastępstwem procesowym – stanowiska organów podatkowych.

8. Samochód w działalności gospodarczej:
a) wydatki związane z używaniem samochodu ciężarowego,
b) wydatki związane z używaniem samochodu osobowego,
c) samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych,
d) samochód nie będący środkiem trwałym podatnika.

9. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów).

DZIEŃ III

Wydatki na reklamę i reprezentacje; środki trwałe i ich amortyzacja; leasing w ustawie o CIT

Wydatki na reprezentacje i reklamę – aspekty podatkowe.

1. Reklama i reprezentacja:
a) stanowisko MF w sprawie wydatków gastronomicznych z listopada 2013 r.,
b) struktury dualne do rozliczania reprezentacji, spółka celowa a fundacja prywatna,
c) ujęcie wydatków na reprezentację i reklamę w kosztach podatkowych:
– upominki dla kontrahentów,
– wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
– poczęstunki dla kontrahentów,
– organizowanie imprez artystycznych i sportowo rekreacyjnych,
– kartki świąteczne, organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
– reklama a marketing – skutki podatkowe,
– tablice reklamowe, degustacje, upominki reklamowe, plakaty, udział w targach i
– konferencjach itp. – zasady rozliczeń podatkowych.
d) sponsoring w działalności przedsiębiorstwa,
e) sprzedaż premiowa, programy lojalnościowe, problematyka premii pieniężnych oraz rabaty potransakcyjne.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz leasing

2. Środki trwałe:
a) środki trwałe w ustawach podatkowych, a jego samodzielność i konieczność jego wykorzystywania,
b) problematyczne kryteria definiujące środki trwałe (kompletność i zdatność do użytkowania),
c) obce składniki majątku środkami trwałymi, w tym inwestycje w obcym środku trwałym.

3. Wartości niematerialne i prawne:
a) wartości niematerialne i prawne w ustawach podatkowych,
b) wartości niematerialne i prawne nie podlegające amortyzacji.

4. Wycena wartości początkowej, w tym nowe zasady ustalania wartości początkowej w 2014 r.:
a) zakup majątku trwałego, w tym licencji, know-how, praw autorskich,
b) wytworzenie majątku trwałego,
c) optymalizacja przy zakupie licencji,
d) dotacje, subwencje, dopłaty do majątku trwałego a wartość początkowa,
e) nakłady poniesione przed przyjęciem środka trwałego do użytkowania,
f) korekta podstawy do dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
g) różnice kursowe i odsetki wpływające na wartość początkową,
h) ewidencja środków trwałych.

5. Zasady i metody amortyzacji:
a) niezapłacone faktury a korekta odpisów amortyzacyjnych,
b) podstawa naliczania i częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
c) metody amortyzowania środków trwałych,
d) stawki obniżone, podwyższone i indywidualne,
e) metoda degresywna,
f) amortyzacja jednorazowa środków trwałych,
g) zasada kontynuacji przy restrukturyzacjach.

6. Zagadnienia problematyczne:
a) remont a ulepszenie środków trwałych – przykłady,
b) wymiana środka trwałego w ramach gwarancji,
c) zaniechanie odpisów amortyzacyjnych a czasowe niekorzystanie z majątku trwałego,
d) straty w majątku trwałym,
e) nabycie inwestycji w obcym środku trwałym,
f) likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym.

7. Środki trwałe a koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zasady dokonywania.

8. Odpłatne zbycie majątku trwałego.
9. Użyczenie, najem, i dzierżawa środków trwałych – najkorzystniejsze zasady rozliczeń podatkowych.
10. Leasing operacyjny i leasing finansowy jako efektywne sposoby planowania inwestycji wraz z obowiązującymi zmianami.

DZIEŃ IV

Zmiany w CIT, podatek u źródła oraz dokumentacja cen transferowych.

Zmiany w CIT 2015 r.

1. Omówienie zmian w CIT w 2015 r.:
a) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
b) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze – omówienie problematyki dywidend rzeczowych,
c) zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji oraz zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów podatkowych,
d) doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych,
e) zmiany w zakresie terminu ważności certyfikatów rezydencji,
f) inne zmiany w CIT oraz zmiany w PIT istotne z punktu widzenia płatnika.

Podatek u źródła

2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
a) należności licencyjne oraz odsetki,
b) zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku należności licencyjnych, odsetek oraz innych,
c) zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych tj. np. dywidendy, umorzenie udziałów akcji, likwidacja osoby prawnej, wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, łączenie oraz podział jednostek gospodarczych,
d) zakres redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikający z polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
e) certyfikat rezydencji jako dokument uprawniający do skorzystania z redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikającego z polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokumentacja cen transferowych

3. Metody szacowania cen oraz zmiany dotyczące cen transferowych od lipca 2013 r. oraz „cienkiej kapitalizacji”.

4. Szczególna dokumentacja podatkowa:
a) obowiązek sporządzenia dokumentacji,
b) elementy dokumentacji podatkowej,
c) konsekwencje nie przedstawienia dokumentacji.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1890 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1790 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Zajęcia odbywają się: w godzinach 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/85, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy szczegółowe
Warszawa:
Cz. I: 2015.09.24-25
Cz. II: 2015.10.12-13
Katowice, Wrocław:
Cz. I: 2015.10.19-20
Cz. II: 2015.11.3-4
Poznań:
Cz. I: 2015.11.5-6
Cz. II: 2015.11.19-20
Warszawa:
Cz. I: 2015.11.16-17
Cz. II: 2015.12.3-4

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Sebastian Twardoch – doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy i prawa handlowego z prawem podatkowym. Specjalizuje się również w zakresie opodatkowania ZFŚS i posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej oraz unikania podwójnego opodatkowania.

Samir Kayyali – doradca podatkowy, obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. W latach 2008 – 2009 współpracował z firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych tj. łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawno-podatkowych. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych oraz używania samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego i podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie, podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Pracował oraz współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Autor oraz współautor wielu publikacji prasowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podróży służbowych, jak również uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego i zobowiązań podatkowych. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w przedmiocie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Na co dzień zajmuje się również problematyką prawa podatkowego związanego z prawem handlowym. W ramach swojej dotychczasowej praktyki doradzał z punku widzenia optymalizacji podatkowych przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!