Szkolenie

Akademia Finansów - Finanse korporacyjne- zaawansowane narzędzia zarządzania finansami (32 godziny)- Wrocław

O szkoleniu

Miejsce: Wrocław
Data: 2011-06-09 - 2011-06-17
Kod: AFK110609
Prowadzący: Ekspert PAR, Michał Kowalski
Godzin: 32 lekcyjnych
Cena: 2149 PLN (2643.27 PLN z VAT)
Termin płatności: 2011-06-02

Istnieje możliwość skorzystania z pojedynczych szkoleń lub z całego cyklu.
Jeśli zgłosisz się do udziału na trzy szkolenia otrzymasz korzystny rabat.

Tematyka i terminy szkoleń wchodząca w skład Akademii Finansów - Finanse korporacyjne- zaawansowane narzędzia zarządzania finansami

Szkolenie 1 Finanse korporacyjne I – Decyzje długoterminowe - termin spotkania 09-10 VI 2011
Szkolenie 2 Finanse korporacyjne II – narzędzia budowania wartości
dla właścicieli kapitału - termin spotkania 16-17 VI 2011

Cel szkolenia:

Celem bloku szkoleniowego „Finanse korporacyjne – zaawansowane narzędzia zarządzania finansami” jest dostarczenie Uczestnikom specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi wspierających zarządzanie finansami w dojrzałych przedsiębiorstwach, przywiązujących dużą wagę do relacji z inwestorami i zorientowanych na efektywne pomnażanie wartości powierzonego kapitału. Szkolenie oparte jest na praktycznych doświadczeniach z polskich przedsiębiorstw.
Przedstawione zostaną przykłady wycen, transakcji kapitałowych oraz systemów informacji zarządczej firm będących aktywnymi uczestnikami rynków kapitałowych. Program obejmuje szeroki zakres tematyczny ukierunkowany na praktyczne aspekty wdrażania narzędzi skupionych wokół koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa zgodnie z najaktualniejszym stanem wiedzy w tym zakresie.
Po ukończeniu cyklu warsztatów Uczestnik będzie posiadał wiedzę i
umiejętności dotyczące między innymi:
- identyfikowania i kwantyfikowania ryzyka biznesowego oraz strategii zarządzania ryzykiem
- definiowania kosztu kapitału, określania wymaganej w danych warunkach biznesowych stopy zwrotu z kapitału angażowanego w przedsiębiorstwa i projekty inwestycyjne
- zastosowania zaawansowanych narzędzi oceny przedsięwzięć inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka inwestycji
- wdrażania narzędzi zarządzania wartością przedsiębiorstwa, w tym kształtowania systemu informacji zarządczej zgodnie z tą koncepcją
- kształtowania relacji z inwestorami poprzez definiowanie systemów motywacyjnych menadżerów, kształtowanie polityki dywidendy i zarządzania kapitałem
- warsztatu wycen przedsiębiorstw oraz aktywów przedsiębiorstwa w tym aktywów niematerialnych takich jak kontrakty, marki, znaki towarowe
- uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstwa poprzez fuzje i przejęcia
Kto powinien wziąć udział?
Dla kogo:

Blok jest dedykowany zarówno dla finansistów, którzy pragną rozwijać i
poszerzać swoją wiedzę, ukierunkowany na podnoszenie zaawansowanych kompetencji jak również osób, które w swojej pracy współuczestniczą w zadaniach związanych z kształtowaniem relacji z inwestorami, transakcjach kapitałowych czy strategią kreowania wartości przedsiębiorstw. Grupę docelową szkolenia stanowią dyrektorzy ekonomiczni/finansowi i kandydaci na dyrektorów finansowych, menadżerowie pionów finansowych, rozwoju, nadzoru właścicielskiego, zaawansowani analitycy finansowi, analitycy firm konsultingowych i doradczych, kadry banków, funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy private equity i venture capital, doradcy inwestycyjni.
Szkolenie powinno być przeprowadzane jako nieodzowny etap wdrażana
zarządzania wartością w przedsiębiorstwie. Z tego powodu będzie ono
użyteczne dla prezesów spółek, członków zarządów oraz menadżerów –w tym służb pozafinansowych przedsiębiorstw, które chcą świadomie realizować filozofię VBM i upatrują w dążeniu do pomnażania wartości kapitału naczelny cel funkcjonowania.

Korzyści:

Wszystkie prezentowane zagadnienia są bogato obrazowane analizami
rzeczywistych studiów przypadków. Zajęcia prowadzone są przez praktyków posiadających duże doświadczenie zawodowe w wykorzystaniu omawianych technik i narzędzi.

Program szkolenia

Program szkolenia / seminarium

Szkolenie 1 Finanse korporacyjne I – Decyzje długoterminowe1. Metody pomiaru i zarządzania ryzykiem biznesu

a) Identyfikacja czynników ryzyka, jego źródła i rodzaje

* Czym jest ryzyko - pojęcie ryzyka i niepewności
* Ryzyko operacyjne i finansowe
* Obszary niepewności: czynniki sukcesu i czynniki ryzyka
* Ryzyko klimatyczne, powodziowe i środowiskowe
* Ryzyko systematyczne a niesystematyczne

b) Modele pomiaru ryzyka niedotrzymania warunków

* Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM)
* Model APM
* Modele wieloczynnikowe
* Modele pośrednie
* Zastosowanie metod probabilistyczno-statystycznych i symulacyjnych
* Value at Risk zastosowanie, metody wyznaczania

c) Ryzyko inflacji i ryzyko walutowe w decyzjach inwestycyjnych

* Oczekiwana inflacja w analizie projektu – sposoby modelowania
* Analiza projektów zagranicznych, dobór stopy dyskonta, definiowanie przepływów pieniężnych z projektów zagranicznych.2. Minimalna wymagana stopa zwrotu z inwestycji

a) Po co i jak określać dla przedsiębiorstwa minimalną wymaganą stopę zwrotu z inwestycji

b) Czynniki wpływające na zmienna wartość pieniądza w czasie

c) Pojęcie kosztu kapitału

d) Koszt kapitału obcego

* Obliczanie kosztu długu
* Koszt hybrydowych papierów wartościowych
* Średnioważony koszt długu - WARD

e) Metody wyznaczania kosztu kapitału własnego

* Wyznaczanie kosztu kapitału na podstawie przewidywanych dywidend - model Gordona
* Praktyka zastosowań modelu wyceny aktywów kapitałowych CAPM

f) Współczynnik beta jako narzędzie pomiaru ryzyka biznesu

* Formuła i narzędzia kalkulacji
* Informacje dotyczącej współczynnika beta – przedsiębiorstwa, sektory, gospodarki, krajowe i zagraniczne źródła danych
* Narzędzia szacowana beta dla przedsiębiorstw niebędących bezpośrednimi uczestnikami rynków kapitałowych
* Beta a ryzyko finansowe, beta lewarowana i odlewarowana

g) Średnioważony koszt kapitału (WACC) jako oczekiwana przez inwestorów stopa zwrotu z biznesu

h) Kształtowanie struktury finansowania – teoria i praktyka

* Koszt kapitału własnego a koszt kapitału obcego
* Teoria Millera-Modiglianiego
* Równanie Hamady
* Efekt dźwigni finansowej i stopień dźwigni finansowej
* Dźwignia połączona
* Optymalna struktura finansowania z punktu widzenia maksymalizowania wartości firmy

i) Prawdziwe firmy w rzeczywistych czasach – analiza najlepszych praktyk w wyznaczaniu kosztu kapitału przedsiębiorstwa3. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych czyli zaawansowane metody oceny efektywności projektów

a) Modele realizacji inwestycji niefinansowych - poject finance a corporate finance

b) Pozafinansowe elementy oceny projektu inwestycyjnego i inwestora

c) Zasady projektowania przepływów pieniężnych związanych z projektem inwestycyjnym

* Ignorowanie kosztów przeszłych
* Modelowanie skutków inflacji
* Modelowanie podatku VAT
* Modelowanie długu i kosztów finansowych

d) Wymagana stopa zwrotu z inwestycji dla przedsiębiorstwa a dla projektu

* Ryzyko powierzenia kapitału własnego w projekcie
* Koszt długu dla projektu
* Dobór stopy dyskonta

e) Tradycyjne metody oceny projektów inwestycyjnych

f) Proste metody oceny projektów inwestycyjnych

* Księgowa stopa zwrotu
* Okres zwrotu
* Próg rentowności jako narzędzie oceny efektywności inwestycji

g) Metody dyskontowe

* FCF dla kapitału własnego a FCF dla kapitału całkowitego
* Wartość bieżąca netto NPV, MNPV, NPV*
* Wewnętrzna stopa zwrotu IRR, MIRR
* NPV i IRR - najczęstsze błędy przy obliczaniu i interpretacji

h) Porównywanie projektów o różnym czasie trwania – metoda ekwiwalentnego przepływu rocznego EACF, EPR, NPV∞

i) Względne decyzje inwestycyjne

* indeks rentowności PI,
* wskaźnik wartości bieżącej netto NPI

j) Ocena projektów użyteczności publicznej

* Metody uwzględniania kosztów społecznych przy ocenie projektów

k) Metody oceny ryzyka projektu

* Analizy scenariuszowe
* Analiza wrażliwości metody algorytmiczne i graficzne
* Metoda Monte Carlo w ocenie projektów inwestycyjnych

l) Zastosowanie funkcji finansowych MS Excel przy ocenie projektów inwestycyjnych4. Budowanie portfeli biznesowych

a) Zrównoważony rozwój jako strategia pomnażania wartości kapitału w długim okresie

b) Proces inwestowania

* Analiza potrzeb inwestora (stosunek do ryzyka, horyzont inwestowania, status podatkowy)
* Konstrukcja portfela biznesowego
* Ocena efektywności inwestycji

c) Finansowe strategie przedsiębiorstwa

d) Cykl życia produktu a macierz BCG

e) Kierunki rozwoju strategicznego – analizy portfelowe (macierz Ansoffa, macierz Mc Kinseya - GE, macierz ADL)

f) Macierz strategii finansowej

g) Budowa portfela biznesowego – case study

Szkolenie 2 Finanse korporacyjne II – narzędzia budowania wartości

dla właścicieli kapitału1. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management)

a) Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - rewolucja w zarządzaniu przedsiębiorstwem ?

b) Maksymalizacja wartości jako najważniejszy cel przedsiębiorstwa – zmiana paradygmatów oceny wyników przedsiębiorstw

c) Założenia i przyczyny rozwoju koncepcji zarządzania wartością

d) Znaczenie kosztu kapitału i istota zysku rezydualnego

e) Strategie kreowania wartości

f) Mierniki pomiaru budowania wartości przedsiębiorstwa EVA™, CFROI, SVA, Value Creation Index

g) Etapy wdrażania systemu zarządzania wartością

* Pomiar, motywacja i przyjęcie filozofii zarządzania

h) EVA™ praktyczne aspekty pomiaru wartości przedsiębiorstwa

* Znaczenie korekt sprawozdań finansowych
* Korekty amortyzacji
* Korekty inwestycyjne
* Korekty ujmowania efektów transakcji kapitałowych
* Identyfikowanie wpływu zdarzeń jednorazowych

i) Pomiar kapitału zaangażowanego praktyczne trudności i propozycje postępowania

j) Systemy raportowania wartości dodanej

* Identyfikacja nośników wartości
* Drzewa wartości2. Metody wyceny wartości aktywów

a) Wartość i wartość przedsiębiorstwa zagadnienia wstępne

* Pojęcie wartości
* Cele i funkcje wyceny wartości
* Przegląd i klasyfikacja metod wyceny
* Ograniczenia wycen – najczęstsze błędy i nieporozumienia

b) Majątkowe metody wyceny

* Wartość księgowa i metoda skorygowanych aktywów netto
* Rola rzeczoznawców majątkowych
* Metoda odtworzeniowa
* Metoda likwidacyjna, Model Wilcoxa

c) Metody porównawcze czyli jak rynek wyceniłby nasze przedsiębiorstwo

* Schemat wyceny
* Najpowszechniejsze mnożniki stosowane przy wycenach
* Transakcje otwartego rynku

d) Metody dyskontowe

* Komponenty wartości biznesu
* Metoda DCF – procedura kalkulacji
* Zasady projektowania przyszłych strumieni pieniężnych
* Kwantyfikacja ryzyka i dobór stopy dyskonta

e) Szczególne przypadki wycen – przedsiębiorstwa internetowe

f) Szczególne przypadki wyceny - wycena aktywów niematerialnych

* Rodzaje aktywów niematerialnych wymagających wyceny
* Wycena relacji z klientem, zasady wyceny przedsiębiorstw internetowych
* Wycena marki i znaków towarowych (metoda rynkowa, kosztowa, ekonomicznej wartości produktu, DCF)
* Wycen aktywów technologicznych
* Kapitał intelektualny i jego wycena3. Narzędzia walki o przychylność inwestorów

a) Zależność rynkowej wartości dodanej (MVA) i ekonomicznej wartości dodanej przedsiębiorstwa (EVA) czyli jakiego wzrostu wartości oczekują inwestorzy i rynek kapitałowy

b) Czy istnieje zależność pomiędzy EVA i kursem akcji?

* Future Growth Value
* Current Operation Value

c) Wewnętrzne narzędzia nadzoru właścicielskiego czyli projektowanie systemów motywacyjnych ukierunkowanych na wzrost wartości przedsiębiorstwa

* Składniki formuł premiowych
* Zasady tworzenia banków premii
* Kaskadowanie systemów premiowych na operacyjne poziomy zarządzania
* Integracja VBM i BSC (Strategicznej Karty Wyników)

d) Polityka dywidendy

* Proces dywidendy
* Miary polityki dywidendy
* Podatek dochodowy a podatek od zysków kapitałowych

e) Wykup akcji własnych

* Wpływ wykupu akcji na wartość przedsiębiorstwa
* Skala wykupu

f) Inne formy dywidendy – wykup akcji, spinoffy i dezinwestycje4. Jak opłacalne są fuzje i przejęcia? Czyli rozwój poprzez transakcje M&A – wprowadzenie

a) Wykupy i przejęcia - zagadnienia wstępne

* Rodzaje przejęć
* Proces przejęcia

b) M&A jako narzędzie pomnażania wartości kapitału

c) Etapy przejęcia

* Identyfikacja motywów i strategii transakcji
* Wybór i ustalenie ceny przejmowanego przedsiębiorstwa, umowy inwestycyjne
* Przejęcie kontroli i integracja przejętej działalności (aspekty kulturowe, integracja systemów informacyjnych)

d) Finansowanie fuzji i przejęć

e) Transakcje lewarowane (LBO) i wykupy menedżerskie (MBO)

Czas trwania

Godzin: 32 lekcyjnych

Prelegenci

Cytat
Michał Kowalski
specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, doktor nauk ekonomicznych w specjalności zarządzanie, dyrektor ekonomiczny, główny analityk ekonomiczny. Doświadczony analityk i doradca finansowy specjalizujący się w finansach korporacyjnych. Posiada praktykę jako konsultant wdrożeniowy systemów zarządzania finansami oraz kontroler finansowy. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywanie biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania (w tym opartych na działaniach), projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, wyceny przedsiębiorstw, transakcje M&A, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych. Pracownik Zakładu Zarządzania Finansami Politechniki Wrocławskiej, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku Controlling w Przedsiębiorstwie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu rachunkowości finansowej i menadżerskiej, controlingu, finansów, zarządzania wartością przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych. Ceniony trener szkoleń biznesowych, mający na swoim koncie kilkadziesiąt szkoleń w tym dla największych firm giełdowych i instytucji publicznych. Autor wielu publikacji naukowych z obszaru zarządzania finansami, wykonawca projektów badawczych finansowanych ze środków UE i Ministerstwa Nauki.

Gdzie i kiedy

Wrocław 9 - 17 czerwca 2011
-

Wrocław

-

woj. dolnośląskie

Weź udział

Cena 1
PLN
2643 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe i po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca
Weź udział

Organizator

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa
Świętokrzyska 36 lok. 61
woj. mazowieckie
Polska Akademia Rachunkowości S.A., to nowoczesna firma edukacyjna specjalizująca się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych. Misją Akademii jest praktyczna edukacja w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów. Akademia kszta...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie zgłoszenia i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia szkolenia
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Aktualna oferta cenowa tylko na stronie par.edu.pl oraz u konsultantów PAR, kontakt (22) 526 30 50-55.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa Świętokrzyska 36 lok. 61
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!