Szkolenie

Akademia główny księgowy (108 h) kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy

O szkoleniu

Celem kursu jest przybliżenie osobom aplikującym na stanowisko głównego księgowego niezbędnych informacji z dziedziny rachunkowości, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego tak aby po jego ukończeni mogły one w sposób pewny i rzetelny wykonywać powierzoną im pracę. Kurs kierowany jest także do osób już pracujących na tym stanowisku lecz chcących odświeżyć i pogłębić swoją wiedzę nie tylko o wyżej wymienione elementy lecz także o często spotykane w praktyce gospodarczej zagadnienia z obszaru z prawa handlowego, cywilnego oraz gospodarczego.
Kto powinien wziąć udział?
Słuchaczami tego kursu mogą być osoby, które znają podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej oraz przynajmniej w podstawowym zakresie zasady systemu podatkowego, natomiast chcą swoją wiedzę poszerzyć, uporządkować, uzupełnić i zaktualizować.

Program szkolenia

MODUŁ I

RACHUNKOWOŚĆ

1. Kierownik jednostki – rola, obowiązki, odpowiedzialność.

2. Główna księgowa – rola, obowiązki, odpowiedzialność.

3. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie:
a) polityka rachunkowości,
b) UoR. a MSR,
c) księgi rachunkowe,
d) dowody księgowe,
e) audyt.

4. Aktywa Trwałe:
a) klasyfikacja i podział Aktywów Trwałych,
b) ujmowanie w księgach,
c) przyjęcie, ulepszenie i likwidacja ŚT,
d) wycena bilansowa i podatkowa.

5. Aktywa Obrotowe:
a) klasyfikacja i podział Aktywów Obrotowych,
b) ujmowanie w księgach,
c) wycena LIFO, FIFO, AVCO.

6. Rozrachunki:
a) publiczno-prawne,
b) z dostawcami,
c) przedawnione,
d) z pracownikami.

7. Pasywa przedsiębiorstwa:
a) klasyfikacja i podział Pasywów,
b) ujmowanie w księgach,
c) wycena bilansowa.

8. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie:
a) klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów,
b) klasyfikacja i sposób ujmowania kosztów,
c) rachunek kosztów.

9. Szczegółowa ewidencja działalności:
a) handlowej,
b) produkcyjnej,
c) usługowej.

10. Inwentaryzacja:
a) metody inwentaryzacji,
b) rozliczanie powstałych różnic inwentaryzacyjnych,
c) terminy inwentaryzacji.

11. Amortyzacja:
a) metody amortyzacji,
b) terminy amortyzacji,
c) amortyzacja podatkowa.

12. Wynik Finansowy:
a) procedura tworzenia,
b) terminy.

13. Podatek odroczony:
a) tworzenie rezerw,
b) ujęcie w sprawozdaniu finansowym.

14. Rezerwy:
a) tworzenie rezerwy,
b) ujęcie w sprawozdaniu finansowym.

15. Rozliczenia międzyokresowe:
a) klasyfikacja,
b) zastosowanie,
c) ujęcie w księgach.

16. Rachunkowość jednostek w specyficznych sytuacjach:
a) rozpoczęcie działalności,
b) przekształcenie,
c) likwidacja,
d) upadłość.

17. Leasing wg UoR oraz MSR:
a) leasing finansowy,
b) leasing operacyjny.

18. Sprawozdanie Finansowe przedsiębiorstwa:
a) wartość informacyjna sprawozdania finansowego,
b) budowa sprawozdania finansowego,
c) przygotowania do badania sprawozdania,
d) tryb i metody sporządzania oraz badania i ogłaszania sprawozdań,
e) odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań,
f) ujmowanie zdarzeń powstałych po dniu bilansowym.

MODUŁ II

PODATKI I PRAWO PODATKOWE

1. Pojęcie, konstrukcja i funkcje podatków.

2. Zasady podatkowe.

3. Podwójne opodatkowanie i sposoby jego unikania.

4. Podatek od towarów i usług:
a) podstawa prawna,
b) podmiot opodatkowania,
c) przedmiot opodatkowania (WDT, WNT, EXP. IMP),
d) podstawa opodatkowania,
e) stawka podatku,
f) VAT należny i naliczony,
g) ewidencja podatku,
h) pobór podatku.

5. Podatek akcyzowy:
a) podstawa prawna,
b) przedmiot opodatkowania,
c) podmiot opodatkowania,
d) podstawa opodatkowania,
e) stawka podatku,
f) sposób poboru podatku,
g) składy podatkowe,
h) dokumentacja w międzynarodowym obrocie towarowym.

6. Podatek dochodowy od osób prawnych:
a) podstawa prawna,
b) podmiot i przedmiot opodatkowania,
c) podstawa opodatkowania,
d) stawka podatku,
e) sposób poboru,
f) koszty uzyskania przychodu.

7. Opodatkowanie ryczałtowe:
a) ryczałt od przychodów,
b) karta podatkowa.

8. Prawa i obowiązki podatnika, zobowiązana i postępowania podatkowe:
a) organy podatkowe,
b) zobowiązanie podatkowe (powstanie i wygaśnięcie),
c) obowiązek podatkowy,
d) odpowiedzialność podatnika za zobowiązanie podatkowe,
e) postępowanie podatkowe,
f) wszczynanie, strony, termin oraz prowadzenie postępowania podatkowego.

MODUŁ III

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

1. System ubezpieczeń społecznych:
a) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
b) zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru,
c) zasady, tryb i terminy:
- zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych,
- prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek,
- rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego,
- opłacania składek na ubezpieczenia społeczne;
d) zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek,
e) zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych,
f) sankcje za niewykonanie obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych.

2. Zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

3. Zbieg różnych tytułów ubezpieczeń.

4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

MODUŁ IV

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO I HANDLOWEGO

1. Formy rozliczeń między kontrahentami:
a) obrót gotówkowy,
b) operacje walutowe,
c) Czek oraz Weksel,
d) polecenie przelewu oraz zapłaty,
e) kredyt kupiecki,
f) inkaso oraz akredytywa.

2. Podstawy prawa cywilnego:
a) czynność prawna i zdolność do czynności prawnych,
b) zobowiązania,
c) własność i inne prawa rzeczowe.

3. Podstawy prawa handlowego:
a) rodzaje spółek,
b) powstawanie, funkcjonowanie oraz likwidacja spółek.

Czas trwania

soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.45

Wrocław, Poznań, Kraków, Łódź:
Sesja I, 5 – 6 kwietnia 2014 r.
Sesja II, 12 – 13 kwietnia 2014 r.
Sesja III, 26 – 27 kwietnia 2014 r.
Sesja IV, 10 – 11 maja 2014 r.
Sesja V, 17 – 18 maja 2014 r.
Sesja VI, 31 – 1 czerwca 2014 r.

Gdańsk, Katowice:
Sesja I, 12 – 13 kwietnia 2014 r.
Sesja II, 26 – 27 kwietnia 2014 r.
Sesja III, 10 – 11 maja 2014 r.
Sesja IV, 24 – 25 maja 2014 r.
Sesja V, 7 – 8 czerwca 2014 r.
Sesja VI, 14 – 15 czerwca 2014 r.

Prelegenci

Cytat
Zajęcia prowadzone będą przez wybitnych ekspertów specjalizujących się w problematyce rachunkowej i podatkowej – biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników oraz przedstawicieli środowiska akademickiego. Wszystkie osoby są doświadczonymi wykładowcami, posiadającymi dużą wiedzę w zakresie omawianych zagadnień, jak również imponującą praktyką zawodową. Są autorami licznych publikacji z zakresu zagadnień rachunkowych i podatkowych.

Gdzie i kiedy

Wrocław 5 kwietnia - 1 czerwca 2014
centrum w/w miast.

Wrocław

.

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 września - 8 grudnia 2013
centrum miasta

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 31 sierpnia 2012
Centrum Miasta

Warszawa

Domaniewska 39 a

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa jednej osoby: - 2490 zł (VAT zw.)
2490 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!