Szkolenie: AKADEMIA KADR 2015/2016 – PO NOWELIZACJI KODEKSU PRACY – 3 DNIOWE WARSZTATY ZAAWANSOWANE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/akademia-kadr-20152016-po-nowelizacji-kodeksu-pracy-3-dniowe-warsztaty-zaawansowane-63753-id367

Informacje o szkoleniu

 • AKADEMIA KADR 2015/2016 – PO NOWELIZACJI KODEKSU PRACY – 3 DNIOWE WARSZTATY ZAAWANSOWANE


  ID szkolenia: 63753
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Kadry, Human Resources
 • Adres szkolenia:

  centrum miasta
  centrum miasta
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 23.09.2015
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9:30 – 16:30
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Uporządkowanie oraz aktualizacja wiedzy w zakresie najnowszych zmian prawnych, zwłaszcza nowelizacji prawa pracy wchodzących w życie od początku 2016 r. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności a także planują i rozliczają czas pracy. Omówione zostaną m.in. bardzo ważne nowelizacje Kodeksu pracy z zakresu terminowych umów o pracę oraz uprawnień pracowników-rodziców obowiązujące od 2016 r. Ponadto, szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.

Szkolenie skierowane jest do:

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program szkolenia:

Terminy
13 10 2015 - 15 10 2015 - Wrocław
26 10 2015 - 28 10 2015 - Warszawa
18 11 2015 - 20 11 2015 - Wrocław
09 12 2015 - 11 12 2015 - Poznań
16 12 2015 - 18 12 2015 - Warszawa


DZIEŃ I

NOWE UMOWY O PRACĘ ORAZ AKTA OSOBOWE OD ZATRUDNIENIA DO ZWOLNIENIA – PO ZMIANACH PRAWNYCH 2015/2016

Warsztat aktualizujący wiedzę związaną z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę w oparciu o stan prawny obowiązujący od 2016 r. oraz prowadzeniem teczki osobowej dla pracownika. Istotna część szkolenia będzie obejmowała tematykę najnowszej nowelizacji dotyczącej terminowych umów o pracę, która wchodzi w życie w 2016 r., w tym zwłaszcza nowych limitów w zakresie terminowych umów o pracę oraz wypowiadania takich umów, zmiany przepisów w zakresie umów na okres próbny oraz nowych możliwości w zakresie zwalniania pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Najważniejsze dokumenty, takie jak umowa o pracę, świadectwo pracy, informacja o warunkach zatrudnienia czy też wypowiedzenie definitywne i zmieniające prezentowane są metodą „krok po kroku” – w rozbiciu na poszczególne rubryki.

1. Prowadzenie akt osobowych w praktyce:
• Podział teczki na części, sporządzanie wykazów dokumentacji, zachowanie chronologii, numeracja, kopiowanie dokumentacji.
• Podejście organów kontrolnych do ewentualnych nieprawidłowości w dokumentacji.
• Teczka osobowa przy ponownym zatrudnieniu po przerwie.
• Prowadzenie dokumentacji osobowej w językach obcych.
• Poświadczanie przez pracownika zagranicznych okresów pracy i edukacji, w tym tłumaczenie dokumentacji na język polski – przepisy i praktyka.
• Teczka osobowa pracownika zatrudnionego na podstawie kilku umów.
• Najważniejsze rodzaje dokumentacji gromadzonej w poszczególnych częściach teczki osobowej w związku z rekrutacją, zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika.

2. Umowy o pracę 2016 – w świetle nowelizacji przepisów Kodeksu pracy:
• Wybór optymalnego rodzaju umowy o pracę.
• Nowe regulacje w zakresie umowy na okres próbny.
• Ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny na tym samym stanowisku w świetle nowelizacji Kodeksu pracy.
• Zawieranie terminowych umów o pracę – nowe limity od 2016 r.
• Przypadki uzasadniające odstąpienie od nowych limitów dla umowy terminowej.
• Procedura wymagana w przypadku odstąpienia od limitu dla umów terminowych oraz konsekwencje prawne jej naruszenia.
• Stosowanie nowych przepisów w okresie przejściowym do umów zawartych przed nowelizacją.
• Rubryki umowy o pracę – krok po kroku.
• Dodatkowe klauzule w umowach o pracę (np. poufność wynagrodzenia, dłuższy okres wypowiedzenia).

3. Inne wybrane dokumenty związane z zatrudnieniem nowego pracownika:
• Forma prawna i najważniejsze elementy zakresu czynności.
• Uzgodnienie z pracownikiem zakazu konkurencji.
• Umowa przedwstępna i list intencyjny.
• Przygotowywanie informacji o warunkach zatrudnienia.
• Aktualizacja informacji w świetle spornych stanowisk PIP i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
• Poświadczenie zapoznania z regulaminem pracy.
• Oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z uprawnień rodzicielskich.
• Zapoznanie pracownika z zakresem informacji objętych tajemnicą.
• Spełnienie wymogów w zakresie poinformowania o równym traktowaniu w zatrudnieniu.
• Obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika objętego egzekucją komorniczą.

4. Dokumentacja badań profilaktycznych, szkoleń bhp i oceny ryzyka zawodowego po zmianach prawnych w 2015 r.:
• Rodzaje wymaganych badań lekarskich,
• Zasady honorowania orzeczenia lekarskiego z poprzedniego zakładu pracy w świetle nowelizacji obowiązującej od 2015 r. – w tym weryfikacja zgodności warunków pracy,
• Sposób przygotowywania skierowania na badania lekarskie po zmianach prawnych,
• Konsekwencje prawne naruszenia terminu na realizację badania wstępnego,
•wymóg zawarcia umowy z jednostką medycyny pracy a honorowanie badania zrealizowanego przez pracownika w dowolnie wybranej jednostce,
• Rodzaje szkoleń bhp i zasady dokumentowania,
• Zaświadczenie o szkoleniu okresowym bhp – kopia czy oryginał w aktach osobowych,
• Karta oceny ryzyka i sposób poświadczania o zapoznaniu pracownika z kartą,
• Zaświadczenie o niepełnosprawności – wpływ na uprawnienia pracownicze przy terminowym i nieterminowym doręczeniu.

5. Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy po zmianach prawnych w zakresie wypowiadania umów terminowych:
• Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
• Wypowiedzenie terminowej umowy o pracę w świetle przepisów obowiązujących od 2016 r. – w tym ustalanie okresu wypowiedzenia oraz zmiana dotycząca klauzuli o wypowiedzeniu w umowie terminowej.
• Przyczyna wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
• Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w stanie prawnym od 2016 r. – zasady i forma.
• Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
• Wydawanie świadectwa pracy i jego duplikatów.
• Świadectwo pracy za okresy zatrudnienia terminowego – problemy na tle aktualnych przepisów Kodeksu pracy.
• Wypełnianie poszczególnych rubryk świadectwa pracy krok po kroku.
• Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy.
• Porozumienie zmieniające.
• Wypowiedzenie zmieniające.

6. Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa:
• Najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące komórek kadrowych.
• Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników,
• Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności.
• Stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych.
• Referencje i zdjęcia pracowników.

DZIEŃ II

URLOPY I NIEOBECNOŚCI ORAZ NOWE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM – PO ZMIANACH PRAWNYCH 2015/2016

Warsztat doskonalący umiejętności w zakresie udzielenia i rozliczania urlopów takich jak: wypoczynkowy, dodatkowy, okolicznościowy, szkoleniowy i bezpłatny oraz płatnych i bezpłatnych zwolnień od pracy. Ważną częścią szkolenia jest przedstawienie problematyki udzielania urlopów pracownikom-rodzicom (macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski) w świetle najnowszych zmian prawnych obowiązujących od 2 stycznia 2016 r. Tematyka szkolenia obejmuje m.in. nowe zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części, wprowadzenie możliwości dzielenia urlopu ojcowskiego na części i wykorzystania go do 24 miesiąca życia dziecka, wydłużenie okresu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego, zmiany proceduralne w zakresie wnioskowania o urlopy, stosowanie nowelizacji w okresie przejściowym i nową możliwość wykorzystania 2 dni zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym.

1. Prawo do urlopu wypoczynkowego:
• Podstawowy wymiar urlopu.
• Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego.
• Urlop dla weterana działań poza granicami państwa – należny również u pracodawców prywatnych,
• staż pracy uprawniający do urlopu oraz inne okresy zaliczane (edukacja, praca w gospodarstwie rolnym, okresy pobierania zasiłku i stypendium stażowego).
• Zagraniczne okresy pracy i edukacji w ogólnym stażu pracy.
• Metoda sumowania poszczególnych odcinków zatrudnienia.

2. Ustalanie terminu urlopu:
• Plan urlopowy a wnioski urlopowe – różnica z punktu widzenia uprawnień pracodawcy.
• Zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy.
• Choroba pracownika i inne okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu.

3. Rozliczanie urlopu wypoczynkowego:
• Udzielanie urlopu w proporcji do okresu przepracowanego.
• Urlop pracownika niepełnoetatatowego.
• Dokonywanie zaokrągleń na etapie ustalania liczby dni urlopu.
• Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny.
• Odmienności dotyczące pierwszego urlopu w karierze zawodowej.

4. Urlop bezpłatny:
• Tryb udzielenia urlopu bezpłatnego.
• Zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju.
• Urlop bezpłatny a staż pracy.

5. Urlopy okolicznościowe:
• Zasady udzielania i usprawiedliwiania urlopów okolicznościowych.
• Kategorie zdarzeń oraz relacje rodzinne uprawniających do urlopu okolicznościowego.

6. Najważniejsze rodzaje zwolnień od pracy:
• Zwolnienia lekarskie.
• Nowy rodzaj zwolnień związanych z chorobą niani lub opiekuna.
• Zwolnienia związane z wezwaniem przez instytucje państwowe.
• Zwolnienia działaczy związkowych.
• Zwolnienia społecznego inspektora pracy.
• Zwolnienia honorowych krwiodawców.
• Zwolnienia powodziowe.
• Zwolnienia dla członka NSR.

7. Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
• Pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień.
• Wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień.
• Umowa lojalnościowa.
• Problem dorozumianego przyznania uprawnień.

8. Urlop macierzyński:
• Nabycie prawa do urlopu macierzyńskiego.
• Urlop wychowawczy, bezpłatny i tymczasowe aresztowanie a urlop macierzyński.
• Długość urlopu macierzyńskiego.
• Hospitalizacja matki lub dziecka a urlop.
•Urodzenie martwe lub śmierć dziecka przy porodzie.

9. Urlop rodzicielski – najnowsze zmiany prawne od 2 stycznia 2016 r.:
• Likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
• Wymiar urlopu rodzicielskiego po zmianach prawnych.
• Nowe zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części – w tym wyjątki od udzielania urlopu w tygodniach oraz stosowanie części mniejszej niż 6 tygodni.
• Możliwość odroczenia w czasie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego.
• Zmiana zasad łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – w tym wydłużenie proporcjonalne urlopu rodzicielskiego.
• Nowe zasady proceduralne wnioskowania o urlop rodzicielski.
• Zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego po nowelizacji przepisów.
• Stosowanie nowych przepisów w okresie przejściowym.

10. Urlop wychowawczy z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach:
• Wydłużenie okresu na wykorzystanie urlopu wychowawczego.
• Modyfikacja zasad ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy.
• Zmiana terminu na złożenie wniosku o urlop wychowawczy.
• Nowa zasada powiązania liczby części urlopu wychowawczego z liczbą części urlopu rodzicielskiego.
• Wpływ przepisów o urlopach wychowawczych na urlopy wypoczynkowe.
• Problemy na tle nowych możliwości nadużyć po zmianie przepisów o urlopach wychowawczych.
• Minimalny okres zatrudnienia warunkujący prawo do urlopu.
• Wymiar urlopu wychowawczego – w tym brak możliwości wykorzystania pełnych 36 miesięcy przez matkę.
• Dodatkowy urlop na dziecko niepełnosprawne.

11. Obniżenie wymiaru etatu na żądanie pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego w nowym stanie prawnym:
• Maksymalny próg obniżenia etatu.
• Ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia etatu.
• Zmiana przepisów proceduralnych.

12. Urlop ojcowski po zmianach prawnych:
• Wymiar urlopu ojcowskiego.
• Nowy termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego,
• Zmiany prawne w zakresie podziału urlopu ojcowskiego na części,
• Zasady wnioskowania o urlop ojcowski,

13. Korzystanie z 2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem od 2 stycznia 2016 r.:
• Nowa możliwość w zakresie korzystania ze zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym.
• Pierwszy wniosek w roku – jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku.
• Korzystanie ze zwolnienia na dziecko przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz na część etatu.

DZIEŃ III

TAJNIKI PLANOWANIA I ROZLICZANIA CZASU PRACY

Warsztat ukierunkowany na uporządkowanie i aktualizację wiedzy z zakresu kontrowersyjnego tematu planowania i rozliczania czasu pracy. Uczestnicy ćwiczą m.in. ustalanie przekroczenia dobowego i średniotygodniowego w systemie podstawowym i równoważnym i określanie wartości dodatku, ustalanie rekompensaty dniem wolnym oraz finansowej za prace w wolne soboty, niedziele i święta, rozliczanie czasu w podróży służbowej i wiele innych. Szkolenie uwzględnia również m.in. tematykę wyjść prywatnych, sporządzania i modyfikowania rozkładów czasu pracy oraz ruchomego czasu pracy.

1. Najważniejsze dokumenty i pojęcia z zakresu czasu pracy:
• Kodeks pracy czy przepis zakładowy – jaki akt prawny zastosowa.
• Typowe i nietypowe okoliczności a kwalifikacja do czasu pracy (przygotowanie pracownika do pracy, dojazd
do pracy, pobieranie i zdawanie narzędzi pracy, stwierdzenie nietrzeźwości w trakcie dnia pracy, świadczenie pracy po godzinach bez pisemnego polecenia przełożonego).
• Pojęcie systemu, rozkładu, grafiku, harmonogramu, tygodnia i doby pracowniczej.
• Lista obecności, rozkład, karta ewidencji czasu pracy – wymogi prawne w zakresie dokumentacji.
• Z jakim wyprzedzeniem i na jaki okres sporządzić harmonogramy czasu pracy.
• Doraźna zmiana harmonogramu (np. z uwagi na chorobę innego pracownika, awarię bądź konieczność zwiększenia produkcji) w świetle stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

2. Wybrane zasady planowania czasu pracy:
• Normy czasu pracy dla systemu podstawowego.
• Zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.
• Ustalanie wymiaru czasu pracy za okresy rozliczeniowe oraz w sytuacji pracy przez część miesiąca lub na część etatu.
• Planowanie i rozliczanie pracy na przełomie okresów rozliczeniowych.
• Definicja doby pracowniczej i możliwości prawne w zakresie uelastycznienia doby (porozumienie i indywidualne wnioski pracownicze).
• Ramy prawne dla stosowanie czterobrygadowej organizacji czasu pracy w ramach systemu podstawowego.
• Rozwiązywanie problemu nadmiarowej ilości dni i godzin pracy z uwagi na wykonywanie pracy w sposób ciągły.
• Możliwe schematy organizacji pracy w 4-brygadówce.

3. Udzielanie odpoczynku dobowego i tygodniowego:
• Ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego.
• Skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego.
• Wezwanie pracownika do pracy w trakcie odpoczynku dobowego.
• Czy pracownik korzystający z odpoczynku dobowego musi mieć włączony telefon służbowy na prośbę pracodawcy.
• Ustalanie wymaganego odpoczynku tygodniowego.
• Tydzień Kodeksowy a tydzień kalendarzowy.
• Sytuacje uzasadniające skrócenie odpoczynku tygodniowego.
• Świadczenie pracy przez wiele dni po kolei – ograniczenia prawne.

4. Zlecanie i rozliczanie pracy w nadgodzinach:
• Sposoby zlecania pracy nadliczbowej.
• Ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej.
• Czy praca nadliczbowa może zostać ujęta w harmonogramie gdy wiadomo o niej z większym wyprzedzeniem.
• Ustalanie przekroczenia dobowego i średnio-tygodniowego w systemie podstawowym i równoważnym.
• Praca nadliczbowa a rozliczanie pracy w wolne soboty, niedziele i święta.
• Kompensowanie nadgodzin czasem wolnym.
• Różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika.

5. Praca w wolne soboty, niedziele i święta:
• Czy dodatkowa praca w wolne soboty może być skompensowana zwiększonym wynagrodzeniem? – potencjalne sankcje ze strony inspektorów PIP.
• Czy możliwe jest zaplanowanie pracy przez 6 dni w tygodniu przy zachowaniu przeciętnej 40 godzinnej normy tygodniowej?
• Rozliczanie pracy w wolną sobotę w wymiarze przekraczającym normę dobową.
• Udzielanie dnia wolnego za pracę w niedziele i święta.
• Stosowanie zastępczej kompensaty finansowej za pracę niedzielną i świąteczna – w wymiarze obejmującym normę dobową i dłuższym.
• Rekompensowanie pracy sobotniej, niedzielnej i świątecznej w przypadku, gdy obejmowała ona wymiar krótszy lub dłuższy niż 8 godzin.
• Udzielanie co czwartej niedzieli wolnej w świetle interpretacji PIP.

6. Obowiązkowe i nieobowiązkowe przerwy w pracy:
• Przerwa śniadaniowa
• Obsługa monitora ekranowego a korzystanie z 5-minutowej przerwy raz na godzinę
• Przerwa na karmienie – wiek życia dziecka i poświadczanie uprawnienia.
• Przerwa lunchowa.
• Dodatkowa przerwa osoby niepełnosprawnej.

7. Czas pracy a szkolenie i dyżur:
• Dyżur a czas pracy.
• Różnice prawne pomiędzy dyżurem stacjonarnym i niestacjonarnym w zakresie rekompensaty.
• Czy pracownik nie pełniący dyżuru może zostać zobowiązany do pozostawania w kontakcie z firmą i wezwany w razie potrzeby do zakładu pracy?
• Dyżury przez cały weekend – stan prawny.
• Wezwanie pracownika do pracy w trakcie dyżuru – rozliczenie czasu pracy.
• Udział w szkoleniu a czas pracy.
• Szkolenia bhp a czas pracy.

8. Podróż służbowa a czas pracy:
• Dojazd do miejsca wykonywania zadania służbowego i powrót do domu a czas pracy ewidencjonowany w karcie.
• Wykonywanie zadań służbowych w godzinach przekraczających normalny czas pracy.
• Odpoczynek po zakończeniu podróży w godzinach nocnych.
• Czas kierowania pojazdem w podróży służbowej a czas pracy.

9. Wyjścia prywatne w czasie pracy:
• Czy wniosek pracownika o zgodę na wyjście prywatnego jest wiążący dla przełożonego?
• Czy pracownik może z góry odpracować wyjście prywatne?
• Wymogi prawne w zakresie dokumentacji wyjść prywatnych.
• Czy książka wejść i wyjść może być stosowana jako potwierdzenie wniosku pracownika o zgodę na wyjście prywatne?
• Odpracowanie wyjścia prywatnego a nadgodziny.
• Wynagrodzenie pracownika w sytuacji nieodpracowania wyjścia prywatnego w okresie rozliczeniowym.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1590 zł + 23% VAT
– dwóch i więcej osób 1490 zł/os +23% VAT
– w wybranym dniu 690zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30 (3 dni, 24 godziny)

Miejsce zajęć: sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25 Warszawa lub w centrum w/w miast

Informacje:
Anna Niedziółka, Milena Bryszewska
tel. 22 208 28 45; tel. 22 208 28 36
fax: 22 211 20 90
anna.niedziolka@akademiamddp.pl, milena.bryszewska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Informacje o prelegentach:

.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Wydarzenie: AKADEMIA KADR 2015/2016 – PO NOWELIZACJI KODEKSU PRACY – 3 DNIOWE WARSZTATY ZAAWANSOWANE