AKADEMIA KADR 2015/2016 – PO NOWELIZACJI KODEKSU PRACY – 3 DNIOWE WARSZTATY ZAAWANSOWANE

O szkoleniu

Uporządkowanie oraz aktualizacja wiedzy w zakresie najnowszych zmian prawnych, zwłaszcza nowelizacji prawa pracy wchodzących w życie od początku 2016 r. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności a także planują i rozliczają czas pracy. Omówione zostaną m.in. bardzo ważne nowelizacje Kodeksu pracy z zakresu terminowych umów o pracę oraz uprawnień pracowników-rodziców obowiązujące od 2016 r. Ponadto, szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.
Kto powinien wziąć udział?
Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program szkolenia

Terminy

08 12 2015 - 10 12 2015 - Poznań
16 12 2015 - 18 12 2015 - Warszawa
16 12 2015 - 18 12 2015 - Gdańsk
20 01 2016 - 22 01 2016 - Wrocław
27 01 2016 - 29 01 2016 - Warszawa
15 02 2016 - 17 02 2016 - Poznań
24 02 2016 - 26 02 2016 - Wrocław
14 03 2016 - 16 03 2016 - Warszawa
Program
DZIEŃ I

NOWE UMOWY O PRACĘ ORAZ AKTA OSOBOWE OD ZATRUDNIENIA DO ZWOLNIENIA – PO ZMIANACH PRAWNYCH 2015/2016

Warsztat aktualizujący wiedzę związaną z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę w oparciu o stan prawny obowiązujący od 2016 r. oraz prowadzeniem teczki osobowej dla pracownika. Istotna część szkolenia będzie obejmowała tematykę najnowszej nowelizacji dotyczącej terminowych umów o pracę, która wchodzi w życie w 2016 r., w tym zwłaszcza nowych limitów w zakresie terminowych umów o pracę oraz wypowiadania takich umów, zmiany przepisów w zakresie umów na okres próbny oraz nowych możliwości w zakresie zwalniania pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Najważniejsze dokumenty, takie jak umowa o pracę, świadectwo pracy, informacja o warunkach zatrudnienia czy też wypowiedzenie definitywne i zmieniające prezentowane są metodą „krok po kroku” – w rozbiciu na poszczególne rubryki.

1. Prowadzenie akt osobowych w praktyce:
• Podział teczki na części, sporządzanie wykazów dokumentacji, zachowanie chronologii, numeracja, kopiowanie dokumentacji.
• Podejście organów kontrolnych do ewentualnych nieprawidłowości w dokumentacji.
• Teczka osobowa przy ponownym zatrudnieniu po przerwie.
• Prowadzenie dokumentacji osobowej w językach obcych.
• Poświadczanie przez pracownika zagranicznych okresów pracy i edukacji, w tym tłumaczenie dokumentacji na język polski – przepisy i praktyka.
• Teczka osobowa pracownika zatrudnionego na podstawie kilku umów.
• Najważniejsze rodzaje dokumentacji gromadzonej w poszczególnych częściach teczki osobowej w związku z rekrutacją, zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika.

2. Umowy o pracę 2016 – w świetle nowelizacji przepisów Kodeksu pracy:
• Wybór optymalnego rodzaju umowy o pracę.
• Nowe regulacje w zakresie umowy na okres próbny.
• Ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny na tym samym stanowisku w świetle nowelizacji Kodeksu pracy.
• Zawieranie terminowych umów o pracę – nowe limity od 2016 r.
• Przypadki uzasadniające odstąpienie od nowych limitów dla umowy terminowej.
• Procedura wymagana w przypadku odstąpienia od limitu dla umów terminowych oraz konsekwencje prawne jej naruszenia.
• Stosowanie nowych przepisów w okresie przejściowym do umów zawartych przed nowelizacją.
• Rubryki umowy o pracę – krok po kroku.
• Dodatkowe klauzule w umowach o pracę (np. poufność wynagrodzenia, dłuższy okres wypowiedzenia).

3. Inne wybrane dokumenty związane z zatrudnieniem nowego pracownika:
• Forma prawna i najważniejsze elementy zakresu czynności.
• Uzgodnienie z pracownikiem zakazu konkurencji.
• Umowa przedwstępna i list intencyjny.
• Przygotowywanie informacji o warunkach zatrudnienia.
• Aktualizacja informacji w świetle spornych stanowisk PIP i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
• Poświadczenie zapoznania z regulaminem pracy.
• Oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z uprawnień rodzicielskich.
• Zapoznanie pracownika z zakresem informacji objętych tajemnicą.
• Spełnienie wymogów w zakresie poinformowania o równym traktowaniu w zatrudnieniu.
• Obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika objętego egzekucją komorniczą.

4. Dokumentacja badań profilaktycznych, szkoleń bhp i oceny ryzyka zawodowego po zmianach prawnych w 2015 r.:
• Rodzaje wymaganych badań lekarskich,
• Zasady honorowania orzeczenia lekarskiego z poprzedniego zakładu pracy w świetle nowelizacji obowiązującej od 2015 r. – w tym weryfikacja zgodności warunków pracy,
• Sposób przygotowywania skierowania na badania lekarskie po zmianach prawnych,
• Konsekwencje prawne naruszenia terminu na realizację badania wstępnego,
•wymóg zawarcia umowy z jednostką medycyny pracy a honorowanie badania zrealizowanego przez pracownika w dowolnie wybranej jednostce,
• Rodzaje szkoleń bhp i zasady dokumentowania,
• Zaświadczenie o szkoleniu okresowym bhp – kopia czy oryginał w aktach osobowych,
• Karta oceny ryzyka i sposób poświadczania o zapoznaniu pracownika z kartą,
• Zaświadczenie o niepełnosprawności – wpływ na uprawnienia pracownicze przy terminowym i nieterminowym doręczeniu.

5. Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy po zmianach prawnych w zakresie wypowiadania umów terminowych:
• Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
• Wypowiedzenie terminowej umowy o pracę w świetle przepisów obowiązujących od 2016 r. – w tym ustalanie okresu wypowiedzenia oraz zmiana dotycząca klauzuli o wypowiedzeniu w umowie terminowej.
• Przyczyna wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
• Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w stanie prawnym od 2016 r. – zasady i forma.
• Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
• Wydawanie świadectwa pracy i jego duplikatów.
• Świadectwo pracy za okresy zatrudnienia terminowego – problemy na tle aktualnych przepisów Kodeksu pracy.
• Wypełnianie poszczególnych rubryk świadectwa pracy krok po kroku.
• Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy.
• Porozumienie zmieniające.
• Wypowiedzenie zmieniające.

6. Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa:
• Najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące komórek kadrowych.
• Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników,
• Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności.
• Stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych.
• Referencje i zdjęcia pracowników.

DZIEŃ II

URLOPY I NIEOBECNOŚCI ORAZ NOWE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM – PO ZMIANACH PRAWNYCH 2015/2016

Warsztat doskonalący umiejętności w zakresie udzielenia i rozliczania urlopów takich jak: wypoczynkowy, dodatkowy, okolicznościowy, szkoleniowy i bezpłatny oraz płatnych i bezpłatnych zwolnień od pracy. Ważną częścią szkolenia jest przedstawienie problematyki udzielania urlopów pracownikom-rodzicom (macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski) w świetle najnowszych zmian prawnych obowiązujących od 2 stycznia 2016 r. Tematyka szkolenia obejmuje m.in. nowe zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części, wprowadzenie możliwości dzielenia urlopu ojcowskiego na części i wykorzystania go do 24 miesiąca życia dziecka, wydłużenie okresu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego, zmiany proceduralne w zakresie wnioskowania o urlopy, stosowanie nowelizacji w okresie przejściowym i nową możliwość wykorzystania 2 dni zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym.

1. Prawo do urlopu wypoczynkowego:
• Podstawowy wymiar urlopu.
• Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego.
• Urlop dla weterana działań poza granicami państwa – należny również u pracodawców prywatnych,
• staż pracy uprawniający do urlopu oraz inne okresy zaliczane (edukacja, praca w gospodarstwie rolnym, okresy pobierania zasiłku i stypendium stażowego).
• Zagraniczne okresy pracy i edukacji w ogólnym stażu pracy.
• Metoda sumowania poszczególnych odcinków zatrudnienia.

2. Ustalanie terminu urlopu:
• Plan urlopowy a wnioski urlopowe – różnica z punktu widzenia uprawnień pracodawcy.
• Zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy.
• Choroba pracownika i inne okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu.

3. Rozliczanie urlopu wypoczynkowego:
• Udzielanie urlopu w proporcji do okresu przepracowanego.
• Urlop pracownika niepełnoetatatowego.
• Dokonywanie zaokrągleń na etapie ustalania liczby dni urlopu.
• Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny.
• Odmienności dotyczące pierwszego urlopu w karierze zawodowej.

4. Urlop bezpłatny:
• Tryb udzielenia urlopu bezpłatnego.
• Zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju.
• Urlop bezpłatny a staż pracy.

5. Urlopy okolicznościowe:
• Zasady udzielania i usprawiedliwiania urlopów okolicznościowych.
• Kategorie zdarzeń oraz relacje rodzinne uprawniających do urlopu okolicznościowego.

6. Najważniejsze rodzaje zwolnień od pracy:
• Zwolnienia lekarskie.
• Nowy rodzaj zwolnień związanych z chorobą niani lub opiekuna.
• Zwolnienia związane z wezwaniem przez instytucje państwowe.
• Zwolnienia działaczy związkowych.
• Zwolnienia społecznego inspektora pracy.
• Zwolnienia honorowych krwiodawców.
• Zwolnienia powodziowe.
• Zwolnienia dla członka NSR.

7. Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
• Pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień.
• Wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień.
• Umowa lojalnościowa.
• Problem dorozumianego przyznania uprawnień.

8. Urlop macierzyński:
• Nabycie prawa do urlopu macierzyńskiego.
• Urlop wychowawczy, bezpłatny i tymczasowe aresztowanie a urlop macierzyński.
• Długość urlopu macierzyńskiego.
• Hospitalizacja matki lub dziecka a urlop.
•Urodzenie martwe lub śmierć dziecka przy porodzie.

9. Urlop rodzicielski – najnowsze zmiany prawne od 2 stycznia 2016 r.:
• Likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
• Wymiar urlopu rodzicielskiego po zmianach prawnych.
• Nowe zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części – w tym wyjątki od udzielania urlopu w tygodniach oraz stosowanie części mniejszej niż 6 tygodni.
• Możliwość odroczenia w czasie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego.
• Zmiana zasad łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – w tym wydłużenie proporcjonalne urlopu rodzicielskiego.
• Nowe zasady proceduralne wnioskowania o urlop rodzicielski.
• Zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego po nowelizacji przepisów.
• Stosowanie nowych przepisów w okresie przejściowym.

10. Urlop wychowawczy z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach:
• Wydłużenie okresu na wykorzystanie urlopu wychowawczego.
• Modyfikacja zasad ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy.
• Zmiana terminu na złożenie wniosku o urlop wychowawczy.
• Nowa zasada powiązania liczby części urlopu wychowawczego z liczbą części urlopu rodzicielskiego.
• Wpływ przepisów o urlopach wychowawczych na urlopy wypoczynkowe.
• Problemy na tle nowych możliwości nadużyć po zmianie przepisów o urlopach wychowawczych.
• Minimalny okres zatrudnienia warunkujący prawo do urlopu.
• Wymiar urlopu wychowawczego – w tym brak możliwości wykorzystania pełnych 36 miesięcy przez matkę.
• Dodatkowy urlop na dziecko niepełnosprawne.

11. Obniżenie wymiaru etatu na żądanie pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego w nowym stanie prawnym:
• Maksymalny próg obniżenia etatu.
• Ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia etatu.
• Zmiana przepisów proceduralnych.

12. Urlop ojcowski po zmianach prawnych:
• Wymiar urlopu ojcowskiego.
• Nowy termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego,
• Zmiany prawne w zakresie podziału urlopu ojcowskiego na części,
• Zasady wnioskowania o urlop ojcowski,

13. Korzystanie z 2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem od 2 stycznia 2016 r.:
• Nowa możliwość w zakresie korzystania ze zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym.
• Pierwszy wniosek w roku – jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku.
• Korzystanie ze zwolnienia na dziecko przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz na część etatu.

DZIEŃ III

TAJNIKI PLANOWANIA I ROZLICZANIA CZASU PRACY

Warsztat ukierunkowany na uporządkowanie i aktualizację wiedzy z zakresu kontrowersyjnego tematu planowania i rozliczania czasu pracy. Uczestnicy ćwiczą m.in. ustalanie przekroczenia dobowego i średniotygodniowego w systemie podstawowym i równoważnym i określanie wartości dodatku, ustalanie rekompensaty dniem wolnym oraz finansowej za prace w wolne soboty, niedziele i święta, rozliczanie czasu w podróży służbowej i wiele innych. Szkolenie uwzględnia również m.in. tematykę wyjść prywatnych, sporządzania i modyfikowania rozkładów czasu pracy oraz ruchomego czasu pracy.

1. Najważniejsze dokumenty i pojęcia z zakresu czasu pracy:
• Kodeks pracy czy przepis zakładowy – jaki akt prawny zastosowa.
• Typowe i nietypowe okoliczności a kwalifikacja do czasu pracy (przygotowanie pracownika do pracy, dojazd
do pracy, pobieranie i zdawanie narzędzi pracy, stwierdzenie nietrzeźwości w trakcie dnia pracy, świadczenie pracy po godzinach bez pisemnego polecenia przełożonego).
• Pojęcie systemu, rozkładu, grafiku, harmonogramu, tygodnia i doby pracowniczej.
• Lista obecności, rozkład, karta ewidencji czasu pracy – wymogi prawne w zakresie dokumentacji.
• Z jakim wyprzedzeniem i na jaki okres sporządzić harmonogramy czasu pracy.
• Doraźna zmiana harmonogramu (np. z uwagi na chorobę innego pracownika, awarię bądź konieczność zwiększenia produkcji) w świetle stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

2. Wybrane zasady planowania czasu pracy:
• Normy czasu pracy dla systemu podstawowego.
• Zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.
• Ustalanie wymiaru czasu pracy za okresy rozliczeniowe oraz w sytuacji pracy przez część miesiąca lub na część etatu.
• Planowanie i rozliczanie pracy na przełomie okresów rozliczeniowych.
• Definicja doby pracowniczej i możliwości prawne w zakresie uelastycznienia doby (porozumienie i indywidualne wnioski pracownicze).
• Ramy prawne dla stosowanie czterobrygadowej organizacji czasu pracy w ramach systemu podstawowego.
• Rozwiązywanie problemu nadmiarowej ilości dni i godzin pracy z uwagi na wykonywanie pracy w sposób ciągły.
• Możliwe schematy organizacji pracy w 4-brygadówce.

3. Udzielanie odpoczynku dobowego i tygodniowego:
• Ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego.
• Skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego.
• Wezwanie pracownika do pracy w trakcie odpoczynku dobowego.
• Czy pracownik korzystający z odpoczynku dobowego musi mieć włączony telefon służbowy na prośbę pracodawcy.
• Ustalanie wymaganego odpoczynku tygodniowego.
• Tydzień Kodeksowy a tydzień kalendarzowy.
• Sytuacje uzasadniające skrócenie odpoczynku tygodniowego.
• Świadczenie pracy przez wiele dni po kolei – ograniczenia prawne.

4. Zlecanie i rozliczanie pracy w nadgodzinach:
• Sposoby zlecania pracy nadliczbowej.
• Ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej.
• Czy praca nadliczbowa może zostać ujęta w harmonogramie gdy wiadomo o niej z większym wyprzedzeniem.
• Ustalanie przekroczenia dobowego i średnio-tygodniowego w systemie podstawowym i równoważnym.
• Praca nadliczbowa a rozliczanie pracy w wolne soboty, niedziele i święta.
• Kompensowanie nadgodzin czasem wolnym.
• Różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika.

5. Praca w wolne soboty, niedziele i święta:
• Czy dodatkowa praca w wolne soboty może być skompensowana zwiększonym wynagrodzeniem? – potencjalne sankcje ze strony inspektorów PIP.
• Czy możliwe jest zaplanowanie pracy przez 6 dni w tygodniu przy zachowaniu przeciętnej 40 godzinnej normy tygodniowej?
• Rozliczanie pracy w wolną sobotę w wymiarze przekraczającym normę dobową.
• Udzielanie dnia wolnego za pracę w niedziele i święta.
• Stosowanie zastępczej kompensaty finansowej za pracę niedzielną i świąteczna – w wymiarze obejmującym normę dobową i dłuższym.
• Rekompensowanie pracy sobotniej, niedzielnej i świątecznej w przypadku, gdy obejmowała ona wymiar krótszy lub dłuższy niż 8 godzin.
• Udzielanie co czwartej niedzieli wolnej w świetle interpretacji PIP.

6. Obowiązkowe i nieobowiązkowe przerwy w pracy:
• Przerwa śniadaniowa
• Obsługa monitora ekranowego a korzystanie z 5-minutowej przerwy raz na godzinę
• Przerwa na karmienie – wiek życia dziecka i poświadczanie uprawnienia.
• Przerwa lunchowa.
• Dodatkowa przerwa osoby niepełnosprawnej.

7. Czas pracy a szkolenie i dyżur:
• Dyżur a czas pracy.
• Różnice prawne pomiędzy dyżurem stacjonarnym i niestacjonarnym w zakresie rekompensaty.
• Czy pracownik nie pełniący dyżuru może zostać zobowiązany do pozostawania w kontakcie z firmą i wezwany w razie potrzeby do zakładu pracy?
• Dyżury przez cały weekend – stan prawny.
• Wezwanie pracownika do pracy w trakcie dyżuru – rozliczenie czasu pracy.
• Udział w szkoleniu a czas pracy.
• Szkolenia bhp a czas pracy.

8. Podróż służbowa a czas pracy:
• Dojazd do miejsca wykonywania zadania służbowego i powrót do domu a czas pracy ewidencjonowany w karcie.
• Wykonywanie zadań służbowych w godzinach przekraczających normalny czas pracy.
• Odpoczynek po zakończeniu podróży w godzinach nocnych.
• Czas kierowania pojazdem w podróży służbowej a czas pracy.

9. Wyjścia prywatne w czasie pracy:
• Czy wniosek pracownika o zgodę na wyjście prywatnego jest wiążący dla przełożonego?
• Czy pracownik może z góry odpracować wyjście prywatne?
• Wymogi prawne w zakresie dokumentacji wyjść prywatnych.
• Czy książka wejść i wyjść może być stosowana jako potwierdzenie wniosku pracownika o zgodę na wyjście prywatne?
• Odpracowanie wyjścia prywatnego a nadgodziny.
• Wynagrodzenie pracownika w sytuacji nieodpracowania wyjścia prywatnego w okresie rozliczeniowym.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1590 zł + 23% VAT
– dwóch i więcej osób 1490 zł/os +23% VAT
– w wybranym dniu 690zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30 (3 dni, 24 godziny)

Miejsce zajęć: sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25 Warszawa lub w centrum w/w miast

Informacje:
Anna Niedziółka, Milena Bryszewska
tel. 22 208 28 45; tel. 22 208 28 36
fax: 22 211 20 90
anna.niedziolka@akademiamddp.pl, milena.bryszewska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Czas trwania

9:30 – 16:30

Prelegenci

.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!