Szkolenie

Akademia kadr 2021 – po zmianach w prawie pracy

O szkoleniu

Intensywny warsztat składający się z trzech 1-dniowych szkoleń skierowanych do osób zajmujących się sprawami kadrowymi. Podczas szkolenia uczestnicy uporządkują posiadaną wiedzę oraz zapoznają się ze zmianami w prawie pracy, które weszły w życie na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy.
Na przestrzeni ostatnich dni tematem numer 1 w prawie pracy stała się praca zdalna. Wobec ubogiej regulacji ustawowej (ustawa z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), z organizacją tej pracy wiąże się szereg wątpliwości. M. in., w jakiej formie wydać polecenie pracy zdalnej, jak nadzorować i kontrolować pracę zdalną, jak rozliczać czas pracy zdalnej, jakie zapewnić warunki bhp i kto je zapewnia przy pracy zdalnej, czy warto wprowadzić regulamin pracy zdalnej? Czy pracownik zachowuje prawo do wszystkich składników wynagrodzenia w razie pracy zdalnej? Czy pracodawca może udzielić pracownikom zaległego urlopu w okresie kwarantanny albo wysłać pracowników na urlop bezpłatny? Pandemia COVID-19 pociąga wreszcie za sobą konieczność modyfikacji lub nawet rozwiązania stosunku pracy. Czy koronawirus stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę? Jak zapatruje się na organizowanie pracy zdalnej i kwestię przymusowego kierowania na urlop wypoczynkowy Państwowa Inspekcja Pracy. Regulacja ustawy z dnia 2.3.2020 r. obejmuje również przepisy dotyczące badań lekarskich i szkoleń BHP. Jakie badania są obowiązkowe w okresie pandemii? Co z badaniami, które straciły ważność? Czy badania z zakresu medycyny pracy mogą być przeprowadzane przez innego lekarza? Omówiona zostanie również regulacja ustawy z dnia 2.3.2020 r. dotycząca zmiany systemu i rozkładu czasu pracy przewidziana w art. 15x.
Od 1.12.2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany przepisów sankcjonujących wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281 i 282 Kodeksu pracy). W związku ze zmianami Pracodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na obowiązujące regulacje związane z potrąceniami należności alimentacyjnych.
Rok 2019 przyniósł szereg istotnych zmian w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Weszło w życie nowe Rozporządzenia regulujące te kwestie. Zmianie uległy nie tylko przepisy dotyczące prowadzenia akt osobowych, zakresu karty ewidencji czasu pracy czy dokumentacji urlopowej. Od 4 maja 2019 r. stosujemy nowy wzór Kwestionariusza osobowego, a od 7 września 2019 r. zmianie uległ formularz świadectwa pracy. Również od 7 września 2019 r. mobbingowany pracownik może dochodzić odszkodowania od pracodawcy bez konieczności rozwiązania umowy o pracę.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian prawnych. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności, a także planują i rozliczają czas pracy. Omówione zostaną m.in. liczne kontrowersje na tle nowelizacji przepisów z ostatnich miesięcy. Ponadto, szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Ważną częścią Akademii jest doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów o planowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Szkolenie uwzględnia również bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.

Kto powinien wziąć udział?

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program szkolenia

DZIEŃ I
AKTA OSOBOWE PO ZMIANACH PRAWNYCH 2019/2020 ORAZ ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW

Warsztat aktualizujący i uzupełniający wiedzę w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz prowadzenia teczki osobowej dla pracownika oraz dodatkowo wyjaśniające specyfikę organizowania pracy zdalnej pracowników (polecanie takiej pracy, kontrola i nadzór pracownika przy pracy zdalnej, czas pracy zdalnej, wynagrodzenie przy pracy zdalnej, bhp przy pracy zdalnej). Przedstawione zostaną zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. (np. związane z nową strukturą teczki osobowej), zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 4 maja 2019 r. (m.in. zmiana zakresu danych, których można żądać od kandydata do pracy i pracownika), zmiany w zakresie świadectw pracy od 7 września 2019 r. Wyjaśnione zostanie co niesie za sobą dla pracodawców zmiana przepisów regulujących wykroczenia przeciwko prawom pracownika, która wejdzie w życie 1.12.2020 r. Nie zabraknie tematów takich jak: optymalne zatrudnienie pracowników przy wykorzystaniu różnych rodzajów umów, ustalanie limitów zatrudnienia na czas określony, jak przygotować się do rozwiązania umowy o pracę. Omówione zostaną przepisy – regulujące prawa i obowiązki pracowników i pracodawców – ustawy z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

1. Dokumentacja pracownicza po rewolucyjnej zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r.:
• Definicja dokumentacji pracowniczej w Kodeksie pracy.
• Kiedy pracodawca stosuje 10-letni, a kiedy 50-letni okres przechowywania akt osobowych?
• W jakich sytuacjach okres przechowywania dokumentacji pracowniczej ulega przedłużeniu?
• Kiedy można skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
• Jak prawidłowo wypełnić obowiązek informowania pracowników o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej?
• Ponowne zatrudnienie pracownika, a kontynuacja prowadzenia akt osobowych.
• Jakie dokumenty w części A,B i C akt osobowych po zmianach przepisów; czy trzeba dostosować akta osobowe do nowej regulacji?
• Część D teczki osobowej – zasady prowadzenia.
• Możliwość tworzenia części A1, B1, C1 i kolejnych.
• Czy dokumentacja pracownicza musi być przechowywana w „metalowej szafie”?
• Dokumentacja urlopowa – czy możliwa jest wyłącznie elektroniczna forma takiej dokumentacji, okres przechowywania.
• Dokumentacja dotycząca czasu pracy, elektroniczna czy papierowa ewidencja czasu pracy, jakie dokumenty muszą być prowadzone w formie pisemnej, okres przechowywania.
• Jaka dokumentacja jest niezbędna w przypadku monitoringu pracowników?

2. Badania lekarskie i szkolenia z zakresu bhp pracowników:
• Rodzaje badań lekarskich i uwarunkowania wynikające z Kodeksu pracy (wstępne, kontrolne, okresowe).
• Kiedy można skorzystać z badań lekarskich wykonanych u innego pracodawcy?
• Czy można udzielić pracownikowi urlopu po długiej chorobie?
• Skierowanie na badania lekarskie (kto wypełnia, czy może zawierać PESEL, adres zamieszkania).
• Czy badania z zakresu medycyny pracy można zrobić w dowolnej placówce?
• Czy osoba sporadycznie prowadząca pojazd w ramach pracy powinna przejść badania niezbędne w przypadku kierowcy?
• Czy za czas badań wykonanych poza godzinami pracy należy się pracownikowi rekompensata?
• Co zmienia w regulacji dotyczącej badań lekarskich ustawa z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
• Szkolenia BHP – uwarunkowania wynikające z Kodeksu pracy.
• Co zmienia w regulacji dotyczącej badań lekarskich ustawa z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych?

3. Umowy o pracę – limitowanie oraz wypełnianie:
• Rodzaje umów o pracę, czy i kiedy warto poprzedzać zatrudnienie na czas nieokreślony innymi rodzajami umowy o pracę, kiedy można ponownie zatrudnić na okres próbny?
• Poprzedzenie zatrudnienia na umowę o pracę umową cywilnoprawną.
• Umowa przedwstępna czy wcześniejsze podpisanie umowy z osobą zatrudnioną u innego pracodawcy.
• Pomocniczy wzór umowy o pracę, gdzie można znaleźć, kiedy podpisać pierwszą i kolejną umowę o pracę, jak poprawnie określić wynagrodzenie aby nie spotkać się z zarzutem dyskryminacji w zakresie wynagradzania, jak poprawnie określić miejsce pracy, umowa o pracę niepełnoetatowca a obowiązki dot. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.
• Zawieranie terminowych umów o pracę – stosowanie limitu ilościowego i czasowego w praktyce (jak liczyć terminy w prawie pracy),czy limity obowiązują także przy zatrudnieniu pracownika po kilkuletniej przerwie? przypadki uzasadniające odstąpienie od limitów dla umowy terminowej – w tym budząca wątpliwości klauzula „przyczyn obiektywnych”, procedura wymagana w przypadku odstąpienia od limitu dla umów terminowych oraz konsekwencje prawne jej naruszenia.
• Umowa na zastępstwo z uwagi na zatrudnienie osoby zastępującej „zastępcę” oraz aktualny wyrok SN dotyczący zatrudnienia na zastępstwo w sytuacji, gdy pracownik zastępowany jest obecny w pracy, ale pracodawca powierzył mu wykonywanie innych obowiązków.
• Umowa o pracę zawarta z pracownikiem, którego praca jest uzależniona od warunków atmosferycznych.
• Zakaz konkurencji w umowie o pracę.

4. Praca zdalna:
• Praca zdalna a przepisy prawa pracy.
• Praktyczne wskazów na temat pracy zdalnej (polecenie pracy zdalnej, kontrola i nadzór nad pracownikiem wykonującym pracę zdalną, bhp a praca zdalna, regulamin pracy zdalnej).
• Praca zdalna – stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy.

5. Ustanie oraz przekształcenie stosunku pracy:
• Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
• Wypowiedzenie terminowej umowy o pracę – w tym ustalanie okresu wypowiedzenia.
• Co pomaga, a co przeszkadza w rozwiązywaniu umów z pracownikami (system ocen, zakres obowiązków, kary porządkowe, rozmowy dyscyplinujące, obniżenie premii jako forma zwrócenia uwagi, plan naprawczy).
• Utrata zaufania, częste nieobecności, konfliktowość i inne przyczyny wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
• Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy – zasady i forma.
• Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
• Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy.
• Porozumienie zmieniające.
• Wypowiedzenie zmieniające.
• Porozumienie stron przewidziane w ustawie z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

6. Świadectwo pracy zasady wydawania i niuanse wypełniania poszczególnych rubryk:
• Zawarcie kolejnej umowy przy nieprzerwanym zatrudnieniu a świadectwo pracy,
• Termin wystawiania świadectwa pracy przypadający na sobotę,
• Wypełnianie rubryk dotyczących okresu zatrudnienia, zajmowanych stanowisk, podstawy prawnej i trybu rozwiązania umowy o pracę.
• Uwarunkowania prawne dot. sprostowania świadectwa pracy obowiązujące od 7 września 2019 r.

7. Zmiany Kodeksu pracy od 1.12.2020 r.:
• Zmiany Kodeksu pracy w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej pracodawcy.
• Zajęcie wynagrodzenia pracownika – przegląd obowiązków pracodawcy.

DZIEŃ II
URLOPY WYPOCZYNKOWE I INNE NIEOBECNOŚCI ORAZ UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

Warsztat doskonalący umiejętności w zakresie udzielenia i rozliczania urlopów takich jak: wypoczynkowy, dodatkowy i bezpłatny. Omówione zostanie stanowisko Głównego Inspektora Pracy (marzec 2020 r.) w odniesieniu do zaległych urlopów wypoczynkowych. Przedstawione zostanie jakie zmiany proponuje się w tzw. Tarczy 4.0 w zakresie urlopów wypoczynkowych. Co z zaplanowanymi urlopami, gdy pracownik nie złoży wniosku urlopowego? Uczestnicy na praktycznych przykładach doskonalą m.in. umiejętności w zakresie: proporcjonalnego rozliczania urlopów wypoczynkowych pracowników pełnoetatowych i niepełno-etatowych, redukowania zaległości urlopowych oraz rozliczania urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego. Tematyka szkolenia obejmuje również niuanse udzielania i dokumentowania: urlopów okolicznościowych, zwolnień związanych z wezwaniami do sądu (związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą), urlopów szkoleniowych oraz wielu rodzajów innych zwolnień. Ważną częścią szkolenia jest przedstawienie problematyki uprawnień związanych z rodzicielstwem. Przedstawiona zostanie m.in. tematyka przepisów w zakresie udzielania urlopów pracownikom-rodzicom (macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski), w tym m.in. zasad dzielenia urlopu rodzicielskiego na części, odraczania wykorzystania urlopu rodzicielskiego, udzielenia urlopu ojcowskiego na części, wykorzystywania zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym (m.in. w odniesieniu do niepełnoetatowców oraz w sytuacji zmiany wymiaru etatu w trakcie roku).

1. Proporcjonalny urlop wypoczynkowy pracownika pełnoetatowego i niepełnoetatowego:
• Zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych.
• Zmiana pracodawcy w trakcie roku.
• Urlop proporcjonalny niepełnoetatowca.
• Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca.
• Urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
• Potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy.
• Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny.
• Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.

2. Nabycie urlopu w pierwszym roku kariery zawodowej:
• Rozliczanie urlop z dołu.
• Brak obowiązku zaokrąglania wymiaru urlopu.
• Rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy.
• Pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.

3. Tryby udzielania urlopu wypoczynkowego i zmiana terminu urlopu:
• Termin końcowy udzielenia urlopu wypoczynkowego.
• Realizacja wymogu zaplanowania części co najmniej 14 dniowej.
• Plan urlopowy a wnioski urlopowe – różnica z punktu widzenia uprawnień pracodawcy.
• Urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie).
• Przymusowe udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego (okres wypowiedzenia, problem z terminowym wykorzystaniem urlopu.
• zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy,
• choroba pracownika i inne okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu.

4. Realizacja urlopów na zasadach szczególnych:
• Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia).

5. Urlop bezpłatny:
• Tryb udzielenia urlopu bezpłatnego.
• Zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju.
• Urlop bezpłatny a staż pracy.

6. Urlopy okolicznościowe i inne rodzaje zwolnień od pracy:
• Zasady udzielania i usprawiedliwiania urlopów okolicznościowych.
• Kategorie zdarzeń oraz relacje rodzinne uprawniających do urlopu okolicznościowego.
• Zwolnienia lekarskie.
• Wezwanie do sądu w charakterze świadka w sprawach związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą.
• Zwolnienia związane z wezwaniem przez inne instytucje państwowe.
• Zwolnienia działaczy związkowych.
• Zwolnienia społecznego inspektora pracy.
• Zwolnienia honorowych krwiodawców.
• Zwolnienia powodziowe.
• Nowy rodzaj zwolnienia dla pracowników-myśliwych zajmujących się odstrzałem sanitarnym.
• Zwolnienia aplikantów i doktorantów.

7. Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
• Pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień.
• Wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień.
• Umowa lojalnościowa.
• Problem dorozumianego przyznania uprawnień.

8. Urlop macierzyński i rodzicielski:
• Prawo do urlopu macierzyńskiego i jego wymiar.
• Urodzenie martwe lub śmierć dziecka przy porodzie.
• Aktualny wymiar urlopu rodzicielskiego.
• Zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części – w tym wyjątki od udzielania urlopu w tygodniach oraz stosowanie części mniejszej niż 6 tygodni.
• Możliwość odroczenia w czasie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego.
• Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – w tym wydłużenie proporcjonalne urlopu rodzicielskiego.

9. Urlop wychowawczy oraz alternatywne obniżenie wymiaru etatu:
• Aktualny okres na wykorzystanie urlopu wychowawczego.
• Zasady ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy.
• Termin na złożenie wniosku o urlop wychowawczy.
• Zasada powiązania liczby części urlopu wychowawczego z liczbą części urlopu rodzicielskiego.
• Wpływ przepisów o urlopach wychowawczych na urlopy wypoczynkowe.
• Problemy na tle nowych możliwości nadużyć po zmianie przepisów o urlopach wychowawczych.
• Maksymalny próg obniżenia etatu alternatywnego w stosunku do urlopu wychowawczego.
• Ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia etatu.

10. Urlop ojcowski:
• Wymiar urlopu ojcowskiego.
• Termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego.
• Podział urlopu ojcowskiego na części.
• Zasady wnioskowania o urlop ojcowski.

11. Korzystanie ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem – niuanse:
• Korzystanie ze zwolnienia na dziecko na dni i na godziny.
• Pierwszy wniosek w roku – jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku.
• Korzystanie ze zwolnienia na dziecko przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz na część etatu.
• Zmiana etatu w trakcie roku a wymiar zwolnienia godzinowego.
• Wykorzystanie zwolnienia w wymiarze godzinowym a praca nadliczbowa.
• Wymiar godzinowy zwolnienia pracownika z obniżoną normą czasu pracy (np. niepełnosprawnego).

DZIEŃ III
TAJNIKI PLANOWANIA I ROZLICZANIA CZASU PRACY

Warsztat ukierunkowany na uporządkowanie i aktualizację wiedzy z zakresu kontrowersyjnego tematu planowania i rozliczania czasu pracy.
Pracodawca organizując pracę pracowników, czy to w tradycyjnej formie, czy polecając wykonywanie pracy zdalnej, ma obowiązek czynić to zgodnie z regulacją Kodeksu pracy. Normy czasu pracy, wymagane odpoczynki, zasada przeciętnie pięciodniowego czasu pracy, zakaz pracy w niedzielę, limity pracy nadliczbowej i inne regulacje obowiązują bez względu na to gdzie pracownik wykonuje pracę. Omówione zostaną uprawnienia Pracodawcy w zakresie zmiany systemu, rozkładu czasu pracy, zmiany okresu rozliczeniowego, polecania pracy nadliczbowej, również w kontekście przepisów zawartych w art. 15x ustawy z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Omówione zostaną również m.in. zmiany w strukturze dokumentacji czasu pracy wynikające z nowych przepisów o dokumentacji pracowniczej, najnowsze zmiany dające wybranej grupie pracowników rodziców szczególne uprawnienia w zakresie czasu pracy obowiązujące od 2018 r., najnowszy wyrok SN dotyczący wymogu stosowania odpoczynku dobowego i tygodniowego przy dyżurze „na telefon”, zasady rozliczania czasu pracy w przypadku odbywania przez pracownika podróży służbowej i szkolenia, zasady ustalania wartości dodatku za pracę w nadgodzinach sobotnich, niedzielnych i świątecznych w systemie podstawowym i równoważnym, interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny i dnia wolnego za święto, interpretacja PIP nt. odpracowywania wyjścia prywatnego przez pracowników niepełnosprawnych objętych obniżoną normą dobową oraz ograniczenia prawne dotyczące pełnienia dyżurów weekendowych. Szkolenie uwzględnia również m.in. tematykę wyjść prywatnych, sporządzania i modyfikowania rozkładów czasu pracy oraz ruchomego czasu pracy.

1. Najważniejsze dokumenty i pojęcia z zakresu czasu pracy:
• Pojęcie rozkładu czasu pracy, harmonogramu czasu pracy, grafiku, tygodnia i doby pracowniczej.
• Karta ewidencji czasu pracy, lista obecności, harmonogram czasu pracy – wymogi prawne w zakresie dokumentacji dotyczącej czasu pracy wynikające ze znowelizowanych przepisów o dokumentacji osobowej.
• Z jakim wyprzedzeniem i na jaki okres sporządzić harmonogramy czasu pracy?

2. Wybrane zasady planowania czasu pracy:
• Normy czasu pracy dla systemu podstawowego, równoważnego i zadaniowego.
• Zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.
• Ustalanie wymiaru czasu pracy za okresy rozliczeniowe oraz w sytuacji pracy przez część miesiąca lub na część etatu.
• Prawne możliwości w zakresie uelastycznienia doby pracowniczej (regulacja regulaminowa i indywidualne wnioski pracownicze).

3. Nowe szczególne uprawnienia niektórych pracowników rodziców od 6 czerwca 2018 r.:
• Kategorie uprawnionych pracowników-rodziców.
• Obowiązkowe uwzględnianie wniosków o telepracę, rozkład indywidualny, przerywany i ruchomy czas pracy.
• Podstawy odmowy realizacji wniosku.

4. Udzielanie odpoczynku dobowego i tygodniowego:
• Ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego.
• Skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego.
• Wezwanie pracownika do pracy w trakcie odpoczynku dobowego.
• Czy pracownik korzystający z odpoczynku dobowego musi mieć włączony telefon służbowy na prośbę pracodawcy?
• Ustalanie wymaganego odpoczynku tygodniowego.
• Sytuacje uzasadniające skrócenie odpoczynku tygodniowego.
• Świadczenie pracy przez wiele dni po kolei – ograniczenia prawne.

5. Zlecanie i rozliczanie pracy w nadgodzinach:
• Sposoby zlecania pracy nadliczbowej.
• Ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej.
• Czy praca nadliczbowa może zostać ujęta w harmonogramie gdy wiadomo o niej z większym wyprzedzeniem?
• Ustalanie przekroczenia dobowego i średnio-tygodniowego w systemie podstawowym i równoważnym.
• Praca nadliczbowa a rozliczanie pracy w wolne soboty, niedziele i święta.
• Kompensowanie nadgodzin czasem wolnym.
• Interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto.
• Różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika.

6. Praca w wolne soboty, niedziele i święta:
• Czy dodatkowa praca w wolne soboty może być skompensowana zwiększonym wynagrodzeniem? – potencjalne sankcje ze strony inspektorów PIP.
• Czy możliwe jest zaplanowanie pracy przez 6 dni w tygodniu przy zachowaniu przeciętnej 40 godzinnej normy tygodniowej?
• Rozliczanie pracy w wolną sobotę w wymiarze przekraczającym normę dobową.
• Udzielanie dnia wolnego za pracę w niedziele i święta.
• Stosowanie zastępczej kompensaty finansowej za pracę niedzielną i świąteczna – w wymiarze obejmującym normę dobową i dłuższym.
• Rekompensowanie pracy sobotniej, niedzielnej i świątecznej w przypadku, gdy obejmowała ona wymiar krótszy lub dłuższy niż 8 godzin.
• Udzielanie co czwartej niedzieli wolnej w świetle interpretacji PIP.

7. Praca dodatkowa kadry kierowniczej:
• Kategorie kadry kierowniczej.
• Osoba zarządzająca zakładem a nadgodziny.
• Kierownik komórki organizacyjnej a nadgodziny.

8. Podróż służbowa a czas pracy:
• Dojazd do miejsca wykonywania zadania służbowego i powrót do domu a czas pracy ewidencjonowany w karcie.
• Wykonywanie zadań służbowych w godzinach przekraczających normalny czas pracy.
• Odpoczynek po zakończeniu podróży w godzinach nocnych.
• Czas kierowania pojazdem w podróży służbowej a czas pracy.

9. Wyjścia prywatne w czasie pracy:
• Czy wniosek pracownika o zgodę na wyjście prywatnego jest wiążący dla przełożonego?
• Czy pracownik niepełnosprawny może odpracowywać wyjście prywatne pomimo naruszenia 7-godzinnej normy dobowej? Interpretacja PIP.
• Wymogi prawne w zakresie dokumentacji wyjść prywatnych.
• Czy książka wejść i wyjść może być stosowana jako potwierdzenie wniosku pracownika o zgodę na wyjście prywatne?
• Odpracowanie wyjścia prywatnego a nadgodziny.
• Wynagrodzenie pracownika w sytuacji nieodpracowania wyjścia prywatnego w okresie rozliczeniowym.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Czas trwania

10:00 – 16:00 (3 dni)

Prelegenci

Cytat

Trener Akademii MDDP

Gdzie i kiedy

Kraków 12-14 kwiecień 2021
brak danych

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 24-26 marzec 2021
brak danych

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 22-24 marzec 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 15-17 marzec 2021
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 15-17 marzec 2021
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 22-24 luty 2021
brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 17-19 luty 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 10-12 luty 2021
brak danych

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 10-12 luty 2021
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena
za osobę
1640 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!