Akademia kadr i płac (80 h)kurs od podstaw do samodzielnego specjalisty kurs weekendowy

O szkoleniu

Kurs skierowany jest do osób, które planują podjąć pracę w działach kadr i wynagrodzeń oraz do osób, które posiadają niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie i chcą pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z tego zakresu. Program obejmuje wiele przykładów praktycznych z komentarzem teoretycznym. Moduł PŁATNIK realizowany jest z wykorzystaniem komputerów.
Kto powinien wziąć udział?
Kurs skierowany jest do osób, które planują podjąć pracę w działach kadr i wynagrodzeń oraz do osób, które posiadają niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie i chcą pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z tego zakresu.

Program szkolenia

Kadry (24 h)

1. Podstawowe zasady nawiązania stosunku pracy.

2. Obowiązki informacyjne wobec pracowników.

3. Rodzaje umów o pracę.

4. Świadczenie pracy w ramach stosunku pracy oraz na podstawie umów cywilnoprawnych (kodeks pracy a kodeks cywilny) czyli zawieranie umów o pracę:
a) umowy o pracę na okres próbny,
b) umowy o pracę na czas określony,
c) umowy o pracę na czas nieokreślony,
d) umowa o zastępstwo jako nowy rodzaj umowy na czas określony,
e) umowa zlecenia,
f) umowa o dzieło,
g) kontrakty menedżerskie.

5. Najczęściej pojawiające się w praktyce wątpliwości: czy można zatrudniać bez pisemnej umowy, jakich dokumentów żądać od pracownika, czy i kiedy podpisać umowę o zakazie konkurencji.

6. Korzyści i koszty dla pracownika i pracodawcy wynikające z różnych form zatrudnienia.

7. Zasady zawierania umów o pracę – praktyczne uwagi, analiza konkretnych przypadków, wskazanie konkretnych zapisów.

8. Obowiązki pracodawców w zakresie rozwiązywania umów o pracę – przykłady z praktyki, stanowisko Sądu Najwyższego i wskazówki doktryny, okresy wypowiedzenia:
a) rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,
b) rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
c) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – dyscyplinarne, w trybie art. 52 Kodeksu pracy.
9. Rozliczenia z pracownikiem po ustaniu stosunku pracy:
a) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop,
b) odprawy,
c) co pracodawca musi wpisać, a czego może żądać pracownik w świadectwie pracy – zasady.

10. Wypowiedzenie zmieniające i porozumienie zmieniające.

11. Odpowiedzialność pracodawcy za nieuzasadnione bądź sprzeczne z przepisami prawa wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę:
a) uznanie przez sąd wypowiedzenia za bezskuteczne
b) przywrócenie pracownika do pracy
c) konieczność wypłaty odszkodowania

12. Zasady postępowania z pracownikami w tzw. okresach ochronnych.

13. Umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy.

14. Czas pracy i jego ewidencjonowanie, rozliczanie godzin nadliczbowych, praca w porze nocnej, zapewnienie odpoczynku, a zwłaszcza:
a) pojęcie czasu pracy,
b) pozostawanie w gotowości do pracy,
c) czas efektywnej pracy,
d) czas przestoju,
e) czas podróży służbowej,
f) czas dyżuru,
g) przerwy w pracy,
h) okresy odpoczynku,
i) wymiar czasu pracy,
j) dni wolne od pracy,
k) rozkłady czasu pracy,
l) rozliczanie czasu pracy (zasady rozliczania czasu pracy na koniec okresu rozliczeniowego),
m) praca w godzinach nadliczbowych.

15. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych; urlopy macierzyńskie, urlopy wychowawcze, urlop w wymiarze godzinowym, urlop na żądanie:
a) zasady nabywania prawa do urlopu,
b) nabycie prawa do urlopu w pierwszym roku kalendarzowym zatrudnienia,
c) okresy wliczane do okresu pracy warunkujące nabycie prawa do urlopu,
d) nabycie prawa do kolejnego urlopu wymiar etatu, a wymiar urlopu wypoczynkowego,
e) rozliczanie urlopów,
f) zasady udzielania urlopu proporcjonalnego,
g) podwyższenie wymiaru – urlop uzupełniający,
h) zasady udzielania i wykorzystywania urlopu,
i) obowiązki w zakresie tworzenia planu urlopów,
j) zasady udzielania urlopu na żądanie,
k) obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
l) zasady wykorzystywania urlopów bezpłatnych.

16. Zatrudnianie pracowników tymczasowych i w formie telepracy.

17. Regulaminy w prawie pracy – zasady ich tworzenia, kto musi je wprowadzić.

18. Zasady tzw. zwolnień grupowych.

19. Kontrola z inspekcji pracy: za jakie przewinienia odpowiada pracodawca, grzywny i mandaty.

20. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

21. Podsumowanie.

Płace (24 h)

1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę:
a) podstawy prawne: powszechnie obowiązujące akty prawne, układ zbiorowy pracy, regulamin wynagrodzeń.

2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy:
a) systemy i formy płac stosowane w praktyce:
- system taryfowy, motywacyjny, bonusowy, forma czasowa, czasowo premiowa, czasowo prowizyjna, akordowa,
- minimalne wynagrodzenie.

3. Istota i sposób naliczenia poszczególnych elementów listy płac:
a) wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop:
- podstawa wymiaru wynagrodzenia,
- składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru,
- sposób obliczania,
b) wynagrodzenie za godziny nadliczbowe:
- podstawa wymiaru wynagrodzenia,
- składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru,
- sposób obliczania,
c) wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
d) odprawy :emerytalna, rentowa, pośmiertna dla rodziny zmarłego pracownika, z przyczyn ekonomicznych przedsiębiorstwa:
- podstawa wymiaru wynagrodzenia
- składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru,
- sposób obliczania
e) naliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
- rozpoczęcie i zakończenie pracy w ciągu miesiąca,
- nieobecność w pracy z powodu choroby przez część miesiąca;
- nieobecność w pracy z innych usprawiedliwionych przyczyn niż choroba przez część miesiąca
f) rozliczanie delegacji:
- krajowych,
- zagranicznych
g) rozliczenie kilometrówki,
h) zajęcia praktyczne.

4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych:
a) miesięczne i roczne rozliczenie podatku w Urzędzie Skarbowym:
- zasady ustalania kosztów przychodu - oświadczenie pracownika,
- koszty uzyskania przychodów przy kilku zatrudnieniach,
- ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy,
- pobór podatku i przekazanie do Urzędu Skarbowego,
- rozliczenie roczne pracowników z pobranego podatku (PIT 11 i PIT 40),
b) miesięczne rozliczanie składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:
- zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
- wysokość składek na ubezpieczenia społeczne,
- ustalanie podstawy wymiaru składek,
- rozliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne,
- ustalanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- wypełnianie i przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
- korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych,
- dokonywanie opłat składek (terminy, zasady wypełniania polecenia przelewu),
c) miesięczne rozliczenie składki z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

5. Umowa zlecenie i umowa o dzieło:
a) wzory umów cywilno-prawnych,
b) różnice między umową o pracę a umową zlecenia,
c) zasady rozliczania umów z Urzędem Skarbowym i ZUS:
- ogólne zasady podlegania i zgłaszania do ubezpieczeń społecznych,
- umowy zlecenia jako jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych,
- umowa o dzieło jako jedyna forma zatrudnienia,
- zbieg ubezpieczeń,
- rozliczenie z Urzędem Skarbowym,
d) część praktyczna.

6. Ochrona wynagrodzeń za pracę:
a) forma i terminy wypłat wynagrodzeń
b) potrącenia z wynagrodzeń:
- z tytułu egzekucji na zaspokojenie należności alimentacyjnych,
- z tytułu egzekucji na zaspokojenie innych należności,
- wysokość wynagrodzenia wolna od potrąceń,
- kolejność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

Zasiłki (16 h)

1. Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego dla osób podlegających temu ubezpieczeniu obowiązkowo:
a) wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy :
- prawo do zasiłku w czasie ubezpieczenia
- przedłużenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego,
- wysokość zasiłku chorobowego,
- obniżenie zasiłku chorobowego o 25%,
- wysokość świadczeń
- dokumentacja do wypłaty
b) świadczenie rehabilitacyjne:
- prawo i wysokość
- dokumentacja do wypłaty
c) zasiłek macierzyński:
- prawo i wysokość,
- okres wypłaty,
- dokumentacja,
d) zasiłek opiekuńczy:
- prawo i wysokość
- dokumentacja do wypłaty
e) zasiłek wyrównawczy: prawo i wysokość zasiłku
f) zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników:
- wliczanie do podstawy wymiaru różnych składników wynagrodzenia,
- ustalenie nowej podstawy wymiaru zasiłku
- najniższa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracowników,
- ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
- ustalenie podstawy wymiaru innych zasiłków przysługujących pracownikom,
- podstawa wymiaru zasiłku w pierwszym miesiącu ubezpieczenia.

2. Zastosowanie przepisów ustawy zasiłkowej przy ustalaniu prawa i podstawy wymiaru zasiłków dla osób nie będących pracownikami.

3. Dokumentowanie prawa do zasiłków.

4. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

5. Terminy wypłat zasiłków.

6. Uprawnienia do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień.

7. Potrącenia egzekucyjne z zasiłków.

8. Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego:
a) ustalanie prawa do zasiłków,
b) ustalanie podstawy wymiaru zasiłków.

9. Zajęcia praktyczne.

Ubezpieczenia społeczne (8 h)

1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnym:
a) osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
b) osób zatrudnionych na podstawie umów agencyjnych oraz umów zlecenia,
c) osób przebywających na urlopach macierzyńskich oraz urlopach wychowawczych.

2. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie społeczne wszystkich wyżej ubezpieczonych.

3. „Zbiegi „ ubezpieczeń społecznych (zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przy jednoczesnym posiadaniu kilku tytułów do ubezpieczeń społecznych).

4. Dokumenty ubezpieczeniowe oraz zasady korygowania :
a) dokumenty zgłoszeniowe,
b) dokumenty rozliczeniowe.

PŁATNIK – zajęcia komputerowe (8 h)

Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i korygujących w programie Płatnik
1. Tworzenie kartotek osób ubezpieczonych w programie.

2. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego –ogólne zasady.

3. Wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA oraz dokumentów zgłoszeniowych korygujących ZUS ZIUA i ZUS ZUA( w formie zmiany).

4. Ogólne zasady tworzenia i przekazywania do ZUS miesięcznych dokumentów rozliczeniowych.

5. Wypełnianie dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA z zastosowaniem prawidłowych kodów ubezpieczenia i terminu składania deklaracji.

6. Wykazywanie w dokumentach rozliczeniowych zwolnień lekarskich.

7. Ustalanie prawidłowej podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne.

8. Ustalanie prawidłowej przyczyny przerwy w ubezpieczeniach społecznych.

9. Sporządzanie korekt dokumentów rozliczeniowych za pomocą programu Płatnik.

10. Omówienie najczęściej popełnianych błędów przez płatników składek.

11. Podsumowanie szkolenia.

Czas trwania

soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00

Warszawa, Gdańsk, Katowice:
Sesja I, 5 – 6 kwietnia 2014 r.
Sesja II, 12 – 13 kwietnia 2014 r.
Sesja III, 26 – 27 kwietnia 2014 r.
Sesja IV, 10 – 11 maja 2014 r.
Sesja V, 24 – 25 maja 2014 r.

Wrocław, Poznań:
Sesja I, 26 – 27 kwietnia 2014 r.
Sesja II, 10 – 11 maja 2014 r.
Sesja III, 24 – 25 maja 2014 r.
Sesja IV, 7 – 8 czerwca 2014 r.
Sesja V, 14 – 15 czerwca 2014 r.

Prelegenci

Zajęcia prowadzone będą przez zespół wybitnych ekspertów specjalizujących się w problematyce kadrowo - płacowej – pracownicy ZUS, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, niezależni eksperci. Wszystkie osoby są doświadczonymi wykładowcami, posiadającymi dużą wiedzę w zakresie omawianych zagadnień, jak również imponującą praktyką zawodową. Są autorami licznych publikacji z zakresu prawa pracy oraz tematyki kadrowo – płacowej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum w/w miast.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

hotel w centrum miast

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Centrum Miasta lub siedziba Firmy

Warszawa

Domaniewska 39 a

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
(VAT zw.)
2 100
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym - na zakończenie otrzymują Państwo certyfikat Akademii MDDP – zaświadczający ukończenie kursu.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!