Akademia krajowych (KSR) i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR/MSSF)

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z budową sprawozdań w układzie MSR/MSSF z uwagi na coraz większą ilość spółek – klientów, którzy przygotowują sprawozdanie na GPW lub do grupy kapitałowej stosując regulacje międzynarodowe MSR i MSSF.

Szkolenie jest częścią kursu "Dyplomowany księgowy".
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie prowadzimy w unikatowej formie warsztatowej, gdzie 80% czasu zajmują case studies i ćwiczenia praktyczne, analizy faktycznych opublikowanych sprawozdań sporządzonych zgodnie z regulacjami MSR/MSSF.
Do każdego modułu uczestnicy otrzymają konspekt szkoleniowy i szczegółowe wytyczne do dalszego doskonalenia i pogłębiania wiedzy.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenia kierowane są do samodzielnych i głównych księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, kandydatów na biegłych rewidentów, osób pracujących w działach raportowania w tym osób z grup kapitałowych oraz pozostałych zainteresowanych tematyką MSR/MSSF.

Program szkolenia

Dzień 1 
1.    Stosowanie Ustawy o rachunkowości i międzynarodowych regulacji rachunkowości, unijnych dyrektyw w sprawie rachunkowości
2.    Przegląd kluczowych kwestii z KSR:
•    KSR 1 – Rachunek przepływów pieniężnych
•    KSR 2 – Odroczony podatek dochodowy – zasady kalkulacji i prezentacji
•    KSR 3 – Umowy o usługi długoterminowe – ewidencja umów, zasady wykazywania przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym
•    KSR 4 – Zasady ustalania utraty wartości aktywów
•    KSR 5 – Leasing
•    KSR 6 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
•    KSR 7 - Polityka rachunkowości, korekty błędów, zdarzenia po dacie bilansu
•    KSR 8 – Działalność deweloperska
•    KSR 9 – Sprawozdanie z działalności
•    KSR 10 – Umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym
•    KSR 11 – Środki trwałe
•    KSR 12 – Działalność rolnicza
•    KSR 13 – Koszt wytworzenia produktów

Dzień 2 
1.    MSR 1, MSR 8 i MSSF 1 Podstawowe koncepcje sprawozdawczości finansowej i zastosowanie ich po raz pierwszy
2.    MSSF5 Sprawozdanie według segmentów działalności
- Zakres podmiotowy MSR/MSSF
- Wykaz i cele aktualnie obowiązujących Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)
- Ramy konceptualne
- Polityka rachunkowości jednostek stosujących MSR/MSSF, porównywalność sprawozdań finansowych a błędy lat poprzednich, zmiany szacunków i polityki rachunkowości (MSR1, MSR8)
- Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (MSSF1) i określanie daty sprawozdawczej oraz daty przejścia, wpływ zmian wartości na sprawozdanie bieżące i przygotowanie danych porównawczych
- Budowa i elementy sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF
3.    MSSF 8 – Sprawozdawczość wg segmentów działalności – kryteria prezentowania
4.    Działalność zaniechana i jej wykazywanie w sprawozdaniu zgodnie z MSSF5
5. MSR 16 – Rzeczowe aktywa trwałe
- zasady identyfikacji aktywów i określania stawek amortyzacyjnych
- klasyfikacja i definicje aktywów wg Ustawy o rachunkowości i MSR16
- cena nabycia składników majątku – elementy składowe i wyłączenia
- uwzględnienie kosztów finansowania zewnętrznego
- nieodpłatne pozyskanie środków trwałych
- zasady rozliczania dotacji na zakup środków trwałych
- zasady naliczania odpisów amortyzacyjnych, rachunkowość komponentów i części składowych
- skutki zaprzestania użytkowania środków trwałych lub przeznaczenia ich do sprzedaży
- kategorie ulepszenia w MSR
- wycena środków trwałych na dzień bilansowy
6.    MSSF16 – Leasing
- szczegółowa identyfikacja nowej koncepcji leasingu i wykazywania Prawa do użytkowania aktywów w sprawozdaniu
- zrozumienie okresu leasingu, jego przedłużenie i skrócenie
- podejście retrospektywne a zmodyfikowane podejście retrospektywne – reklasyfikacje umów i ich wpływ na sprawozdanie

Dzień 3 
1.    MSR 36 – Utrata wartości aktywów
- wewnętrzne i zewnętrzne przesłanki utraty wartości
- zasady określania wartości odzyskiwalnej
- identyfikacja ośrodków wypracowujących środki pieniężne (CGU)
- tworzenie i rozwiązywanie odpisów
2.    MSR 38 – Aktywa niematerialne
- identyfikacja aktywów o charakterze niematerialnym, definicje kontroli
- określanie przyszłych korzyści ekonomicznych
- identyfikacja kosztów prac badawczych a kosztów prac rozwojowych
- kalkulacja wartości firmy
3.    MSR 40 – Nieruchomości inwestycyjne
- rozróżnianie środków trwałych od nieruchomości inwestycyjnych
- model wyceny bieżącej i model wyceny na dzień bilansowy
- zmiana klasyfikacji i prezentacje w sprawozdaniu finansowym
4.    MSSF 5 – Aktywa przeznaczone do sprzedaży
- warunki klasyfikacji aktywów przeznaczonych do zbycia, zrozumienie sformalizowanego planu jednostki
- zasady ujęcia w księgach zmiany kwalifikacji aktywów na moment określenia zasad zbycia, zasady dotyczące amortyzacji aktywów
- zmiany późniejsze decyzji i ujęcie zwrotne aktywa do środków trwałych
5.    MSR 2 – Zapasy
- zasady ujęcia wstępnego i wyceny na dzień bilansowych
- ujmowanie kosztów związanych z finansowaniem zakupu
- koszt wytworzenia w praktyce jednostek produkcyjnych
6.    MSR 37 – Rezerwy i zobowiązania
- zasady tworzenia rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych
- rozróżnianie „provisions” od „accruals”
- zasady kalkulacji rezerw na przyszłe świadczenia i rezerw na oczekiwane straty
- zrozumienie wartości bieżącej, wartości przyszłej, zwijanie i rozwijanie dyskonta
7.    MSR 19 Świadczenia pracownicze
- zasady kalkulacji rezerw na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe
- zasady kalkulacji rezerw na niewykorzystane urlopy
- wymogi dotyczące ujawnień w sprawozdaniu

Dzień 4 
1.    MSSF 9 – Instrumenty finansowe
- ewolucja standardów dotyczących instrumentów finansowych od MSR32 i MSR39 do MSSF7 i MSSF9
- rozróżnianie instrumentu kapitałowego od aktywa i zobowiązania finansowego
- nowa koncepcja klasyfikacji instrumentów do tych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, wycenianych przez inne całkowite dochody i wycenianych w zamortyzowanym koszcie
2.    Charakterystyka sprawozdania z całkowitych dochodów – porównanie do rachunku zysków i strat w układzie statutowym – MSSF 15
- zasady rozpoznawania przychodów i 5-stopniowa ścieżka regulacyjna
- umowy świadczone w momencie a umowy świadczone w czasie, w tym zasady rozliczania umów o usługi długoterminowe
- zasada określania ceny transakcyjnej oraz późniejszych świadczeń związanych z umowami (rabaty, kick-back, kick-off)
- zasady alokacji ceny transakcyjnej do zobowiązań wynikających z umowy
3.    MSR 12 - Podatek dochodowy bieżący i podatek dochodowy odroczony
- zasady ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i kalkulacji rezerw na odroczony podatek
- identyfikacja wartości bilansowych i podatkowych
- zasady przygotowania „przejściówki” od wyniku bilansowego do wyniku podatkowego
- kalkulacja i rozumienie efektywnej stopy podatkowej
4. MSR33 Zysk na akcję
- podstawowy a rozwodniony zysk na 1 akcję
- ujmowanie potencjalnych opcji i innych instrumentów mających wpływ na wartość akcji
- ustalanie kolejności włączania pozycji rozwadniających do wyliczenia średnioważonej liczby akcji

Czas trwania

4 dni: 08:00-15:45

Prelegenci

Jacek Kołaczyński - profil zawodowy: biegły rewident nr 13749, praktyk i ekspert w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, finansów, controllingu, autor i opiekun merytoryczny certyfikowanych programów szkoleniowych w FRR, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w FRR. Edukacja i ukończone szkolenia: absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: Rachunkowość, ukończone studia podyplomowe „Post-graduate studies in Financial Management” w Luton Business School, ukończone anglojęzyczne studia MBA na University of Bedfordshire w Wielkiej Brytanii, certyfikat księgowy Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, CIMA Advanced Diploma in Management Accounting, absolwent międzynarodowego programu dla kadry managerskiej na licencji Harvard University, Doświadczenie: ponad 21-letnie doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych i kontroli (Główny Księgowy, Kierownik Controllingu, Dyrektor Finansowy), obecnie dyrektor finansowy w globalnej grupie kapitałowej, dodatkowo wieloletni współpracownik biur księgowości, doradztwa podatkowego i największych firm audytorskich, audytor w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski oraz Pol-Tax, posiada ponad 14-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego ze zrealizowanymi ponad 13 tysiącami godzin szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej, specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych, tematyce MSR/MSSF oraz szeroko rozumianym zarządzaniem finansami i podatkami (PIT, CIT, VAT) oraz controllingiem w grupach kapitałowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 848
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!