Akademia księgowego z KSeF i Estońskim CIT - poziom II

O szkoleniu

Szkolenie przygotowuje do pozyskania praktycznej wiedzy w zakresie rachunkowości, podatków, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dostępnych narzędzi zmniejszenia zobowiązań podatkowych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści:

-    kompleksowe i wyczerpujące omówienie podatkowych i składkowych kwestii dot. poszczególnych form prowadzenia działalności
-    wskazanie szans i ryzyk poszczególnych modeli
-    wskazanie preferencji ustawowych dedykowanych poszczególnym modelom prowadzenia biznesu
-    praktyczne przykłady i wskazówki
-    zrozumiały język
-    maksymalnie interaktywna formuła, w tym swoboda zadawania pytań

Efekty uczenia się:

Uczestnik szkolenia prawidłowo definiuje zmiany w przepisach podatkowych, oraz zmianach prawnych w obszarze fakturowania. Prawidłowo definiuje zasady opodatkowania i oskładkowania jednoosobowych działalności gospodarczej i spółek po zmianach wprowadzonych „Polskim Ładem”, prawidłowo rozlicza podatki, składki i ocenia ryzyko podatkowe, związane z opodatkowaniem podatkiem CIT, prawidłowo wystawia faktury w KSeF.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, głównych księgowych oraz pracowników działów księgowych firm, pracowników biur rachunkowych, wolnych zawodów (radcowie prawni, adwokaci) i innych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Brak wymagań co do stażu pracy.

Program szkolenia

Dzień I
Zmiany w VAT - pakiet SLIM VAT 3
I. SLIM VAT 3
1. Zmiany w wystawianiu faktur

2. Zmiany transakcji wewnątrzwspólnotowych

3. Zmiany w rozliczaniu proporcji

II. Zmiany 2023 r.
1. Grupa VAT

2. Ustawa i rozporządzenie o obniżonych stawkach - skutki praktyczne od 1 stycznia 2023

III. Zmiany VAT ujęte w Polskim Ładzie  obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.
1.    Zasady wprowadzone Polskim Ładem 2022 oraz przesunięte na 2023 i 2024

2. Zmiany w VAT dotyczące faktur

IV. Faktura ustrukturyzowana oraz Krajowy System e-faktur

Dzień II
Podatek PIT - Rozliczenie podatkowe i składkowe przedsiębiorcy w 2023 roku

1.    Ustalenie podstawy opodatkowania oraz podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych

2.    Ustalenie podstawy opodatkowania oraz podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów

3.    Zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2022 r. z ryczałtu z działalności gospodarczej na skalę podatkową.

4.    Zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2022 r. z podatku liniowego na skalę podatkową.

5.    Rezygnacja z ryczałtu od 1 lipca 2022 r. i przejście na skalę podatkową w drugim półroczu 2022 r.

6.    Stosowanie zwolnień podatkowych wprowadzonych w 2022 r. – ulga na powrót, rodzina 4+ i pracujący emeryt

7.    Roczne rozliczenie składek zdrowotnych

8.    Zbieg różnych tytułów ubezpieczenia zdrowotnego a ustalenie składki zdrowotnej

9.    Alternatywy dla przedsiębiorcy- jak nie działalność to co?
10.  Zmiany istotne dla przedsiębiorców od 2023 roku

Dzień III
I. FAKTUROWANIE W CZASACH KSeF.
1.    Krajowy System e-Faktur (KSeF) – chmura faktur

2.    Faktura jako dokument sprzedaży – zagadnienia wprowadzające

3.    Obowiązek wystawiania faktur w KSeF oraz ich doręczania

4.    Faktury do paragonów

5.    Zarządzanie upoważnieniami w firmie/biurze rachunkowym

6.    Awaria KSeF – jak wystawiać faktury?

7.    Niedostępność KSeF

8.    Sankcje związane z uchybieniem obowiązkom KSeF

9.    Faktury papierowe i elektroniczne

II. FAKTURY KORYGUJĄCE PO WPROWADZENIU KSeF:
1.    Faktury korygujące in minus

2.    Faktury korygujące in plus

III. FAKTURY ZALICZKOWE PO WPROWADZENIU KSEF.

IV. FAKTURY WALUTOWE PO WPROWADZENIU KSeF

V. SZCZEGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA FAKTURY

VI. DUŻE ZMIANY DOTYCZĄCE FAKTUR VAT RR

Dzień IV
Estoński CIT od 2023 r. – jak wdrożyć i czy warto?
1.    Czy ryczałt jest atrakcyjny podatkowo?
2.    Wybór ryczałtu – wyłączenia podmiotowe

3.    Warunki, które należy spełnić, aby móc wybrać opodatkowanie ryczałtem

4.    Wybór ryczałtu i obowiązki rozliczeniowe z tym związane

5.    Przesłanki, które należy spełniać podczas opodatkowania ryczałtem oraz skutki ich naruszenia

6.    Przedmiot opodatkowania, stawki, terminy zapłaty oraz termin deklarowania

7.    „Wyjście” z ryczałtu

Dzień V

Koszty stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

I.   Warunki uznania za koszt uzyskania przychodów w przepisach, interpretacjach, orzeczeniach

II.  Limity w podatku dochodowym - przykłady, interpretacje

III. Dwa źródła w podatku dochodowym od osób prawnych – przykłady, interpretacje podatkowe

IV.  Wierzytelności, różnice kursowe w oparciu o przepisy, interpretacje, przykłady, skutki podatkowe

V.   Świadczenia dla pracowników, Radę Nadzorczą, Komisję Rewizyjną, członków zarządu, podwykonawców w kontekście przepisów, interpretacji podatkowych, orzeczeń sądowych

VI.  Wydatki na reprezentację i reklamę

VII. Wydatki na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

VIII.Wydatki na założenie firmy, podwyższenie kapitału

IX.  Kary, sankcje, grzywny, koszty sądowe noty obciążeniowe w aspekcie podatkowym

X.   Koszty i przychody na przełomie roku w aspekcie bilansowym i podatkowym – przykłady

Dzień VI
Krajowy Standard Rachunkowości NR 11 ŚRODKI TRWAŁE – a podatek dochodowy od osób prawnych

I.   Podstawowe definicje w standardzie

II.  Ustalanie ceny nabycia środka trwałego w aspekcie KSR i prawa podatkowego, różnice

III. Ustalenie kosztu wytworzenia środka trwałego w aspekcie KSR i prawa podatkowego

IV.  Inwestycje zaniechane

V.   Ulepszenie środka trwałego a remonty – prawo budowlane, KSR 11, uor, updof, updop

VI.  Amortyzacja środków trwałych – w KSR 11 i w aspekcie podatkowym

VII. Zbycie środka trwałego wg KSR 11 i wg prawa podatkowego

IX.  Prezentacja i ujawnianie informacji wg KSR 11 i ustawy o rachunkowości

Dzień VII
Usługi długoterminowe – aspekt bilansowy i podatkowy

I.   Zasady ustalania przychodu (szacowania) dochodu z niezakończonych usług budowalnych

II.  Zapisy w kontraktach na usługi długoterminowe

III. Przychody z usług budowalnych w prawie bilansowym w przykładach, skutki podatkowe

IV.  Zasady ustalania kosztów niezakończonych usług budowlanych wg prawa bilansowego i podatkowego

V.   Wycena  kontraktów długoterminowych na moment bilansowy w przykładach, w tym skutki podatkowe

VI.  Zadania księgowego i innych osób oraz zapisy w zasadach (polityce) rachunkowości

Dzień VIII
I.   Należności, dopłaty, dotacje, subwencje – ewidencja, skutki podatkowe

II.  Wycena należności na dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych i na moment bilansowy – ewidencja, przykłady, w tym wycena wg skorygowanej ceny nabycia, skutki podatkowe

III. Zobowiązania – ewidencja, skutki podatkowe

IV.  Przedpłaty, zaliczki, wadia wycena na moment powstania, ewidencja

V.   Rabaty – ewidencja, skutki podatkowe

VI.  Kary umowne – aspekt bilansowy i podatkowy

VII. Uregulowanie należności i zobowiązań

VIII.Inwentaryzacja rozrachunków z kontrahentami – zasady

IX.  Prezentacja rozrachunków, przedpłat w sprawozdaniu finansowym

Dzień IX
Zasady (polityka) rachunkowości dla jednostek komercyjnych

I.   Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości

II.  Zapisy w zasadach (polityce) rachunkowości

III. Plan kont (przykład – załącznik nr 1)

IV.  Zasady (polityka) rachunkowości a sposób wyceny – wybór sposobu wyceny  - przykłady    

V.   Zasady (polityka) rachunkowości a sprawozdanie finansowe

VI.  Archiwizowanie dokumentów

 

 

Czas trwania

Szkolenie odbywa się w godzinach: 8:30-14:30

Zapeniamy 54 godziny lekcyjne szkolenia

Prelegenci

0
Genowefa Kawecka - Siuzdak
Trener/Ekspert

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego.  Jest autorką ponad dwustu artykułów  zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak  przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. 

1
Wojciech Safian
Trener/Ekspert

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr,  doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie jako wicedyrektor poznańskiego biura odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowegoWspółautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.

2
Dorota Łabuda
Trener/Ekspert

Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń.

Jako trener na szkoleniach ceniona jest za szeroka wiedze teoretyczną podparta wieloletnią praktyką urzędnika, łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność związana z doświadczeniem dydaktyka - pedagoga za przykłady praktyczne w powiązaniu z konkretnymi przepisami.

3
Małgorzata Rzeszutek
Trener/Ekspert

Doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  , doktor  z zakresu cen transferowych,  specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 10-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.
2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon
3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)
6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.
7) JEŚŁI WYMAGA TEGO REGULAMIN JEDNOSTKI FINANSUJĄCEJ SZKOLENIE JEST NAGRYWANE
Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.
2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon
3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)
6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.
7) JEŚŁI WYMAGA TEGO REGULAMIN JEDNOSTKI FINANSUJĄCEJ SZKOLENIE JEST NAGRYWANE
Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.
2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon
3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)
6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.
7) JEŚŁI WYMAGA TEGO REGULAMIN JEDNOSTKI FINANSUJĄCEJ SZKOLENIE JEST NAGRYWANE

Rejestracja

Cena 1
Promocja do 22 września 2023
4 410
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa
  • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
  • konsultacje indywidualne
Zapisz się

Organizator

Akademia Kształcenia Kadr Konrad Tagowski
96-100 Skierniewice
Składowa 18
woj. łódzkie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zamówienia. Płatność dokonujemy po otrzymaniu zaproszenia wraz z fakturą.

 

Zapraszamy Państwa do współpracy i kontaktu:

Wszystkie szkolenia prezentowane na naszej stronie jak również szkolenia wewnętrzne dedykowane mogą być realizowane z dofinansowaniem.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr Konrad Tagowski
96-100 Skierniewice Składowa 18
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!