Akademia księgowości (108 h) kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy

O szkoleniu

2014.04.12 - 2014.06.15 Poznań

2014.04.12 - 2014.06.15 Szczecin

2014.04.12 - 2014.06.15 Katowice

2014.04.26 - 2014.06.29 Gdańsk

2014.04.26 - 2014.06.29 Wrocław

2014.04.26 - 2014.06.29 Łódź

2014.04.26 - 2014.06.29 Kraków

2014.04.26 - 2014.06.29 Warszawa

Podczas zajęć uczestnicy otrzymają niezbędne akty prawne oraz materiały szkoleniowe, których treść łącznie z informacjami z wykładu będzie utrwalana i ćwiczona za pomocą testów i zadań po każdej grupie tematycznej, rozwiązywanych samodzielnie oraz przez wykładowcę Na koniec kursu zostanie przygotowane zadanie całościowe, które obejmie swoją treścią cały materiał od bilansu otwarcia po bilans zamknięcia co pozwoli uporządkować wiedzę oraz zyskać pełen ogląd na prowadzenie rachunkowości w firmie.
Kto powinien wziąć udział?
Kurs księgowości adresowany jest przede wszystkim do osób, nie znających zasad rachunkowości, mających w planach rozpoczęcie kariery zawodowej związanej z tą dziedziną. Uczestnikami kursu mogą być również osoby, które wiedzę zdobywały kilka lub kilkanaście lat temu i powinny ją uaktualnić oraz uzupełnić.

Program szkolenia

1. Podmiot, przedmiot i zasady rachunkowości:
a) podstawowe pojęcia rachunkowości,
b) podmioty rachunkowości,
c) przedmiot rachunkowości,
d) metody i zasady rachunkowości,
e) organizacja rachunkowości jednostki (polityka rachunkowości),
f) rachunkowość jako system informacyjny (SIR),
g) konto księgowe, metody zapisu, sposób funkcjonowania,
h) księgi rachunkowe,
i) dokumenty księgowe,
j) podstawowe okresy (terminy) w rachunkowości.

2. Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia:
a) klasyfikacja i podział aktywów:
- rzeczowy majątek trwały,
- rzeczowy majątek obrotowy,
- należności,
- wartości niematerialne i prawne,
- inwestycje,
b) klasyfikacja i podział pasywów:
- kapitały,
- zobowiązania,
- rozliczenia międzyokresowe,
c) wstępnie Bilans,
d) ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych.

3. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie:
a) klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów,
b) klasyfikacja i sposób ujmowania kosztów,
c) tworzenie wyniku finansowego,
d) wstępnie rachunek zysków i strat.

4. Rozrachunki:
a) zobowiązania wobec dostawców,
b) należności od odbiorców,
c) formy rozrachunków z kontrahentami,
d) rozrachunki z pracownikami,
e) rozrachunki z Urzędem Skarbowym,
f) rozrachunki z ZUS,
g) terminy w rozrachunkach.

5. Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie:
a) zakup i sprzedaż towarów, materiałów i wyrobów gotowych,
b) podatek VAT, faktury, terminy,
c) wydawanie do produkcji materiałów,
d) ustalanie marży.

6. Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa:
a) metody wyceny aktywów i pasywów,
b) amortyzacja i inwentaryzacja.

7. Lista płac:
a) wynagrodzenie netto i brutto,
b) obliczanie składek,
c) odprowadzanie składek,
d) rozrachunki z ZUS.

8. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
a) księgi rachunkowe,
b) konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
c) otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych,
d) poprawianie błędów stwierdzonych w dowodach i zapisach księgowych,
e) ochrona i zasady przechowywania dokumentacji,
f) ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych po dniu bilansowym.

9. Sprawozdanie Finansowe przedsiębiorstwa:
a) Bilans,
b) rachunek Zysków i Strat,
c) rachunek przepływów pieniężnych,
d) informacja dodatkowa,
e) tryb i metody sporządzania oraz ogłaszania sprawozdań,
f) odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań.

10. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach:
a) rozpoczęcie działalności,
b) przekształcenie,
c) likwidacja.

11. Elementy prawa podatkowego:
a) pojęcie podatku,
b) konstrukcja i funkcje podatków,
c) ogólny podział podatków (podatki dochodowe, przychodowe, obrotowe, majątkowe, podatki pośrednie, podatki bezpośrednie).

12. Część praktyczna kursu zadania oraz testy podsumowujące z całego omówionego materiału.

13. Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem programu SYMFONIA:
a) nauka samodzielnej obsługi programu księgowego w tym:
* zakładanie firmy od podstaw w programie finansowo-księgowym,
* wprowadzanie operacji finansowych m.in. :
- faktur zakupu oraz sprzedaży,
- obrót towarowy WZ, PZ, RW,
- WB, KW, KP, LP, LT etc.
b) tworzenie bilansu otwarcia , kręgu kosztowego oraz bilansu zamknięcia,
c) tworzenie raportów,
d) generowanie dokumentów do Urzędu Skarbowego,
e) zatoczenie pełnego koła od założenia firmy po sprawozdanie finansowe na koniec roku obrotowego.

Czas trwania

Katowice, Poznań, Szczecin:
Sesja I, 12 – 13 kwietnia 2014 r.
Sesja II, 26 – 27 kwietnia 2014 r.
Sesja III, 10 – 11 maja 2014 r.
Sesja IV, 24 – 25 maja 2014 r.
Sesja V, 7 – 8 czerwca 2014 r.
Sesja VI (komputerowa), 14 – 15 czerwca 2014 r.

Warszawa, Łódź, Kraków:
Sesja I, 26 – 27 kwietnia 2014 r.
Sesja II, 10 – 11 maja 2014 r.
Sesja III, 24 – 25 maja 2014 r.
Sesja IV, 7 – 8 czerwca 2014 r.
Sesja V, 14 – 15 czerwca 2014 r.
Sesja VI (komputerowa), 28 – 29 czerwca 2014 r.

Wrocław:
Sesja I, 26 – 27 kwietnia 2014 r.
Sesja II, 10 – 11 maja 2014 r.
Sesja III, 24 – 25 maja 2014 r.
Sesja IV, 7 – 8 czerwca 2014 r.
Sesja V, 14 – 15 czerwca 2014 r.
Sesja VI (komputerowa), 28 – 29 czerwca 2014 r.


Gdańsk:
Sesja I, 26 – 27 kwietnia 2014 r.
Sesja II, 10 – 11 maja 2014 r.
Sesja III, 24 – 25 maja 2014 r.
Sesja IV, 7 – 8 czerwca 2014 r.
Sesja V, 14 – 15 czerwca 2014 r.
Sesja VI (komputerowa), 28 – 29 czerwca 2014 r.

Prelegenci

Zajęcia prowadzone będą przez wybitnego eksperta specjalizującego się w problematyce rachunkowej i podatkowej, doświadczonego wykładowcę, posiadającego dużą wiedzę w zakresie omawianych zagadnień, jak również imponującą praktyką zawodową. Autor licznych publikacji z zakresu zagadnień rachunkowych i podatkowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 marzec-25 maj 2014
centrum w/w miast.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa jednej osoby: -1990 zł (VAT zw.)
1 990
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!