Akademia menadżera - trening umiejętności menadżerskich (XXI edycja)

O szkoleniu

CELE AKADEMII

 • Rozwijanie osobowości sukcesu - pozytywnej osobowości, bazującej na pozytywnej postawie umysłu.
 • Poprawienie efektywności kierowania ludźmi w oparciu o nowoczesne techniki zarządzania personelem.
 • Rozpoznanie własnego stylu kierowania i stylu kierowania najefektywniejszego dla zespołu.
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w porozumiewaniu się i kierowaniu ludźmi.
 • Doskonalenie sposobów i form skutecznego motywowania pracowników do efektywniejszej pracy.
 • Poprawa przepływu informacji między pracownikami i przełożonymi.
 • Przygotowanie do przeprowadzenia bieżącej i okresowej oceny efektywności pracy i realizacji zadań. 
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej jako środka do osiągania sukcesów w biznesie.
Dlaczego warto wziąć udział?

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:

 • efektywnie zarządzać ludźmi w oparciu o nowoczesne techniki kierowania zespołem,
 • skutecznie motywować pracowników do efektywniejszej pracy,
 • tworzyć pozytywne relacje z pracownikami oraz rozwijać elastyczną i otwartą komunikację, sprzyjającą współdziałaniu, 
 • skutecznie delegować zadania oraz radzić sobie z trudnościami podczas przekazywania zadań, 
 • przygotować i przeprowadzić efektywną rozmowę oceniającą z pracownikiem,
 • panować nad własnymi emocjami i wykorzystywać je do skuteczniejszego działania na polu zawodowym.
Kto powinien wziąć udział?

DO UDZIALU W AKADEMII ZAPRASZAMY 

 • kadrę zarządzającą wszystkich szczebli zarządzania (prezesi, dyrektorzy, kierownicy),
 • właścicieli firm,
 • osoby zainteresowana doskonaleniem umiejętności menadżerskich.

Program szkolenia

I SPOTKANIE  

BUDOWANIE ZESPOŁU.

 • Co decyduje o sukcesie firmy? - 5 elementów budowania samodoskonalącego sie zespołu.
 • Wspólna wizja. Modele myślowe – przekonania dotyczące firmy i członków zespołu. Wspólne uczenie się. Myślenie systemowe. Rozwój osobisty. 
 • Rola przywódcy w organizacji.
 • Określenie własnego stylu kierowania - dopasowanie własnego stylu kierowania do zespołu i sytuacji zewnętrznej.
 • Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat funkcjonowania zespołu oraz usprawnianie osobistych umiejętności sprzyjających współdziałaniu.

 

TECHNIKI EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI W ZESPOLE. 

 • Czynniki wpływające na budowanie trwałych relacji w zespole.
 • Zasady dobrej komunikacji w zespole.
 • Umiejętność zbierania i przekazywania informacji.
 • Identyfikacja barier występujących w komunikacji w zespole i sposoby ich eliminacji.
 • Podstawowe style komunikowania się: agresywny, uległy, asertywny.
 • Asertywne zachowanie szefa w relacjach z pracownikami.
 • Reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki w sposób konstruktywny.
 • Umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów osobowości pracowników.
 • Istota konfliktu - konflikt jako wartość, metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

 

MOTYWOWANIE - INSPIROWANIE LUDZI DO ROZWOJU I DZIAŁANIA.

 • Sposoby wzbudzania motywacji własnej i współpracowników.
 • Praktyczne aspekty coachingu i „feedbacku”.
 • Indywidualne czynniki motywujące ludzi do osiągania najlepszych efektów.
 • Zarządzanie i motywacja dostosowana do typu osobowości poszczególnych pracowników.

 

DELEGOWANIE I EGZEKWOWANIE ZADAŃ. 

 • Jak skutecznie delegować i egzekwować zadania.
 • Nieinwazyjne, konstruktywne delegowanie zadań.
 • Trudności, bariery w procesie delegowania.

 

WYKORZYSTANIE EMOCJI DO KIEROWANIA LUDŹMI.

 • Analiza własnych emocji i umiejętność ich wykorzystywania do skuteczniejszego działania w zespole.
 • Ocena własnej efektywności oddziaływania na innych ludzi – świadomość  własnych możliwości i ograniczeń.
 • Empatia. Budowanie zaufania i dobrych relacji z innymi ludźmi.
 • Kontrolowanie własnych emocji w sytuacji stresujących rozmów, radzenie sobie z emocjami pracownika i manipulacją emocjonalną.
 • Techniki wpływu – wpływanie na emocje własne i innych osób.

 

II SPOTKANIE 

AUTOPREZENTACJA - SZTUKA ŚWIADOMEGO KREOWANIA WŁASNEGO WIZERUNKU W  SYTUACJACH WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH (ZEBRANIA, SPOTKANIA BIZNESOWE).

 • Budowanie autorytetu lidera.
 • Pozytywna autoprezentacja – budowanie i wykorzystanie wizerunku w kontaktach biznesowych.
 • Etykieta ubioru służbowego.
 • Efektywna komunikacja interpersonalna. Rola mowy ciała w profesjonalnej autoprezentacji.
 • Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych jako podstawa budowania wiarygodności.
 • Psychologiczne techniki wywierania wpływu na innych.
 • Mowy przywódcze – jak mówić do ludzi, by wzbudzić motywację.
 • Sposoby radzenia sobie z tremą i trudnymi sytuacjami podczas prezentacji (w tym z „trudnym” odbiorcą).
 • Praktyczne ćwiczenia autoprezentacyjne. 
 • Obrona przed presją i manipulacją.
 • Savoir - vivre w kontaktach zawodowych.

 

KLUCZOWE ASPEKTY HR DLA MENADŻERÓW – ZATRUDNIANIE, ROZWIJANIE I OCENIANIE.

REKRUTACJA, ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTRE, CZYLI OCENA OBECNEGO POTENCJAŁU ZESPOŁU  -  JAK DOBRAĆ CZŁONKÓW ZESPOŁU

 • Cele, podobieństwa, różnice i możliwości wykorzystania Assessment i Development Centre. 
 • Kryteria oceny AC i DC.
 • Lista niezbędnych kompetencji podlegających ocenie m.in. umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne, odporność na stres, motywacja do pracy, orientacja na rezultat, współpraca w grupie, kreatywność, umiejętność przekonywania i radzenia sobie z obiekcjami.
 • Narzędzia służące do oceny kompetencji zawodowych i osobowościowych metodą Assessment i Development Centre.
 • Rodzaje ćwiczeń (m.in. in basket, gry biznesowe, prezentacje, analiza zadania, dyskusja grupowa). Karty obserwacji pracownika, skale ocen – rodzaje, zalety i ograniczenia. 
 • Zadania symulacyjne z serii Assessment Centre  i Development Centre badające  oczekiwane przez firmę zachowania i umiejętności kandydatów.
 • Przeprowadzanie sesji Assessment i Development Centre. Interpretacja danych z sesji AC oraz DC.

 

PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO – MOTYWUJĄCA ROZMOWA OCENIAJĄCA.

 • Miejsce programu rozwoju osobistego w polityce personalnej przedsiębiorstwa. - Najważniejsze cele i założenia PRO.
 • Ustalenie kryteriów ocen.
 • Zasady prowadzenia rozmów z ocenianymi pracownikami.
 • Ocena potencjału pracownika - określenie obszarów wymagających wsparcia i rozwoju.
 • Systematyczne informowanie pracowników o tym jak oceniania jest efektywność ich pracy.
 • Schemat przebiegu rozmowy motywującej.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnych (rozwijanie umiejętności wyrażania pochwał i uwag krytycznych).
 • Typowe błędy popełniane w trakcie oceny i sposoby ich eliminacji.
 • Uzgodnienie działań na przyszłość – zarządzanie nastawione na realizację celów biznesowych. Efektywne formułowanie i przekazywanie celów. Myślenie ukierunkowanie na cel. 
 • Motywowanie do realizacji celów określonych przez przełożonych.

 

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM. EFEKTYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W GRUPIE - WYPRACOWYWANIE MĄDREGO POROZUMIENIA.

 • Istota konfliktu - konflikt jako wartość, metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
 • Sztuka prowadzenia dyskusji, niwelowanie różnic zdań.
 • Indywidualne strategie rozwiązywania trudnych sytuacji w komunikacji.
 • Skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów.
 • Style negocjacyjne – zasady osiągania wyniku „obopólnej wygranej”.
 • Budowanie atmosfery sprzyjającej akceptacji naszych propozycji.

HARMONOGRAM AKADEMII

I spotkanie 

I dzień

 9.00 - 10.30 - Budowanie zespołu.

10.30 - 10.45 - Przerwa.

10.45 - 12.15 - Budowanie zespołu.

12.15 - 12.30 - Przerwa.

12.30 - 14.00 - Techniki efektywnej komunikacji w zespole.

14.00 - 14.15 - Przerwa.

14.15 - 15.45 - Techniki efektywnej komunikacji w zespole. 

 

II dzień

 9.00 - 10.30 - Motywowanie.

10.30 - 10.45 - Przerwa.

10.45 - 12.15 - Motywowanie.

12.15 - 12.30 - Przerwa.

12.30 - 14.00 - Delegowanie i egzekwowanie zadań.

14.00 - 14.15 - Przerwa.

14.15 - 15.45 - Delegowanie i egzekwowanie zadań.

 

III dzień

 9.00 - 10.30 - Wykorzystanie emocji do kierowania ludźmi.

10.30 - 10.45 - Przerwa.

10.45 - 12.15 - Wykorzystanie emocji do kierowania ludźmi.

12.15 - 12.30 - Przerwa.

12.30 - 14.00 - Techniki wywierania wpływu na ludzi.

14.00 - 14.15 - Przerwa.

14.15 - 15.45 - Techniki wywierania wpływu na ludzi.

 

II spotkanie

I dzień

 9.00 - 10.30 - Autoprezentacja.

10.30 - 10.45 - Przerwa.

10.45 - 12.15 - Autoprezentacja.

12.15 - 12.30 - Przerwa.

12.30 - 14.00 - Autoprezentacja.

14.00 - 14.15 - Przerwa.

14.15 - 15.45 - Praktyczne ćwiczenia autoprezentacyjne. 

 

II dzień

 9.00 - 10.30 - Kluczowe aspekty HR dla menadżerów.

10.30 - 10.45 - Przerwa.

10.45 - 12.15 - Kluczowe aspekty HR dla menadżerów.

12.15 - 12.30 - Przerwa.

12.30 - 14.00 - Asessment i Development Centre.

14.00 - 14.15 - Przerwa.

14.15 - 15.45 - Assessment i Development Centre. 

 

III dzień

 9.00 - 10.30 - Program rozwoju osobistego.

10.30 - 10.45 - Przerwa.

10.45 - 12.15 - Program rozwoju osobistego.

12.15 - 12.30 - Przerwa.

12.30 - 14.00 - Zarządzanie konfliktem.

14.00 - 14.15 - Przerwa.

14.15 - 15.45 - Zarządzanie konfliktem.

 

Czas trwania

I spotkanie: 6 - 8 marca 2023r. (poniedziałek - środa)

II spotkanie: 3 - 5 kwietnia 2023r. (poniedziałek - środa)

Prelegenci

Małgorzata Fryszkiewicz – współwłaściciel, trener, coach, doradca personalny Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Stephen Gilligan oraz Joseph O’Connor. Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Współzałożyciel, wykładowca i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć.
Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne. Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu. Prowadzi coaching indywidualny – ponad 500 godzin zrealizowanych sesji coachingowych. Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych. Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć. Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu. Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”

Cezary Fryszkiewicz – współwłaściciel, trener i coach Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu budowania samodoskonalących się organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania, psychologii sukcesu, skutecznych technik i psychologii sprzedaży, profesjonalnej prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu na ludzi, komunikacji interpersonalnej, umiejętności trenerskich, automotywacji. Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Certyfikowany trener The Lundbeck Institute w Danii. Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). Uczył się u najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie takich jak: m.in. Anthony Robbins, Brian Tracy. Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Cotraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Od 1999 zarządza projektami szkoleniowymi i doradczymi. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań. Jest współzałożycielem i wykładowcą na studiach podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie. W wolnych chwilach chętnie czyta, podróżuje oraz gra w tenisa, który sprawia mu wiele radości i satysfakcji. Jego dewizą życiową jest rozwój osobisty, stawanie się lepszym każdego dnia. Spełnianie marzeń własnych, jak również uczenie innych, jak spełniać swoje.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Europejski Instytut Psychologii Biznesu

20-810 Lublin

Bartnicza 5

woj. lubelskie

Europejski Instytut Psychologii Biznesu

20-810 Lublin

Bartnicza 5

woj. lubelskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
 • możliwość konsultacji on-line z trenerem w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia; dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się
Zapisz się

Organizator

Europejski Instytut Psychologii Biznesu
20-112 Lublin
Grodzka 22
woj. lubelskie
Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji szkoleń dla biznesu. Działając od 2000 roku zdobyliśmy zaufanie menedżerów i pracowników licznych polskich przedsiębiorstw. Od początku istnienia przeszkoliliśmy ponad 15 000 osób. Zadowolenie naszych k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Europejski Instytut Psychologii Biznesu
20-112 Lublin Grodzka 22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!